Aktuality ze Suchých Lazců

stránkování aktualit (od aktuálních po nejstarší)

vloženo - 1.4.2023

Brigáda AVZO - jaro 2023

V pátek 31.3.2023 se v 15 hodin odpoledne konala první letošní brigáda AVZO. Celkem se sešlo 12 členů, kteří společně zprovoznili areál na letošní sezónu. Byl proveden úklid od listí a náletu na střeše a okolí budovy střelnice. Byla zametena asfaltová hrací plocha, palebná čára a příjezdové cesty do areálu. Po práci následovalo malé občerstvení a přátelské posezení v klubovně.

Foto: David Závěšický

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 29.3.2023

Mladí hasiči navštívili výjezdové centrum Slezská Ostrava

V sobotu 25.3. se mladí hasiči se svými vedoucími jeli podívat mezi profesionální hasiče. Člen SDH Suché Lazce Jiří Friedel všechny přivítal na svém pracovišti v Integrovaném výjezdovém centru Slezská Ostrava, kde je velitelem družstva profesionálních hasičů. Poutavý popis fungování profesionálních hasičů i konkrétní stanice zaujal všechny hned od začátku. Měli možnost vidět na vlastní oči zázemí hasičů, ložnice, kuchyňku, posilovnu, školící a technické místnosti včetně převlečníkových šaten.
Děti měly možnost vyzkoušet si, jak se sedí v různých typech aut, ať už se jednalo o prvovýjezdová vozidla, automobilové plošiny, cisterny i ostatní technické automobily a prohlédnout si jejich vybavení. Dospělí i děti si formou hry vyzkoušeli práci s hydraulickým vyprošťovacím zařízením, které se v praxi používá nejen při vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Neméně zajímavá byla také ukázka evakuace osob z výškových budov za pomocí tzv. evakuačního rukávu umístěného na výškové technice.
Poté se celá skupina přesunula na stanici HZS MSK Ostrava – Fifejdy, kde měly děti i dospělí možnost si vyzkoušet tzv. hasičský polygon, tedy prostor, který slouží hasičům k výcviku pracovních postupů ve stísněných prostorech objektů zasažených požárem. Celé dopoledne bylo pro všechny velkým zážitkem, poučením i inspirací. Mockrát děkujeme panu Friedelovi za tuto možnost návštěvy.

Autor článku: Pavla Benšová, Foto: Ing. Petr Žůrek

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 28.3.2023

Ve středu 29.3.2023 je ordinace jen do 11:00 hodin

Ve středu 29.3. je ordinace praktického lékaře Suché Lazce v provozu jen do 11:00 hodin.

zdroj: www.vitamedik.cz

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

MUDr. Vít Kašpárek

příspěvek vložil
MUDr. Vít Kašpárek

vloženo - 27.3.2023

Rozpis mistrovských zápasů Lazio - jaro 2023

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 26.3.2023

Výroční zpráva MS Hošťata 2023

Vážení příznivci myslivosti, vážení myslivci.
Sešli jsme se opět po roce na naši výroční členské schůzi MS Hošťata, která se koná pravidelně ke konci mysliveckého roku, abychom si připomněli a zhodnotili co se v uplynulém období událo, co se povedlo a co méně. Předem mě dovolte, abych se vrátil ke smutné události, kdy den před svými narozeninami 30. prosince loňského roku opustil naše řady náš dlouholetý člen a později čestný člen, velký myslivec, kamarád, pan Tomáš Vašek.

