Pamětní kniha SDH 1886-1939 / 1

historie Suchých Lazců

Pamětní kniha Dobrovolné hasičské Jednoty v Suchých Lazcích

stránkování v kronice "Pamětní kniha SDH 1886-1939"

strana: pametni-kniha-hasici 181.jpg
Luska Josef, místostarosta
Šindlář František, jednatel
Šubert Richard a Pchálek Jan, zbrojíři
Kubín Arnošt, pokladník

Sbor pořádal 2 zábavy. Dne 9.2. hasičský ples u br. Lusky, návštěva byla četná, navštívilo nás mnoho cizích hostů, hudba smyčcová ze Štítiny. Čistý zisk činil 570 Kč.
4. května pořádána první posvícenská zábava floridská. Dopoledne zúčastnili se členové v plné výzbroji služeb Božích v místní kapli, po jejichž ukončení krásně proslovil k hasičům důstojný pan děkan Suchánek z Komárova, odpoledne byl sbor fotografován, ve dvě hodiny byl koncert na návsi a pak ve čtyři hodiny lidová veselice v sálu u br. Lusky, účast obrovská, mnoho cizích hostů. Bývalý činný člen Josef Meixner nepřístojně se choval v sále, zábavu částečně poškodil, proto byl udán četnictvu, okresním úřadem viník citelně potrestán, takže se napříště rozmyslí rušiti zábavu.
Sbor zúčastnil se korporativně četných slavností:
6. července župního sjezdu v Dolních Životicích 18 členy
20. července župního sjezdu s jubil. oslavou v Nov. Sedlicích 11 členy
15. června slavnosti odhalení a svěcení nového has. skladiště v Komár. Chaloupkách deputací 5 členů.

strana: pametni-kniha-hasici 182.jpg
7.3. zúčastnil se sbor oslavy 80.narozenin p.prezidenta republiky T.G.Masaryka 22 členy v plné výzbroji. Konán lampionóvý průvod vesnicí až do osady Kravařova, večer v sále br. Lusky pokračování slavnosti recitacemi školních dětí, proslovem správce školy a přednáškou p.profesora Hrubého. Vybídnutím starosty obce provolána p.presidentovi sláva a tím slavnost ukončena.
7.9. zúčastnil se sbor korporativně slavnosti odhalení pomníku padlých vojínů ve světové válce v naší obci. 5 členů mělo u pomníku čestnou stráž, v průvodu 16 členů ve slavnostních krojích. Slavnost byla velkolepá, návštěva obrovská, asi 1000 účastníků.
Na župní valnou hromadu vysláni do Opavy 4 členové. Arnošt Kubín, Josef Halška, Adolf Vítek a František Šindlář.
Během roku vstoupili do sboru jako činní členové Trubka Alois, Halška Jaroslav, vystoupili dobrovolně Šíma Josef, Meixner Josef a Prokša Jan, který pro stáří nemůže se věnovati činné službě, ale zůstává nadále přispívajícím členem. Valná hromada vyslovila mu uznání a zvolila ho čestným členem. Koncem roku čítá sbor 26 činných členů, 13 přispívajících a 1 čestný.
16.2. zúčastnil se sbor korporativně pohřbu zemřelého řídícího učitele v.v. Jana Vaška v Komárově. Zesnulý byl zakladatelem has.sboru v Komárově, dlouholetý jeho

strana: pametni-kniha-hasici 183.jpg
velitel, pak starosta, veliký ctitel has.myšlenky, ve farnosti dlouholetým varhaníkem, oblíbený pro krásný zpěv a hudbu. Čest budiž jeho památce !
6.4.konána členská has. schůze u br. Lusky za účasti 23 členů. Usneseno jednohlasně založiti has.pohřební svépomoc a zároveň byl zvolen jeho předseda a pokladník br. Čeněk Skuplík, jednatelem Max Hružík, usneseno zápisné 20 Kč a roční poplatek 10 Kč. Br. Čeněk Skuplík vypracoval příslušné stanovy a členské legitimace vzorným způsobem. Do pohřebního fondu přihlásilo se dosud 48 členů, výši pohřebného stanoví valná hromada.
K požáru byl sbor alarmován letošního roku jednou, a to v místní obci.

