Pamětní kniha SDH 1886-1939 / 1

historie Suchých Lazců

Pamětní kniha Dobrovolné hasičské Jednoty v Suchých Lazcích

stránkování v kronice "Pamětní kniha SDH 1886-1939"

strana: pametni-kniha-hasici 101.jpg
63. požár
Dne 3. října 1914 odpoledne o 4.hodině vypukl požár v Podvihově u hospodáře Viléma Kubesy, pak u Vincence Měcha. Vyhořely dvě stodoly s veškerou polní úrodou a kůlny.

1915

Ve valné hromadě dne 31. ledna 1915 odbývané bylo přítomno 14 členů.
Vzhledem k tomu, že několik členů zdejšího hasičského sboru slouží nyní u c. a k.vojska, bylo usneseno, že v tomto roce neprovede se žádná nová volba, nýbrž zůstane výbor tentýž jako při volbě odbývané dne 4.ledna 1914.
Jelikož náš náčelník Štěpán Kubesa jest těžce nemocen, byl zvolen

strana: pametni-kniha-hasici 102.jpg
co zástupce náčelníka František Kaštovský, který tuto volbu také přijal.
Karel Stuchlík činí návrh, aby osada na Hadrunku, která nemá žádného hasičského sboru, obdržela od našeho sboru jednu berlovku. Tento návrh byl přijat.
Zatímním dozorcem nářadí byl ustanoven Vincenc Skuplík, čís. 55.
Konečně bylo usneseno jednomyslně, že našemu dlouholetému členu a náčelníku Štěpánu Kubesovi uděluje se čestné členství, a potřebný diplom obstará nový náčelník František Kaštovský u "Matice Opavské" pro Štěpána Kubesu.
Odznak ve způsobu železného válečného kříže s obrazem Jeho Veličenstva objednali sobě následující členové: Kubín Arnošt, Kaštovský František, Stuchlík Karel, Skuplík Vincenc, Lacheta Leopold, Luska Jan, Luska Josef, Morbicer Konrád, Hanák Rudolf, Lysek František, Halška Richard, Gřešek Jakob, Otypka Alois.

strana: pametni-kniha-hasici 103.jpg
O s l a v a
Našeho vřele milovaného náčelníka Štěpána Kubesy dne 7. února 1915 odpoledne o 3.hodině v sále č.17.
Přesně o třetí hodině odpoledne toho dne dostavili se všichni členové zdejšího hasičského sboru v sále a starosta sboru sám přivedl sem našeho oslavence Štěpána Kubesu.
Načež jednatel sboru promluvil k oslavenci, tlumočil Jemu lásku, úctu a oddanost celého zdejšího hasičského sboru. Připomenul též, jak dlouho pracuje již oslavenec náš ve sboru ponejvíce jako náčelník a uznal sám, že oslavenec byl skutečně hybnou pákou celého sboru, na Jeho bedrách spočívala veškerá práce i námaha o zdar sboru. Na konci proslovu provolána našemu oslavenci a náčelníku třikráte "Sláva" – a starosta sboru odevzdal Jemu diplom, co čestnému členu zdejšího hasičského sboru.

strana: pametni-kniha-hasici 104.jpg
Náčelník Štěpán Kubesa poděkoval vřele za tento dar i oslavu, maje slzy v očích, a sliboval, že jestli Bůh všemohoucí jej opět uzdraví, on chce dále ve sboru jako hasič pracovati tělem i duší. Načež tato oslava ukončena.

