Pamětní kniha SDH 1886-1939 / 1

historie Suchých Lazců

Pamětní kniha Dobrovolné hasičské Jednoty v Suchých Lazcích

stránkování v kronice "Pamětní kniha SDH 1886-1939"

strana: pametni-kniha-hasici 221.jpg
I přátelské země Francie a Jugoslávie nebyly ušetřené. Dne 9.10. byl učiněn atentát na Alexandra I., krále Jugoslávie. Přijel do Francie vypracovat osnovu pevnějšího míru v Evropě, ale na samém jejím prahu v Marsejli při jízdě z přístavu do města byl maďarským agentem zavražděn. Vedle něho sedící franc. zahraniční ministr Dr. Barthou byl rovněž zastřelen. Vrah Keleman z Jugoslávie byl rozhořčeným davem k smrti lynchován.
Celá Evropa želí odchodu dvou tak vynikajících státníků a upevňovatelů světového míru. Pokoj budiž jejich památce.
Zapsala Emma Pchalková.
Arnošt Kubín kronikář

strana: pametni-kniha-hasici 222.jpg
Rok 1935.

6. ledna 1935 o 3 hod. odp. konal sbor dobr. has. svou výroční 50sátou valnou hromadu v obecní kanceláři za účasti 28 činných členů a dvou přispívajících. Valnou hromadu zahájil bratr starosta Arn. Kubín, uvítáním všech přítomných. Zvolení byli tito bratři:
Kubín Arnošt starosta a pokladník
Skuplík Reinhold mist. stasrosta a kronikář
Halška Josef náčelník
Ondrášek Fr. podnáčelník I.
Laryš Jan podnáčelník II.
Kašing Bohuš 1. četař co člen výboru
Vítek Adolf 2. četař co člen výboru
Halška Richard 3. četař co člen výboru
Šindlář Fr. jednatel
Pchalek Jan, Šubert Richard zbrojíři
Skuplík Rainhold, Ondrášek Fr. vzdělavatelé
Čeněk Skuplík, předsedou a pokladníkem pohřebního fondu.
Šindlářová Anežka, Kašingová Františka, samaritánky
Zábavný výbor: Kašing Bohuš předseda, členové: Friedel Alois, Halška Jan, Skuplík Ant., Šindlářová a Kaštovská

strana: pametni-kniha-hasici 223.jpg
Revizory účtů Hanák Rud. a Ondrášek Fr. do sboru přistoupili po složení slibu Michalíček Josef, Kubica Vilém a Antonín Friedel. Na valné hromadě usnesen konati Hasičský ples dne 2. února. Ke konci valné hromady promluvil k bratrům starosta obce, bratr Josef Luska a místo star. sboru Rainhold Skuplík, aby bratry nadchli k lázce, práci k slušnosti a rozumnému vystupování.
2.2. Pořádán hasičský ples ve spolkové místnosti u br. Josefa Lusky. Účast byla veliká. Čistý výtěžek činil přes 700 Kč. otento dosti veliký příjem zasloužili se místní občané, kteří svými dary přispěli na buffet. Z čistého zisku bylo věnováno pohřebnímu fondu 100 Kč a něco na samaritánské účely.
6.3. Na oslavu 85 letých narozenin Pana Presidenta T. G. Masaryka pořádaly místní Osvětová komise, místní dobr. hasičský sbor za výpomoci dětí z obecné školy a místních učitelů, v sále br. Josefa Lusky přednášku, kterou zahájil starosta obce Josef Luska a předal slovo Panu učiteli Václavu Matějovi, který zhodnotil velikou, zaslouženou práci Dr. T .G. Masaryka. Pak školní děti přednášely básně k narozeninám p. Presidentovým. Zazpívaly několik zhorů a hymnu se přednáška v sále ukončila. O 1/2 7 h. večerní odebral se lampionový průvod od pomníku padlých na Strážnici. V 7 hod. byl zatrouben hasičský "pozor" a zapálena hranice. Po dohoření hranice odebral se průvod s hudbou ke pomníku, kde byl bratrem starostou Arn. Kubínem ukončen.

