Pamětní kniha SDH 1886-1939 / 1

historie Suchých Lazců

Pamětní kniha Dobrovolné hasičské Jednoty v Suchých Lazcích

stránkování v kronice "Pamětní kniha SDH 1886-1939"

strana: pametni-kniha-hasici 081.jpg
Dne 9. července 1911 zúčastnil se náš sbor župního sjezdu a zároveň 25letého jubilea založením hasičského spolku v Životicích – s 16 hasiči.
Dne 16. července 1911 uspořádal náš sbor opět výlet ve mlýnku sucholazeckém, který se nad očekávání vydařil. Večer pak taneční zábava.
Dne 16. září 1911 byla uspořádána ještě hasičská taneční zábava posvícenecká.
Dne 8. prosince 1911 oslavil náš sbor jubilejní památnou slavnost založením hasičského sboru v Suchých Lazcích. Dne 8. prosince 1886 odbývala se první ustavující valná hromada. Toto 25leté jubileum oslavilo se proslovem a pak přečtením všech důležitých událostí během těchto dvaceti pěti let.

Opis: K vědomosti:
Od c.k. úřadu pro vyměřování poplatků – pol. přihlášky: 982/11 – pol. rejstříku vyřízení: 764.
V Opavě, dne 28. června 1911

strana: pametni-kniha-hasici 082.jpg
Ctěný sbor dobrovolných hasičů v Suchých Lazcích.
Na Vaši žádost povoluje se Vám tímto osvobození jmění movitého od placení poplatkového ekvivalentu za VII. desetiletí dle pol. saz: 106 Be lit:d zákoníku ze dne 13. prosince 1862, čís. 89 ř. z. a výnosu fin. ministerstva ze dne 10. října 1910, čís. 186 ř.z. důvodem věnování/: § I.et. 2b stanov:/
C.k. vrchní finanční rada: W. Vanek mp.

ROK 1912
Ve valné hromadě dne 1. ledna 1912 odbývané bylo přítomno 15 činných členů a pro tento rok byli zvoleni:

strana: pametni-kniha-hasici 083.jpg
Starostou: Arnošt Kubín
Náčelníkem: Štěpán Kubesa
Podnáčelníky: Adolf Vítek a Richard Halška
Členy výboru: František Stuchlík, Josef Kaštovský a František Kaštovský
Určeni byli k dalším funkcím:
Místostarostou: Jan Luska
Jednatelem: Alois Otypka
Pokladníkem: Jan Bialý
Zbrojmistrem: Adolf Vítek
Při této valné hromadě bylo jednomyslně usneseno, že každý zdejší hasič, který sobě na spolkové útraty objednal a obdržel hasičský oblek, jest též zavázán a povinen v dobrovolném hasičském sboru Sucholazeckém jako činný člen nejméně pět let působiti, jinak jest přinucen

strana: pametni-kniha-hasici 084.jpg
tento oblek zdejšímu sboru v prvotní ceně zaplatiti. Předčasné vystoupení z tohoto sboru omlouvají jenom velmi důležité a nutné příčiny.
60. požár
V pátek 25. března 1912 po 11. hodině v noci vypukl oheň v Podvihově u představeného obce Josefa Staňka a shořela jemu stodola. Avšak škoda kryta jest pojištěním. Náš sbor s hasiči dostavil se v krátké době na požářiště, nepracoval sice se stříkačkou, ale vypomáhal dle potřeby při ohni.

Velepamátná slavnost.

Sbor dobrovolných hasičů slavil v neděli 21. července 1912 založení a pětadvacetileté trvání sboru dobrovolných hasičů v Suchých Lazcích a zároveň pořádala zde