N e k r o l o g
Opět utrpěli jsme hasičové těžkou, bolestnou a nenahraditelnou ztrátu úmrtím našeho dlouholetého člena a náčelníka Štěpána Kubesy.
Odchází opět jeden z těch starších upřímných příslušníků obce hasičské, kteří s nadšením budovali další základy organizace hasičské a věrni ideálům svého mládí zasvětili této práci celý svůj život.
A pravdovitě: Štěpán Kubesa byl vzácný občan, byl celým mužem, nadšeným ctitelem hasičství, ocelového charakteru, pevné vůle a nejlepších snah a cílů.

strana: pametni-kniha-hasici 105.jpg
Vždy a rád pracoval jako hasič, jako náčelník. Každý z podřízených hasičů ochotně podroboval se jeho velení, neboť bylo všem známo, že náčelník má vše v pořádku a jeho bystrému zraku nic neujde.
Zájem o hasičství neopustil jej takřka i v poslední chvíli.
Těšil se vždy na každé cvičení i poučení, a velice těžce nesl, že úporná nemoc nedovolila mu někdy zúčastniti se hasičských výkonů.
Jeho šlechetné srdce přestalo tlouci, rozloučil se s tímto světem. Náš nezapomenutelný náčelník Štěpán Kubesa zemřel v pátek, dne 12. března 1915, dopoledne o jedenácté hodině, tiše a oddaně do vůle Boží.
Pohřeb byl za veliké účasti kruhů hasičských a zdejšího celého občanstva i z okolí odbýván v neděli, dne 14.března 1915, odpoledne o půl čtvrté hodině

strana: pametni-kniha-hasici 106.jpg
v domě zesnulého, načež byl kondukt ve zdejší kapli a pak nešena od hasičů rakev s tělesnými jeho pozůstatky na zdejší hřbitov, kde byla ku věčnému spánku v hrob uložena. Jméno drahého přítele Štěpána Kubesy náleží minulosti. Avšak památka jeho nezanikne s jeho životem. Bude i nadále žíti v srdcích nás všech, kteří jsme jej znali, bude předmětem trvalé úcty i nehynoucí vděčnosti zdejšího občanstva a obzvláště u hasičů.
Vzpomínka na tak milého přítele zachvívá srdcem naším a slza se leskne v oku. Smutně a rozechvěni opouštíme jeho hrob, ale život nás všech pozůstalých neúprosným krokem jde dále a povinnost volá nás do další práce.
Náš nezapomenutelný a drahý příteli dřímej sladce.

strana: pametni-kniha-hasici 107.jpg
A t e n t á t.
Na následníka trůnu v neděli dne 28. června 1914.
Arcivévoda František Ferdinand a vévodkyně Žofie z Hohenbergu zavražděni v Sarajevě.
Hrozná a osudná událost v Sarajevě v této smutné památné neděli 28. června otřásla celým světem.
Následník trůnu František Ferdinand připravoval se na úkol vzíti do rukou staroslavné habsburské žezlo. Právě ve chvíli, kdy habsburské monarchii byl nejpotřebnější, vzat nenadále zákeřnou rukou politického vraha.
V sobotu dne 4. července 1914 byly mrtvoly následníka trůnu a jeho choti po slavnostním reqieum o třičtvrtě na dvanáct hodin do hrobky v Artstettenu po opětném výkropu pohřbeny.
Zámek Artstetten vyvolil sobě arcivévoda František Ferdinand a své

strana: pametni-kniha-hasici 108.jpg
milované choti k poslednímu odpočinku.
Kéž říše habsburská hroznou a nenadálou ránu do samého srdce přetrvá bez otřesů, kéž i náš národ přestojí šťastně a bez pohromy neznámou a zachmuřenou budoucnost!

1916

Ve valné hromadě dne 16.ledna 1916 odbývané bylo přítomno 13 činných členů.
Pro tento rok byli do výboru zdejšího hasičského sboru zvoleni:
Starostou . . . . . . . . Arnošt Kubín
Náčelníkem. . . . . . . . František Kaštovský
Podnáčelníky. . . . . . Rainhold Skuplík a Richard Halška
Členy výboru . . . . . . Jan Luska, Jan Bialý a Jan Prokša

strana: pametni-kniha-hasici 109.jpg
Určeni byli k dalším funkcím:
Místostarostou a jednatelem Alois Otypka
Pokladníkem. . . . . . . . . . . . František Kaštovský
Dozorcem nářadí . . . . . . . . . Jakob Gřešek

