Pamětní kniha SDH 1886-1939 / 1

historie Suchých Lazců

Pamětní kniha Dobrovolné hasičské Jednoty v Suchých Lazcích

stránkování v kronice "Pamětní kniha SDH 1886-1939"

strana: pametni-kniha-hasici 021.jpg
Na začátku roku 1888 vystoupili ze sboru dobrovolně následující hasiči:
Meixner Tomáš, Plachký Vincenc, Trubka Prokop, Trubka Štěpán, Myslivec Josef, Kubesa Josef, Bala Richard, Lysek Leopold, Lysek Jan, Volný Josef.
Připomenouti sluší, že se to nestalo snad pro nechuť ke sboru, nýbrž toliko s ohledem domácích. Jedni pro své stáří, druzí pak, že výživu ve světě hledati jim jest.

V září 1888 zúčastnil se zdejší sbor slavn. Svěcení stříkačky v Budišovicích.

V září 1988 zakoupen byl výzbroj pro mužstvo a sice:
Přilby černé, lakované, z ocelového plechu, s mosazným hřebenem s podložkou, páska se lví hlavou, pro mužstvo sekery i s koženou pošvou, v úhrnné hodnotě 157 zl. 15 krejcarů, vlastně 225 zl. 25 krejcarů

strana: pametni-kniha-hasici 022.jpg
Dne 2.září 1888 jakožto v den posvícení odbývána v čís. 61 taneční zábava se vstupným, jehož čistý zisk věnován byl spolkové pokladně.

Dne 6.listopadu 1888 vypukl v noci o půl jedenácté hodině ve stodole čís. 64 oheň, který ji a pak stodolu čís. 63 úplně zničil. Byly dřevěné a slámou kryté.
Sbor zdejší, jakož i Mokrolazecký přikvapil rychle. Vítr byl přízniv. U té příležitosti seznal zdejší sbor, že mu nevyhnutelně zapotřebí je asi 80 m hadic a 4 m savice, by aspoň při požáru na blízku rybníku vypuklém přímo z onoho vodu čerpati mohl.

strana: pametni-kniha-hasici 023.jpg
Dne 2.prosince 1888 jakožto v den 40.letého jubilea nastoupení trůnu Jeho c.k. Apoštolského Veličenstva císaře Františka Josefa I. zúčastnil se probuzen byv ranním budíčkem, sbor sl. služeb Božích v Komárově provázen jsa hudbou.

Dne 13.ledna 1889 konána III. valná hromada dobrovolných hasičů a při této dopadly volby následovně:
Náčelníkem: Josef Černín, učitel
1.podnáčelníkem: Tomáš Vašek, rolník čís.65
2.podnáčelníkem: Josef Steuer, rolník čís.19
Starostou: Valentin Halška čís. 67
Výborníky: Pchálek Adolf čís. 51, Pchálek Vincenc čís. 53
Bala Karel čís.50 vystoupil, za něhož Plachký Jan zvolen byl

strana: pametni-kniha-hasici 024.jpg
Za příčinou dvorního smutku po zemřelém korunním princi "J.C.V. arciknížeti Rudolfovi obcoval náš sbor zádušním službám božím dne 11.února 1889 v Komárově.

10.února 1889 měla se konati taneční zábava dobrovolných hasičů. Za příčinou dvorního smutku byla odročena až do 24.února 1889.

Na velký pátek a bílou sobotu konali hasiči čestnou stráž u Božího hrobu v Komárově.

V úterý 14.května po čtvrté hodině odpolední vznikl tu v usedlosti čís. 18 patřící vdově Dorotě Stuchlíkové oheň, který však obmezen byv na rychlo přikvapivšími hasiči zdejšími na hořící předmět, toliko slaměné střechy ze

strana: pametni-kniha-hasici 025.jpg
stavení toho a z blízkého srubku strávil. Výměnek a kůlnička, ačkoli od velikého žáru již se chytaly, byly uhájeny. Ukázalo se opět, jak velepotřebným nástrojem je stříkačka a jak veleužitečným spolkem hasiči, ovšem, když vody je dostatek. Přičinlivost majetníků koní a občanů nehasičů zasluhuje tentokráte všeho uznání. Obzvláště poskytly vydatné pomoci hasičům naše statečné děvuchy tím, že vodu pilně donášely a hasiče při pumpování občas vystřídaly. Hasičský sbor Mokrolazecký přikvapil také k ohni. Málem i on by měl plnéruce práce, kdyby totiž hořící došek na druhé straně vesnice od jiskry dohozené vzňatý včas nebyl zpozorován a uhašen. Zapálit měly prý děti předškolního věku. Na koho tu vina padá, netřeba dokládati.

strana: pametni-kniha-hasici 026.jpg
Dne 23.června 1889 obdržel spolek za statečné hájení čís.16při posledním požáru od pojišťovny "Donau"
Dvacet zlatých pro pokladnu.