87. požár

8.5. o půl desáté hod. dopoledne vypukl požár u obč. Josefa Štalmacha v S. Lazcích č.89 a shořelo přes 100 let staré, slámou kryté obytné stavení, kůlna a polovice stodoly. Druhá polovice zachráněna. Náš sbor v několika minutách dostavil se se stříkačkou na místo požáru a zakročil v pravý čas, neboť již vedlejší obytné stavení a stodoly na blízku nacházející, vesměs slámou kryté, již se vznítily,

strana: pametni-kniha-hasici 184.jpg
jenom rychlým zakročením hasičů a občanstva se požár dále nerozšířil.
Na požářiště dostavily se sousední br. sbory v krátké době. Nové Sedlice – 8 členů, Dvořisko 6 členů, Mokré Lazce 9 členůa Štítina 9 členů se stříkačkami, s nimiž se nepracovalo, poněvadž nehrozilo další nebezpečí, jenom br.sbor ze Dvořiska pomáhal nám požár dohasiti. Voda pro první potřebu vzata z hnojiště obč. Neivirta, další se dovážela v sudech, pak se spustil vydatný déšť, který nám byl nápomocný. Viník požáru není dosud znám, ale bezpochyby vznítilo se od komína. Moravskoslezská vzájemná pojišťovna zaslala sboru odměnu 150 Kč.
Sbor měl v roce 1930 veškerého příjmu 2.155 Kč, vydání 2.068 Kč. K 1.1.1931 má sbor jmění 2.378 Kč.
Státní statistický úřad v Praze provedl na jaře letošního roku sčítání zemědělských podniků, první sčítání toho druhu v republice. Získaná výsledná čísla budou podkladem k řešení hospodářských plánů v ČSR. V létě provedeno sčítání ovocného stromoví, aby ovocnictví mohlo basírovati na výsledných statistikách. 2.prosince následovalo dle vlád. nařízení sčítání lidu. Naše obec má 152 čísel, osada Kravařov 39, občanů celkem jest 1.200.

strana: pametni-kniha-hasici 185.jpg
Celkové výsledky budou známy za 2 roky, předběžné na jaře příštího roku.

Zapsala: H. Kubínová a A. Kubín - kronikář

strana: pametni-kniha-hasici 186.jpg
Rok 1931

Rok 1931 byl z jara moc suchý, až teprve po žních dostavily se větší deště, ale pro zemědělství dosti úrodný. Sklizeň obilnin byla něco slabší jako předešlého roku, zato okopaniny se výborně urodily (zemáků a řepy bylo hojnost, takže ceny těchto klesly na polovic.).
Nezaměstnanost byla ještě větší. Tisíce dělníků bylo propuštěno z práce jak z Vítkovických závodů, tak z uhelných dolů na Ostravsku, práce byla všude omezena jen na pár hodin v týdnu. Následkem toho panuje hrozná bída mezi národem. Není výdělku, není odbytu na zboží, není peněz, všude velký nedostatek jak u dělnictva, tak u zemědělstva.
Výroční valná hromada odbývaná dne 4.ledna o 14 hod.v obecní kanceláři za účasti 24 členů.
Do předsednictva zvoleni:
Kubín Arnošt, starosta
Skuplík Reinhold, místostarosta
Halška Josef, náčelník
Vítek Adolf a Halška Richard, podnáčelníci
Četaři a členové výboru:

