Pamětní kniha SDH 1886-1939 / 1

historie Suchých Lazců

Pamětní kniha Dobrovolné hasičské Jednoty v Suchých Lazcích

stránkování v kronice "Pamětní kniha SDH 1886-1939"

strana: pametni-kniha-hasici 161.jpg
na dům č. 26 Marie Hankové, chudé vdovy těžce válkou postižené ztrátou manžela a syna. Veliké nebezpečí hrozilo hustě seřazeným domům číslo 24, 25, 27, 47, 48, 101, 23 atd. Prudkým jitřním mrazem hadice poškozeny, střecha kůlny usedlosti starosty obce Jana Bialého zaplavena sršícími jiskrami a oheň hrozil každou chvíli vybuchnouti nezkrotně – ale zkrocen, uhašen a bratři unaveni dolévali poslední kouřící se trámce.

82. požár
vznikl nedbalostí a lehkomyslností mladého hospodáře v č. 12 v obci naší. Komín nezaspárován, proti všem stavebním předpisům neodborně postaven, nevymetán kominíkem, nahromadil nevídané spousty sazí. Dne 14.2.1926 o sedmé hodině ranní saze chytly, roje jisker sršely metr vysoko nad doškovou střechou a jako prskavka vymetávaly proudy ohnivých sazí na půdu do dříví, jehož bohaté skladiště obtáčelo komín. Bratr náčelník Antonín Vítek s přispěchavšími bratřími oheň utloukl mokrými pytli, hlínou a blátem. Soudně za nedbalost potrestán kominík i hospodář pokutou peněžitou pro chudinský fond.

strana: pametni-kniha-hasici 162.jpg
V jednatelské a pokladní zprávě vylíčen život sboru v roce 1926 i stav pokladny. V roce letošním dokončena oprava naší kaple z roku 1722 vnitřní výzdobou, kterou provedla firma Sedlák z Kyjovic velmi vkusně.
Cesta na místní hřbitov, velmi ubohá k živým a bolestná k mrtvým na poslední pouti slzavým naším údolím pozemským, k nepoznání změněna. Naturální plněním nabyla tu obec krásné silnice, vroubené třešňovím.
Velmi bolestným problémem chovatelům dobytka je nedostatek vody. Obec odhodlala se i tu radikálně odstraniti bolest. Zkoumáno na strážnici, zda prameny by mohly samočinně zásobiti obec výtečnou skalní vodou. Úsilí firmy Gustav Rumpel z Teplic-Šanova vyznělo na prázdno. Občasné prameny při zachycení zmizely úplně. Další zkoumání v lesích velmistrovského řádu německých rytířů v revíru Mokré Lazce je velmi úspěšné, prameny vydatné. Snad se přece dočkají Suché Lazce zásob vody pitné i užitkové z vodovodu k radosti lidem i zvířatům. I hasiči by měli boj s ohněm usnadněn. Hydranty vodovodu by udusily každý požár v zárodku.
Zbrojírna hasičská nákladem asi 9.000 Kč zcela změnila tvářnost. Ze staré barabizny hrozící padnouti bratřím na hlavy a rozdrtiti jedinou naši stříkačku,

strana: pametni-kniha-hasici 163.jpg
vykouzlena vkusná budova, usmívající se jako šumná děvucha, omládla úplně, vyšňořená uvnitř i zevně, hlásá péči obce o sbor. Po čas přestavby pojištěno nářadí hasičské ukryté v čísle 14 na obnos 31.450 Kč na čtvrt roku u Hasičské pojišťovny v Brně.
Rok minulý přinesl novou vlnu zdražení všech potřeb životních. Index čísel předválečných stoupl ze 761 na 798 hal. za korunu. Snad rok nový bohatou úrodou a úsilným šetřením přivede i tu nápravu.
Zapsal kronikář Karel Šitavans