strana: pametni-kniha-hasici 224.jpg
5. května na svátek sv. Floriána konal has. sbor posvíceneckou zábavu o 2 hod. odpol. koncert u pomníku padlých a pak zábava u br. Josefa Lusky, která byla hojně navštívena. Čistý výnos činil ...
12 června zemřela paní Marie Lachetová, vdova po tesařském políru, která odkázala v poslední vůli hasičskému sboru 500 Kč, za které has. sbor vzdává srdečný dík. 14. června konal se její pohřeb, kterého se zůčastnil has. sbor.
13. června zemřel náš dobrý bratr Pan Karel Stuchlík rolník, který byl ve sboru 33 roků.
15. června konal se jeho pohřeb, kterého jsme se korporativně zůčastnili. Zemřelý byl v době válečné starostou obce 6 let pak byl dlouhou dobu v místní školní radě a přes 25 roků v obecním zastupitelstvu. Účast na tomto pohřbu byla veliká jak místních občanů a školních dětí tak přespolních. Nad hrobem promluvil Pan děkan Suchánek. Místní pěvecký spolek zaspíval na hřbitově "Rodné brázdy" Za místní školní radu promluvil Pan Ant. Malík, za hasičstvo br. Vincenc Skuplík,

strana: pametni-kniha-hasici 225.jpg
za obec Pan Rainhold Skuplík, za stranu rep. a družstvo lihovar ve Štítině Pan Jan Havlíček, mlynář ze Lhoty u Mokrých Lazec. Bratře hasiči budiš ti země lehkou, na které jsi tolik rád pracoval. První podpora z pohřebního fondu byla Paní Veronice Stuchlíkové pozůstalé vdově vyplacena po pohřbu 500 Kč.

92. požár
8. července o 1/2 2 hodině v noci vypukl požár v čísle 54 u Pana Josefa Myslivce, kterému padla za oběť stará došková stodola a chlév. Místní has. sbor dostavil se k ohni okamžitě a svou rychlostí a obětavostí zachránil další budovu, která byla chráněna jen ochrannou zdí a pak sousední budovu čís. 55. vody bylo použito z místního vodovodu a stříkačka pracovala. Z rybníka v čísle 55 oheň byl brzy uhašen.
12. května odbývala župní hasičská škola kurs ve Slavkově v hostinci "Na Latarni" účasť 12 členů.
30. června konal bratrský sbor v Litultovicích Župní sjezd na oslavu 50 ti letého jubilea založení hasičského sboru. Náš sbor zůčastnil se 25ti muži.

strana: pametni-kniha-hasici 226.jpg
12.9. konalo se svěcení motorové stříkačky v Kravařích při této slavnosti se zůčastnilo 7 členů, zároveň tento den bylo7 členů na slavnosti svěcení hasičské zbrojírny v Podvihově.
28. říjen státní to svátek oslavil náš sbor následovně: Odpoledne ve 3 hod. zahrála hudba státní hymnu před pomníkem padlých, při kterých vzdali br. hasiči v plné výzbroji čest padlým ve světové válce. Po zahrání hudby písně "Hoši od Zborova" šlo se pro nepříznivé počasí do sálu br. J. Lusky, kde se konala přednáška, na které promluvil p. uč. Kubala. Po přednášce večer, konal se lampionový průvod vesnicí, za velmi pěkné výzdoby oken občanů.
V říjnu t.r. byla zločinnou rukou německých jirendistů zapálena hasičská zbrojírna v Kravařích na Hlučínsku. Zhořela v něm mimo jiné nová motorová stříkačka, která byla před tím pár týdnů vysvěcená. Zločin který zasluhuje opovržení celého českého národa. Buď nám výstrahou a jim hanbou těmto moravským odrodilcům a všemu Německému národu, že nechali dojít k opovržení hodným zločinům. Současně byla zapálena Česká škola v Koutech rovněž ze msty k všemu českému.

strana: pametni-kniha-hasici 227.jpg
Při požáru byl ohrožen život p. řídícího učitele této školy. Němci v těchto místech o zločinech chystaných věděli a k hašení ohně se občané Němci vůbec nedostavili, ba naopak, ještě některým Moravanům bylo bráněno.
17.11. sehráno bylo hasičským sborem divadlo "Zelené království". Účasť, jakož ji hra byla dobrá. Tímto končí hasičský zbor svou činnosť v r. 1935 v Dalším roce mnoho zdaru!

