Pamětní kniha SDH 1886-1939 / 1

historie Suchých Lazců

Pamětní kniha Dobrovolné hasičské Jednoty v Suchých Lazcích

stránkování v kronice "Pamětní kniha SDH 1886-1939"

strana: pametni-kniha-hasici 201.jpg
Požár 91.

Ještě u občana Steiera požár nebyl úplně uhašen a již na čtvrtý den byl hašen požár nový a to 13.9. o 1/2 11 hodině v noci u pekaře Mury v Suchých Lazcích čís. 46. Požár vznikl na střeše přední části obytné budovy a jen rychlým zakročením hasičského sboru a občanstva podařilo se uhasiti s obytnou bidovou sousedící přístavbu pekárny. Náš sbor dostavil se k požáru ihned a voda ze stříkačky dodávána byla v okamžiku a tím uhájil již doutnající střechu nad přístavboupekárny jakož i sousední obytnou budovu občana Knopa čís. 47. K požáru dojel br. sbor Nové Sedlice, 16 bratří se stříkačkou, protože nehrozilo již nebezpečí rozšíření se požáru nezůčastnil se již prací se stříkačkou, ale pomáhal lokalizovati požár odbouráváním hořících částí střechy.
Při požáru přišel k úrazu br. Jaroslav Halška, který stoupl ne hřebík a poranil si nohu. Byl ošetřen místními samaritány a odevzdán k obvodnímu lékaři k dalšímu léčení. Požár vznikl od komínů. Budova byla pojištěna u všeobecné pojišťovny akc. spol v Brně, která poslala sboru odměnu v částce Kč 200.- za úspěšnou činnost při tomto požáru. Při tomto požáru k úrazu též občan Fr. Halška, kterému byl při pumpování u stříkačky rozmáčknut prst pravé ruky, byl ošetřensamaritánskou četou.
8. ledna 1933 konal sbor výroční valnou hromadu o 14 hodině

strana: pametni-kniha-hasici 202.jpg
v obecní kanceláři za účasti 25 členů. Do představenstva zvoleni byli tito bratři:
Starosta a pokladník: Arnošt Kubín,
místostarosta: Reinhold Skuplík,
náčelník: Josef Halška,
podnáčelník I.:Adolf Vítek,
podnáčelník II.: Jan Laryš,
četaři 1: Bohumil Kašing,
četaři 2: Richard Halška,
četaři 3: Čeněk Skuplík,
jednatel: František Šindlář,
zbrojíři: Jan Pchalek a Rich. Šubert
revizoři účtů (na 3 léta): Čeněk Skuplík
vzdělavateli: Č. Skuplík a Rud. Šubert
záhavní výbor předseda: Bohumil Kašing
členové: F. Šindlář, J Halška a F. Halška

U této valné hromady bylo usneseno k zák. has. hlídce při tanečních zábavách a divadlech, určovati podle seznamů členů všechny bratry s výjimkou starosty a náčelníka. Odměna stanovena u divadla Kč 5.- a u taneč. zábavy Kč 10.- pro 1 člena.

strana: pametni-kniha-hasici 203.jpg
Vedením členské matriky a hasič. kroniky pověřen starosta Arnošt Kubín. Člen Josef Gřešek vyloučen byl valnou hromadou ze sboru, protože se hasičské činnosti ve sboru za celý rok vůbec nezůčastnil. Pohřebné bude se počínaje 1.1.1933 vypláceti 500.- Kč za zemřelého člena.
22.1.1933 v 6 hodin večer zesnul v pánu, náš poslední zakládající člen has. sboru, br. Tomáš Vašek ve věku 75 roků. Bylo mu odejíti za zvláštních okolností z tohoto světa. Právě tentýž den oslavil 50leté jubileum manželství "zlatou svatbu", v rodinném kruhu, uplně zdráv a vesel. A tentýž de, kterého jen hodně málo manželství se dočká stal se i mezníkem jeho dalšího života, zesnul náhle byvši raněn mrtvici.
Pohřbu zesnulého účastnili se dne 25.1. hasič. sbor v počtu 20 členů v plné výsbroji, za hojné účasti občanstva. Nad hrobem rozloučil se se zesnulým za hasič. sbor a obec br. Josef Luska, starosta obce. K uctění památky zesnulého darovala truchlící rodina has. sboru Kč 50.-.
Čest jeho památce!