Jelikož tato výroční členská schůze, uzavírá pětileté volební období, dovolte mi, abych vás seznámil s činností mysliveckého spolku za toto období.
Členská základna, vzhledem k ukončení členství pana Jana Gracy k 31.12.2022 v MS Hošťata, čítá 19 aktivních členů. Činnost MS v uplynulém období byla značně poznamenána vypuknutím epidemie Covidu 19, energetickou krizí, vysokou inflací apd. Především z důvodů Covidu 19 musely být některé akce rušeny, změněny termíny, jedná výroční a několik členských schůzi zrušeno. Přes všechny tyto problémy se ale podařilo udržet spolek v chodu a většinu plánovaných akcí uskutečnit. Na členských schůzích byli členové MS seznamování o jednáních výborů a o aktuálních otázkách MS Hošťata. Směr naší činnosti byl koncipován v souladu s potřebami našeho spolku pro zkvalitnění péče o zvěř, ochrany životního prostředí, udržování majetku MS v co nejlepším pořádku, pokrytí finančních nákladů na chod MS, spolupráci s našimi zemědělci a v neposlední řadě rovněž s obcemi Suché Lazce a Podvíhov.
Co se týče zvelebování honitby, každý rok byly v jarních měsících obdělávaný 2 myslivecká políčka na Hošťatách a na Strážnici. Průběžně byly dosazovány stromy a keře ve zřízených Chráněných krajinných prvcích na katastrech obcí Suché Lazce a Podvíhov. Byly odstraněny oplocenky okolo těchto alejí. Po dohodě se Zemědělskou a.s. Opava - Kylešovice byl proveden ořez větví určitých alejí z důvodů zprůjezdnění komunikací velkou zemědělskou technikou. Rovněž po vzájemné dohodě realizovalo zemědělské družstvo tvorbu biopásu.
Co se týče inventáře MS byly vyrobeny 4 pevné sedačky, 2 kazatelny, některé kazatelny byly opraveny včetně Hubertovy kazatelny, 7 přenosných sedaček. Naše myslivecká chata prošla celkovou rekonstrukcí - byla opravena podlaha podesty, provedeny celkové vnitřní i vnější nátěry chaty a v neposlední řadě byla opravena poškozená střecha chaty a pokryta novou krytinou. V interiéru chaty byla instalována nová sporáková kamna. Traktor MS byl uveden do řádného technického stavu + platná TP. Byla uzavřena nová pojistná smlouva. Traktor je téměř nevyužíván - poslední výjezd byl asi na tu TP, což je škoda.
Co se týče kulturních akcí každoročně byly organizovány před odstřelem spárkaté zvěře kontrolní střelby z kulových zbraní, kdy si každý člen mohl ověřit funkčnost a přesnost své zbraně. Po celé 5-ti leté období jsme pokračovali v pořádání střeleckých dnů ve střelbě z klulové zbraně na malovaný terč a v brokové střelbě na asfaltové holuby na střelnici MS Maršovec. Akce byly vždy vyhodnocovány na naší myslivecké chatě. Tato akce si získala velký ohlas u celé členské základny. Pořádali jsme Zahájení prázdnin s myslivci v Podvihově. Zúčastnili jsme se částečně jako pořadatelé několika Gulášfestu, vinobraní v Suchých Lazcích i v Podvihově. Tyto akce za účasti ne mnoha našich členů přinesly nemalé finanční prostředky našemu mysliveckému spolku. A v neposlední řadě jsme organizovali každoročně naháňku na černou zvěř z důvodů snížení jejich stavů a tím zmírnění škod na zemědělských kulturách.
