Pamětní kniha SDH 1886-1939 / 1

historie Suchých Lazců

Pamětní kniha Dobrovolné hasičské Jednoty v Suchých Lazcích

stránkování v kronice "Pamětní kniha SDH 1886-1939"

strana: pametni-kniha-hasici 041.jpg
Dne 3.února 1892 večer o půl desáté hodině vypukl požár v Podvihově, který stodolu Langrovou strávil. Sbor zdejší se stříkačkou tam dostavil.

Ve valné hromadě dne 22.ledna 1893 konané, zvoleni byli:
Za starostu sboru: Josef Černín, učitel
Za náčelníka: Vincenc Pchálek, čís. 53
Za podnáčelníky: Jan Prokša, čís. 34, Vincenc Sosna, čís. 95
Do výboru: Alois Pavelek, čís.78, Kašpar Plachký, čís. 8, Adolf Pchálek, čís. 51

Dne 6.února 1893 o půl 12. Hodiny v noci vyšel oheň ve stodole čís. 67 u Valentina Halšky a strávil stodolu tu. Nebezpečí jiného pro bezvětří nebylo.

strana: pametni-kniha-hasici 042.jpg
Dne 12.června 1893 vypukl oheň večerem v Komárově ve výměnku Theod. Krále čís. 3. Sbor se na místo to rychle odebral a oheň zamezil i uhasil.

Dne 28.července 1893 vypukl po 5. Hodině odpolední v Komárově oheň ve stodole Fr. Kusina čís. 21 a požár, ač panovalo bezvětří, šířil se pro veliký žár a strávil slámou kryté usedlosti čís. 21., 19., 18., 17., 64. Sbor Novoselský se sborem zdejším dostavily se když právě druhá usedlost v plamenu stála, jelikož ale v Komárově nedostatek vody panuje, zachráněno teprve stavení čís. 16 Kat. Prokšové. V tom vyšel oheň na druhém konci

strana: pametni-kniha-hasici 043.jpg
Komárova ve stodole Theod. Krále čís.3, takže přibylé sbory ostatní ještě plné ruce práce měly. Ohně byly patrně založené.

Dne 12.září 1893 o 4. Hodině odpolední vypukl v Kravařově čís.3 u Jakuba Latky, chlapcem Josefa Lariše založený oheň v kůlni u stodoly a strávil 4 stodoly, 4 stavení, 2 výměnky a 1 chlév občanů:
Latka Jakub čís. 3, Lariš Josef čís. 2, Dubný Josef čís. 1, Košacký Jan čís. 20.
Šest stříkaček zúčastnilo se útoku, ale pro nedostatek vody a pro větr nelze bylo oheň dříve osamotit.

strana: pametni-kniha-hasici 044.jpg
Ve valné hromadě odbývané 7.ledna 1894 zvoleni byli:
Josef Černín, náčelníkem
Jan Prokša čís. 34 starostou
Tomáš Vašek čís.65 a Kubín Arnošt podnáčelníky
Do výboru: Morbicer Konrád, hostinský, Kaštovský František čís. 4, Sosna Vincenc č.95

Ze zemského hasičského fondu moravského obdržel sbor zdejší podporu 50 zl.na rok 1893, kterýžto obnos 19.1.1894 Smekalovi do Čech na dluh zaslán byl.

strana: pametni-kniha-hasici 045.jpg
Dne 14.února 1894 večer v 8.15 h.vypukl ve stavení čís.50 Marianny Sedláčkové oheň a strávil slámou kryté budovy této usedlosti v okamžiku, takže i pacholek na půdě se nalézající František Vilášek ze Štítiny shořel, na polo zuhelnatěl.Místní sbor hasičský požár osamotil. Přikvapil brzy též český sbor hasičský z Komárova, pak tamější německý Novoselský, Štítský, později Opavský.

Krakovská pojišťovna zaslala za hájení čís. 97 u ohně ze dne 14.2.1894 10 zl. co příspěvek do pokladny hasičské.

Dne 16.května 1894 došel dar severní dráhy pro hasičskou pokladnu per 25 zl. r.č.

strana: pametni-kniha-hasici 046.jpg
Dne 27.dubna 1894 odpoledne vzdal čest náš sbor svému arcipastýři p. arcibiskupovi Dr. Kohnovi na císarce u Libka zároveň se žáky a mnoha věřícími.