5.2. pořádán byl sborem ples v místnostech Josefa Lusky, návštěva byla poněkud menší než jiná léta. Zábava byla veselá, navštívili nás ve větším počtu hosté z Komárova a z Bolatic na Hlučínsku, také mnoho darů došlo. Z čistého zisku věnováno bylo 150 Kč místn. has. pohřebnímu fondu.

strana: pametni-kniha-hasici 204.jpg
5.3. na počest 83. narození pana presidenta T.G.Masaryka, zůčastnil se sbor společně oslav s místními spolky a občanstvem. V 6 hodin večer pořádán lampionový průvod s hudbou přes vesnici. Před pomníkem padlých ve svět. válce zahrány byly státní hymny. Po skončeném průvodu promluvil v sále starosty Jos. Lusky velmi krásně a dojemně o životě a činnosti p. presidenta pan profesor Čepelák z česk. reál. gymnázia c Opavě. Po pohovoru sehráno bylo divadelní představení "Jidáš". Vzdor špatnému počasí zůčastnilo se těchto oslav velíké množství občanstva. Účast has. sboru byla 15. členů v plné výzbroji.
7.5. důstojným způsobem pořádal sbor posvíceneckou zábavu (Floriánské hody) s tímto pořadem: V 5 hod. budíček s hudnou, v 6.30 hod. zůčastnil se sbor služeb božích v místní kapli, v 11- hod. seřadil se sbor a obecenstvo u pomníku padlých ve světové válce, kde zahrány byly dvě slokypísně "Hoši od Zborova". Místostarosta sboru br. Reinh. Skuplík zahájil slavnostní schůzi, uvítal hosty jmenovitě pak vzácného hosta br. žup. vzdělavatele Frant. Flauderku z Jaktaře, který pak ujal se slova a velice zajímavým způsobem promluvil o významu hasičstva a nabádal občanstvo aby hasičstvo v jeho úkolech podporovali. Za skutečně procítěný proslov dostalo se

strana: pametni-kniha-hasici 205.jpg
jemu hlučného potlesku. Na to vzdán hold p. presidentovi Masarykovi a zahrány byly státní hymny. U has. sklad. byl pak po krátkém proslovu dán rozchod. Župní vzděl. br. Frant. Flauderka prohlédl si pak hasičské skladiště a všechny hasičské knihy. Vyslovil se pochvalně o vedení hasičského sboru a na důkaz své spokojenosti zapsal se do pamětní knihy.
Ve 2 hosd. odpoledne seřadil se sbor počtem 18 čl. u has. zbrojírny, načež šlo se v průvodu k pomn. padlých kde konal se po 2 hod. promenádní koncert.
O 4. hod. odpol. pořádana byla v sále br. Ant. Věntuse lidová veselice (Flor. hody) s tancem. Družná a slušná zábava potrvala do pozdních hodin nočních. Návštěva byla slabší než jiná léta zaviněná částečně tím, že počasí bylo pochmurné a nejisté a taky, že starosta obce br. Josef Luska na úkor náš pořádal taneční zábavu společně s námi. Veta které jeho jednání proti hasič. sboru bylo odsouzeno širší veřejností.