strana: pametni-kniha-hasici 187.jpg
Laryš Jan, Luska Josef a Stuchlík Karel
Šindlář František, jednatel
Kubín Arnošt, pokladník
Pchálek Jan a Šubert Richard, zbrojíři
Sbor pořádal 2 zábavy, a sice 1.2. has.ples u br. J. Lusky, návštěva byla něco menší, hrála hudba smyčcová Sucholazecká kapelníka Kostky. Čistý zisk činil 495 Kč, z toho bylo věnováno místnímu has. pohřebnímu fondu 200 Kč.
3.května pořádána byla posvícenská Floriánská oslava. Dopoledne sbor zúčastnil se v plné výzbroji služeb Božích v místní kapli, počtem 20 členů. Po službách Božích provedeno cvičení s požárními hydranty, stříkalo se 4 proudy. Zdařilé cvičení bylo od všech, jak občanů, tak cizích hostů, pochvalně uznáno. Jsme první sbor v naší župě i na Opavsku, co může dodávati vodu z požárních hydrantů. Ve 2 hod.odpoledne byl koncert na návsi u pomníku padlých vojínů a ve 4 hod. lidová veselice v sálu br. Lusky, jenž potrvala až do pozdních hodin nočních. Návštěva byla obrovská, navštívilo nás množství cizích hostů. Také z naší župy navštívili nás vzácní hosté župní starosta br. Vlček ze Životic, župní náčelník

strana: pametni-kniha-hasici 188.jpg
br. Flanderka a župní jednatel br. Hrbáč ze Slavkova a dva členové župních výborů br. Kořený z Litultovic, kteří zároveň provedli soupis a odhad veškeré has. výzbroje a nářadí pro poplatkový ekvivalent.
Shledáno všechno v nejlepším pořádku, za což dostalo se sboru pochvalného uznání od žup. představenstva. Celková suma veškerého has.inventáře odhadnuta byla na 37.692 Kč.
Čistý zisk z Floriánské zábavy činí 446 KLč, z toho věnoval sbor 100 Kč místnímu has.pohřebnímu fondu.
Sbor zúčastnil se korporativně slavností:
5.července župního sjezdu v Uhlířově počtem 15 členů
23.srpna župního sjezdu v Jaktaři počtem 16 členů
11.července zúčastnil se sbor oslavy 40ti letého jubilea kněžství vld.p.děkana Ant. Suchánka v Komárově počtem 16 členů. Z obce naší vyšel průvod v čele s has.sborem a hudbou do Komárova, kde všechny has.sbory, školní děti a různé korporace s přifařenými obcemi uspořádaly společně lampiónový průvod. Průvod byl velkolepý, prošel vesnicí až ke kostelu a tam vzdán hold milému jubilantu.
Has.sbory přály každý jednotlivě, za náš sbor vyslovil blahopřání starosta sboru br. Arnošt Kubín a místostarosta br. Reinhold Skuplík.
Nato poděkoval vld.p.děkan Ant Suchánek vřelými

strana: pametni-kniha-hasici 189.jpg
slovy všem has.sborům a všem korporacím. Byl velice potěšen s tak velkolepé oslavy, kterou jemu uspořádali.
Při této příležitosti zaslal vld.p.děkan dar 100 Kč, za čež mu sbor v této památné knize vyslovuje znovu svůj vřelý "Zaplať Pán Bůh".
29.března odbývána byla žup.valná hromada v Opavě v rest. "Praga". Zúčastnili se z našeho sboru bratři: Kubín Arnošt, Halška Josef, Vítek Adolf, Skuplík Čeněk a Šindlář František. Provedeny tam nové volby župního výboru na dobu tří let, a to aklamací, jednohlasně zvoleni:
br. Vlček, Životice, žup.starosta
br. Lindovský, Slatina, žup.místostarosta br. Flanderka Fr., Jaktař, žup.náčelník
br. Hrbáč, Slavkov, žup.jednatel a pokladník
další členové žup.výboru z každého sboru zůstali nadále nezměněni.
10.května pořádán žup.samaritánský kurs v Opavě v rest. "Praga", jehož se zúčastnili tři naši členové, Šindlář Frant., Halška Frant.a Halška Jan, který navštěvovali tři dny a to vždy v neděli.

88. požár

14. března o 7 hod.večer vypukl požár na Komárovských Chaloupkách u občana Seidlera, následkem silně zavátých cest nebylo možno našemu sboru se

strana: pametni-kniha-hasici 190.jpg
stříkačkou vyjeti, přesto však vyšlo 6 členů na pomoc tamnímu has.sboru. Zhořela stodola a pak obytné stavení blízko stodoly se nacházející. Naši bratři pomáhali jen místnímu sboru oheň lokalizovati. Vznik požáru není znám.