Rok 1935.
Počasí v roku 1935 bylo pro Opavský kraj dosti příznivé od 1.1. do 15.2 mrzlo. Zima byla mírná. Nejvyšší mráz byl 24°C. od poloviny. Od poloviny února až do začátku března bylo krásné počasí. Rolníci pracovali v poli jako na jaře, takže byly obavy, že stromy vypučí. 1. března nastaly silné mrazy až 24°C. Únor 19°C. Napadlo sněhu 20 cent. 26. března začalo se první sevo. O 3 dni později napadlo 10 cen. sněhu, takže se o 14 dnů pak odtáhla. V květnu padal sníh a přišel mráz tak že promrzly květy, mráz byl 4°C. Rovněž květ u rži namrazily tak, že výsledek byl rovněž slabě sypala 1. hektar nejlepší rži dla 13q (minulý rok 25q), žito (pšenice) dala 25q, ječmen 25q, oves 26q, po 1. hektaru.

strana: pametni-kniha-hasici 228.jpg
Lena bylo dostatek, okopaniny průměrné. Ceny obilí byly monopolní, základní cena rží byla 120 Kč za 1q žita (pšenice) dle hektolitrové váhy prostřední jakosť 145 Kč oves 100 Kč ječmen 120 Kč za 1q. Vepři ž.v. asi 90 kg se platily za 1kg ž.v. 7kč, hovězí dle jakosti 3-4Kč za 1kg žívé váhy. Hospodářský rok na Opavsku byl dosti příznivý. Horší měli v Čechách okolo Prahy, kde trpěli velikým suchem. Snad Bůh dá a příští léta jim v Čechách vše vynahradí.

Události na dějišti světovém.
Itálie vyvolala válku Italsko-Habešskou. Je to nejhorší surovství jaka vůbec existuje. Přepadnout bezbranný národ ke svému obohacení. Chtějí rozsevat kulturu a zatím ničí nejhroznějšími zbraněmi tamní obyvatelstvo. Odvažili se nejhroznějšího surovství jakého v lidstvu je možno, že bombardovali Habešskou nemocnici. Evropa žije v Pochybách zda nepřenese se válka na Evropskou půdu.

U nás zemřeli v tomto roce významní politikové Bohumil Bradáč Ministerský Předseda budovatel našeho státu republikán, dále poslanec Václav

strana: pametni-kniha-hasici 229.jpg
Prokupek předseda poslanecké sněmovny rep. dále poslanec a starosta města Ostravy Dr. Prokeš soc. dem. Dne 18 prosince konala se volba 2. presidenta Československé republiky, poněvadž náš milý tatíček president osvoboditel Dr. T. G. Masaryk pro vysoké stáří 86 let vzdal se funkce. Na jeho místo volen byl Ministr zahraničí Dr. Eduard Beneš. Nechť kráčí v šlépějích Dr. T. G. Masaryka osvoboditele.
Zapsal br. Rainhold Skuplik rolník číslo 55. co kronikář.

Dodatek.
Začátkem roku 1935 čítal sbor 33 členů činných a 2 sestry samaritánky, během roku přistoupili 4 členové činní: br. Halška Vojtěch, Můra Bohuš, a Směja Oldřich, učitel a Jelonek Jindřich a co přispívající člen Bala Jan. 1. člen činný zemřel br. Karel Stuchlík. Na konec roku ma sbor 36 členů činných, 2 sestry samaritánky, 11. členů přispívajících a 1 čestný člen.
Arn. Kubín matrikář has. sboru.

strana: pametni-kniha-hasici 230.jpg
1886 - 1936
50 let

(následuje sedm podpisů členů, včetně župního tech. náčelníka)

strana: pametni-kniha-hasici 231.jpg
Rok 1936.

1. leden 1936 vstoupil náš sbor do jubilejního roku. Jubilejní valnou hromadu konal sbor 6. ledna v sále br. Jos. Lusky za účasti téměř všech členů. Bylo vzpomenuto všech, kteří se zasloužili o založení sboru i jeho rozkvět, bylo vzpomenuto jejich práce a zásluh, mrtvým členům byla věnována tichá vzpomínka povstáním.
Na jubilejní valné hromadě byli zvoleni tito funkcionáři:
Arnošt Kubín, starosta a pokladník
...., místostarosta.
Jos. Halška, náčelník
Jan Laryš, I. podnáčelník
Bohumil Můra, II. podnáčelník
Bohumil Kašing 1. četař
Adolf Vítek 2. četař
Richard Halška 3. četař
František Ondrášek 4. četař
Členové výboru: Rich. Halška, Boh. Kašing, Reinhold Skuplík, Jan Pchálek, Adolf Vítek, Fr. Ondrášek.