V uplynulém období jsme rovněž investovali nemalé finanční prostředky do nákupu živé drobné zvěře z důvodů osvěžení genofondu toho co v naší honitbě ještě přežívá. Zakoupili jsme 60 ks koroptve polní, kterou jsme po zakomorování přes zimní období vypustili do honitby, bylo odchováno a vypuštěno cca 150 ks bažantí zvěře, zakoupili jsme několik divokých králiku, které se podařilo rozmnožit na cca 40 ks. Jsou připravené k vypuštění do vhodné lokality v naší honitbě (předběžně konec dubna) a v neposlední řadě jsme v listopadu loňského roku zakoupili 20 ks zajíce polního ze zájmového chovu a 10 ks zajíce z odchytu z volné přírody a tyto vypustili do honitby. Toto vše v celkové částce vyšší jak 120.000,-Kč.
Realizaci vypouštění živé drobné zvěře do honitby bychom si nemohli ale dovolit pokud bychom nezískali účelové finanční dotace od obcí Suchých Lazců a Podvihov a nejen na živou zvěř, ale na zakoupení jíž výše uvedených 2 kazatelen, materiálu na 7 přenosných sedaček, party stanu, na výrobu 4 vypouštěcích voliérek, krbových kamen na mysliveckou chatu a v neposlední řadě na nákupy jadrných krmiv a kamenné soli pro zimní přikrmování jak zvěře drobné, tak zvěře spárkaté v době nouze. Účelové finanční dotace za toto pěti leté období činily od obou obcí více jak 200.000,- Kč. Pro letošní rok máme schváleny žádosti o finanční dotaci ve výši 35.000,- Kč od obce Suché Lazce (25.000,- na nákup 10 ks zajíce polního + 10.000,- na nákup jadrného krmiva) a 10.000,-Kč od obce Podvihov (5.000,- na zakoupení nerezových hrnců na dovybavení naši myslivecké chaty + 5.000,- na jadrné krmivo).
Za tyto finanční injekce, bez kterých by naše činnost byla velice ochuzena patří zastupitelům obcí Suché Lazce a Podvihov obrovské poděkování. Rovněž velké poděkování patří starostovi S. L. panu Mgr. Petru Oreščíkovi za osobní peněžitý dar mysliveckému spolku Hošťata ve výši 18.000,- Kč.
Co se týče spolupráce se zemědělci a s HS není na špatné úrovni. Podíleli jsme se na organizaci dvou posledních valných hromad HS, kdy na poslední byla schválená nová nájemní smlouva do 31. března 2033. Rovněž VH schválila uvolnění až 20.000,- Kč na nákup určitých osiv ke zkvalitnění různorodosti biopasů a k nákupu živého genofondu k dalšímu zazvěření honitby. Za to vše patří i zemědělcům velké poděkování.
V Zemědělské a.s. Opava - Kylešovice došlo k celkové obměně vedení společnosti a tím si myslím, že se umetá cesta ještě k lepší spolupráci mezi zemědělci a myslivci.
Na posledním jednání MS proběhly volby nového výboru MS Hošťata. Nový výbor nastoupí v né příliš lichotivé době. Bude muset čelit nepříjemným útokům určitých skupin, které již dnes brojí k likvidací myslivců, k likvidaci honiteb, změn výměry honiteb, ke změně zákonů o myslivosti. Bohužel dnešní vládnoucí garnitůra je nakloněna těmto rádoby rádcům a odborníkům, jak zabránit škodám působených zvěří, vyhubením určitých druhů zvěře apod. Doufáme, že zvítězí zdravý rozum.
Přeji novému výboru, pokud bude zvolen, aby měl pevné nervy, nenechal se vyprovokovat k nechtěným výrokům a opláštil se trpělivostí. Přeji mu aby se výboru v jeho práci dařilo a aby posunul činnost mysliveckého spolku opět o krok dál ke prospěchu naší přírody.
Dovolte mi, abych na závěr poděkoval všem členům výboru za odvedenou práci v tomto nelehkém akčním období, kteří obětovali na úkor svých rodin spoustu svého volného času pro zdárný chod spolku a nejen za toto období, někteří jsou členy výborů 20, 34 a téměř 40 let.
V neposlední řadě patří velké poděkování všem členům MS za spousty práce po celých 5 let. Společně se podařilo splnit všechny plány, závazky, které jsme si předsevzali.
Přeji Vám všem hodně zdraví, rodinné pohody, elánu do další práce, spousty krásných mysliveckých zážitků a Myslivosti Zdar!