13. května zakoupen byl dvoudílný rozviják s uzavírajícím ventilem za obnos 25 Kč a jedna proudnice s tesarovou hubicí, za obnos 170 Kč od firmy D. Reichman Mor. Ostrava.

Během roku žádný člen nevystoupil ani nepřistoupil. Koncem roku čítá sbor 27 členů činných, 13 členů přispívajících a 1 čestný člen.
Finanční stav našeho sboru koncem roku 1931: Příjem 2.124,50 Kč, Vydání 1.875,60 Kč, čistý zisk za rok 1931 248,90 Kč. Celkové jmění k 31.prosinci 1931 činí 2.627,- Kč.

Zapsal: Arnošt Kubín mladší Arnošt Kubín starší, kronikář

strana: pametni-kniha-hasici 191.jpg
27. října konány byly v místní obci volby do obecního zastupitelství. Podáno bylo 7 kandidátních listin s tímto výsledkem:
Čís.1.) 76 hlasů, 2 mandáty, zbytek 10 hlasů, strana nár.social.
Čís.2.) 68 hlasů, 2 mandáty, zbytek 2 hlasy, strana republikánská S. Lazce
Čís.3.) 46 hlasů, 1 mandát, zbytek 13 hlasů, soc.dem. Kravařov
Čís.4.) 149 hlasů, 4 mandáty, zbytek 17 hlasů, strana lidová S. Lazce
Čís.5.) 189 hlasů, 6 mandátů, zbytek 24 hlasů, soc.dem. S. Lazce
Čís.6.) 53 hlasy, 2 mandáty, zbytek 20 hlasů, strana lidová Kravařov
Čís.7.) 37 hlasů, 1 mandát, zbytek 4 hlasy, strana republikánská Kravařov

Odevzdáno bylo 618 hlasů, volební číslo bylo 33. Proti volbám podal rekurs pan Ladislav Směja, učitel, a to za stranu soc. demokratickou. Až do konce roku nebyl rekurs vyřízen.
Zapsal Karel Kubín.

Od 11 -13. dubna 1931 postižena byla Opava s okolním zemětřesením. Otřesů bylo celkem 6, mnohé z nich měly své trvání déle 10 vteřin, půda se chvěla, obrazy na stěnách zvláště v novostavbách ve vyšších patrech se pohybovaly, dokonce i spadly, otřesy provázeny byly podzemním duněním. Některé vznikly v noci, takže obyvatelstvo jimi probuzeno utíkalo z budov v obavě, že se tyto mohou zřítiti. Zemětřesení naštěstí nebylo tak silné, aby způsobilo škody. Otřesy jak se později zjišťovalo byly původu tektonického 3. až 4. stupně. Podobné výskytly se v menším měřítku již v roce 1910.
A. Kubín kronikář.

strana: pametni-kniha-hasici 192.jpg
Rok 1932 ...

počal silnými mrazy skoro bez sněhu, které trval až do jara. Země promrzla místy i metr hluboko v důsledku čehož jarní, polní práce byly značně opožděny. V létě nastalo pak velmi suché počasí. U nás, v kraji Opavském přes celé léto i podzim nebylo žádného vydatnějšího deště, všasdy se jevil veliký nedostatek vody. Ve výše položených vesnicích studny úplně vyschly, takže vodu museli dovážeti z potoků a řek i hodinu vzdálených. V naší obci také byl odběr vody z vodovodu značně omezen.
V roce stihlo různé kraje republiky i ciziny, množstvíživelných pohrom, které způsobily škody, jdoucí do miliónů. Náš kraj rovněž nebyl jich ušetřen a to obce Milostovice na Opavsku postižena byla větrnou smrští, která 10 obytných domů a stodol zrovnala se zemí a ještě v sousední vesnici Držkovicích zbořila 3 obytné budovy. Naše obec robněž byla větrnou smrští postižena, která dne 3.8.přihnala se od jihozápadu asi ve 3 hod. odp. a nadělala hroznou škodu. Obytný dům obč. Kvěka úplně rozmetla střechu i zdivo zanesla přes 100 m daleko, nově postavenou stodolu obč. Rich. Trubky a kůlnu obč. Jar. Plachkého pobourala, kromě toho mnoho střech na obytných budovách i stodolách silně poškodila, ovocné stromoví, ploty polámala a vytrhala z kořenů. Štěstí ještě, že z osob nepřišel nikdo k úrazu. Na místo katastrofy dostavila se komise od okr. úřadu v Opavě a odhadla vzniklou škodu asi na částku Kč 150.000.-.