Dne 4.května 1894 v den sv. Floriána zúčastnil se bor ve stejnokroji slavnosti při mši svaté v místě.

Ve valné hromadě dne 1.ledna 1895 zvoleni byli:
Starostou: Josef Černín, správce školy
Náčelníkem: Jan Prokša čís. 34
Podnáčelníky: Jan Plachký čís. 61 a Tomáš Vašek čís. 65
Do výboru Kaštovský František čís.4, Pchálek Adolf čís.51 a Plachký Kašpar čís.8

strana: pametni-kniha-hasici 047.jpg
Dne 17.dubna 1894 zakoupeno:
40 m. konopných hadic bez šroubení. . 36 zl.
1 lucerna ke stříkačce . . . . . . . . . . . . . .15 zl.
Dne 6.září 1894:
Tři smečky pro lezce a provaz
s karabinou pro košík sací . . . . . . . . . . 5 zl. 65 kr.
Dne 31.května 1895
Naviják na hadice za . . . . . . . . . . . . . . .40 zl.

Dne 9. Června 1895 vypukl oheň v Kylešovicích a strávil pět stodol. Sbor zdejší zúčastnil se hašení.

Ze zemského hasičského podporovacího fondu pro Moravu obdržel sbor náš za rok 1895 dar 50 zl., kterýžto obnos ihned Smekalovi do Čech na dluh zaslán byl.

strana: pametni-kniha-hasici 048.jpg
Ve valné hromadě 1.ledna 1896 odbývané zvoleni byli:
Starostou: Jan Plachký čís. 61
Náčelníkem: Jan Prokša čís.34
Podnáčelníky: Arnošt Kubín čís.30 a Vincenc Pchálek čís. 53
Výborníky: Černín Josef, Morbicer Konrád čís.17 a Pchálek Adolf čís.51

Dne 5.března 1896 o půl dvanácté dopoledne vypukl v továrně chemické v Komárově požár, který části východní zničil. Sbor zdejší dostavil se rychle na místo a hájení se zúčastnil.

Ve valné hromadě dne 3.ledna 1897 odbývané zvoleni byli:
Starostou: Jan Plachký
Náčelníkem: Jan Prokša podnáčelníky: Pachký Kašpar, Halška Josef
Do výboru: Černín Josef, Kubín Arnošt a Halška Val.

strana: pametni-kniha-hasici 049.jpg
Dne 19.září 1897 slavil sbor své desetiletí. Obec byla slavobránami a prapory ozdobena. V týž den odbýván zde sjezd župy hasičské pro moravské enklávy a tudíž zúčastnilo se 13 sborů slavnosti té. Pořádek denní byl:
Ranní budíček
Slavnostní služby Boží v Komárově
Po návratu sjezd
Společný oběd průvod vesnicí cvičení pro pokročilost času odpadlo
Výlet na louce p. Jana Plachkého
Večer taneční zábava v čís. 17
Nebe i občanstvo slavnosti přálo a tudíž se také vydařila.

strana: pametni-kniha-hasici 050.jpg
Dne 14.května 1897 strávil požár usedlost čís.21 na Hadrunku. Sbor zúčastnil se vydatně hašení.

Ve valné hromadě konané dne 1.ledna 1898 zvoleni byli:
Starostou sboru: Josef Černín dvaceti hlasy
Náčelníkem: Jan Prokša 17 hlasy
Podnáčelníky: Halška Josef čís.67, Vašek Tomáš čís. 65
Do výboru: Halška Valentýn čís. 67, Kubín Arnošt čís. 20 a Kubesa Štěpán čís.17
Zbrojmistrem: Jan Šubrt čís. 71

Dne 22.září 1898 vypukl oheň v čís.16 na Štítině. Sbor zdejší se zúčastnil hašení.