Dne 9.července 1889 vypukl oheň v Komárově o půlnoci, který v krátkém čase 9 čísel a 7 stodol strávil. Pohořelí jsou následující sedláci: Karel a Ludvík Hartmann, Josef Slavík, Josef Smolka, Marie Sonntáková, Cyrill Kaštovský, František Vašek, Fr. Onderka a Josef Steinwirth.
Domnívá se vůbec, že bylo založeno.
Sbor zdejší se na místo požáru dostavil. Zničená stavení byla slámou kryta. V Komárově nedostatek vody veliký.

Dne 14.července 1889 staral se sbor zdejší o pořádek při první mši sv.novokněze P. K. Palety z Hadrunku v Komárově.

strana: pametni-kniha-hasici 027.jpg
Téhož dne (14.7.1889) odpoledne za veliké bouře uhodil blesk v Raduni do hostince Krausového, aniž by zapálil, a do panských stodol, z kterých dvě zapálil.Sbor se stříkačkou se tam na rychlo odebral a vydatně účinkoval, začež mu dar
Pět a dvacet zl.
od knížecího důchodního úřadu v Bravanticích doručen byl.

Dne 21.srpna 1889 zakoupila obec Sucholazecká u "F. Smekala – vdovy" 100 metrů dvojnásobných konopných hadic, 4 metry kaučukové spirální savice čís.6, 7 svítilen a dvě karabiny pro lezce, což asi 212 zl. 71 kr. stálo.
Všechno hasičské nářadí, výzbroj a zboží stojí podnes úhrnem
Devět set devadesát osm zl. 74 kr. r.č.

strana: pametni-kniha-hasici 028.jpg
Dne 20.srpna 1889.
V úterý 20. t.m. po páté hodině odpolední uhodil za veliké bouře blesk zde na tak zvané "Štěpnici" do chalupnické usedlosti čís.74 náležející Fr. Balovi a zapálil ji. Vzniklý z toho požár zachvátil vzdor hustému dešti ihned dvě bezprostředně vedle stojící domkařská stavení čís. 73 Ant. Škrobánka a čís. 72 Plachkého dědiců a dále pak hned i hospodářské stavení kováře Fr. Šuberta i s blízkou stodůlkou. Pro silnou vichřici, která jiskry a kusy hořících došků na vše strany roznášela, bylo se co obávati, že půl dědiny lehne popelem. Vždyť už zase výměnkové místo kovářovo a různě se chytala hustá sousední stavení vesměs slámou krytá počínala místy již vzníti a od udeření uplynulo sotva deset minut. V tom přikvapil místní sbor hasičský se stříkačkou a obsadiv blízké střechy mužstvem, osamotil požářiště. Ano výměnek i kůlni, které plamenem již hořely, zachránil ještě. Na místo požáru dostavil se se známou již

strana: pametni-kniha-hasici 029.jpg
rychlostí také sbor hasičský z Mokrých Lazec, stříkačka z Velkých Hoštic, z Opavy a ze Štítiny. Také povozy na vodu z Raduně, Komárova z Hadrunku se dostavily.
Že pohořeli chalupníci při náhlém požáru sotva se svým životem ze starých chaloupek utéci dovedli, lze si myslit, divno dost, že aspoň ten dobytek zachráněn byl a i toho tele a pes hlídací uhořel. Nejsmutnější však dopadlo to ve stavení, do kterého udeřilo. Zde zhořelo dítě nemluvně. Bálová žena sama jsouc doma vynesla po ráně bleskové rychle své děti navenek a pospíchala nazpět, by také půlletého vnuka svého ještě vysvobodila. Však pozdě, kouř a plamen ji v tom zabránil. Ubožátko, nepozná již světských svízelů. Šlo za mladou svou matkou, která před několika dny po dvouletém manželství zemřela.