předseda MS Hošťata Radomír Kubesa st.

autor článku: Radomír Kubesa st.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 25.3.2023

Výsadba a obnovení staré polní cesty ke hraničnímu kříži

V sobotu 25.3.2023 uspořádala obec Nové Sedlice zajímavou společenskou akci, během které proběhla výsadba 120 ovocných stromů podél znovu obnovené staré polní cesty, která začíná na konci ulice Polní v Nových Sedlicích a pokračuje směrem ke hraničnímu kříži "Na Hraničkách". Dále pokračuje podél hranice katastru až na polní cestu mezi obcemi Suché Lazce a Nové Sedlice. Brigády, která začala po 9. hodině na ulici Polní, se účastnilo 84 dospělých s dětmi. Pro brigádníky bylo připraveno občerstvení a do předem připravených děr podél obnovené cesty si každý zasadil svůj strom (slivoň nebo jabloň). Akce pod vedením starostky Nových Sedlic paní Zuzany Holešové a dalších organizátorů byla velmi dobře připravena. Po 12. hodině bylo pro brigádníky připraveno občerstvení (špekáčky, guláš, pivo a nealko) v areálu hřiště, kde si všichni společně odpočinuli. Za podpory polojasného počasí se akce velmi vydařila.

Foto: D. Závěšický

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 24.3.2023

Charitativní sbírka SDH květen 2023

V sobotu 1.4.2023 od 9 do 12 hodin se uskuteční v hasičárně v Suchých Lazcích charitativní sbírka.
Sbíráme především:
- pánské, dámské a dětské oblečení a obuv
- hračky pro děti
- základní vybavení do domácnosti – nádobí, drobné funkční elektrospotřebiče, povlečení, deky, záclony, závěsy
Vše musí být vyprané, čisté a nezničené. Věci budou předány Charitě pro další rozdělení mezi matky s dětmi a sociálně slabší spoluobčany.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

Ing. Petr Žůrek - zastupitel

příspěvek vložil
Ing. Petr Žůrek - zastupitel

Pozvánka na komunitní výsadbu a obnovení staré cesty ke hraničnímu kříži

vloženo - 24.3.2023

Pozvánka na komunitní výsadbu a obnovení staré cesty ke hraničnímu kříži

Obec Nové Sedlice pořádá v sobotu 25.3.2023 v 9 hod akci s názvem "komunitní výsadba ovocných stromů na obnovené polní cesty ke křížku".

Sraz bude v 9 h. na konci ul. Polní před domem č. p. 95. S sebou dle možností: rukavice, hrábě, rýče, lopaty, kolečka, kladívka, velká kladiva na zatloukání kůlu, štípací kleště, schůdky. Po práci bude následovat gulášek a opékání špekáčků. Pro zajištění občerstvení, hlaste svou účast nejlépe do úterý 21.3.2023 do 12:00 hod na tel. 602 700 568.

Poznámka: Dle plánů bude obnovena původní polní cesta podel hranice katastru S. Lazce / N. Sedlice ke hraničnímu kříži "Na Hraničkách" z roku 1836. Více se o tomto kříži můžete dozvědět v knize "Historie kaplí v Suchých Lazcích" na str. 207, nebo v publikaci "Paměti farnosti Komárovské" str. 87.

Zdroj: obecní úřad Nové Sedlice

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 23.3.2023

Přípravka malých hasičů přibírá další děti

Přípravka malých hasičů SDH Suché Lazce zve do svých řad kluky a holky od 4 let.
Děti se hravou formou učí základům požárního sportu i dalším dovednostem malého hasiče.
Těšíme se na všechny v pátek 24.3.2023 v 16:30 hodin v tělocvičně ZŠ.
Petra, Barča a spol.

zobrazit celou novinku

Přípravka malých hasičů přibírá další děti

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 21.3.2023

První vývoz bio nádob v roce 2023

Vážení spoluobčané první vývoz bio nádob v letošním roce proběhne 3. dubna 2023 v pondělí ráno a poté vždy každé pondělí v sudém týdnu.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

Zuzana Kubicová - asistentka starosty

příspěvek vložil
Zuzana Kubicová - asistentka starosty

vloženo - 16.3.2023

Kušisté na haloveném mistrovstvím ČR v Kostelci na Hané 2023

Dne 25.2.2023 proběhl v tělocvičně základní školy v Komárově, poslední závod před halovým mistrovstvím ČR. Sabina Kubesová z SKPK Suché Lazce obsadila celkově v kategorii ženy 2. místo.
Další fotografie najdete zde

Během víkendu 11. - 12.3.2023 proběhlo v Kostelci na Hané halové mistrovství ČR. První den probíhala soutěž IR 600 Classic a soutěž družstev. Druhý den se znovu střílelo IR 600 a výsledek se připočítával k výsledku z prvního dne. Sabina Kubesová z SKPK Suché Lazce obsadila celkově v kategorii ženy 3. místo.
Další fotografie najdete zde

Zdroj: Sabina Kubesová

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

Jóga v Suchých Lazcích pokračuje

vloženo - 15.3.2023

Jóga v Suchých Lazcích pokračuje

Jóga s Ivankou pokračuje každý čtvrtek od 17:00 do 18:15 hodin. Lekce jsou vhodné pro všechny, ať už pro začínající jogíny nebo pokročilé, nejen pro ženy, ale i pro muže. Kde: tělocvična ZŠ Suché Lazce.

Cena za jednu lekci: 150,- Kč. V případě koupi všech lekcí najednou cena za lekci: 120 Kč. Jógamatku a deku s sebou! V případě zájmu se prosím ozvěte na kontakty: mobil: +420 724 711 251, e-mail: ivana.jelonkova@gmail.com

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 14.3.2023

Březnové setkání klubu důchodců se neslo v duchu MDŽ

Na klubovém setkání, které se konalo 9. března 2023 v salónku Hostince U Baly jsme si připoměli svátek MDŽ. Muži na nás nezapoměli a předali nám květinu. Přišel nás pozdravit také náš pan starosta Mgr. P. Orieščík. Nechyběl krátký kulturní program k tomuto svátku, který si připravily KOŘENÁŘKY - M. Jedličková a M. Šustková. Dobře jsme se bavili.