Sbor zůčastnil se korporátně slavností:
28.5. deputace 4 čl. na slavnostní odhal. mot. stříkačky v Životicích.
4.6. deputace 3 čl. na župní zájezd do Slatiny.
11.6. župního sjezdu ve Slavkově 13 členů, jelo se autobudem p. Štalmacha.

strana: pametni-kniha-hasici 206.jpg
10.9. slavnosti 40ti letého trvání has. sboru v Komárově spojené s dekorováním zestárlých zasloužilých členů. Slavnost byla velkolepá zůčastnili se ji veškeré sousední sbory. Slavnostní proslov měl vldůst. pan děkan Suchánek z Komárova. Za náš sbor zůčastnil se této slavnosti 10 členů, ostatní členové byli stále ještě u požáru obč. Steiera.
28.10. zůčastnil se sbor oslav 15. letého trvání naší samostatnosti a v naší obci připojilo se k těmto oslavám významné 25ti leté jubileum postavení nové školní budovy. Pořad slavnosti byl tento:
v 6 hod. ráno budíček s hudbou, ve 14 hodin seřadil se průvod před pomníkem padlých, všechny korporace, děti obecné školy, občanstvo a hosté tvořili mohutný celek. Průvod odebral se k nové školní budově, kde slavnost zahájil starosta obce Jos. Luska, o významu tohoto jubilea promluvili p. řídící školy Rozsypal a býv. říd. zdejší obecné školy Alois Otýpka. Slavnost vzpomínky ukončil proslovem místostarosta obce Čeněk Směja, načež odebral se průvod k pomníku padlých, kde o významu 15ti letého výročí naši samostatnosti promluvili p. učitel Malý a vldstp. kaplan Černoch z Komárova. Řeč obou byla tak procítěná, dojemná, že mnoho očí přítomných bylo zaroseno. Pak konal se

strana: pametni-kniha-hasici 207.jpg
lampionový průvod přes celou vesnici. Účast občanstva a hostí v průvodě, byla na naše poměry nevídaná, přímo obrovská. Počasí bylo příznivé. Doufám, že vzpomínka na tak krásnou a významnou slavnost, dlouho potrvá v paměti všech přítomných. Sbor náš zůčastnil se této slavnosti v počtu 18 čl. ve slavnostní výzbroji.
19.7. konala se kolaudace obecního vodovodu, při té příležitosti na žádost p. rady z ministerstva zemědělství, který byl při kolaudaci přítomen, provedl náš sbor, pod velením br. náčelníka Jos. Halšky a 10 členů, zkoušku s požárními hydranty. Stříkalo se třemi proudy. Hydranty fungovaly znamenitě.
23.4. konala se župní has. valná hromada v Matičním domě v Opavě. Za náš sbor zúčastnili se této s brat. A Kubín, jednatel Frant. Šindlář a župn. del. A Vítek.
24.9. konala se v Matičním domě v Opavě župní výborová schůze, kde za náš sbor byl vyslán žup. del. br. A Vítek. Jednáno bylo o vzdělání zemské podpory z has. fondu.
Ke konci roku má náš sbor 28 činných členů, 11 přispívajících a 1 čestný člen. Během roku přistoupil nový člen br. František Ondrášek, pekař v Suchých Lazcích.
V roce 1933 slaveno bylo 50tileté jubileum založení "Moravské zemské jednoty Hasičské v Brně". Na počest těchto oslav

strana: pametni-kniha-hasici 208.jpg
uspořádán byl zájezd veškerého hasičstva moravského do Mor. Ostravy. Slavnost byla velkolepá. žel, že pro veliký liák musila býti předčasně ukončena. Deputace našeho sboru se oslav nemohla pro tento prudký liák zůčastniti.
12.12. zemřel vynikající státník bývalý ministerský předseda Ant. Švehla, statkář v Hostivaři v Čechách. Čest jeho památce.
Zapsal Karel Kubín
A. Kubín kronikář

strana: pametni-kniha-hasici 209.jpg
Rok 1934.