strana: pametni-kniha-hasici 085.jpg
čtrnáctá župa moravských enkláv sjezd. Byla to slavnost velkolepá, povzbuzující a vzácná.
Rány z hmoždířů byly znamením zahájení této slavnosti. Již dopoledne odívaly se Suché Lazce ve slavnostní roucho. Obyvatelé zdobili své domy prapory, skladiště hasičské bylo obnoveno a vkusně ozdobeno věnci. Na výletiště postavena slavobrána, ověnčená a oživená prapory s nápisem: "Vítáme Vás!" Též stříkačka naše jako nevěsta krásně vystrojena.
O půl desáté hodině dopoledne odebral se celý náš sbor ke slavnostním službám Božím do Komárova. Těch 18 děvčat v různých národních krojích zdobil náš sbor teprve odpoledne. Český sbor dobrovolných hasičů v Komárově přišel nám v úplném výzbroji naproti.
Odpoledne po jedné hodině zavítali k nám ku této slavnosti všechny sbory župní: ze Slavkova, z Litultovic, z Mikolajic, z Uhlířova, ze Životic, ze Slatiny – a z Jaktaře dostavila se jenom deputace. Mimo župních sborů zúčastnili se též této slavnosti

strana: pametni-kniha-hasici 086.jpg
slezské sbory okolní: z Novosedlic, z Raduně, z Komárova a Podvihova.
Kolem druhé hodiny přijel k nám ve jménu Jeho Veličenstva pan c.k. okresní komisař Doc. Otto Kunz s panem Doc. Karlem Kuhnem a přinesli sebou čestné medaile a diplomy. Hned na to seřadily se všechny sbory a kráčely s hudbou ke skladišti. Zde se postavili všichni hasiči v polokruhu kolem hodnostářů – a vpředu stálo našich sedm jubilantů.
Slavnostní řeč promluvil náš jednatel, která trvala tři čtvrtě hodiny. Předem poděkoval všem br. hasičům i hostům, kteří se dnešního dne ku této slavnosti dostavili. Pak podal v krátkém obsahu přehled o založení a činnosti zdejšího hasičského sboru za dobu 25 let. Po této řeči přečetl následující výnos slavného c.k. okresního hejtmanství v Opavě ze dne 14.července 1912 čís. 27705.
Jeho excelence pan c.k. zemský president ve Slezsku udělil členům soboru dobrovolných hasičů v Suchých Lazcích Valentinu Halškovi, Kašparu Plachkému, Janu Šubertovi, Arnoštu Kubínovi,

strana: pametni-kniha-hasici 087.jpg
Josefu Sonkovi, Josefu Halškovi a Janu Prokšovi na jich žádost a na základě předložených jimi průkazů čestnou medaili za 25letou záslužnou činnost hasičskou a záchrannou, založenou od Jeho c.a k. Apoštolského Veličenstva Nejvyšším usnesením ze dne 24. listopadu 1905.

Hned na to přistoupil před oslavence pan c.k. okresní komisař Doc. Otto Kunz. Promluvil k nim krátkou, ale uchvacující řeč. Každému jubilantovi připevnil na prsa čestnou medaili a přítomný pan Doc. Karel Kuhn podal každému z nich diplom.
Po ukončení dekorování jubilantů promluvil dále náš jednatel toto:
Milení jubilantové naši!
Vizte tuto překrásnou prsa Vaše zdobící medaili s obrazem našeho Nejjasnějšího panovníka! Tato záslužná medaile budiž Vám po celý život Váš útěchou a odměnou za vše, co dobrého jste vykonali pro oslavu Boha a pro dobro bližního svého! Ona budiž výmluvným Vám znamením, že jste věrně a ochotně

strana: pametni-kniha-hasici 088.jpg
pracovali pro vlast a národ, a že dobře hospodařili jste s hřivnou Bohem Vám svěřenou.
A jak tento dnešní den jest pro Vás i celou zdejší obec dnem veliké radosti, tak dejž dobrotivý Bůh, abyste ještě dlouho ve zdraví, spokojenosti a síle z uděleného vyznamenání se těšili a dlouho ještě ve sboru působili.
A Vy, soudruhové mladší, patříce na ozdobná prsa jubilantů, umiňte si opravdově následovat jejich příkladů. Vytrvejte při svém sboru a buďte členy platnými. Plňte ochotně povinnosti dobrovolně převzaté, podrobujte se rádi povelům svých představených, jež jste si sami zvolili. Čiň každý z Vás, co káže boží hlas: Buď bratřím bratrem v každý čas!. Buďte vždy dbalými své vlastní cti, cti svého sboru a hasičstva vůbec, pak budete působiti Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti k obraně a oslavě.
Načež jménem vyznamenaných soudruhů hasičů prosil pana c.k. okresního komisaře, by tlumočil projev našich nejpokornějších a nejvroucnějších díků k stupňům Nejvyššího

