Suché Lazce kronika: 1914-1946 / 10

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1914-1946 část 10.

stránkování v kronice 1914-1946

Str. 91

Od 24. června 1945. je předsedou M.N.V. p. Frant. Ondrášek, pekař za odstoupivšího Boh. Muru. p. Vojtěch Žurek jednatelem za odstoupivšího Fr. Sosnu. Prozatimní spravce školy a předseda S.Č.M. p. učitel Frant. Šubert, rodák z Příbora narukoval k pres. voj. službě.
Od nového školního roku přichází k nám nový správce školy p. řidici uč. Arnošt Žurek, rodák
z Komárova člověk energický a čilý. On a p. učitel Stanislav Stuchlík, zdejší rodak z čís. 23. ujímají se výchovy naších děti. Práce to pro ně nemalá.

Přesný dodatek.

Dobývaní naší vesnice bylo na 4 x. a sice : 19. 4. 45. prvé řady domku od čís. 133 - 138 - 156.
"Strážnice" byla po těžkých bojich, v nichž Rudoarmějci musili všech, i těch nejtěžších zbrani použiti ( Katuše - Ondruše = Stalinové varhany ) dobyta až 22. 4. 1945 večer. Obydlí byla úplně zničená.
Poslední dům naší dědiny = dům čs. 76. Josefa Tkačíka u Přerovce byl až 26. 4. 1945. dobyt.

Oběti Rudé armady na našém obec. katastru byly velmi těžké a odhadujeme je na 200 mrtvých z nichž bylo 9. mužu ( těch prvých ) phřbeno pod věži u Nové kaple. U pomníků padlých z r. 1914 - 18. byl pohřben kapita Rudé armády, který padl ve dvoře usedlosti čís. 21. Jíny důstojník byl pohřben v zahradě domu čís. 131. u Ant. Tkačíka. hroby těchto padlých vojaku byly označeny kříži ( dřevěné ) s nápisem i dělovými náboji stojicími na hrobech a květinami, které naše mládež pilně střídala.

Na podzim v r. 1944. uprchli ze zajateckého tábora z Hradce u Opavy 2. rušti zajatci. Uprchli až k nám, do lesu, kde v místech u "Dubu" se ukrývali ale byli reviznikem němcem "Axmanem" spatření a oba dva, nemajíce žádne zbraně, na útěku, poblíže hájovny na Přerovci zastřelení. Oba byli ponižujícím způsobem na mrchovišti pohřbení. Všichni tito padli a u nás pohřbení Rudoarmějci, byli v létě 1945. na příkaz Voj. velitelství, ze svých hrobu vykopaní a převezení na jejích společný hřbitov do Opavy. Všechny je vykopal náš občán a obecní chudy 65. léty Max Novák bydlici ve světnicce Hasičského skladiště.

Vodovodní potrubí našého vodovodu, bylo dne 20. 4. 45. o 14.30 hod. v místech pod mostem potoka "Sedlinky" na Přerovci výbuchem vyhozením mostu do povětří přervano. ( Němci na ústupu )
I vodojem byl výbuchy granatu poškozen, proto jsme musili vodu bráti ze studni a na hašení požáru, byla brana voda z rybníku a hašeno také močůvkou.
O opravu našého vodovodu postarali hlavně tito naší občané :
Střílka Josef, Vašek Tomaš, Kubín Arnošt a mnoho jiných občanu a tento byl dne 10. 5. 1945. znovu dan do provozu.

Hasičský inventář byl přechodem fronty úplně zničen. Osada Kravařov nevyvijela žádnou činnost s naší obci a obratila se úplně ke Komárovu předpokladajíce, že nastala vhodná příležitost k odtržení se od naší obce a připojení se ke Komárovu, čehož důkazem jest že tamější občane, Martinek Karel a Měch Jan stali se členy M.N.V. v Komárově. Tento Komárovský Místní Nár. Výbor označil osadu Kravařov návěstní tabuli "Komárov" na našém katastru Sucho-lazeckém. Tuto tabuli na příkaz našého M.N.V. musil Komárov odstraniti.

Str. 92

Výkaz škod v obci Suché - Lazce :

Celková výměra obecního katastru :
Role..............................354.68 ha.
Zahrady.........................12.95 -"-
Louky.............................48.12 -"-
Pastviny...........................8.05 -"-
Úhrnem :........................423.80 ha
Lesy..............................27.94 -"-
Úhrnem :....................... 451.74 ha

Ostatní neplodné půdy a zastavěné plochy 70.26 ha. Celý katastr Sucho - Lazecký, 522 ha. 85. zeměděl. podniků nad 1. ha. půdy orne.

Ceny z roku 1938

Budovy obytné … 2.632.342 Kčs. přechod. fronty vyhořelo
stodoly - kulny … 1.886.910 -"- bombard. - střelba - požár
staje - vepřiny - drůbežníky 518.524 -"- -"-
jiné stavby 167.589 -"- -"-
zaříz. bytu ( pradlo - šatstvo - obuv 1.299.364 -"- -"-
nízké stavby ( hnojiště - ploty 303.479 -"- -"-
mlátičky 265.750 -"- zničeno požarem
žáci stroje 35.830 -"- -"-
pluhy, brany, válce, plečky 135.980 -"- -"-
vozy 256.290 -"- -"-
jiné drobné nářadí 300.025 -"- -"-
ovocné stromy 320.520 -"- -"- + střelbou
ovocné keře 21.976 -"- -"- -"-
Škoda na polních kulturách :
obilniny - luštěniny 315.076 Kčs. zičeno střelbou - zákopy
okopaniny 76.719 -"- -"-
zelenina 00.730 -"- -"-
picniny 104.800 -"- -"-
koně 560.500 -"- odebráno Ruskou neb němec arm.
skot 537.700 -"- neb přechodem fronty uhořelo
vepři 66.410 -"- -"-
ovce 3.400 -"- -"-
kozy 21.100 -"- -"-
drůbež 91.720 -"- -"-
ostatní drobné zvířectvo 59.200 -"- -"-
Škody na zasobách a zeměd. výrob. 108.030 -"- zničeno požárem a odcizením
obili - luštěniny a jiné 83.190 -"- -"-
okopaniny 42.030 -"- -"-

