Pamětní kniha SDH 1886-1939 / 1

historie Suchých Lazců

Pamětní kniha Dobrovolné hasičské Jednoty v Suchých Lazcích

stránkování v kronice "Pamětní kniha SDH 1886-1939"

strana: pametni-kniha-hasici 061.jpg
Podnáčelníky: Arnošt Kubín a Josef Halška
Výbory: Jan Bjalý, Jan Válek, Alfons Plachký
Zbrojmistrem určen: Alfons Plachký a jednatelem Jan Bořucký
Pokladníkem: Jan Prokša

V r. 1904 účastnil se sbor zdejší co host župního sjezdu slezské župy Opavské v Komárově, dostavil se v plném počtu k župnímu sjezdu XIV. Župy moravských enkláv v Mikolajicích, spojeném s 25ti letou památkou trvání tamějšího bratrského sboru, bral podíl na slavnosti svěcení stříkačky v sousední obci Raduni a zúčastnil se pěšky i koňmi dne 29.srpna t.r. slavnostního uvítání nového místního nadučitele p. Aloise Otypky, dříve správce školy v Podvihově

44.požár
Dne 29.května 1904 kolem 9.hodiny večernívypukl požár v Raduni a zničil kůlnu plnou slámy a vedle stojící stoh slámy knížeti Blücherovi náležející. Sbor náš vypravil 16 členů se stříkačkou a zasáhl velmi razantně v lokalizování ohně.

strana: pametni-kniha-hasici 062.jpg
45.požár
Dne 25.července 1904 zvěstoval mrak dýmu kolem 8. Hodiny ranní požár na Komárovských Chaloupkách. Za obět padly 3 obytná stavení a 3 k těmto přináležející stodoly. Hned po místním sboru přikvačilo i 8 členů se stříkačkou z našeho sboru, ale pro naprostý nedostatek vody neupotřebil stříkačky, nýbrž pracoval vydatně bez vody. Při této příležitosti můžeme tuto zaznamenati, že tohoto roku panovalo sucho s úmorným vedrem, jakého ani nejstarší lidé nepamatovali. Celé tři měsíce v létě ani déšť prachu neskropil. Tento stav byl příčinou velkého nedostatku vody – rybník úplně vyschl, tak že aby se obec předem vyvarovala možné požární katastrofy, zakoupila spolu s hasičským spolkem 8 požárních háků.

46.požár
Dne 27.října 1904 o ¾ na 12 hod.polední stála v plamenech pila v mlýně v Kylešovicích (černý mlýn). K pomoci vypravilo se ze sboru našeho 5 členů se stříkačkou a spojenými silami zdařilo se odvrátiti zhoubu od těsně vedle hořící pily stojícího mlýna.

strana: pametni-kniha-hasici 063.jpg
47.požár
Dne 13.ledna 1905 v 6 h.večer vypukl požár v místě v tzv.mlýnku p. Václ. Brtníkovi patřícím. Hořela stodola. Na požářišti mimo sboru místního dostavily se sbory z Nových Sedlic, Štítiny a Komárova. Z místního sboru přispělo 15 členů, kteří pracovali se stříkačkou. Mužstvo cizích sborů nepoužilo svých stříkaček, nýbrž byli nápomocnými při obsluhování domácí stříkačky.

48.požár
Dne 25.března 1905 o 12 h. v poledne zpozorován byl požár v Raduni. V ohni stála 2 obytná stavení a 1 stodola. Z místního sboru vypravilo se 8 členů se stříkačkou. Poněvadž však požár po přibytí sboru byl již lokalizován, nezasáhl do žádné akce.

strana: pametni-kniha-hasici 064.jpg
49.požár
Dne 30.května 1905 v ½ 6 h.večer vypukl požár v čís. Janu Meixnerovi patřícím. Zasáhl obytné stavení a přiléhající vedlejší hospodářské stavení. Místní sbor v počtu 15 členů okamžitě po hlášení pomocně zasáhl a omezil požár na budovy, které již stály v plamenu. Na pomoc přispíšily hasič.sbory z Komárova, Nových Sedlic a Podvihova.

50.požár
Dne 1.června 1905 v ½ 1 h.odpoledne hlášen byl požár v Komárovských Chaloupkách. Zničil obytné stavení se stodolou p. Vinc. Solnému patřící. Místní sbor v počtu 14 členů se stříkačkou s neobyčejnou rychlostí přibyl na místo požáru a zasáhl účinně do zachraňovacích prací.
Za 20 let svého trvání přispěl místní sbor při půl stu požárů.

strana: pametni-kniha-hasici 065.jpg
51.požár

Dne 13.srpna kolem 2.hodiny po půlnoci vypukl v Komárově silný požár, v malé chvíli stálo v plameni 9 stodol naplněných sklizní. Z místního sboru spěchalo 15 členů se stříkačkou k pomoci, a členové tito svým neobyčejně smělým a rozhodným vystoupením zabránili, že stodola od požáru jen asi 20 m vzdálená a ve směru větru stojící úsilím našeho sboru byla uhájena, a tím požáru položena hráze. Členové tito přispěli neobyčejně, že sbor náš může býti počítán mezi ty nejzdatnější.