Volné návrhy:
Náčelník František Kaštovský upozorňuje veškeré členy zdejšího hasičského sboru, kteří jsou při domě, aby v době oznámení požáru veškerou práci buď domácí nebo polní hned zanechali a spěchali ku pomoci neštěstím postiženému. Jestli by hasič otálel a rozvažoval, má-li se na určité místo dostaviti a k ohni spěchati, pak by opravdovitě nebyl žádným hasičem.
Dále bylo usneseno, aby náčelník s dozorcem nářadí přehlédli ve skladišti veškerá hasičská nářadí i náčiní – a pak výboru předložili potřebné pokyny neb návrhy. Výboru uděluje se plné právo, aby vše potřebné nářadí neb

strana: pametni-kniha-hasici 110.jpg
náčiní nechal buď opraviti aneb nové zakoupil na účet hasičské pokladny.
Konečně bylo usneseno, aby se objednala jedna nová trubka a pro skladiště ještě jeden nový klíč.
Načež starosta schůzi ukončil.

64. požár.
Ve středu, dne 23. února 1916 o páté hodině odpoledne, vznikl v chemické továrně Immerglückově v Komárově oheň, který strávil polovinu továrny. Dobrou stravu nalezl v oleji, jehož byly plné nádržky. K ohni dostavili se četné hasičské sbory se stříkačkami. První dojela stříkačka českého sboru hasičského v Komárově, pak německá z Komárova, ze Suchých Lazec, Raduně, Kylešovic a parní z Opavy. Když přišel oheň na olej, muselo se s vodou přestat a bylo hašeno pískem a prstí. Oheň byl udolán okolo desáté hodiny večerní. Náš sbor dostavil se se stříkačkou a 4 členy.

strana: pametni-kniha-hasici 111.jpg
Postavení nového stožáru.
V neděli dne 27. srpna 1916, odpoledne mezi druhou a třetí hodinou, postavil zdejší hasičský sbor poblíž hasičského skladištěm nový stožár ku další potřebě.
Tento úplně zdravý břemový kmen obdržel náš sbor darem od lesní správy Řádu německých rytířů v Hrabyni.
Týž kmen byl 20,55 m dlouhý, odříznuto z něj bylo 1,55 m, takže zbylo 19 m. Do země byl zakopán 1,5 m a jeho výška ve vzduchu obnáší 17,5 m.
Tento stožár byl postaven za jednu hodinu, a to úplně hladce, bez nějaké poruchy neb neštěstí, pomocí dlouhých žerdí a pevných provazů.
Ku této práci dostavili se následující hasiči: Arnošt Kubín, starosta, František Kaštovský, náčelník, pak Jan Luska, Jakob Gřešek, Rainhold Skuplík, Konrád Morbicer, Richard Halška a Vincenc Lysek. Z nehasičů: Jan Kukelka, rolník, Jan Pchálek, kovář, František Jaroš, Emanuel Satke.

strana: pametni-kniha-hasici 112.jpg
65. požár.
Ve středu dne 30. srpna 1916 vypukl v kuchyni oheň, odpoledne o 1. hodině, u Karla Bally, rolníka v Suchých Lazcích čís. 22.
V kuchyni u sporáku chytlo se chvojí a dříví a plameny šlehaly oknem i dveřmi ven. Přichvátajícímu sousedu, Vincenci Pchálkovi, podařilo se v krátké době oheň zdolati.
Místní stříkačka stála hned pohotově, ale nevešla v činnost.