strana: pametni-kniha-hasici 089.jpg
trůnu Jeho císařského a královského Apoštolského Veličenství našeho nejjasnějšího císaře a krále Františka Josefa I. za vyznamenání jim milostivě udělená.
Ke konci provolání našemu císaři pánu třikráte "Sláva" a zazpívána první sloka rakouské národní hymny. Též našim milým jubilantům provoláno třikrát "Nazdar!".
Po ukončeném dekorování a proslovu následovalo defilé před hodnostáři, načež rozchod.
Po krátké přestávce shromáždil se sbor náš k veřejnému cvičení, předem pochody a pak se stříkačkou bez vody.
Cvičení bylo přesné s nevšední akuratelou provedeno a skvěle dopadlo. Náčelník br. Stěpán Kubesa obdržel pochvalu nejen od pana župního inspektora, nýbrž také od pana c.k. okresního komisaře Doc. Kunze.
Náš náčelník br. Štěpán Kubesa zasluhuje tím větší uznání a pochvalu, jelikož byl před krátkou dobou těžce nemocen, a sotva se něco zotavil, již převzal tak těžký a zodpovědný úkol na sebe.
Proto na tomto místě vzdává celý sbor svému vzornému náčelníkovi br. Štěpánu

strana: pametni-kniha-hasici 090.jpg
Kubesovi nejenom vřelé díky, ale i trvalou oddanost a úctu s přáním, aby ještě dlouhá léta ve zdraví a síle zůstal svému sboru zachován. Jest také br. Štěpán Kubesa obětavým přítelem a propagátorem myšlenky hasičské. Sbor ctí v něm svého vynikajícího pracovníka, jehož hlas byl vždy vážen a při všech událostech hasičských měl svůj vliv.
Po cvičení byl rozchod a v hostinci odbývalo se župní shromáždění hasičské.
Předseda župy František Valeček přivítal přítomné a v zahajovacím proslovu praví, že ráčí vyhovět pozvání, aby se letos zde odbývalo župní shromáždění. Hasičstvo hájí nejen hmotné statky svých bližních, nýbrž i také je i jeho povinnosti, hájit i duševní statky českého národa, věrni svému heslu: Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci a vlasti k oslavě. Načež udělil slovo jednateli. Protokol od minulé valné hromady byl bez čtení schválen. Pak byla probrána jednatelská a pokladniční zpráva. Přitom bylo usneseno, že členský příspěvek za jednotlivého člena bude obnášet ročně 40 h. Načež volné návrhy.

strana: pametni-kniha-hasici 091.jpg
Velitel ze Slatiny požádal, aby župní sjezd v roce 1913 byl pořádán ve Slatině se spojením 25letého trvání hasičského spolku tamního a při této slavnosti též připínání státních záslužných medailí bratrům jubilantům. Tento návrh byl přijat. Účty byly třemi revisory důkladně prozkoumány a úplně správné shledány. Načež obdrželi starosta a pokladník slavnostní absolutorium.
Při té příležitosti vyslovil se pan hasičský inspektor Karel Andrla velmi lichotivě o našem hasičském sboru, vč. Poručil jej za vzor jiným sborům a uznal jeho výkony za velmi chvalitebné. Též jeho náčelníku br. Štěpánu Kubesovi veškerá čest. Toť slova odborníka.
Občanstvo naše těšilo se upřímně na tento hasičský den a na nezvyklou podívanou. A skutečně nebylo zklamáno.
Jenom krátce trvající déšť, odpoledne kolem čtvrté hodiny, chtěl nám tuto slavnostní náladu na výletišti pokazit – ale nepokazil. Bylo opět slušné počasí, jenom něco chladnější.
Zdar slavnosti byl úplný a zůstane jistě všem účastníkům slavnost tato v dobré a milé paměti.