Krakovská pojišťovací společnost darovala následkem toho ohně deset zl.

strana: pametni-kniha-hasici 030.jpg
Vážený pan Rudolf Englisch, c.k. zemský soudní rada v Plzni daroval pokladně
"Dvacet zlatých".

Ze zemského fondu hasičského moravského obdržel spolek na rok 1889 podporu:
"Padesát zlatých".

Dne 9.října 1889 o 11. Hodině dopoledne za veliké vichřice vypukl u bednáře Josefa Solného na Hadrunku ve chlévě požár, který tento a sousední stavení pí. Viehwegrové zničil. Hasičský sbor zdejší dostavil se rychle na místo a požár osamotil.

Dne 22.října 1889 o 5. hodině odpolední vypukl oheň v Raduni u ševce Mošy a zničil toto stavení. Sbor zdejší dostavil se tam se stříkačkou a účinkoval vydatně.

strana: pametni-kniha-hasici 031.jpg
V neděli dne 8.prosince 1889 zničil požár stodolu Vincence Halšky čís.60 úplně. Sláma a obilí pojištěno neměl.

Dne 18.ledna 1890 doprovodil sbor svého člena dne 16. Ledna zemřelého ke hrobu Kašpara Vaška. Budiž mu země lehká.

Dne 1890 vypukl v noci oheň u Vincence Otépky čís.19 na Hadrunku a strávil obytné stavení a stodolu jeho. Hasičský sbor požár ten brzy osamotil.

Dne 1890 vyšlehl v noci oheň v obytném stavení čís.58 Františka Střílky a zničil toto. Bylo bezvětří a pomoc okamžitá. Bylo založeno od neznámého.

strana: pametni-kniha-hasici 032.jpg
Dne 23.června 1890 věnoval pokladně hasičské vážený pan Rudolf Engliš c.k. president krajského soudu v Chebu Dvacet zlatých.

Dne 23.srpna 1890 vypukl na Hadrunku v obytném stavení čís.12 Vincence Nováka oheň, který zničil toto, vedle stojící chlév a pak také stodolu Josefa Piky čís.11
Hasičský sbor zdejší a Raduňský se k požáru dostavily.

Dne 1.června 1890 konala se ustavující valná hromada "Hasičské župní jednoty Opavské". Zdejší sbor se zúčastnil jako člen její. Zdejší jednatel Josef Černín do výboru župního zvolen a tímto

strana: pametni-kniha-hasici 033.jpg
vyslán zas prohlédnout hasičské sbory v Mokrých Lazcích, Hrabyni, v Budišovicích a v Raduni.

Při svěcení stříkačky Hlubotské účinkoval zdejší sbor hromadně (28.9.1890)

Zemský výbor markrabství Moravského udělil sboru přípisem ze dne 4.října 1890 čís. 36.686 podporu 100 zl. slovy: jedno sto zl. r.č. na rok 1890 z fondu hasičského.

V neděli 12.října 1890 večer o půl sedmé hodiny vypukl oheň na Strážnici a strávil naplněnou nepojištěnou stodolu Aloisa Pavelka čís. Domu 78. Obydlí asi jen 2 m vzdálené hasičský sbor zachránil.

Sbor zúčastnil se též svěcení praporu "Sokola" Opavského r. 1890.

strana: pametni-kniha-hasici 034.jpg
Dne 29.listopadu 1890 zemřel přispívající úd, správce Vincenc Englisch. Sbor se zúčastnil pohřbu jeho. Budiž mu země lehká!

Dne 7.září 1890 zemřel činný úd Antonín Blucha, čís.33. I pohřbu toho zúčastnil se sbor hromadně. Odpočívej v pokoji!

Ve valné hromadě (dne 1.února 1891 odbývané) byl zvolen za náčelníka: Vincenc Pchálek.
Za starostu: Jan Plachký čís.61
Do výboru: Skuplík Vincenc, Vašek Tomáš, Steuer Josef, Sosna Vincenc a Černín Josef.

strana: pametni-kniha-hasici 035.jpg
V pátek dne 28.srpna 1891 shořelo stavení Ignáce Střílky na Přerovci. Panovalo parno a silný vítr, les se chytal. Sbor hasičský zdejší sem dojel a oheň uhasil. Zachráněno také ještě šatstvo a domácí nářadí hasiči.