strana: pametni-kniha-hasici 232.jpg
21. ledna oslavoval komárovský p. starosta Konrád Hartmann 25 let svého starostování, což je druhý případ tohoto druhu ve Slezsku. Slavnosti se zůčastnil br. sbor z Komárova, obec. zastupitelství z Komárova a zastupci ork. úřadu v Opavě v čele s p. vládním radou, okr. hejtmanem Dr. Michálkem.
24. ledna zemřel anglický král Jiří V. Náš stát byl účasten národního smutku anglického. Téhož dne 24. ledna zemřel v Opavě divisní generál v.v. Jos. Kroutil. Byl oblíben nejen u jemu podřízených , ale i u celé veřejnosti dalekého Opavska. Nejen vojsko, četnictvo, policie a legionáři, nýbrž i velké zástupy obecenstva doprovodily ho na poslední cestě.
1. února zemřel místostarosta zdejší obce p. Čeněk Směja z čísl. 115, bývalý člen našeho sboru.
2. února konal se jubilejní hasičský ples u br. Jos. Lusky. Vzhledem ke špatnému, deštivému počasí byla návštěva poměrně malá.
T. března konala místní Osvětová komise za spoluúčasti všech místních korporací oslavu narozenin p. presidenta Osvoboditele. Na kopci "Strážnice" byla členy zdejšího sboru zapálena "vatra", v sále br. Jos. Lusky pak měl slavnostní proslov p. uč. Jan Kubala.
3. května byla zdejšímu sboru odevzdána p. starostou obce br. Jos. Luskou státní

strana: pametni-kniha-hasici 233.jpg
vlajka. Stálo se tak u příležitosti floriánských hodů. Při dopoledních bohoslužbách byla vlajka slavnostně posvěcena. Kmotrou ji byla sl. Fr. Válková, která u té příležitosti darovala sboru 500.- Kč. Odpoledne byla vlajka předána za zvuku stát. hymen starostou obce br. Jos. Luskou z rukou sl. Válkové so rukou br. náčelníka Jos. Halšky. Slavnostní řeč promluvil p. uč. Jan Kubala, po něm br. Čeněk Skuplík. Pak porádal sbor floriánskou zábavu, která byla četně navštívena.
24. května vykonal v našem sboru br. župní náčelník Rud. Mrůzek ze Slavkova celoroc. prohlídku. Byla to zároveň prohlídka příprav na župní sjezd, který se koná v tomto roce u nás u příležitosti 50letého trvání našeho sboru. Br. že náčelník shledal cvičení požární, pořadová, samaritánská a nacvičených čísel k žup. sjezdu. Poděkoval br. náčelník Jos. Halškovi za dosud vykonanou práci, vyslovil se pochvalně o mnoha bratřích, které při cvičeních požárních dovedli samostatně pracovati a s přáním mnoha zdaru k další práci pro zdar našeho sjezdu se s námi rozloučil.

93. požár
25. května snesla se k večeru nad celým krajem silná bouřka, provázená krupobitím a průtrží mračen. Za silného burácení hromů uhodil blesk okolo 7 hodiny večerní do stodoly p. Frant. Truleje v Komárově. Náš sbor ihned dostavil se stříkačkou na místo požáru. Pro dostatek

strana: pametni-kniha-hasici 234.jpg
strojů motorových, náš náš sbor při požáru nezasahoval. Platnými silami při zdolávání požáru se uplatnil br. Boh. Můra, který v tento den jel z Opavy a před bouřkou a průtrží mračen se v Komárově ukryl, takže byl jedním z prvních , kteří se k požáru dostavili, aby tento lokalisovali. Stodola přes veškerou námahu vr. sborů lehla popelem.
Za stálých příprav nadešel koněčně všemi očekávaný den - 28. červen, den župního sjezdu, který se konal v naší milé vesničce. Župním sjezdem oslavil náš sbor 50tileté trvání své.
Již časně ráno po budíčku sešlo se členstvo ke zkouškám na hřiště D.T.J., kde se župní sjezd konal. V hodinách dopoledních konaly se v místní kapli bohoslužby, po nich byly u pomníku padlých vojínů a na hřbitově položeny věnce zemřelým a padlým bratrům. Krátce před 11 hodinou zazněl vesnicí hlas trubky, hlásící požární cvičení. Tomuto cvičení byl již přítomen br. žup. náčelník Rud. Mrůzek. Celé cvičení bylo sledováno mnoha občany i bratry z okolních sborů. Br. župní náčelník se vyslovil o celém cvičení velmi pochvalně. Tím byl dopolední program vyčerpán. Hned odpoledne vítal místní sbor v počtu 32 členů a hudbou došlé sbory. Pak následovala prohlídka všeho přítomného hasičstva br. žup. náčelníkem, načež starosta obce br. Jos. Luska uvítal všechny přítomné a vzpoměl dějin našeho sboru. V další řeči vzpoměl br. žup. starosta