O valné hromadě dne 3.ledna 1905 odbývané byli zvoleni:
Starostou: Jan Prokša
Náčelníkem: Štěpán Kubesa
Podnáčelníky: Josef Halška a Kašpar Plachký

strana: pametni-kniha-hasici 066.jpg
Členy výboru: Jan Bialý, Jan Válek a Alfons Plachký
Určeni byli: Zbrojmistrem Alfons Plachký
Jednatelem: Jan Bořucký
Pokladníkem: Jan Prokša

ROK 1906

52.požár
Dne 4.února 1906 zpozorován a hlášen byl v ¾ 9 hod.večer za víru místního plesu požár v Komárově. Z místního sboru zúčastnilo se záchranných prací 8 členů se stříkačkou. Požárem zasažena byla stodola Fr. Kubesy.

Dne 22.února t.r. odbýval se pohřeb zasloužilého veterána ve službě hasičské p. Frant. Stuchlíka, chalupa č. 23. Týž nemohl v poslední době činně pro nemoc pracovati ve sboru, zato však alespoň morálně i hmotně hasičství vydatně podporoval. Sbor s bolestí

strana: pametni-kniha-hasici 067.jpg
doprovodil bratra na místo posledního odpočinku, a to s žalem tím větším, že málo jemu podobných v řadách hasičstva kdy stálo.
Pokoj buď jeho popeli.
Poznamenati dlužno, že zemřelý odkázal v poslední vůli sboru 20 K.

53.požár
Dne 12.dubna t.r. hlášen byl požár v Podvihově o 10. H. dopolední. Sbor náš teprve po delší době sehnal potřebný potah, neboť téměř veškeří koně byli v práci. 8 členů se stříkačkou spěchalo k pomoci, když požár nabýval vždy značnějších rozměrů. Zničena byla 4 obytná stavení a několik stodol, kterážto pohroma by nebyla tak velikou, kdyby okolní sbory rychleji byly mohly zasáhnouti.

30.června zúčastnil se sbor sjezdu 14.župy moravs. Enkláv ve Štáblovicích odbývaného. Na sjezd dostavilo se 12 členů z místního sboru

strana: pametni-kniha-hasici 068.jpg
Dne 15.července t.r. pořádal sbor oslavu svého 20letého trvání. Ačkoli předchozí deště působily pořadatelstvu největší obtíže a zdálo se, že slavnost žalostně dopadne, přece uplynul 15.červenec za plné pohody, kteréžto okolnosti děkovati dlužno, že mohla se odbývat zahradní slavnost, jen zazmoklá půda působila tu a tam nesnáze a nepříjemnosti. K zahradní slavnosti (v zahradě p. Ot. ?Kambfujse? ve dvorku) dostavil se in corpare sbor z Komárova, Nových Sedlic a deputace z Podvihova. Slavnost byla zakončena taneční zábavou.

Dne 23.srpna doprovodil sbor k věčnému odpočinku svého zasloužilého člena p. Frant. Sonka. Týž stál ve sboru od jeho založení. Čest jeho památce.

54.požár
Dne 18.října t.r. o 9.h. večerní vypukl požár v místě a zničil obytné stavení s přiléhající stodolou Janu Lyskovi č. 33 patřící. Jen příznivému větru

strana: pametni-kniha-hasici 069.jpg
a pomoci hasičské děkovati dlužno, že nelehla popelem i okolní bydliště slámou krytá.
Pracovalo ze sboru 6 členů se stříkačkou, pomocné sbory přibyly z Nových Sedlic, z Komárova, ze Štítiny a z Podvihova.

O valné hromadě, dne 6.ledna 1906 odbývané zvoleni byli:
Starostou: Jan Prokša
Náčelníkem: Josef Halška
Podnáčelníky: Štěpán Kubesa a Alfons Plachký
členy výboru: Jan Bialý, Halška Frant. A Lacheta Frant.
Určeni byli: Zbrojmistrem Plachký Alfons
Jednatelem: Jan Bořucký
Pokladníkem: Bialý Jan

ROK 1907

Představenstvo obce v Suchých Lazcích zakoupilo pro hasičský sbor 113 m hadic.