Dne 5.října 1898 vypukl požár v Komárově u Žurka. Sbor vydatně přispěl.

strana: pametni-kniha-hasici 051.jpg
Jubilejní slavnost hasičského sboru za příčinou 50tiletého šťastného panování Jeho Veličenstva.
Dne 1 prosince 1898 v předvečer:
Osvětlení skladiště a transparentů
Lampionový průvod s hudbou na "Strážnici", kdež nad skálou vypáleny byly dva veliké slavnostní ohně a krásné raketle.
Střelba z hmoždířů.
Dne 2.prosince 1898:
Ranní budíček, střelba z hmoždířů, průvod ke slavným službám Božím do Komárova. Po návratu slavnostní řeč a rozdání hasičských medailí za 10tiletou věrnou službu.

strana: pametni-kniha-hasici 052.jpg
Ve valné hromadě konané 1.ledna 1899 zvoleni byli:
Starostou: Josef Černín s 22 hlasy
Náčelníkem: Jan Prokša s 22 hlasy
Podnáčelníky: Josef Halška se 16 hlasy a Jan Luska se 17 hlasy
Do výboru: Arnošt Kubín čís. 30, Jan Plachký čís. 61 a Valentýn Halška čís. 67
Zbrojmistrem určen Kubesa Štěpán a jednatelem Plachký Leopold.

Dne 19.července 1899 (33.požár) lehla popelem stodola u čís.64 v Suchých Lazcích. Oheň vypukl o půl třetí ráno. Škoda činila 700 zlatých, stodola pojištěna byla na 600 zlatých, majitelem Josef Novák.

strana: pametni-kniha-hasici 053.jpg
Ve valné hromadě 7.ledna 1900 odbývané zvoleni byli:
Starostou: Josef Černín s 21 hlasy
Náčelníkem: Jan Prokša s 21 hlasy
Podnáčelníky: Josef Halška se 19 hlasy a Josef Klauda se 17 hlasy
Do výboru: Arnošt Kubín, Kubesa Štěpán a Valentýn Halška
Zbrojmistrem určen Adolf Pchálek a jednatelem Josef Klauda.

Zemský výbor markrabství moravského udělil sboru přípisem ze dne 17.března 1900 čís. 13577 pro rok 1899 podporu 100 zlatých ř.č. /slovy:jednosto zlatých/

34.požár
Dne 20.srpna 1900 zúčastnil se sbor hašení ohně, který vypukl ve stodole p. Laryše starosty v Nových Sedlicích. Zúčastnilo se 12 členů.

strana: pametni-kniha-hasici 054.jpg
Moravsko slezská vzájemná pojišťovna udělila sboru přípisem ze dne 24. září 1900 podporu 30 K.za vydatnou pomoc při požáru dne 19. července 1899 u č. 64 v Suchých Lazcích.

Na valné hromadě odbývané dne 13.ledna 1901 zvoleni byli:
Starostou: Jan Prokša
Náčelníkem: Josef Halška
Podnáčelníky: Josef Klauda – zároveň jednatel a pokladník, a Arnošt Kubín
Výboři: Štěpán Kubesa, Jan Plachký (místostarosta), Leopold Plachký

35.požár
Dne 9. září 1901 vypukl požár v Nových Sedlicích, kamž sbor se dostavil. Jelikož požár v začátcích byl udušen, nezasáhl sbor činně v hašení.
36. požár
Dne 14. září 1901 zúčastnil se sbor hašení požáru, který strávil panskou polní stodolu na Štítina (účastnilo se 6 členů).

strana: pametni-kniha-hasici 055.jpg
37. požár
Dne 27. října 1901 vypukl požár a zničil čtyři dřevěné blízko sebe stojící stodoly. Sbor náš dostavil se první na místo neštěstí a vydatně pomáhal požár lokalizovat. Zúčastnilo se 12 členů.

Ve valné hromadě dne 5.ledna 1902 odbývané zvoleni byli:
Starosta: Jan Prokša
Náčelníkem: Štěpán Kubesa
Podnáčelníky: Konrád Morbicer, Josef Halška
Do výboru: Arnošt Kubín, Jan Válek, Antonín Kokoř
Zbrojmistrem: určen Adolf Pchálek
Jednatelem: Konrád Morbicer

Zemský výbor markrabství moravského udělil sboru přípisem ze dne 23. dubna 1902 pro rok 1901 podporu 100 korun r.m. (jednosto korun r.č.)

strana: pametni-kniha-hasici 056.jpg
38. požár
Dne 6. července 1902 o 1 hodině odpoledne vypukl požár v Raduni a strávil Mošovi stodolu a Murovi výminek. Sbor náš dostavil se na požární místo, pro nedostatek vody sbor náš nepracoval.