strana: pametni-kniha-hasici 164.jpg
Rok 1927

Sbor vykonal výroční valnou hromadu za rok 1927 dne 6.ledna 1927 o 14.hodině v obecní kanceláři za účasti 21 člena. Osudy sboru svěřeny osvědčenému dosavadnímu starostovi sboru Arnoštu Kubínovi, který jednohlasně opět zvolen starostou sboru. Náčelníkem zvolen Josef Halška, podnáčelníky se stali Rudolf Šubert a Adolf Vítek. Četaři Josef Luska, Richard Halška a Reinhold Skuplík. Jednatelem a zároveň místostarostou zvolen Karel Šitavans, zbrojmistrem Jan Pchálek, vzdělavateli budou Josef Luska a jednatel. Pokladníkem Arnošt Kubín.
Sbor náš pořádal jako jiná léta dne 30.ledna hasičský ples u br. Josefa Lusky. Ples byl četně navštíven a přinesl čistého zisku 340 Kč. Posvícenská zábava 4.září rovněž se skvěle vydařila, čistý zisk činil 360 Kč.

Velepamátná slavnost.

Sbor dobrovolných hasičů slavil v neděli 3.července 1927 čtyřicetileté trvání sboru dobrovolných hasičů v Suchých Lazcích a zároveň pořádán župní sjezd 14. Župy moravských enkláv. Byla to slavnost velkolepá, povzbuzující i vzácná.
Slavnostní den ohlásil se časným budíčkem. Občané ozdobili své domy prapory, skladiště hasičské bylo obnoveno a vkusně věnci ozdobeno. Stříkačky i jiné nářadí bylo nově natřeno a věnci okrášleno. Na výletišti a na hlavní silnici byly slavobrány s hasičskými hesly.

strana: pametni-kniha-hasici 165.jpg
O 8. hodině ranní zúčastnil se sbor ve slavnostním kroji bohoslužeb v místní kapli. Po těchto odebral se ku skladišti, kde uvítal došlé delegáty a sbory. Pak provedeno poplachové požární cvičení za hojné účasti občanstva. Cvičení dle úsudku župního náčelnictva provedeno skvěle.
Po společném obědě bylo další vítání sborů a hostů, při čemž se uplatnily naše děvuchy v národních krojích v počtu 30. Dostavily se bratrské sbory 14.župy všechny a to: Lhotka, Slatina, Litultovice, Životice, Štáblovice, Mikolajice, Uhlířov, Slavkov, Vlaštovičky, Jaktař a dále sbory ze slezských žup: Komárov, Podvihov, Komárovské Chaloupky, Mokré Lazce, Nové Sedlice, Mar. Hory, Štítina, Pustá Polom, Dvořisko a Raduň-Vršovice. Celkem 329 hasičů, 40 dorostenců a 8 dorostenek.
Sbory seřadil bratr župní náčelník do průvodu, který prošel vesnicí slavnostně přistrojenou. Průvod došel až ke skladišti, kde uvítal občanstvo a hasičstvo bratr Jan Bialý, starosta obce. Po uvítání měl bratr župní náčelník Flanderka slavnostní řeč. Vzletnými slovy seznámil občanstvo a sousední sbory s pamětmi místního sboru a poukázal na jeho čtyřicetiletou činnost a vzpomněl i záslužné národní činnosti ve sboru před státním převratem. Věnci ozdobení jubilanti přijali z rukou bratra župního starosty Vlčka čestné diplomy. Diplomy obdrželi: za 40letou činnost Arnošt Kubín, starosta sboru, Josef Halška, náčelník a Jan Prokša.

strana: pametni-kniha-hasici 166.jpg
za 30tiletou činnost Adolf Vítek, za 25tiletou činnost Richard Halška a Jan Bialý.
Občanu Tomáši Vaškovi co zakládajícímu členu byl udělen čestný diplom.
Po ukončení své památné slavnosti bylo před hasičskými hodnostáři slavnostní defilé. Potom průvod vydal se na výletiště v zahradě T. Vaška, kde se rozproudila čilá zábava. Účastníci obléhali boudy s "kolem štěstí", kupili se u tomboly, ruské kuželny, střílení do terče. Také bufet přičinlivých našich hospodyněk a děvčat se záhy vyprázdnil. Na výletišti zacvičili dorostenci z Lhotky u Litultovic prostná se sekerkami a dorostenci ze Životic skupiny na žebři, což obé obecenstvo hlučně potleskem odměnilo.
K večeru byl odchod do sálu bratra J. Lusky, kde byla večer taneční zábava. Byla četně navštívena jak místními, tak přespolními hosty. Hrubý příjem celé slavnosti činil 7.082 Kč, čistý výnos 3.190 Kč.
Obecní volby: 16.října konány v místní obci volby. Do obecního zastupitelstva zvoleni byli: ze strany soc.dem. 9 členů, ze strany lidové 6 členů a ze strany republikánské 3 členové. Starostou zvolen lidovec Josef Luska, místostarostou republikán Karel Stuchlík. Proti volbě starosty podala místní strana soc.dem. rekurs, který byl po odkladu záporně vyřízen.