Autor článku: Anna Loudová, foto: Stanislav Kaštovský

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 13.3.2023

Paní Marcela Friedlová se 20 let starala o uklid na úřadě

Téměř 20 let se paní Marcela Friedlová starala o čistotu prostor obecního úřadu v Suchých Lazcích a letos se rozhodla již dále nepokračovat a předat své pomyslné žezlo někomu jinému. Obecní úřad městské části Suché Lazce paní Friedlové velmi pěkně děkuje za mnoho let spolehlivé práce a přeje jí v jejím aktivním životě pořád tolik elánu a úsměvu jako měla doposud! Přejeme taktéž pevné zdraví a děkujeme! Milí spoluobčané, hezký zbytek dne a celý víkend!

zobrazit celou novinku

Paní Marcela Friedlová se 20 let starala o uklid na úřadě

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

Mgr. Petr Orieščík - starosta

příspěvek vložil
Mgr. Petr Orieščík - starosta

vloženo - 13.3.2023

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva 2023

Podle zákona č. 128/2000 Sb. § 91, svolávám zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce, které se uskuteční dne 21.3.2023 v kulturním domě na ulici Přerovecká 68 v Suchých Lazcích od 18:15 hod. Starosta, Mgr. Petr Orieščík.

Program 4. zasedání ZMČ Opava – Suché Lazce dne 21.3.2023

1. Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
3. Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
4. Kontrola usnesení z posledního zasedání zastupitelstva ze dne 10.1.2023
5. Zpráva starosty o činnosti obce
6. Majetkové záležitosti – prodej pozemku ulice Na Pískovně
7. Majetkové záležitosti – směna pozemku ulice Na Pískovně
8. Rozhodnutí o výši ceny za pronájem kulturního domu
9. Závěrečný účet MČ Suché Lazce za rok 2022
10. Různé
11. Závěr

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

stránkování aktualit (starší aktuality)

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - pondělí 15.7.2024:

1) Upozorňujeme čtenáře, že místní knihovna bude dnes v pondělí tj. 15.7.2024 otevřena od 16:00 do 17:30 hodina a dále pak 29.7.2024. V  měsíci srpnu:12.8.2024 a 27.8.2024 Prázdninový provoz je vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu.

Hlášení rozhlasu - úterý 9.7.2024:

1) ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava - Kylešovice zahájila ŽNĚ (a nejenom tato společnost). Upozorňujeme naše občany, že může dojít k možnému znečištění bazénů prachem, popř. úlomky slámy unášené větrem. To se týká také otevřených oken směřovaných do polí. Děkujeme za pochopení.

zobrazit vše

Kalendář akcí

27.7.2024 od (9:00) hodin:

6. ročník fotbalového turnaje Sucholazeckého poháru, Memorial Mirka Satkeho. Pozvánka.

7.8.2024 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na zelený odpad.

10.8.2024 od (14:30) hodin:

Od 14:30 hodin, proběhne ve středu obce u kašny 8. ročník sucholazeckého pivního festiválku. Můžete se těšit na několik druhů piv. Pozvánka.

11.8.2024 od (16:00) hodin:

Uzávěrka srpnového čísla zpravodaje je 11.8.2024, zpravodaj by měl vyjít 22.8.2024.

30.8.2024 od (13:00) hodin:

30.8. - 1.9.2024 - od pátku 13:00 hodin - střed obce, obecní hřiště, kaple "Sucholazecké posvícení 2024" (třídenní akce) (30.8. až 1.9.2024), pořádá (zastupitelstvo S.L.). Pozvánka

zobrazit vše

Rezervace kulturního zařízení

20.7.2024 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

17.8.2024 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

24.8.2024 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

31.8.2024 od hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

7.9.2024 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

zobrazit vše

úřední deska Suché Lazce

Usnesení č. 13 ZMČ 24 Opava – Suché Lazce | Usnesení ke staženi.

Zápis z 13. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 25.6.2024 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 14.5.2024 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

Usnesení č. 12 ZMČ 24 Opava – Suché Lazce | Usnesení ke staženi.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Napojení na přípojku kanalizace v S. Lazcích jste realizovali / budete realizovat? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Svépomocí 1-2 lidé. 29%
Svépomocí 3 a více lidí. 21%
Odbornou firmou. 7%
Živnostníkem/(y) se zaměření na výkopové práce. 43%

Celkem hlasů: 82 | Hlasování začalo: 11.4.2023 01:00 | Hlasování končí: 11.4.2024 01:00 | všechny ankety

Na začátek stránky