Sbor započal svou činnost výroční 49. valnou hromadou, která se konala 7. ledna 1934 o 14 hod. v obec. kanceláři za účasti 26 členů. Zvoleni byli tito bratři:
Kubín Arnošt, starosta a pokladník
Skuplík Reinhold místostarosta
Halška Josef náčelník
Vítek Adolf I. podnáčelník
Laryš Jan II. podnáčelník
Kašing Bohuš 1. čerař co člen výboru
Halška Richard 2. čerař co člen výboru
Skuplík Čeněk 3. čerař co člen výboru
Šindlář František jednatel
Pchalek jan, Šubert Richard zbrojíři
Skuplík Čeněk a Šubert Rudolf vzdělavatelé
Kašing Bohuš za zábavní výbor
Šindlář Frant. za zábavní výbor
Halška Jan za zábavní výbor
Halška Frant. za zábavní výbor
Volba revisorů účtů, předsedy a pokladníka pohřeb. fondu odpadla, jelikož v roce 1933 byli zvoleni na dobu 3 let.

strana: pametni-kniha-hasici 210.jpg
Do svého středu přijal sbor po složení slibu tyto nové členy:
Meixner František rol. syn, Skuplík Antonín rol. syn.
Během roku přivítani byli další členové:
Kaštovský Frant. rolník a kolář, Šindleřová Anežka, Kaštovská Františka co sestry samaritánky a Pchalek Adolf co přispívající člen. Sbor čítá koncem roku 1934 30 členů činných, 2 členky sestry samaritánky, 10 členů přispívajícich a 1 člen čestný.
Činnost sboru tohoto roku byla následující: Odbývalo se 5 schůzí členských, 7 schůzí výborových, 4 krát cvičení se stříkačkou a s požárními hydranty. V tomto roce nebyl náš sbor alarmován. Požárů bohudíky letos v místě ani okolí nebylo.
4.2. pořádán byl hasičský ples u br. Lusky s návštěvou uspokojující. Navštívilo nás i mnoho hostů z Komárova, Kravařova i ze vzdálených Mar. hor, také došlo mnoho darů, takže čistý zisk i s dary činil 573 Kč, z toho věnováno bylo pro místní has. pohřební fond 150 Kč.
7.1. konala se župní výborová schůze v Matičním domě v Opavě. Za náš sbor vysláni byli: starosta sb. A. Kubín, jednatel Fr. Šindlář a župní delegát Adolf Vítek. Na této schůzi jednalo

strana: pametni-kniha-hasici 211.jpg
se o vstupu všech sborů župy XIIII k pohřebnímu fondu "Svépomoc" u Slezské Z. J. Hasičské v Opavě. Jednání zůstalo bezvýsledné pro nepříznivé podmínky platební.
2.4. konala se župní valn. hromada v Opavě v Matičním domě. Za náš sbor zůčastnil se jí star. A. Kubín, nač. Jos. Halška, A. Vítek jedn. Fr. Šindlář. Při volbě zvoleni byli noví funkcionáři na 3 léta tito: Star. župy Leopold Vlček soukr. v Dol. Životicích, jedn. a pokladník Hrbáč Josef učitel Slavkov. Náčelník župy a matrikář Rudolf Mrůzek, úředník Slavkov. Vzdělavatel Fr. Flanderka odb. učitel v jaktaři. Žup. sam. náčelník Arnošt Kořený obchodník v Litultovicích. Za smírčí soud Arnošt Kubín rol. S. Lazce a Ad. Kořený Litultovice. Za náš sbor do žup. výboru byli zvoleni br. Adolf Vítek a Fr Šindlář.
6.5. Jako každého roku tak i letos pořádal sbor zábavu"Floriánské hody", jejichž lesk byl zvýšen slavnostním dekorováním záslužným křížem dvou našich členů za obětavou záchranu dětského života při požáru. V 5 hod. ráno byli jsme probuzeni hudebním budíčkem. V 9:30 hod. zúčastnili jsme se slavnostních bohoslužeb v místní kapli. V 1 hod. vítal seřazený sbor