66. požár.
O půlnoci ze 7. Na 8. prosince 1916 vypukl oheň v Suchých Lazcích čís. 44 patřící Antonii Satke a zničil stavení, výměnek, stodolu i chlév. Celá rodina právě tvrdě usnula a sousedé ji ze spaní museli probuditi. Takto na půdě majitelky se nacházející šatstvo, prádlo i

strana: pametni-kniha-hasici 113.jpg
zásoby, pak stodola s celou úrodou padly tomuto ohni za oběť.
Náš sbor hasičský v čele s naším starostou Arnoštem Kubínem dostavili se v krátké době na požářiště a usilovnou prací podařilo se oheň lokalizovati a těsně přiléhající budovy Františky Halškové, čís. 43, a Richarda Trubky, čís. 45 zachrániti.
Díky náleží také místním občanům, kteří donášením a dovážením nedostatku vody odpomáhali. Náš sbor zůstal při té úspěšné činnosti osamocen, ježto pro mlhavité počasí žádný jiný sbor ku pomoci nepřispěchal.
Škoda jest pro majetnici velmi citelná a jen částečně krytá pojištěním. Oheň na půdě povstal snad tím, že komín byl rozpuklý a jiskra dostala se do blízké slámy, jelikož tato budova byla již stará a sešlá.

strana: pametni-kniha-hasici 114.jpg
Posmrtná vzpomínka na císaře Františka Josefa I.
Jeho c. a k. Apoštolské Veličenstvo František Josef I zesnul klidně v Pánu dne 21.listopadu 1916, v 9 hodin večer v zámku schönbrunnském.
Celá monarchie zahalila se v hluboký smutek. Stařičký mocnář, jenž velkou většinu svých poddaných viděl vyrůstati co otec, k němuž lnula srdce všech národů, i od nepřátel ctěný jako představitel pravého vladaře – pustil z ruky panovnické žezlo a uložil ustaranou hlavu k věčnému odpočinku.
Jako jinoch vstoupil na trůn starobylé dynastie Habsburgské a životní snahou jeho bylo, aby byl své říši dobrým vladařem. Za něho z absolutismu vyvinula se konstituční vláda a všechny národy pod jeho žezlem závodily na poli

strana: pametni-kniha-hasici 115.jpg
kulturním, hospodářském a průmyslovém. Také národ český učinil za vlády Jeho Veličenstva Františka Josefa I. utěšené pokroky, že směle se může postaviti po bok nejvzdělanějším národům světa.
Zesnulý císař byl vždy strážcem pokoje a za jeho vlády často bylo vyvarováno válečným konfliktům, protože císař sám nechtěl, aby říše jeho sténala pod břemenem války. Jaká to tragika! Kníže pokoje – tak právem byl nazýván – musel v zájmu své říše tasit meč. Jeho mírumilovnost považovali nepřátelští sousedé za slabost a chtěli dědictví předků rozervati, aby ukojili svou vlastní lačnost. Když zavolal do zbraně, celá ta slabou považovaná říše vzchopila se jako olbřím a na údiv světu nezalekla se dvou nepřátel.
Nebylo Všemohoucím popřáno, aby císař František Josef I. dožil se míru po tak strašném zápase, ale umíral s tím vědomím, že říše jeho je v ohni

strana: pametni-kniha-hasici 116.jpg
bojů zocelena a znovuzrozena.
Nebylo bolesti, kterou by nebyl býval zasažen. Jeho jediný syn zahynul tragickou smrtí, jeho vznešená choť klesla pod dýkou podlého vraha a opora jeho stáří, veliký následník František Ferdinand i se svou chotí zahynul kulí útočníka v Sarajevě.
Jiný byl by pod tak hroznými ranami klesl, ale zesnulý mocnář ukryl svůj bol v hloubi svého srdce a dále pevně stál v popředí říše.
Teď odešel, aby z rukou Krále všech králů přijal odměnu za dobro, které vždy se snažil kolem svého trůnu šířiti. Až pomine vřava válečná a klidný dějepisec oceňovati bude panovnické zásluhy zesnulého, postaví jej vedle nejsvětlejších postav starobylé dynastie a mezi neslavnější císaře a krále říše naší – a po této válce ještě ve větší míře bude i od nepřátel ctěn a vážen.

