Pamětní kniha SDH 1886-1939 / 1

historie Suchých Lazců

Pamětní kniha Dobrovolné hasičské Jednoty v Suchých Lazcích

stránkování v kronice "Pamětní kniha SDH 1886-1939"

Pamětní kniha SDH 1886-1939

strana: pametni-kniha-hasici 001.jpg
Pamětní kniha Dobrovolné hasičské Jednoty v Such. Lazcích

strana: pametni-kniha-hasici 002.jpg
Bohu ke cti,
bližnímu na ochranu!

strana: pametni-kniha-hasici 003.jpg
Kdož by měl za to, že stačí v nebezpečí ohně důvěra v Boha, kterýž z ohně časného již mnohé lidi i zázračně vysvobodil a příbytky lidské zachránil, a pohrdal by proto stříkačkou. Toho důvěřivce v Boha marná by byla, ba opovážlivá.
Způsobil-li Bůh kdy zázraky, z vele závažných příčin tak učinil, aby však pohodlnost a ješitnost lidskou podporoval, nikdy zázraků činiti ani nemůže.
(zeslavnostní řeči dp. A. Grudy při svěcení stříkačky v Mokrých Lazcích)

strana: pametni-kniha-hasici 004.jpg
Pomož sám sobě
A Bůh pomůže tobě
V noci z 3. na 4. den měsíce října r. 1886 vypukl v obci u Josefy Skuplíkové čís. 58 na dvou místech – v kůlni i ve stodole najednou – zlomyslně založený oheň, který tři obilím naplněné stodoly úplně zničil, a to občanům: Fr. Halškovi čís. 59, Vinc. Halškovi čís. 60 a jmenované již Josefě Skuplíkové.
Požár tento byl by se obci osudným stal, kdyby onen v kůlně vypuklý oheň včas zpozorován a uhašen nebyl, neboť kůlna stojí v pořadí obydlí zdejších.
Nepořádek při hašení tomto panující, hlavně ale okolnost ta, že obec ani stříkačky ani jakéhokoliv jiného nářadí hasičského neměla, přiměla několik

strana: pametni-kniha-hasici 005.jpg
přednějších občanů k šťastné myšlence, v obci založiti dobrovolnou hasičkou jednotu.
Ačkoli mnohý občan nad touto novotou nedůvěřivě hlavou kroutil, nicméně sešli se přec k důvěrné poradě o věci té dne 1. listopadu 1886 konané následující občané:
Starosta obce a kolář Val. Halška č.67, předseda místní školské rady a rolník Tomáš Vašek čís.65
rolník Vinc. Skuplík čís.55, rolník Jos. Steyer č. 19 a správce školy Josef Černín.
Výsledek porady byl ten, že neprodleně přikročeno bylo k činu.
Stanovy dle vzoru stanov pro dobrovolné jednoty hasičské výborem české

strana: pametni-kniha-hasici 006.jpg
ústřední jednoty moravsko slezských dobrovolných sborů hasičských schválené byly jmenovanými přijaty, podepsány a žádost o stvrzení těchto ihned podána.
Na výlohy toho kroku přispěli též hostinský Jan Plachký čís. 61 a nájemník hostince Gabr. Hercka.
Dne 27. listopadu 1886 došel jim konečně dopis i se stvrzenými stanovami, které následující poznámkou opatřeny jsou:
Čís. 13.271
Trvání dobrovolné jednoty hasičské v Suchých Lazcích podle obsahu těchto stanov vysvědčuje se ve smyslu §9 zákona ze dne 15. listopadu 1867 čís. 134 ř.z.
C.k.Slezská vláda zemská
V Opavě, 13.listopadu 1886
Za c.k.zemského prezidenta
Stellwag m.p.

strana: pametni-kniha-hasici 007.jpg
Dne 8.prosince 1886 odbývala se ustavující valná hromada s následujícím denním pořádkem:
1. Předčtení stanov
2. Přijímání členů
3. Volba starosty a výboru a
4. Volné návrhy
Za činné členy se přihlásili:
1. Zakladatelé: Valentin Halška, Tomáš Vašek, Vincenc Skuplík, Josef Steyer a Josef Černín
2. Noví členové: Meixner Tomáš čís.16, Plachký Jan čís.61, Gřešek Jakub čís.15, Strak Jan čís.58, Skuplík Jan čís.54, Plachký Vincenc čís.12, Vašek Kašpar a Vašek Jakub čís.65, Lariš Alois čís.57

strana: pametni-kniha-hasici 008.jpg
Šubert Jan čís.71, Trubka Prokop čís.67, Blucha Petr čís.63, Pchálek Adolf čís.51, Trubka Štěpán čís.11, Plachký Kašpar čís.8, Kubín Arnošt čís. 30
3. Za přispívající členy: Hercka Gabriel čís.61