strana: pametni-kniha-hasici 212.jpg
hosty a župní hodnostáře, pak následoval velkolepý průvod vesnicí s hudbou až k pomníku padlých. Zde defiloval sbor před žup. hodnostáři. Pak zahrála hudba 2 sloky náladové písně "Hoší od Zborova". Starosta obce br. J. Luska zahájil slavnost jménem has. sboru a obce a uvítal místní i přespolní obecenstvo, jmenovitě pak žup. hodnostáře a bývalého star. říd. učitele v. v. p. Aloise Otýpku s Podolí-Hradec, který v našem sboru dlouhá léta blaodárně působil. Slovo předal žup. náčel. br. Mruzkovi ze Slavkova, který krásně promluvil o významu této slavnosti. Dále ujal se slova žup. samarit. náčelník br. Kořený z Litultovic, který zajímavě promluvil o významu samaritánství v řadách hasičstva a o potřebě lidumilných čet, které poskytnou první bezplatnou pomoc při úrazech způsobených při požárech, ale taktéž i za jiných okolností. Nabádal obecní úřady, aby co nejvíce podporovaly finančně samaritánské potřeby. Za dojemná slova, která šla od srdce k srdci byl odměněn bouřlivým potleskem. Dále pokračoval náš milý župní starosta br. Tomanec ze Štáblovic. Přečetl blahopřejný dopis od br. Ludviga, starosty

strana: pametni-kniha-hasici 213.jpg
M. Z. H. J. v Brně, v němž také omlouvá svou neúčast na naši velevýznamné slavnosti, protože se musel zůčastnit slavnosti 60letého jubilea trvání has. sboru ve Vsetíně. Br. Maxu Hružíkovi a Janu Halškovi připjal vlastnoručně vyznamenání po zasloženém bronzovém kříži od M. Z. H. J. v Brně, za jejich hrdinný čin, který prokázali u požáru na Strážnici. Vynesli 4 l. spícího hocha z hořícího stavení a hned na to se celá dřevěná budova zhroutila. Nebýti těchto tak duchapřítomných bratrů, byl by chlapec jistě zahynul. Br. žup. starosta v krásném proslovu děkuje jim za hrdinný čin. Matka zachráněného chlapce taktéž dojemně poděkovala jubilantům a rovněž i zachráněný chlapec a jeho starší bratříček děkovali zachráncům, a na důkaz díků podali jubilantům po krásné kytici. Tato významná slavnost zůstane dlouho v naší paměti. Na konec této slavnosti vzdán hold p.presidentovi Masarykovi a zahrány byly státní hymny. Ve 2. hod. byl promenádní koncert na vsi u pomníku padlých. V 5 hod. pořádana bylau br. J. Lusky Lidová veselice (Floriánské hody) s tancem. Družná a milá zábava potrvala do pozdních hod. nočních.

strana: pametni-kniha-hasici 214.jpg
Slavnost byla zdařilá, jen návštěva na odpolední slavnosti byla slabší, protože se konal také odpoledne v obci slavnostní pohřeb zemřelého staveb. vedoucícho mladého občana Štěpána Lesáka.
19 - 20 - 21 května konal se sjezd svazu čsl. dobr. hasič. v Opavě spojen s oslavami 50ti letým jubileum založení Sl. zem. Jednoty hasič. v Opavě a zároveň jubileum založení prvního čes. has. sboru ve Slezsku v Kylešovicích. Sjezd byl velmi úspěšný. Návštěva hasičstva a občanstva byla přímo obrovská. Zavítalo do opavy mnoho zástupců ze zahraničí, jako z Belgie, Jugoslávie a Polska. Taktéž ze všech zemí ŠLR. V neděli 20.5. odp. hlavní to den sjizdu shromáždilo se veškeré hasičstvo na sokolském stadionu v Kateřinkách do průvodu. V 13. hodin vyšel průvod z Kateřinek v čele se státní vlajkou. Pak následoval požární autovůz hlavního města Prahy s hosty, alegorické vozy, vůz se stříkačkou z r. 1863, pak vozy z nejmodernějšími stříkačkami, dnešní doby, 57 has. aut., dále čestná has. rota, zahraniční hosté, dívky v nar. krojích, polští has. z Těšínska, samaritáni, dorost mládeže, cvičící has. a na konec has. seřazeno podle žup. Průvod vyšel