strana: pametni-kniha-hasici 235.jpg
J. Tomanec všech, kteří se zasloužili o založení a rozkvět našeho sboru a nejstarší, dosud činné členy vyznamenal medailemi a diplomy.
Zlatou medailí byli vyznamenáni: br. Arnošt Kubín st. a br. Jos. Halška za 50tiletou záslužnou činnost.
Stříbrnou medailí: br. Adolf Vítek za 40tiletou a br. Richard Halška za 30tiletou záslužnou činnost.
Diplomy: bratří Rainhold Skuplík, Jos. Luska, Čeněk Skuplík, Rud. Hanák, Jan Láryš, vesměs za 25tiletou záslužnou činnost.
Potom následovalo defilé všeho hasičstva a průvod vesnicí, jehož se zůčastnili hoši a děvčata v nár. krojích a občanstvo. Na hřišti pak následovalo cvičení s dlouhými sekerami. Cvičilo 12 bratrů. Tato prostná jsou vlastní skladbou br. Boh. Můry, hudbu k nim složil p. Jos. Kostka. Pak děvčata a hoši ve slezských krojích zatančili "Slezskou besedu". Vše se přítomným hodně líbilo a odměnili účinkující bouřlivým potleskem. Program ukončen závěrečnou skupinou, která nesla heslo "50 let práce, síly a radosti sboru". Pak následovala lidová veselice a večer v sále br. Jos. Lusky taneční zábava.
Župního sjezdu se zůčastnili z naší župy tyto sbory: Uhlířov 12 čl., Slatina 12 čl., Štáblovice 19 čl., Jaktař 14 čl., Slavkov 19 čl., Mikolajice 19 čl., 3 ženy. Lhotka 12 členů, Životice 17 čl., Litultovice 17 čl., Vlaštovičky 14 čl., S. Lazce 32 čl., 2 ženy. - Sbory mimo naší župu: Hrabyně 6 čl., Komárov 8 čl., Raduň 18 čl., Podvihov 13 čl., N. Sedlice 15 čl., Štítina 7 čl., Dvořisko 13 čl., M. Lazce 12 čl., Kom. Chaloupky 3 členy. Celkem čítala naše župa 193 čl. a 5 žen, ostatní sbory 92 čl.,

strana: pametni-kniha-hasici 236.jpg
dohromady 290 členů.
Ačkoliv finančně župní sjezd pro nás nedopadl skvěle, zato morálně nás hodně posílil a dodal nám síly a houževnatosti k další práci.
Během roku zúčastnil se sbor korporátně těchto zájezdů: Hrabyně 22 čl., Raduň 18 čl., kde 12 čl. cvičilo prostná, M Lazce 13 čl. se srtrojem, Dol. Životice 26 čl., kde bratři a děvuchy zatančili "Slezskou besedu."
7. září konal se pohřeb bývalého zdejšího řídícího učitele Aloise Otýpky, který za svého dlouhodobého působení ve zdejší obci byl členem našeho sboru, a jehož rozkvět se velice zasloužil. Pohřeb se konal v Opavě a zůčastnil se ho náš sbor, jakož i mnoho místních občanů. Za náš sbor se se zemřelým rozloučil br. Jos. Luska. Budiž mu země lehkou.
Koncem měsíce září svolal místní sbor veřejnou schůzi, na které promluvil br. žup. samarit. náčelník Kořený z Litultovic o významu zakládání žen. odborů u hasičských sborů a p. kaplan Černoch z Komárova o významu CPO pro nás. Přednáška tato byla provázena na návsi před pomníkem padlých vojínů praktickými ukázkami, jak působí slzotvorný plyn a zápalná bomba. Občané a zvláště ženy pochopili, jak těžká je doba, kdy jsme ohrožování ze zahraničí. Po schůzi se pak přihlásily do žen. odboru míst. has. sboru 23 ženy.