Výsledek volby první se ukázal následovně:
Výbor:
Starostou jednoty zvolen byl Valentin Halška
Náměstkem starosty zvolen byl Meixner Tomáš
Pokladníkem zvolen byl Vašek Tomáš
Jednatelem zvolen byl Černín Josef
Náčelníkem zvolen byl Steyer Josef
Prvním podnáčelníkem zvolen byl Skuplík Vincent
Druhým podnáčelníkem zvolen byl Gřešek Jakub

strana: pametni-kniha-hasici 009.jpg
První značnější dar na zakoupení stříkačky došel na jednotu dne 3.ledna 1887 os sl.c.k. výs. Mor. slezské pojišťovny v Brně . . . . . .20 zl.
Dne 9.ledna 1887 zúčastnil se sbor hromadně svěcení stříkačky v Mokrých Lazcích.
Dne 23.ledna 1887 pořádal sbor hasičský v místnostech p. J. Plachkého ples, který vskutku skvělou zábavou byl a spolkové pokladně čistého příjmu vynesl na . . . . 30 zl

strana: pametni-kniha-hasici 010.jpg
Dle protokolu ze dne 15.prosince 1886 přistoipi dále následující občané k jednotě
1. Za členy činné
Bala Karel čís.50, Plachký František č.38, Pika Antonín č.36, Myslivec Josef č.20, Kubesa Josef
č.31, Kubín Arnošt č.30, Bala Richard č.73, Lysek Leopold č.33, Kuča Eduard č.44, Blucha Antonín č. 33, Pchálek Vincenc č.53, Halška František č.20, Lysek Jan č. 33, Lexa Kašpar č. 13, Zonek Josef č. 56, Zonek František č.56, Volný Josef č.56

strana: pametni-kniha-hasici 011.jpg
2. Za členy přispívající:
Weinberger Leopold čís. 25, Englisch Vincenc č. 17 a 68, Böhm Vincenc č.9, Solný Josef č.13

Dne 1.února 1887 přistoupil sbor zdejší k "společenstvu všeobecné podporovací pokladny dobrovolných hasičských sborů na Moravě".
Dne 19.března 1887 došlo 20 zl co dar na zakoupení stříkačky od sl. Pojišťovny Krakovské.
Dne 31.března 1887 došlo 30 zl co dar nejmilostivější od Jeho cís. Výsosti arciknížete Viléma, od pána na Štítině.

strana: pametni-kniha-hasici 012.jpg
Dne 5.dubna 1887 nakoupil zdejší sbor dobrovolných hasičů u F.Smekala vdovy v Čechách u Olomouce stříkačku s průměrem cylindru 110 mm za . . . . 550 zl.
K tomu přikoupil 1 dvoják. . . . . . . . . . . .za . . . . 12 zl
Příruční hadici, koncovou rouru a 2 špičky za . . 15 zl
Úhrnem 577 zl
Z toho smluvená 8 % srážka. . . . . . . . . . . . . . . 47 zl
530 zl
Téhož dne zaplaceno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 zl
Zbytek 430 zl.
Zbytek tento zaplatí se následovně: Dne 31.prosince 1887 200 zl, dne 31.prosince 1888 115 zl, dne 31.prosince 1889 115 zl s vypadajícím 6% úrokem.

V neděli dne 8.května 1887 pořádal hasičský sbor slavnost svěcení stříkačky. Místo popsání této stůj zde dopis uveřejněný v Opavském Týdeníku:
"Slavnost svěcení stříkačky 8.t.m. zdejším sborem hasičským pořádaná vydařila se

strana: pametni-kniha-hasici 013.jpg
nad vše očekávání. Slavnosti zúčastnily se korporativně sl. sbory dobrovolných hasičů z Mokrých Lazců, Kylešovic a ze Slavkova. Mimo to pak převeliké množství účastníků jak z blízkého, tak i ze vzdáleného okolí sem zavítavších. Slavnost začala uvítáním přibylých hasičů. O 3.hodině odpolední seřazeny všechny spolky na návsí ve dvouřadý průvod, který pak za zvuků hudby a střelby z hmoždířů k slavnostnímu místu se hnul. Došedše tam rozestavili se hasiči po obou stranách ověnčené stříkačky zrovna před kaplí umístěné. Po vykonaném posvěcení stříkačky ujal se veledůstojný pán farář náš pan Tomáš Glas slova vylíčiv dle přísloví: "Pomoz sám sobě a Bůh pomůže tobě" význam slavnosti jakož i prospěšnost sborů hasičských. Že vzletná upřímná a srdečná tato slova posluchače dojímala, o tom svědčilo nejedno slzou zrosené oko. Avšak slavnostní řeč tato měla i jiný ještě

strana: pametni-kniha-hasici 014.jpg
úspěch. Nedůvěra, se kterou se náš mladý sbor hasičský tu a onde ještě potkával, zmizela, jak se zdá teď nadobro. Pročež vroucí dík veledůstojnému panu faráři !
Poté zapěno slavnostní "Te Deum" a uděleno sv. požehnání. Odehraním rak. nár. hymny církevní obřad tento ukončen. Nato odebrali se hasičové a ctění hosté do vkusně vyzdobených místností pana Jana Plachkého. Tu rozproudila se volná, hudbou, zpěvem a řečmi protkaná zábava, která dle výroku účastníků toliko tu vadu měla, že nemohla trvati věčně. Zvláště čtverozpěvy sborem Mokrolazeckým z "Vlastimila" zdařile přednesené pobavily společnost nemálo. Zkrátka, byl to jeden z nejkrásnějších dní života vesnického vůbec a Sucholazeckého zvlášť, jehož dojem zajisté dlouho potrvá v paměti všech účastníků.
A že tato řídká slavnost tak skvěle se vydařila,