strana: pametni-kniha-hasici 215.jpg
z Kateřinek, šel přes celé město Opavu na sokolský stadion na Kylešovském kopci. Průvod trval 1 1/2 hod. Na stadioně byly vztyčeny statní vlajky a zahrána hymna českoslov. a hymny zůčastněných hostů ze zahraničních států. Starosta svazu br. Raupach zahájil sjezd, uvítal a pozdravil zástupceúřadu a veškeré vzácné hosty. Rozhlasem pak pronášeny byly různé slavnostní řeči, projevy a td. Po ukončení slavnostních řeči (následno) nastoupilo hasičstvo k cvičení. Cvičili prostná cvičení ze sekerami, ze žebři skupinové cviky. Samaritánské čety cvičily prostná s nosítky a obvazováním poraněných osob. Cvičili velmi přesně takže sklízeli veliký potlesk. Také jedná rota vojínů z Opavské vojenské posádky cvičila prostná a šerm bodákem. Letecký oddíl Olomoucké voj. posádky prevedl ukázky útoku naměstio Opava s pumami a otravnými plyny. Samaritané hasiči ukazovali obecenstvu, jak by se měli před plyny brániti v čas války. Na tuto velkou slavnost hasičstva bude se dlouho na Opavsku pamatovati. Zvláště Opavským Němcům bude dlouho zněti v uších heslo

strana: pametni-kniha-hasici 216.jpg
"Ať žije česká Opava", které hasičstvo v průvodu volalo. Celková účast hlavního dne 20.5. se odhaduje na 50 tisíc lidí a hasičů na 20 tisíc. V pondělí 21.5. bylo v 9 hod. dop. požární cvičení v Opavě na Dolním náměstí. Požární objekt byl zemský dům. Cvičení nebylo provedeno tak jak očekávala Opava. Cvičení bylo provedeno jako nějaké okrskové scvičení na vesnici. Bylo to způsobeno tím, že v městě Opavě není českého sboru, jen německý, který se ani slavnosti, ani požárního cvičení nezůčastnil. Požární cvičení provedly jen české sbory venkovské z okolí Opavy. Odpoledne odebrala se celá hasičská společnost na slavnost odhalení památníku založení prvního českého sboru v Kylešovicích (před 50 lety). Pomník je krásně umělecky proveden s medailonem br. Rud. Gudricha zakladatele a starosty Sl. Z. H. jednoty a prvního založení čes. has. sboru ve Slezsku s letopoetem 1884-1934. Po slavnosti byla lidová veselice jíž se zúčastnilo ohromné množství českého lidu.
12.6. zůčastnil se náš sbor za účasti 14 členů ve výzbroji pohřbu + Jakuba Vaška v Komárově. Zemřely br. Vašek před svým odstěhováním

strana: pametni-kniha-hasici 217.jpg
se do Komárova působil u nás jako činný člen ve sboru od jeho založení po 10 let. V Komárovském hasič. sboře působilrovněž dlouho jako starosta sboru neb velitel. Čest budiž jeho památce.
30.6. zůčastnila se z našeho sboru 7 člena deputace zborovských oslav v Opavě. Slavnost byla zvlášť letos velmi krásně provedena, účast spolků a korporací četný, návštěvnost celkem obrovská.
19.8. pořádala naše župa Hasičský sjezd ve Vlaštovičkách. Za náš sbor zúčastnilo se 18 bratrů a 2 sestry samaritánky v kroji. Všechny vezl bratr Richard Halška a Jan Halška. Sjezd byl četně navštíven, všechny sbory naši župy byly zastoupeny. I sousední sbory Slezské župy se zůčastmily. Celkem bylo zde 193 krojovaných hasičů. Při této příležitosti měl žup. samarit. náčelník br. Kořený krásný proslov k has. samarit. stráži a rozdal jim vysvědčení o návštěvě 5ti nedělního samarit. kursu ve vyšší hospodářské škole v Opavě. Z našeho sboru obdrželi vysvědčení Fr. Halška, Jan Halška, Fr. Šindlář, Jan Pchálek a sestry samaritánky Anežka Šindlářová a Frant. Kaštovská.
2.9. pořádal náš sbor "Posvíceneckou zábavu" u br. J. Lusky. Návštěva byla slabá, následkem