strana: pametni-kniha-hasici 237.jpg
25. října sehrál místní sbor za součinnosti žen. odboru krásnou operetku "Vesnice zpívá". Režii vedli sestra Andulka Bialá a br. B. Můra, hudbu a zpěvy nacvičil br. Oldřich Směja. Návštěva byla velikce četná, takže finanční úspěch byl pěkný. Četnému obecenstu se hra velice líbila, o což se přičinili všichni účinkující.
28. říjen, státní svátek oslavil náš sbor společně s místní osvět. komisí a ostatními korporacemi. O významu 28. října promluvil v sále br. Jos. Lusky p.uč. Jan Kubala, načež následoval lampionový průvod vesnicí.
8. prosince uspořádal náš sbor jub. slavnostní akademii. V tento den před 50ti léty byl založen náš sbor. Na této akademii pohostinsky vystoupil se svým dorostem br. sbor Mor. Ostrava I. a velice pěkným programem zpestřil naši akademii. O zdar této akademie se přičinil také pěvecký spolek "Černín" z Pusté Polomě, který pod taktovkou p. uč. Vlad. Čecha zazpíval mnoho krásných skladeb. Také místní bratři se přičinili o vyplnění programu, hlavně ukázkou leteckého náletu a civilní obrany proti němu. Vše nacvičil br. B. Můra. Br. vzdělávatel Fr. Ondrášek pak vzpoměl založení sboru a v dalším svém proslovu prošel celými dějinami našeho sboru. Nakonec pak byl odevzdán našemu nejstaršímu členu, čestnému starostovi sboru br. Arnoštu Kubínovi krásný obraz, vlastní to jeho portrét, který olejem namaloval p. Jindřich Sedlák z Kyjovic. Obraz br. Ar. Kubínovi

strana: pametni-kniha-hasici 238.jpg
odevzdal br. Jos. Luska. Se slzami v očích, pohnutým hlasem poděkoval jubilant za krásný dar.

výbor

Výbor has. sboru v jubilejním roce.
Sedící bratři (od leva): Adolf Vítek, Jos. Halška, Arnošt kubín, Reinhold Skuplík, Bohumil Kašing, Jan Láryš.
Stojící bratři (od leva): Fr. Ondrášek, Jan Pchálek, Fr. Šindlář, Boh. Můra, Fr. Halška.

27. prosince připadl místnímu sboru znovu smutný úkol, aby doprovodil na místní hřbitov k poslednímu odpočinku svou milou sestru Emilii Ulmanovou. Byla jednou z prvních , která se přihlásila do ženského odboru a která se zajímala s nevšední chutí o vše, co se týkalo ženského oboru. Sbor v ni skládal mnoho nadějí, leč Osud určil jinak. Předčasně nám odešla, náhle, kdy se toho nikdo nenadál. Nad hrobem se s ní rozloučil za náš sbor br. vzdělavatel F. Ondrášek. - Budiž Ti země lehkou.

strana: pametni-kniha-hasici 239.jpg

výbor

Členové has. sboru v jubilejním roce.
Sedící bratři (od leva): Stan. Luska, Fr. Kaštovský, Jan Halška, Adolf Vítek, Jos. Halška, Arn. Kubín, Reinhold Skuplík, Max Hružík, Fr. Šindlář, Boh. Kašing.
Stojící bratři (od leva): 1. řada: Jan Láryš, Alois Friedel, Rud. Hanák, Jan Pchálek, Alois Trubka, sestra Fr. Kaštovská, Fr. Halška, sestra Anežka Šindlářová, Arnošt Skuplík, Ant. Friedel, Fr. Meixner, Frant. Ondrášek, Vilém Kubica.
2. řada: Jindřich Jelonek, Boh. Můra, Ant. Skuplík.

Koncem roku čítal sbor 38 členů. Během roku přistoupili: Alois Havrlant, Ludvík Jelonek, Arnošt Skuplík a K. Morbicer.
Místní sbor dobr. hasičů ukončil svou celoroční práci, aby s novými silami vkročil do roku nového a pokračoval úspěšně ve svém blahodárném

strana: pametni-kniha-hasici 240.jpg
působení.
Zapsal Směja Oldřichpřepsal: D. Závěšický (str. 193-262; 2019), skenování a zprac. pro web: David Závěšický

sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2019)

Na začátek stránky