strana: pametni-kniha-hasici 092.jpg
Pozdě na večer neradi opouštěli br. hasiči naši obec, strávivše s námi a ve středu našem den nad jiné radostný.
Postup slavnosti.
Sbor dobrovolných hasičů pořádá v neděli dne 21. Července 1912 oslavu 25leté činnosti sboru spojenou s připínáním státních záslužných medailí bratřím jubilantům a zároveň župní sjezd XIV. Župy moravských enkláv.
Pořad slavnosti.
1. O ½ 10. Hodině dopoledne odchod do chrámu Páně do Komárova ke službám Božím.
2. Pak společný oběd v hostinci u "Bílého anděla". K společnému obědu račte se do 15. července u místního sboru přihlásiti.
3. Odpoledne od 1. do ½ 2. hod. vítání přibylých hostí a sborů u hasičského skladiště.
4. Seřazení veškerých sborů, pak připínání státních záslužných medailí bratřím jubilantům.

strana: pametni-kniha-hasici 093.jpg
5. Defilování před hodnostáři, pak hasičské cvičení místního sboru.
6. Odchod na výletiště, kdež o zábavu a pohoštění bude postaráno
Večer taneční zábava v hostinci u "Bílého anděla".

61. požár
Dne 30. srpna 1912 v ½ 12 hodině v noci vypukl oheň u stavitele Jindřicha Halle v Mokrých Lazcích a zničil úplně jeho parní pilu.
Pan Halla zaslal našemu sboru následující pochvalný dopis:

"následuje odstavec nečitelného textu v němčině"

K tomuto požáru dostavilo se od nás šest hasičů se stříkačkou.

strana: pametni-kniha-hasici 094.jpg
Náš sbor obdržel od pojišťovacího ústavu Riunione Adriatica Terstská ve Vídni I, Weihburggasse čís. 4 odměnu 25 K.

Ve valné hromadě dne 5. ledna 1913 odbývané bylo přítomno 16 činných členů. Pro tento rok byli do výboru zdejšího hasičského sboru zvoleni:
Starostou . . . . . . . . .Arnošt Kubín
Náčelníkem. . . . . . . Štěpán Kubesa
Podnáčelníky . . . . . .František Kaštovský a Karel Stuchlík
Členy výboru . . . . . .Josef Kaštovský, Richard Halška a Adolf VítekUrčeni byli ku dalším funkcím:
Místostarostou. . . . .Jan Luska
Jednatelem . . . . . . .Alois Otypka
Pokladníkem . . . . . .František Kaštovský
Dozorcem nářadí . . Richard Halška

strana: pametni-kniha-hasici 095.jpg
Volné návrhy:
Jan Bialý žádá ve jménu sboru, aby ku valné hromadě byly též revisorům předloženy potřebné účty v příjmech a výdajích týkajících se hasičského sboru.
Náčelník Štěpán Kubesa upozornil, že veškeré potřebné účty jsou v přílohách.
Hasičský ples určen na 2. února 1913 a do zábavního výboru byli zvoleni František Kaštovský, Josef Kaštovský, Richard Halška a Rudolf Hanák.
Ke konci schůze poděkoval náčelník Štěpán Kubesa jednateli za jeho namáhavou a uznanou práci ve sboru, a zároveň též poděkoval za uznání, které jemu co náčelníku se dostala.
Načež starosta schůzi ukončil.

strana: pametni-kniha-hasici 096.jpg
Nekrolog
V sobotu večer mezi 9. – 10. hodinou, dne 2. srpna 1913, zastřelil se ve svém bytě v prvním poschodí, čís. 103, náš hasič a hostinský František Stuchlík. Byly prý to smutné rodinné poměry, které jej dohnaly až ku samovraždě.
František Stuchlík byl milým soudruhem, ke každému přívětivý a hasičem tělem i duší. Budiž jemu země lehkou!
II.
Po dlouhé a trpné nemoci zemřel nám dne 31.srpna 1913 v čís. 100 náš milý soudruh Josef Sonek.
Josef Sonek byl mnoholetým členem zdejšího hasičského sboru. Dne 21. července 1912 obdržel čestnou medaili s diplomem za 25letou záslužnou činnost hasičskou a záchranou, založenou od Jeho c.a k. Apoštolského Veličenstva Nejvyšším usnesením ze dne 24. listopadu 1905.
Josef Sonek byl hasičem vzorným a svědomitým, rád a ochotně vykonával

strana: pametni-kniha-hasici 097.jpg
veškeré jemu uložené hasičské práce.
Odpočívej v pokoji!