strana: pametni-kniha-hasici 218.jpg
deštivého počasí a pak bylo druhé kontra taneční zábava pořádaná spolkem DTJ, která dělá naší zábavě konkurenci.
16.9. zůčastnila se z našeho sboru 7 členná deputace v krojích Matičního dne v Kateřinkách.
26.9. zůčastnil se náčelník Jos. Halška se 7 členy v krojích okrskového požárního cvičení Slezské župy Glabazňovy v Nových Sedlicích. Cvičení bylo spojeno ze zahradní slavností na které byla provedena cvičení prostná se sekerami. Také někteří naši bratři cvičili.
28 října, státní to svátek oslavil náš sbor následovně: Za účasti 16 členů v plné výzbroji zúčastnil se k večeru lampionového průvodu vesnicí. Před průvodem měl krásnou přednášku důst. pan kaplan Černoch z Komárova o historii českého národa za vlád různých panovníků až po založení samostatného státu československého. Na to v rámci oslavy pořádali naši has. ochotníci divadelní hru "Evropa hoří". Kus byl velmi poučný a také pěkně zahrán. Před zahráním divadla měl velmi krásnou přednášku p. učitel Matěj o významu 28. října a o našem p. president. Tomáši G. Masarykovi. Návštěva byla veliká.

strana: pametni-kniha-hasici 219.jpg
Čistý zisk věnován na samaritánské pohřby.
31.12 Na konci roku pořádal sbor "Silvestrovský večírek" spojený s divadelní hrou "Teta Fany postrach rodiny", různé kuplety a zpěvy. Po půlnoční novoroční scéně rozproudila se volná zábava, jež potrvala az do ranních hodin. Divadelní hra, jakož i různá čísla kupletu byly sehrány velmi dobře, takže na hlučný potlesk musela býti některá čísla opakováná. Návštěva byla slušná, přesto že současně pořádal spolek DTJ také svůj Silvestrovský večírek u p. A. Věntuse. Tak zakončen opět tento rok plodné práce. Další činnosti v novém roce 1935 mnoho zdaru.
Rok 1934 byl z hlediska zemědělského suchý. Přes celé léto byly jen málo vydatné srážky. Sucha dovršily místy ohromné škody. Na Moravě na Hané sklidili obilí 30 cm vysoké, které bylo následkem sucha předčasně zralé. Nevyplatilo se jim to ani skoro mlátit. I v nejúrodnějších místech v Čechách bylo podobně. Naproti tomu v hornatějších krajinách jako je Opavsko byli jsme ušetřeni od tohoto katastrofálního sucha. Zde občas popršelo, takže úroda byla obstojná a zvláště otavy a

strana: pametni-kniha-hasici 220.jpg
strniskový jetel se sekaly dvakrát. Aby stát zemědělcům pomohl v této neúrodě, zavedl již dávno připravovaný obilní monopol. Tímto se regulují ceny obilnin a je odňata možnost nekalým spekulacím, jako obilní burse a různým velkoobchodníkům s obilím. Doufejme, že zemědělce tento národohospodářský zásah pozvedne.
Na dějišti světovém udály se různé změny, které ohrožovaly mír Evropy. V německu za vlády Hitlerovy byli vypuzení Židé bez ohlledu na umění, vzdělání i bohatství. Rovněž radikálním způsobem byla potlačena strana komunistická. Taktéž i ve straně vládní vznikl rozkol a tím bylo povražděno a koncentrováno mnoho vynikajících státníků německých. I do sousedního Rakouska přenesl se nepokoj. Hitlerismus šířil dílo zkázy i tady. A výsledek Rozpuštění strany soc. demokratické měl za následek občanskou válku. Rozpuštěná strana podnikla v městě Vídni časté vzpoury. Při jedné z nich byl zavražděn i sám říšský kancléř Dr. Dolfus kromě jiných politiků.přepsal: D. Závěšický (str. 193-262; 2019), skenování a zprac. pro web: David Závěšický

sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2019)

Na začátek stránky