strana: pametni-kniha-hasici 193.jpg
Požár 89.

6.5. o 2 hod. odp. vznikl požár u obč. Konečného na Strážnici čís. 81., náš sbor, v počtu 17 členů, se stříkačkou dostavil se velmi krátké době a rychlým zakročením uhájil již se chytající sousední budovy Jos. Trubky a Gelnara. Při záchraných pracích byl z hořícího domu, obětavými bratry místního has. sboru M. Hružíkem a Janem Halškou, vynesen 4 léta starý chlapec, jmenovaní bratři utrpěli menší úraz popálením a jejich oblek a boty též ohořely.
Na místo požáru dostavily se sousední hasičské sbory asice z Podvihova se stříkačkou a ... členy, z Kom. Chaloupek se stříkačkou a ... čl., z Komárova se střík. motor. a ... členy a z Nových Sedlic vysláno bylo záchranné družstvo bez stříkačky. Br. sbory Komárov a Podvihov pracovaly se stříkačkami a pomohly požár lokalizovati. Vznik požáru nebyl vyšetřen. Všeobecná pojišťovna v Brně odměnila úsilí sboru při tomto požáru částkou Kč 200.-

5. ledna konal sbor výroční valnou hromadu ve 14 hod. v místní obec. kanceláři za účasti 24. činných členů. Do představenstva zvolení byli tito bratři:
starostou a pokladníkem: A. Kubín
místostarostou: Jos. Luska
náčelníkem: Jos. Halška
podnáčelníky: Ad. Vítek a Jan Laryš
četaři co čl. výboru: Boh. Kašing, Rich. Halška, Rein. Skuplík
%

strana: pametni-kniha-hasici 194.jpg
jednatelem: Fr. Šindlář
zbrojíři: Jan Pchálek, Rich. Šubert
vzdělavateli: Fr. Žůrek, Rein. Skuplík
a další funkce zůstaly nezměněny.
-.-

10. dubna konal se župní val. hromada v rest. "U Martínků" v Opavě. Zůčastnili se ji za sbor tito tři: str. A. Kubín, náčl. Jos. Halška a jedn. Fr. Šindlář. Usneseno bylo mezi mnoha jinými pořádati, župní has. školu a has. kurs, který se konal 25.5. v host. "Na Laterni" u Slavkova, ze sboru učastnilo se has. školy a kursu 7 členů.

6. března na počest nerozenin 82. p. pres. T. G. Masaryka ozdobeny byly budovy školy, has. zbrojírna stát. vlajky. Odpoledne promluvil v sále u p. Ant. Věntuse, pan učitel Malý o životě a činnosti p. presidenta, načež školními dítky sehráno bylo divadlo "Krakonoš". Divadlo bylo velice krásně sehráno za veliké účasti obecenstva.

31. ledna pořádán byl v místnostech u br. Jos. Lusky ples. Návštěva plesu byla slušná, hrála místní hudba. Z čistého zisku věnováno bylo Kč 150.- has. pohřeb. fondu.