strana: pametni-kniha-hasici 070.jpg
Valná hromada dne 30. prosince 1906 zvolila pro rok 1907 výbor následovně:
Starostou: Jan Prokša
Náčelníkem: Štěpán Kubesa
Podnáčelníky: Jan Bořucký a Karel Stuchlík
členy výboru: Jan Bialý, Wolf Vítek a Lacheta Frant.
Určeni byli: Zbrojmistrem Karel Stuchlík
Jednatelem: Jan Bořucký
Pokladníkem: Bialý Jan
Místostarostou: Štěpán Kubesa

ROK 1908

55. požár
Dne 22. července 1908 vypukl o 4. hodině odpolední požár v Komárově v továrně Hellově, kde blesk zapálil obydlené stavení.

strana: pametni-kniha-hasici 071.jpg
Jenom rychlým přispěním místního sboru a po něm v první řadě našemu sboru s 8 členy, má se k poděkování, že zhoubný tento požár byl nejen omezen, nýbrž i nadobře uhašen.
Náš sbor se při této příležitosti vyznamenal a obdržel též za odměnu pro hasičskou pokladnu 25 K.

56. požár
Dne 20. září 1908 v půl osmé hodiny večer vypukl požár opět v Komárovských Chaloupkách.
K nebi šlehající plameny a mraky kouře oznamovaly neštěstí a přilákaly okolí k požářišti.
Na první zprávu o vypuklém požáru byl náš sbor, jak obyčejně, hned pohotově a dostavil se v krátké době na místo hrůzy.
V plamenech stály dvě stavení i se stodůlkami. Přičiněním našeho sboru byl tento tak hrozivý požár nejenom lokalizován, nýbrž i podařilo se ho nadobro uhasit. Přítomno bylo deset členů.

strana: pametni-kniha-hasici 072.jpg
Slavnosti
Náš sbor zúčastnil se dne 10.května 1908 na den sv. Floriana služeb Božích v Komárově za přítomnosti 12 členů v úplné výzbroji.
Pak zúčastnil se 12. července 1908 župního sjezdu moravských enkláv ve Slavkově s 10 členy.
Též dne 2. prosince 1908 oslavil náš sbor řídkou a památnou událost 60letého panování Jeho Veličenstva našeho nejjasnějšího císaře a krále Františka Josefa I.- slavných služeb Božích v Komárově. Přítomno 8 členů.
Valná hromada
Ve valné hromadě dne 1. ledna 1908 odbývané byli zvoleni:
Starostou: Jan Prokša
Náčelníkem: Štěpán Kubesa
Podnáčelníky: František Lacheta a Richard Halška

strana: pametni-kniha-hasici 073.jpg
Členy výboru: Jan Bialý, Karel Stuchlík, Frant. Halška
Určeni byli: Štěpán Kubesa místostarostou
Alois Otypka jednatelem
Jan Bialý pokladníkem
Karel Stuchlík zbrojmistrem

ROK 1909

57. požár
Dne 18. ledna 1909 po třetí hodině ráno vypukl na Přerovci oheň u Ignáce Střílky čís.4 a pak u Josefa Skuplíka č.3.
Náš sbor dostavil se první na požářiště a zachránil od zkázy sousední budovy.
I tamní občané pracovali proti tomuto požáru obětavě a svědomitě.
Škoda byla pro vyhořelé dosti citelná, avšak pojištěním částečně krytá.
Přítomných členů bylo dvanáct.

strana: pametni-kniha-hasici 074.jpg
58. požár
Dne 19. října 1909 odpoledne o půl páté hodině vypukl u nás ve stodole náležící Františku Plachkému čís.12 oheň. Pro veliký žár chytla se hned sousední stodola patřící Alexandru Strakošovi čís. 11, který teprve v krátkém čase tuto usedlost zakoupil.
Přispěchavším místním hasičům pod vedením zasloužilého a energického náčelníka br. Štěpána Kubesy podařilo se tento zhoubný požár lokalizovat.
Též dostavily se ku pomoci hasičské sbory z Novosedlic, ze Štítiny a z Komárova (sbor s německým velením).
Pak též naši rolníci – až na malou výjimku – zúčastnili se činně a obětavě hašení. I naše milá děvčata zasloužila sobě toho dne veškerou čest.
Týž oheň strávil celé stavby i s obilím a slámou, také mlátička a fukar shořely.
Škoda pohořelých jest sice značná, avšak pojištěním alespoň částečně krytá. Přítomných členů hasičského zdejšího sboru bylo dvanáct.

strana: pametni-kniha-hasici 075.jpg
Valná hromada

Ve valné hromadě dne 3. ledna 1909 odbývané zvoleni byli:
Starostou: Alois Otypka
Náčelníkem: Štěpán Kubesa
Podnáčelníky: Jan Bialý čís.24 a Josef Halška čís.67
Členy výboru: Karel Stuchlík, Richard Halška a Adolf Vítek
Určeni byli: Jan Luska místostarostou
Alois Otypka jednatelem
Arnošt Kubín pokladníkem
Adolf Vítek zbrojmistrem
Přítomných členů bylo sedmnáct.

strana: pametni-kniha-hasici 076.jpg
Slavnosti
Náš sbor zúčastnil se dne 4. července 1909 svěcení hasičského skladiště v Kateřinkách. Přítomno bylo dvanáct členů.