Dne 21. září 1902 slavil sbor ze spojením hospodářskou besídkou výlet na Dubovník. Obec byla s prapory a slavobranami ozdobena, která nám v milé paměti jest.

39. požár
Dne 26. září 1902 o 9. hodině večer vypukl požár v Podvihově a strávil panskou stodolu, která byla obilí plná. Sbor náš dostavil se na požářiště první a vydatně pomáhal požár lokalizovati

Dne 25. září 1901 zemřel horlivý člen zdejšího sboru hasičského Jan Plachký, který od založení sboru zdejšího až do své smrti byl činným členem. Čest budiž jeho památce!

strana: pametni-kniha-hasici 057.jpg
40. požár
Dne 1. října 1902 o 8. hodinách večer vypukl požár u Františka Zdrálka a strávil výminek. Za pomoci hasičského sboru byl tak blízko stavení stojící Konráda Morbicera čís. 11 od ohně uhájěn.

Ve valné hromadě dne 4.ledna 1903 odbývané zvoleni byli:
Starostou: Jan Prokša 18 hlasy
Náčelníkem: Štěpán Kubesa 16 hlasy
Podnáčelníky: Jan Válek 13 hlasy a Josef Halška 15 hlasy

strana: pametni-kniha-hasici 058.jpg
Do výboru: Alfons Plachký, Jan Bjalý, Adolf Vítek
Zbrojmistrem určen: Alfons Plachký
Jednatelem: Štěpán Kubesa Pokladníkem: Jan Prokša

Dne 26.ledna 1903 zemřel člen sboru zdejšího Adolf Stuchlík. Pohřbu zúčastnil se sbor hromadně. Odpočívej v pokoji, druhu milený! V milé paměti ostane všem členům.

Sjezd župy hasičské pro moravské enklávy odbývaný dne 5.července 1903 spojený se schůzi vyslanců. Slavnosti té zúčastnilo se 13 sborů hasičských.
Denní pořádek:
Uvítání sborů a hostů
Defilování
Veřejné cvičení místního sboru
Jednání schůze vyslanců
Koncert v zahradě

strana: pametni-kniha-hasici 059.jpg
Vínek u "Bílého anděla"
Počasí bylo velmi krásné, návštěva četná. Mravní i hmotný výsledek velmi uspokojivý.

Ve dnech 15., 16., a 17. Srpna 1903 odbýval se "Sjezd veškerého hasičstva slovanského v Praze" spojený s 50.letým jubileem trvání hasičského sboru králov. města Prahy. Ku sjezdu tomu vyslal sbor náš jednoho vyslance a sice: Alfonse Plachkého.

Dne 28.července 1903 doprovodil sbor náš bratra hasiče Adolfa Pchálka k věčnému odpočinku. Čest budiž zemřelému!

42.požár
Dne 18.října 1903 vypukl o 11. Hodině noční v Raduni požár a zničil 2 stodoly naplněné obilím. Sbor náš dostavil se na místo požáru a zúčastnil se, společně s jinými sbory na pomoc přispěvšími, práce.

strana: pametni-kniha-hasici 060.jpg
43.požár
Dne 24.listopadu 1903 vypukl ve zdejší obci o třičtvrtě na pět večer požár u Konráda Morbicera a zničil jemu obilím naplněnou stodolu. Sbor náš zachránil svou velmi rychlou a obezřetnou pomocí 2 sousední stodoly. Nebezpečí bylo veliké. Na pomoc přišly sbory z Nových Sedlic, Komárova a Podvihova.

Neúprosná smrt sklátila do hrobu v r. 1903 župního inspektora p. Josefa Stypu, nadučitele ve Slavkově, a v r. 1904 župního jednatele téže XIV.župy moravských encláv p. Karla Gracu, správce školy v Mikolajicích, oba pro obec hasičskou velezasloužilé. Poslednější, kdyby dopřáno mu bylo delšího života, měl jistou naději nastoupiti v naši obci úřad nadučitele.
O valné hromadě dne 1.ledna 1904 odbývané, zvoleni byli:
Starostou: Jan Prokša
Náčelníkem: Štěpán Kubesapřepsal: Zdeňek Pelech(2018-19), skenování a zprac. pro web: David Závěšický

sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2019)

Na začátek stránky