V pondělí 31. Srpna 1891 vypukl požár o 8. Hodině večer ve stodole č.12 Vincence Plachkého a strávil tuto i sousední stodolu Trubkovou. Obě byly dřevěné a slámou kryté. Bylo založeno, neboť už o 2. Hodině odpoledne téhož dne chytlo se ve stodole první, však oheň v zárodku uhašen.

V úterý 1.září 1891 o půl deváté ráno zničil požár půl stavení a kůlnu Mat. Gřeška čís.25 v Novosedlicích. Sbor zdejší první byl na místě a uhájil půl střechy na stavení obytném.

strana: pametni-kniha-hasici 036.jpg
V pondělí 19.října 1891 došel sboru hasičskému následující pochvalný dekret od sl. c.k. okresního hejtmanství Opavského čís. 19.985:
K.k. Bezirkshauptmamschaft Troppau

Následuje odstavec v němčině, který je špatně čitelný

strana: pametni-kniha-hasici 037.jpg
Ve středu 16.prosince 1891 okolo půl šesté hodiny večerní vypukl zde za veliké vichřice ve stodole Jana Plachkého čís.61 rukou bezbožnou založený oheň, který bleskurychle zachvátil i sousední slámou kryté tři budovy a sice: stavení Vincence Halšky čís.60, výměnek Jana Plachkého čís.61 a stodolu souseda Karla Vítka.. Domácí hasičský sbor obsadil narychlo sousední nejvíc ohrožené stavení slámou kryté stavení obytné K. Vítka čís.62, které též uhájil a následkem toho i druhého souseda Petra Bluchu čís. 63.
V tom chytla se vysoká stodola dřevěná slámou krytá až souseda čtvrtého Tomáše Vaška čís.65., a odtud pak chytaly se pro velký žár a vítr rychle za sebou stavení sousední většinou slámou krytá náležející Fr. Hopovi čís.64, Tomáše Vaška čís.65, Františ. Pavlíka čís.66, Val. Halšky čís.67, Rudolfa Engliše čís.68 a Fr. Sosny čís. 93, tak že ve čtvrť hodině od vzniku požáru vše jmenované jedním plamenem bylo. Úsilím občanů zdejších i cizích ubráněny usedlosti velice ohrožené čís.8 patřící Kašparu

strana: pametni-kniha-hasici 038.jpg
Plachkému, a čís.7 Josefa Kaštovského.
Sousední sbory hasičské přibyly rychle za sebou následovně: Raduňský, Kylešovský, Mokrolazecký, Smolkovský a Hrabyňský. Též stříkačka města Opavy se dostavila. Pracováno od všech sborů a na všech stranách s chutí usilovnou. Všechny hrdinné skutky účinkujících nebylo lze pro rozsáhlost požářiště ani přehlédnouti, neboť 22 jednotlivých předmětů stálo v ohni a několik jiných se již již jen chytalo. Poškozeno požárem tímto bylo 18 obývajících stran či rodin a povšechná škoda páčí se na 20.000 zl.

Dne 30.prosince 1891 vypukl ráno v 9. Hod. v Novosedlicích u Fr. Škrobánka čís. 6 oheň a strávil stodolu a kůlnu jeho. Sbor zdejší se tam se stříkačkou dostavil.

Dne 9.prosince 1891 zemřel bývalý náčelník sboru Josef Steuer. Odpočívej v pokoji druhu milený !

strana: pametni-kniha-hasici 039.jpg
následuje věta v němčině, která je špatně čitelná
Výnosem c.k. okresního hejtmanství v Opavě ze dne 3.ledna 1892 čís. 29.616 byl zdejší hasičský sbor za své rázné působení při zdejším požáru 16.12.1891 pochválen následovně:

Následuje odstavec v němčině, který je špatně čitelný

strana: pametni-kniha-hasici 040.jpg
Pokračuje odstavec v němčině, který je špatně čitelný

Dne 14.1.1892 zemřel činný druh Jan Strak.

Ve valné hromadě dne 31. ledna 1892 odbývané zvoleni byli:
Josef Černín, správce školy, náčelníkem
Vincenc Skuplík, starosta obce, starostou
Tomáš Vašek, rolník, 1.podnáčelníkem
Jan Prokša, chalupník, 2.podnáčelníkem
a do výboru: Jan Plachký, hostinský, Kašpar Plachký, chalupník a Adolf Pchálek, kovářpřepsal: Zdeňek Pelech(2018-19), skenování a zprac. pro web: David Závěšický

sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2019)

Na začátek stránky