strana: pametni-kniha-hasici 167.jpg
První putovní výstava: Ve dnech 6. – 21.srpna byla v Opavě 1.putovní výstava průmyslu, obchodu, živností, hospodářství a osvěty. V rámci této pěkné výstavy byl pořádán hasičský den, který byl četně obeslán i vzdálenějšími sbory.
Matiční den: 5.června zúčastnil se sbor náš s občanstvem matičního dne v Opavě. Sdružené spolky Suchých Lazců za účasti našeho sboru vypravily alegorický vůz "Lešetínský kovář", jemuž byla udělena III. cena , poprsí Kolofíkovo.
Slavnost svěcení stříkačky: 28.srpna zúčastnilo se místní hasičstvo slavnosti svěcení stříkačky na Komárovských Chaloupkách v počtu 11 členů.

83. požár.
Dne 11.dubna 1927 v půl jedenácté hodiny večer vypukl požár v domku občana Müllera asi 1 km od obce vzdálený. Sbor náš dostavil se v pravý čas a zahájil hned účinné hájení. Po značné námaze podařilo se mu zachrániti obytné stavení, které bylo od hořící stodoly, v níž se nacházel i chlév, odděleno jen ohnivzdornou zdí. Ve chlévě uhořela kráva, koza a drůbež, poněvadž chlév byl dřevěný a se špatným východem. Požár byl ze záští založen výměnkářkou. Při požáru bylo 12 členů, povoz dal bratr Richard Halška. Pojišťovna Slavie odměnila sbor 50 Kč.

strana: pametni-kniha-hasici 166.jpg
84. požár.

26.července 1927 o půl páté hodině ranní hlášen požár u občana Vavrečky č.99 a vedle stavení Fr. Pospěcha č.32 v naší obci. Obě stavení byly staré, dřevěné, doškem kryté sotva 2 m od sebe vzdálené, takže v okamžiku byly obě v plamenech. Sbor se stříkačkou dostavil se brzy a třebas byla s vodou nouze, byl přece vedle umístěný chlév dobytka a také nářadí uhájen s přispěním občanů. K požáru dostavil se také po nějaké době sbor z Nových Sedlic 12 členný se stříkačkou a pomohl oheň lokalizovat. Jak požár vznikl, není dosud známo. Hasičská pojišťovna odměnila náš sbor 100 Kč a všeobecná pojišťovna také 100 Kč.

85. požár.
Dne 17.září 1927 ve tři hodiny odpoledne vypukl požár u občana Matury v nedávno dostavěné budově v polích se samostatně nacházející. Oheň vznikl ve stodole, v mžiku ji uchvátil a vrhl se na stolařkou dílnu, která mu také padla v oběť. Přičiněním našich zdatných hasičů bylo obytné stavení zachráněno. K požáru se dostavily mimo náš sbor čtyři sbory: Nové Sedlice, Komárov, Štítina a Velké Hoštice. Voda byla dodávána z místa asi 600 m vzdáleného. O vzniku požáru nevíme. Majitel byl částečně pojištěn. Náš sbor na požářišti obětavě pracoval do pozdních hodin nočních. Povoz ke stříkačce dodal bratr Eduard Sonek.