strana: pametni-kniha-hasici 117.jpg
Nový císař Karel I.
Na trůn říše rakousko-uherské vstoupil nyní jako nový panovník dosavadní následník trůnu arcivévoda Karel František Josef, který jako císař přijal jméno Karel I.
Nový císař narodil se 17. srpna 1887 jako starší syn arcivévody Otty a arcivévodkyně Marie Josefy, sestry královny saské. Své mládí prožil na vile Wartholz v Rychnově. Dne 21. října 1911 pojal za choť princeznu Zitu z Parmy a Bourbonu.
Dne 21. listopadu 1916 vydal nový císař Karel I. z Vídně manifest svým národům – a doufá pevně, že s boží pomocí všecky útoky nepřátel odrazí a přivede vítězné skončení války, že vyjde z války jeho říše uvnitř i zevně zocelená a posílená.

strana: pametni-kniha-hasici 118.jpg
Rok 1917

67. požár.
Ze čtvrtku na pátek dne 30. srpna 1917 v noci o 11. Hodině vypukl oheň na "Strážnici" v domku čís. 80, patřícího Ludvíku Skuplíkovi a ve čtvrt hodině byla došková střecha obětí plamenů, takže zbyly jen hořící trámy z vazby.
Zdejší hasičský sbor dostavil se v krátké době na místo neštěstí i se stříkačkou. Tato ale pracovati nemohla, poněvadž zde nebylo žádné vody. Odstraněním zbytků vazby a politím hnojůvkou byl oheň kolem 1. Hodiny úplně zdolán.
Hašení zúčastnilo se sedm členů hasičského sboru – mezi nimi dva hasiči vojíni, kteří byli na dovolené pod vedením starostou sboru Arnoštem Kubínem.
Škoda činí 5000 K a pojistné u Krakovské pojišťovny v Brně obnáší 1000 K. Kromě toho má výměnkářka Karolina Skuplíková, které na půdě sláma a seno shořelo, škodu na 1000 K a pojistné obnáší 400 K.
Dne 7. září t. r. byla o tomto požáru podána zpráva Krakovské pojišťovně v Brně, Švédská ulice.

strana: pametni-kniha-hasici 119.jpg
68. požár.
V úterý dne 2. října 1917 o ¾ 12 hod. v poledne vypukl oheň ve stodole Jana Volného, rolníka v Komárově. Tímto nebezpečným živlem byla tato stodola i se všemi zásobami letošní sklizně úplně zničena.
Přispěchavší hasičské sbory se stříkačkami, hlavně I. komárovskému, II. sucholazeckému, III. komárovskému německému a IV. Opavskému je co děkovati, že požár byl omezen pouze na hořící stodolu. Zachráněn byl hostinec "Nová" i kůlně Volného, jakož i kůlně jednoho souseda.
Škoda činí přes 21160 K a pojistné obnáší na stodolu 6000 K a na obsah ve stodole 4580 K.
Náš sbor pod vedením podnáčelníkem Rainholdem Skuplíkem dostavil se v krátké době na místo neštěstí, chopil se energicky práce a uhájil uvedené kůlně majitele i souseda.

strana: pametni-kniha-hasici 120.jpg
1917

Ve valné hromadě dne 28. ledna 1917 odbývané bylo přítomno 9 činných členů. Pro tento rok zůstal výbor ten sám, který byl při valné hromadě dne 16. ledna 1916 zvolen, a to:
Starostou . . . . . . . . . Arnošt Kubín
Náčelníkem. . . . . . . . František Kaštovský
Podnáčelníky. . . . . . Rainhold Skuplík a Richard Halška
Členy výboru . . . . . . Jan Luska, Jan Bialý a Jan Prokša
Určeni byli ku dalším funkcím:
Místostarostou a jednatelem Alois Otypka
Pokladníkem . . . . . . . . . . . . František Kaštovský
Dozorcem nářadí . . . . . . . . . Jakob Gřešek
Volné návrhy:
Při této valné hromadě připomenul náčelník úmrtí našeho Nejjasnějšíhopřepsal: Zdeňek Pelech(2018-19), skenování a zprac. pro web: David Závěšický

sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2019)

Na začátek stránky