1914

Ve valné hromadě dne 4.ledna 1914 odbývané bylo přítomno 17 činných členů.
Pro tento rok byli do výboru zdejšího hasičského sboru zvoleni:
Starostou . . . . . . . . . Arnošt Kubín
Náčelníkem. . . . . . . Štěpán Kubesa
Podnáčelníky . . . . . . František Kaštovský a Adolf Vítek
Členy výboru . . . . . . Karel Stuchlík, Josef Luska a Rainhold Skuplík
Určeni byli ku dalším funkcím:
Místostarostou. . . . . Richard Halška
Jednatelem . . . . . . . Alois Otypka
Pokladníkem . . . . . . František Kaštovský
Dozorcem nářadí . . Adolf Vítek

strana: pametni-kniha-hasici 098.jpg
Volné návrhy.
Dle návrhu Jana Bialého byla památka zesnulých členů Františka Stuchlíka a Josefa Sonka uctěna povstáním všech přítomných členů.
Dále bylo usneseno:
Dle zákona ze dne 5. dubna 1873, z.z.č. 35, jímž se vydává řád policie požárové a hasicí, platný pro markrabství Moravské, § 15 zní: "Majetníci koní jsou povinni propůjčit koně k zapřažení do stříkaček a vozů s vodou potřebné, a mohou k tomu od představeného obce aneb jeho zřízenců pod uvazováním trestů v § 62 vytknutých přidržáni býti".
Aby se všemu zdráhání předešlo, ustanoví správa zdejšího hasičského sboru každého měsíce dva majitelé koní, kteří v čas potřeby jsou povinni koně své zdejšímu hasičskému sboru ku dispozici propůjčit. Tito majitelé obdrží pak od zdejšího hasičského sboru určenou odměnu za přípřež.

strana: pametni-kniha-hasici 099.jpg
Toto usnesení budiž předloženo zdejšímu obecnímu výboru k dalšímu schválení. Za tím účelem objedná správa hasičského sboru dřevěnou tabulku, která bude v hostinci zdejším čís. 17 vyvěšena s upozorněním, kteří majitelé koní jsou povinni přípřež v čas potřeby poskytnout.
Ples dobrovolného hasičského sboru zdejšího byl určen na 11. ledna 1914 v hostinci u pana Kubesy.
Do zábavního výboru zvoleni byli: František Kaštovský, Josef Luska, Leopold Lacheta a Vincenc Skuplík.
Náčelník Štěpán Kubesa přeje si, aby všichni členové hasičského sboru pracovali ve svornosti, rádi se podrobili povelům svých představených, jeden druhého ctil a vážil. Každý hasič se má při každé příležitosti slušně a vzorně chovat a čest sboru hájit. Je-li cvičení neb schůze mají se všichni členové v určitou dobu jako jeden muž dostavit.
Starosta Arnošt Kubín upozorňuje, že v našem sboru jest málo disciplíny. Důkazem toho jest, že některý hasič ke

strana: pametni-kniha-hasici 100.jpg
ke schůzi neb cvičení se nedostaví, ba ani se řádně neomluví. Takové jednání odporuje hasičské disciplíně.
Náš sbor jest sice dobrovolným, avšak jakmile člen vstoupí do sboru, jest jeho svatou povinností se vždy dostaviti, aneb alespoň se řádně omluviti. Takto dále pracovati nemůžeme, buď ať každý člen koná své dobrovolně převzaté povinnosti dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, aneb ať raději ze sboru vystoupí.
Načež starosta schůzi ukončil.

62. požár.
Dne 10. února 1914 vypukl oheň v továrny Hellové v Komárově.
Náš sbor dostavil se sice v čas na místo požáru, ale nepracoval, poněvadž oheň byl částečně udušen a žádné další nebezpečí nehrozilo.
Sbor se dostavil se stříkačkou a s 8 členy.přepsal: Zdeňek Pelech(2018-19), skenování a zprac. pro web: David Závěšický

sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2019)

Na začátek stránky