strana: pametni-kniha-hasici 169.jpg
86. požár.
Dne 5.11.1927 v 10 hodin dopoledne vznikl požár v naší obci u řezníka Ant. Meixnera. Uprostřed dvora stojící stodola se vznítila. Hrozilo tu nebezpečí rozšíření požáru, neboť stodola byla spojena s kůlnou na dříví a hospodářské stroje a s ledovnou. Při panujícím suchu bylo tu nebezpečí oprávněné. Avšak náš sbor byl hned na místě, aby se ujal záchranné práce. Voda dodávána z blízkého obecního rybníka. Rychlým a jistým zakročením uhájila se sousední stodola plná obilí Fr. Šindláře, vzdálená od hořícího objektu 1 m. K požáru se dostavily v krátkém čase br. sbory z Nových Sedlic se stříkačkou se 14 členy a z Komárova 8 hasičů a udatně pomáhali požár udusiti. Dále se dostavily br. sbory ze Štítiny se sedmi hasiči a z Raduně se 6 hasiči, ale jelikož již nehrozilo žádné nebezpečí, se stříkačkami nepracovaly. Náš sbor pracoval u požáru do 4 hodin odpoledne. Vznik požáru je neznámý, dohaduje se, že byl zločinnou rukou založen. Poškozený byl přiměřeně pojištěn u Rolnické i Všeobecné pojišťovny v Brně. Sbor náš utrpěl značnou škodu tím, že jedna berlovka značným tlakem se zničila. Všeobecná pojišťovna odměnila náš sbor 100 Kč a Rolnická pojišťovna 70 Kč.
Zapsala Helena Kubínová a A. Kubín, kronikář

strana: pametni-kniha-hasici 170.jpg
ROK 1928

Byl pro celý národ československý památný – byl to rok jubilejní, oslavovalo se 10leté výročí prohlášení československého státu. V celé republice, v městech i na vesnicích, pořádány oslavy a slavnosti. Také naše vesnice zaleskla se slavnostními prapory. 28.října ve 2 hodiny odpoledne vyslechly korporace, žactvo a občanstvo koncert místní hudby na návsi před školou. Starosta obce uvítav občany pronesl krátký proslov o významu dnešní slavnosti, pak zahrány obě státní hymny, načež byl slavnostní průvod vesnicí. V sále br. starosty Lusky byla krásná přednáška p. řed. hospodář. školy v Kravaři o vzniku naší samostatnosti. Ochot. člen.jednota Palacký sehrála v rámci oslavy divad. hru Žena legionářova, jež dojala diváky krásným obsahem i vzorným předvedením.
Ve dnech 3. – 6.června byl všeslovanský has. sjezd v Praze za účasti téměř 100.000 hasičů všech slovanských států. 8.června konán zemský hasičský sjezd v Brně na výstavě soudobé kultury, rovněž četně navštíven.
Výroční valná hromada byla 8.ledna ve 14 hodin v obecní kanceláři za účasti 20 členů. Do předsednictva zvoleni: Arnošt Kubín, starosta, Josef Halška, náčelník,

strana: pametni-kniha-hasici 171.jpg
Adolf Vítek a Rudolf Šubert, podnáčelníci, Richard Halška, Reinhold Skuplík a Karel Stuchlík, četaři, a členové výboru, Jos. Luska, místostarosta, Jan Pchálek, zbrojíř, Josef Šíma, jednatel, Arnošt Kubín, pokladník, Josef Šíma a Rud. Šubert, vzdělavatelé.
Náš sbor pořádal 5.února has.ples u br. Jos. Lusky s hudbou p. Patrmana. Návštěva četná, čistý zisk činil 482 Kč.
13 členů zúčastnilo se Matičního dne v Opavě 3.června,
24.června žup.sjezdu ve Štáblovicích 13 členů s místní hudbou, čímž jim uděleno pochvalné uznání. Náš sbor počtem 15 členů zúčastnil se oslavy has.sboru slatinského.
29.července zúčastnilo se 17 členů s místní hudbou slavnosti nově založeného sboru na Dvořisku a zároveň žup.sjezdu slezské br.župy hrabyňské. Tři členové Kubín Arnošt, Josef Halška a Josef Vítek zastupovali náš sbor na župní valné hromadě 15.dubna v Opavě.
Koncem roku vstoupili do sboru co činní členové: Meixner Josef, Fr. Halška, čís.20 a Žurek Frant. Co přispívající Alois Havrlant a Adolf Hajduček, mladší. Sbor čítá 28 činných členů a 8 přispívajících.