ROK 1910

Valná hromada

Ve valné hromadě dne 8. ledna 1910 odbývané zvoleni byli.
Starostou: Alois Otypka
Náčelníkem: Štěpán Kubesa
Podnáčelníky: Adolf Vítek a Karel Stuchlík
Členy výboru: Teofil Vítek, Richard Halška a Josef Kaštovský
Určeni byli k dalším funkcím:
Jan Luska místostarostou
Alois Otypka jednatelem

strana: pametni-kniha-hasici 077.jpg
Arnošt Kubín pokladníkem
Adolf Vítek zbrojmistrem
Přítomných členů bylo šestnáct.

Důležité události

Dne 30. ledna 1910 uspořádal náš sbor plesovou taneční zábavu.

59. požár
Dne 14. července 1910 vypukl oheň v Komárově. Náš sbor dostavil se k tomuto požáru se šesti členy a stříkačkou.
Sbor zúčastnil se 12. Června 1910 župního sjezdu v Litultovicích s 12 členy. Při tomto sjezdu bylo usneseno, že náš sbor nemůže v roce 1911 odbývati 25leté jubileum svého založení, poněvadž se již jiné sbory spíše přihlásily.
Při nové volbě do župního výboru byli z našeho sboru zvoleni co výbor: Štěpán Kubesa a za náhradníky: Richard Halška a Adolf Vítek.

strana: pametni-kniha-hasici 078.jpg
Při té příležitosti představil se pan nadučitel Anderla z Litultovic, co župní inspektor pro župu čís. 14 moravských enkláv.
Slavnosti
Dne 3. července 1910 zúčastnil se náš sbor náročné slavnosti v Mokrých Lazcích s 18 muži a 10 děvčaty v národním kroji.
Dne 17. července 1910 uspořádal náš sbor výlet ve mlýnku sucholazeckém. Místo bylo jako stvořeno pro tento výlet a zábava byla nenucena a pravdovitě velice příjemná.

ROK 1911

Valná hromada
Ve valné hromadě dne 8. ledna 1911 odbývané byli pro tento rok zvoleni:
Starostou Alois Otypka
Náčelníkem: Štěpán Kubesa

strana: pametni-kniha-hasici 079.jpg
Podnáčelníky: Adolf Vítek a Karel Stuchlík
Členy výboru: Richard Halška, Josef Kaštovský a František Kaštovský
Určeni byli k dalším funkcím:
Místostarostou: Jan Luska
Jednatelem: Alois Otypka
Pokladníkem: Arnošt Kubesa
Zbrojmistrem: Adolf Vítek

Hasičský ples určen na 5. února 1911 v místnosti u "Bílého anděla" zde.
Při této valné hromadě bylo přítomno 20 členů.
V roce 1911 byla pro zdejší hasičstvo tak zvaná mrtvá sezona, neboť ani v obci, ani v okolí nevypukl žádný požár.
Od svého založení přispěl sbor v 59 případech požárního neštěstí.
Sbor pořádal v roce 1911:
Dne 9. dubna 1911 cvičení poučné: čtení stanov a služebního řádu, pak valná rozmluva

strana: pametni-kniha-hasici 080.jpg
Dne 7. května 1911 schůze celého sboru: prohlídka obleku a zároveň usnesení ohledně výletu.
Pro nemoc našeho náčelníka odpadla veškerá jiná cvičení.

Slavnosti:
Dne 5. února 1911 uspořádal náš sbor plesovou taneční zábavu. Tato zábava byla pro přítomné milá a srdečná, ale návštěva byla tentokráte slabá.
Dne 26. února oslavil sbor konec masopustu taneční zábavou.
Dne 25. června 1911 obdržel automobilový klub v Mor. Ostravě od c.k. slezské zemské vlády povolení pořádat toho dne odpoledne o 2. hodině silniční závody na říšské silnici Opava – Svinov. Na žádost c.k. okresního hejtmana Opavského převzal náš sbor řízení akce bezpečnostní na říšské silnici od Komárovské hranice přes Hadrunek až k Novosedlicím s 18 hasiči a obecním zřízencem. Sboru našemu byla příslíbena odměna.přepsal: Zdeňek Pelech(2018-19), skenování a zprac. pro web: David Závěšický

sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2019)

Na začátek stránky