strana: pametni-kniha-hasici 015.jpg
jest z větší části zásluhou přibylých sborů hasičských shora jmenovaných, pročež jim i tuto ještě vyslovujeme nehynoucí bratrský dík volajíce zároveň k nim "Na bratrskou shledanou!".
Dlužno také poděkovati všem dobrodincům, kteří při této příležitosti buď spolkovou pokladnu příspěvkem svým zvýšili, buď nějakým jiným způsobem k lepšímu zdaru slavnosti přispěli. Jsou to zejména:
Velectěný pan správce Sehert ze Štítiny, jenž nás k tomuto dni půl hl piva obdařil, sl. sbor Mokrolazecký, jenž pokladně 5 zl. věnoval, sl. sbor Kylešovský, jenž 4 zl.a sl. sbor Slavkovský, jenž 2 zl. témuž účelu věnoval. Za tím účelem přispěli dále ještě po 2 zl. ct. pan Jaroš , obchodník ze Smolkova a ct.pan Frant. Fuchs, řezník z Hadrunku,

strana: pametni-kniha-hasici 016.jpg
po 1 zl. ct.pánové J. Reichel, J. Solný a Vinc. Böhm z Hadrunku, Josef Bala, starosta, a R. Jaroš, správce školy z Nových Sedlic. Srdečné díky za dary ty! Čistý výtěžek ze zábavy i s těmito dary činí vzdor velikým výlohám přes 30 zl.

Dne 12.března 1887zúčastnil se sbor zdejší hromadně svěcení kostela v Hrabyni.

Dle protokolu ze dne 13června 1887 přistoupili následující činní členové k jednotě:
p.p. Sosna Vincenc, Pavelek Alois, Kubín František, Sauer Josef a Šíma Josef.

strana: pametni-kniha-hasici 017.jpg
Jeho Cís. A Král. Apoštolské
Veličenstvo císař a král náš
František Josef I.

Daroval dne 30.června 1887 sboru zdejšímu na zakoupení stříkačky co nejmilostivěji ze své soukromé pokladny
Osmdesát zlatých r.č.

strana: pametni-kniha-hasici 018.jpg
Dne 25.září 1887 zúčastnil se sbor hasičský táboru lidu u Slavkova hromadně.

Dne 5.října 1887 vypukl na stanici Štítské oheň. Sbor zdejší se se stříkačkou dostavil na požářiště. Nastalať tu první zkouška našemu sboru. Nedostatek vody přinutil hasiče kbelíkem čerpati vodu ze studně. Příznivému větru děkovati jest, že pouze chlév a kůlna na topivo shořela.

Dne 9.října 1887 odevzdal radní p. Vinc.Böhm z Hadrunku pokladníkovi
Dvacet zlatých
co dar od Hadrunských hospodářů na stříkačku. Zaplať jim to Bůh!

strana: pametni-kniha-hasici 019.jpg

Dne 24.prosince 1887 večer vypukl v Mokrých Lazcích požár, který dvě stodoly zničil. Hasičský sbor zdejší se k ohni tomu se stříkačkou dostavil.

Dne 15.ledna 1888 došlo 25 zl., co dar od sl. c.k. priv.severní dráhy císaře Ferdinanda ve Vídni.

Dne 5.února 1888 odbýval se v čís. 61 hasičský ples, který spolkové pokladně 20 zl.vynesl.

V sobotu dne 10.3.1888 odpoledne ke čtvrté hodině vzňalo se u plechového komína dřevo v domku čís. 42 v Suchých Lazcích, od něhož chytila se sláma na půdě. Požár byl přikvapivšími hasiči ještě udušen, čímž zabráněno velikému neštěstí. Vál právě silný jižní vítr.

strana: pametni-kniha-hasici 020.jpg
Ve Veliký pátek a v Bílou sobotu r. 1888 konali hasiči čestnou stráž u Božího hrobu v Komárově.

Dne 3.dubna 1888 o půl čtvrté ráno vypukl oheň u Fr. Víchy v Podvihově a prudkou rychlostí zachvátil sousední budovu starosty Jana Kubesy, kterážto budovazároveň živlu podlehla. Na místo požární dostavili se hasiči obce Sucholazecké se stříkačkou, a podařilo se jim zhoubný živel uhasiti.

Dne 7.dubna 1888 udělil zdejšímu sboru hasičskému sl. zemský výbor moravský
sto zlatých
podpory pro rok 1887 z fondu hasičského.přepsal: Zdeňek Pelech(2018-19), skenování a zprac. pro web: David Závěšický

sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2019)

Na začátek stránky