Nekrolog.
Nelítostná smrt vyrvala ze sboru tři členy: Bratr Fr. Lacheta zemřel 7.února po dlouho trvající nemoci. Zesnulý byl od r. 1899 do r. 1909 činným členem,

strana: pametni-kniha-hasici 172.jpg
od r. 1925 přispívající. Byl oblíbeným, váženým občanem, zasedal po řadu let v obec.zastupitelstvu, v poslední době co obec.pokladník. Byl to veliký přítel hasičstva které morálně i hmotně podporoval. Zákeřná plicní nemoc ho schvátila už ve 49 létech. Budiž mu země lehkou ! Pozůstalá zarmoucená manželka věnovala na uctění památky zesnulého 200 Kč.
30.června doprovodili jsme k věčnému odpočinku milého br. Frant. Farka, železn.zřízence v Mor. Ostravě. Zesnulý byl šest roků vzorným hasičem, který hasičské povinnosti vykonával co nejsvědomitěji. Byl všemi občany vážen. Dlouhotrvající nemoc připravila mu smrt ve věku 44 let. Zanechal truchlící ženu a 3 malé nezaopatřené dítky, jímž byl dobrým otcem. Pohřbu se zúčastnilo 16 br.sborů, mnoho železničních zřízenců s hudbou z Mor. Ostravy a Přívozu a mnoho občanstva. Odpočívej v pokoji !
30.září konal se pohřeb v pánu zesnulého Jana Bialého. Byl důlním zedníkem na jámě Ida v Hrušově, nešťastnou náhodou byl při práci smrtelně zraněn tak, že po odvezení do nemocnice hned zemřel. Byl 26 let činným členem, asi měsíc před náhlou svou smrtí byl členem přispívajícím. Byl vzorným hasičem, zvláště ve svých mladých letech. V roce 1927 byl mu udělen diplom uznání, za jeho

strana: pametni-kniha-hasici 173.jpg
horlivou a neúnavnou 25 letou činnost na roli hasičské. Zemřelý byl váženým občanem, členem obec.zastupitelstva po delší dobu a po 8 let starostou obce, kterou v tom nejlepším pořádku vedl. Účast na jeho pohřbu byla v naší vsi nevídaná. 3 tisíce občanů, jeho soudruzi, korporace a žactvo doprovodili milého bratra Jana na poslední cestě k věčnému odpočinku. Jeho krásné činy zanechaly v srdcích hasičů i občanů světlou vzpomínku. Odpočívej v pokoji !

86. požár
Dne 18.července o půl jedné hod.odpoledne vypukl požár v osadě Kravařov u p. Františka Denera č.23 ve stodole. Silnými letošními vedry byla stodola značně vyschlá. Byla dřevěná a došky krytá. Náš sbor se stříkačkou (11 členů) přijel na místo požáru v několika minutách. Se stříkačkou nepracoval, poněvadž následkem panujícího sucha byly studně a vodní nádrže téměř vyschlé, vodu nosili jsme ve džberech z různých jam a tím bylo zachráněno obytné stavení u hořící stodoly. Požár vznikl u souseda Jakuba Kubesy, jehož 4 letý chlapec asi zapálil stoh otýpek u stodoly sousedovy. Při vedru téměř 40 stupňů a silným průvanem byla vyschlá stodola v mžiku v plamenech, nebylo možno žádné hospod.nářadí zachrániti. K požáru dojely br.sbory

strana: pametni-kniha-hasici 174.jpg
z Komárova a Štítiny, se stříkačkou pracoval krátkou dobu jen komárovský sbor. Potah ke stříkačce dodal občan Ant. Meixner.
Letošní rok byl ukončen hlučnými volbami do okresních a zemských zastupitelstev.