8. května pořádany byly "Floriánské hody" s tímto pořadem: v 5 hod. ráno budíček, v 9:30 hod. zůč. se sbor korpor. služeb Božích v místní kapli v počtu 21 čl. , v 11 hod. konáno požární cvičení

strana: pametni-kniha-hasici 195.jpg
s hydranty, od 14-16 hod. konal se koncert na návsi u pomníku padlých, hrálo 40 hudebníků Č.S.H. odb. v Háji.
V 17. hod. pořádana taneční zábava u br. Jos. Lusky, návštěva jak při koncertu tak i na zábavě byla nepředvídaně veliká a mnoho cizích hostí se ji zůčastnilo. Zábava potrvala až do pozdních hod. nočních. Počasí během slavnosti bylo velmi krásné k večeru však začalo pršeti takže účast na zábavě trošku seslabila. Čistý zisk určen na obnovení a postavení has. stožáru.

Sbor se korporativně zůčastnil těchto slavností.
4.6. Odhalení mot. střík. ve Štítině 9 čl.
17.7. Žup. sjezd v Jaktaři 15 čl.
10.7. Svěc. a odh. mot. střík. v Komárově 20 čl.
2.10. Pietní slavnosti odh. pomníku padlých ve svět. válce, v Nových Sedlicích 13 čl.

V květnu přikročeno bylo k opravě has. stožáru u skladiště. Provedení veškerých prací pověření byli bři. B. Kaštovský a Jan Pchálek za pomoci všech ostatních bratrů.
29. 5. ráno v 5. hod. za pomoci 13 bratrů byl stožár položen a po důkladné opravě dne 18.6. znovu vztyčen. Oprava stožáru se zajištěním žel. nosiči a betonu

strana: pametni-kniha-hasici 196.jpg
vyžádala si nákladu v částce cca Kč 1000.-

Sbor měl v roce 1932 celkem příjmů Kč 2.130.40
celkem vydání Kč 1.538.75
čistý zisk za rok 1932 Kč 291.65
Celková peněžní hotovost k 31.12. 1932 činí 3.000.65 Kč

Podaný rekurs proti obecním volbám z minulého roku byl konečně zemským výborem v Brně zamítnut a volba starosty a obecní rady nařízena na den 14. února 1932. Výsledek volby byl následující:
starosta obce: p. Josef Luska; strana Lidová S.L.
místostarosta: p. Čeněk Směja; strana Soc. dem. S.L.
radní: p. Alois Havlíček; strana Soc. dem. S.L.
radní: p. Aug. Leifert; strana živnost. - republ. S.L.
radní: p. Gustav Reichel; strana republ. Kravařov
radní: p. Ant. Hanák; strana lidová Kravařov
radní: p. Alexandr Strakoš; strana čsl. nar. social.

V měsíci srpnu vážně onemocněl náš dlouholetý horlivý náčelník br. Josef Halška. Na nátlak lékařů převezen byl z domácího léčení do nemocnice řadu něm. rytířu v Opavě, kde podrobil se operaci. Operace se zdařila a po delší době navrátil se zase domů. Doufáme, že vbrzku se úplně uzdraví a ujme se nadále vedení našeho sboru, k čemuž jemu všichni

strana: pametni-kniha-hasici 197.jpg
upřímně blahopřejeme.

Počátkem roku čítal náš sbor 27 členů behem roku přihlásil se do sboru br. Josef Staněk. 4.12. při členské schůzi byl po složení slibu přijat jako činný člen a přidělena byla mu funkce trubače. Ke konci roku čítá sbor 28 činných členů, 12 přispívajících a 1 čestný člen.
Zapsal Karel Kubín, A. Kubín kronikář

Dne 7. května 1933 s uspokojením prohlídl František Flanderka, župní vzdělavatel.