Arnošt Kubín - kronikář Zapsala: Helena Kubínová

strana: pametni-kniha-hasici 175.jpg
Rok 1929

Tento rok byl rokem přímo katastrofálním, započal přímo sibiřskou zimou, která se nedatuje od 150 roků. Napadly takové spousty sněhu, cesty a dráhy byly tak zaváty sněhem, že autodoprava byla tři měsíce úplně zastavena, železniční provoz místy úplně přerušen, místy omezen jen na několik vlaků. Silné mrazy dostupovaly až 45 stupňů Celsia a nadělaly milionové škody. Veškerá polní a lesní zvěř mrzla a hladem hynula. Stromořadí u silnic a ovocné stromy v zahradách zmrzly a na jaře uschly. Panoval veliký nedostatek vody, vodovody a vodní nádrže, potoky a řeky, vše silně zamrzlo, nejhůře tím postižena města. Záhy postrádáno i uhlí, nedostatečná železniční doprava nestačila ohromné spotřebě, uhlí prodáváno jen po několika kg pro rodinu. Školy byly uzavírány, výtop tříd následkem krutých mrazů byl znemožněn, mnoho lidí v odlehlých horských místech hladem zahynulo. Proto rok 1929 utkví dlouho v paměti lidské. Stará pranostika říká, jaká zima, takové léto, a to se letos osvědčilo. Léto bylo hrozně parné, v červenci teplota až 45 stupňů Celsia. 4.července v 9 hodin večer přihnala se litá bouře a větrná smršť, která způsobila katastrofální škody na budovách, v zahradách a nejvíce v lesích. Celé lány lesů divou smrští zničeny. U nás občanu Jos. Novákovi dosti pevná ještě stodola srovnána se zemí a z obytného stavení polovice

strana: pametni-kniha-hasici 176.jpg
nové střechy odnesena, ještě štěstí, že nepřišel nikdo k úrazu.

Výroční valná hromada byla 6.ledna o 14.hod.v obecní kanceláři za účasti 25 členů.
Do předsednictva zvoleni byli:
Arnošt Kubín, starosta sboru
Josef Halška, náčelník
Vítek Adolf a Halška Richard, podnáčelníci
Stuchlík Karel, Skuplík Reinhold a Laryš Jan, četaři
Luska Josef, místostarosta
Hanák Rudolf a Skuplík Čeněk, revizoři účtů zvoleni na dobu 3 roků
Skuplík Reinhold, vzdělavatel
Pchálek Jan, zbrojíř
Kubín Arnošt, pokladník
Šíma Josef, jednatel

Sbor pořádal 3 zábavy, a to 27.1. hasičský plesu br. Lusky. 1.září posvícenecká zábava také u br. Lusky a 3.listopadu Krmášové dozvuky u br. Věntuse. Zábavy byly zdařilé a všechny četně navštívené. Čistý zisk z plesu činil 870,- Kč, z posvícenecké zábavy 693,- Kč a z Krmášové zábavy 291,- Kč. Z toho vidno, že naše zábavy jsou u obecenstva oblíbené.
Sbor obeslal četné slavnosti. Zúčastnil se korporativně slavnosti

strana: pametni-kniha-hasici 177.jpg
žup. sjezdu v Mikolajicích 7.července počtem 17 členů. 14.července žup. Sjezdu v Pusté Polomi co deputace 7 členů. 1.září slavnosti odhalení památníku slez.odboje na Ostré Hůrce v Háji 13 členy a 15.září slavnosti 40letého trvání hasič.sboru v Raduni s okrskovým cvičením co deputace 7 členů. Tři členové: Ar. Kubín, Jos. Halška a Ad. Vítek byli vysláni na župní valnou hromadu 28.dubna v Opavě.
24. listopadu pořádána župní hasič. Škola v Opavě v rest. Praga. Zúčastnili se: Ar. Kubín, Jos. Halška, Rich. Halška a Boh. Kašing.
Během roku vstoupili do sboru, co činní členové: Hružík Max a Friedel Alois, vystoupili Lysek Otto a Friedel Josef, který se vystěhoval do osady Kravařova. Koncem roku 1929 čítá sbor 27 činných členů a 8 přispívajících.
K požáru v roce 1929 nebyl sbor alarmován ani v místě, ani v okolí. 3.prosince samaritánská četa poskytla první pomoc dřevaři Meixnerovi, zaměstnanému v lese Přerovci, který si usekl palec u ruky při kácení stromu. Byl obvázán a ošetřen, aby nevykrvácel a odeslán záchrannou stanicí do opavské nemocnice.
28. září bylo tomu právě 1000 let, kdy byl zavražděn český kníže Václav Svatý. Třebaže Svatý Václav zhynul

strana: pametni-kniha-hasici 178.jpg
v mladém věku, přece zasloužil se velice o české země. Proto právem v tomto tisíciletém mileniu býval oslavován.
27.října byly mimořádné volby do Národního Shromáždění. Do poslanecké sněmovny bylo 19 kandidátek, do senátu 17. Rušná agitace vyžádala si značného nákladu, neboť jenom plakátů a letáků bylo rozházeno po městech aa vesnicích desítky vagónů. Ke konci roku dlouhým jednáním sestavena nová vláda.
Finanční stav našeho sboru: příjem 2.076,- Kč, vydání 1.138,70 Kč, čistý zisk 937,70 Kč. Celkové jmění k 31.prosinci je 2.252,40 Kč.

Zapsala: H. Kubínová a A. Kubín, kronikář

strana: pametni-kniha-hasici 179.jpg
Rok 1930

Rok 1930 byl u nás na Opavsku pro zemědělce výhodný, sklizeň úrody, jak obilí, sena a okopanin byla hojná, ale následkem veliké nezaměstnanosti nastala hrozná hospodářská krize, ceny obilí a dobytka klesly téměř na polovinu a není žádného odbytu, není peněz. Na vesnicích to ještě není tak cítiti, ale ve městech je bída katastrofální, dělnictvo se šmahem propouští z práce, není ani na to nejnutnější.. Následují krádeže, vloupání, vraždy z životní bídy. Jest se obávati, že vypukne občanská revoluce, nezakročí-li vláda. Mimo to na podzim panovaly delší dobu hrozné deště, lijáky, větrné bouře, které způsobily v naší republice i v jiných státech stomilionové škody. Řeky se rozvodnily tak, že v mnohých městech museli se obyvatelé vystěhovati, mnoho domů bylo srovnáno se zemí a desítky lidských životů vyhasly. Na Ostravsku, v Nové Vsi, Přívoze a v Mariánských Horách byly níže položené ulice úplně zatopeny, několik domů podemleto a k obývání neschopno.
V měsíci září v naší obci přikročeno po dlouhých přípravách, sporech a různých rekurzech ke stavbě obecního vodovodu. Výstavba jeho zadána firmě J. Rumpel, akc.spol. Teplice-Šanov v Čechách, stavbyvedoucí p. Josef Halla ze Šumperka na Moravě, který

strana: pametni-kniha-hasici 180.jpg
provedl odborné zachycení pramenů a přípravné vodovodní práce. Ve štědrém dnu byla poprvé otevřena voda z vodojemu do potrubí, mnoho občanů, kteří měli domácí zařízení hotovo, dostali první vodu. Také na hasiče pamatováno postavením 10 hydrantů na různých místech, z nichž v čas požáru budou se samočinně napájeti hadice. První zkoušku hydrantů konal sbor v neděli 7.12. za účasti 20 členů hasičského sboru, obecního předsednictva a mnoho obecenstva. Zkouška se zdařila, vodovod funguje znamenitě, výstřik byl asi čtyřiceti metrový, je jisto, že u požáru může se více hodin stříkati, což v naší obci, která vždy neměla dostatek vody, je zvláště ceněno. Náklad na vodovod je veliký, ale při obtížném dovážení vody byla stavba vodovodu nutná. Po čase každý občan ocení význam dobré vody v hospodářství. Síť vodovodního potrubí se dále buduje.
Výroční valná hromada byla 5.ledna 1930 ve 14 hodin v obecní kanceláři za účasti 23 členů. Do předsednictva Zvoleni:
Arnošt Kubín, starosta
Halška Josef, náčelník
Vítek Adolf a Halška Richard, podnáčelníci
Stuchlík Karel, Skuplík Reinhold a Skuplík Čeněk, četaři a členové výborupřepsal: Zdeňek Pelech(2018-19), skenování a zprac. pro web: David Závěšický

sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2019)

Na začátek stránky