strana: pametni-kniha-hasici 198.jpg
Rok 1933

Počasí v roce 1933 bylo velmi suché, téměř bez dešťů a celý rok byl jaksi studený. Rok započel dosti silnými mrazy, téměř bez sněhu v důsledku čehož započaly jarní práce na poli již v březnu. Z jara byla na poli velmi snadná práce, protože půda byla dobře promrzlá, kyprá, ale pak nastalo studené a suché počasí, které potrvalo až do podzimu. Celé léto nebylo žádného vydatnějšího deště, obzvláště pak v našem kraji na opavsku. V důsledku velikého sucha obilí málo rostlo, nastal nedostatek píce pro dobytek a vody, nebylo jetele ani trávy, louky místy úplně uschly, že se ani na seno nedaly pokositi. Dobytek, protože nebylo ho čím krmiti šmahem se odprodával takže cena tohoto chovného dobytka klesla na více než polovinu původní ceny. Jevil se všude veliký nedostatek vody, ve studních a potůčcích bylo vody málo, někde úplně vyschly. U nás ve vsi byl rovněž odběř vody z vodovodu po celé léto omezen. Voda pouštěla se denně jen asi 1 hodinu a mnohdy jen 2x v týdnu.
Nezaměstnanost v našem kraji se během roku hodně zvětšila. Téměř všechny továrny a závodní podniky práci zastavily,

strana: pametni-kniha-hasici 199.jpg
nebo pracovaly jen omezeně. Spousta dělnictva ocitla se bez zaměstnání, bez výdělku. Počet těchto bez vlastní viny nešťastných neustále stoupal, měsíčně do tisíců. Nastal všude nedostatek, který byl nejcitelnější v průmyslových městech. Ktomu ještě koncem listopadu po celý prosinec uhodily silné mrazy, které stouply místy až na -25°C, nebylo čím topit a nouze nezaměstnaných se tím jen přiostřovala.
Dne 14. února vyskytl se u nás zvláštní přírodní jev ma ostravsku. Asi v 10 hodin dopoledne při teplotě -10°C přihnala se velká sněhová bouře s prudkým větrem nad Ostravou, za za téměř úplné tmy, hrom burácel, blesky se křižovaly a velmi hodně sněžilo. Blesk uhodil na mnoha místech podobně jak tomu bývá za bouřky v létě, vše trvalo asi hodinu. Na podobnou sněhovou bouři, nemáme ve vsi pamětníka.

Požár 90.
Náš sbor byl během roku dvakrát alarmován k požáru a sice po prvé dne 10.9. ze soboty na neděli o 1/2 1 hod. v noci vypukl požár ve stodole obc. Josefa Steiera čís. 19, která byla plně naložena právě uklizeným obilím. Požár byl dle pátrání zlomyslně založen, protože požár vznikl na mnoha místech ze všech stran najednou. Náš sbor v plném počtu dostavil se

strana: pametni-kniha-hasici 200.jpg
stříkačkou na místo požáru v pravý čas a uchopil se činně záchraných prací. Hájil blízko nacházející se sousední stodoly a budovy. Výsledkem přílišného sucha nemohla se voda bráti z požárních hydrantů, protože bylo jí tam hodně málo. Voda musila se čerpati z obecního rybníka, kde vody dostatek. Za krátkou dobu dojely ku pomoci sousední brat. sbory a to z Opavy 11 hasičů s motorovou stříkačkou, Dvořisko 6 has. s ruč. střík., Štítina 4 muži s mot. střík., Komárov 18 mužů s ruč. střík., Nové Sedlice 15 mužů s ruč. střík., Komárovské chaloupky 12 hasičů s ruč. střík., Podvihov 11 hasičů s ruč. střík. a z Raduně přijeli 3 bratři na kolech k pomocným pracím.
Sbory s výjimkou Komárova pracovaly všechny se stříkačkami, zvláště pak motorové stříkačky z Opavy a Štítiny pracovaly několik hodin. Zásoba obilí v hořící stodole byla tak veliká, že nybylo možno požár uhasíti úplně, takže hořelo ještě téměř celý týden. Náš sbor se střídajícími se bratry zůstal na místě požáru až do pondělka do rána, se stříkačkou, téměř po celé dva dny.
Při tomto požáru utrpěl náš sbor značkou škodu 3 díly hadic asi 60 m dl. v důsledku dalekého tažení vody proti kopci praskly a jsou úplně zničené.přepsal: Zdeňek Pelech(str.1-192; 2018-19) D. Závěšický (str. 193-262; 2019), skenování a zprac. pro web: David Závěšický

sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2019)

Na začátek stránky