Str. 93

zelenina - ovoce 5.500 -"- zničeno požárem a odcizením
palivo - dříví - uhlí 80.294 -"- -"-
seno - sláma 111.822 -"- -"-

Znehodnocení půdy zeměděl. 191.570 Kčs. - střelbou - zákopy.
Snížená úrodnost půdy ( pokles výnosu v % = 40 %.

Celková škoda obce : 10.594.364 Kčs.

Znehodnocení lesní půdy a porostu přímym válečným děním = 120.000 Kčs celkem na 27.94 ha.

Rok 1946

Zima není velika a to je právě dobře. Naše oblečení je dosud velmi chatrné. Přichází jaro, v březnu malo pršíva, polní jarní práce dobře pokračují, v dubnu ani nesprchlo a vedra až 30o ( jako v červenci ) osévy skoro sluncem spálena a země rozpukaná, pršet začalo až v druhé polovině května.
U nás v dědině je veliký stavební ruch, stavějí se nové stodoly i domy a pracovních sil je veliky nedostatek. Pracuje se i nedělemi a každou volnou chvíli o tesaře a zedniky je veliká bida a tito k nám z Hlučinska ba až Moravy na práci přichazejí.
Hodinová mzda dělníka je 10.30 Kčs. zedníka a tesaře 12.90 to je úřední mzda ale tak lacino u nás žádny nepracuje, každý žádá i o 100 % víc. Krasne rodinne domy si stavějí většinou sami tito naší občane : 1. Jelonek Jindřich čís. 67 patrová budova
2. Satke Štěpán -"- 44 -"-
3. Sonnek Edmund -"- 56 přízemí
4. Kubesa Valentin -"- 43 -"- .

Dále se u nas provádí přestavba staré školy čís. 9. tam bude obecní kancelář a knihovna jakož i jeden byt.
Začátkem května příjíždějí k nám kmotří naši dědiny z města Jíčina z Čech. Přivezli nám 70.000 Kč. hotových peněz a jíne dary od šatstva a pro děti hodně sladkosti.
Kmotry před pomníkem padlych uvítal krasným proslovem předseda M.N.V. p. Frant. Ondrášek, zhodnotil jejích lásku a obětavost k nám, vždy odstrkovaným Slezanům.
Večer pak v hostinci u "Lusku" pořádaná taneční zábava které se i naši kmotři zůčastnili a s námi se veselili.
Raisův Státní uč. Ústav z města Jíčina daroval naší Obec. knihovně 202. svázky vázaných knih. Knihy tyto mezi svými žáky vybral a nám doručil p. profesor Frant. Šalda. Budíž jím všem dík!
26. 5. 46 Celostátní volby a u ná dopadly takto :
1. Komuniste 107 hlasu
2. Soc. dem. 236 -"-
3. Čsl. str. Lidová 206 -"-
4. Nár. Soc. 93 -"- + 1. víly

Voličů včetně s Kravařovem dohromady 642. -"-

Str. 94

Pršívá často a o žních je tak krasná úroda v jakou jsme se neodvážili ani doufat.
Po volbách je nýni předsedou p. Boh. Slany ( soc. dem. ) z čís. 123. pozdějí však ochuravěl a musil jej zastupovati místopředseda p. Frant. Ondrášek.

Ceny obili o žních v r. 1946 :
100 kg rži 300 Kčs. 100 kg žita 320 Kč
100 kg ječmen 320 Kčs 100 kg oves 250 Kč.
100 kg brambor 70 Kčs 1 kg chléba 5 Kčs.

Ceny obléku a bot :
Vychazkový oblek nedělní - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.500 Kčs.
Pracovní oblek z modrého platna 360 Kč.
Pracovní boty - - - - - - - - - - - - - - - - 290 Kč.
Nedělní boty - - - - - - - - - - - - - - - - - 350 Kč.

Hodinová mzda dělníka zvýšena na 12.90 Kčs.
Hodinová mzda zedníka + tesaře 18.60 Kčs.

Podzim je velmi pěkny ale začátkem října už začínají mrazíky -5 i 7o které celý měsíc trvají.
28. X. 1946. je v sále u "Lusku" uspořádaná oslava svátku naší samostátnosti, sál je plny posluchačů. Oslavu zahajuje p. řídici úč. Arnošt Žurek, procitěně přednáší nám význam našého svátku a pak zahajuje se školními dětmi zpěvy. Je poledne toho dne, program naší oslavy je už vyčerpán ale nyní zapojujem na Radio - Prahu, posloucháme řeč předsedy Národ. shromaždění p. Jožů Davida, p. minist. předsedu Klementa Gottvalda a jiných ministru, kteří všichni svorně p. pres. Dr. Edv. Benešoví slibují že plan a program našeho dvouletého plánu přesně bude dodržen a uskutečněn.
Pak za nepopsatelného jasotu ujíma se slova náš p. pres. Dr. Edv. Beneš, který nám oznámuje, že dnes, právě před málou chvíli, podepsal zákon o dvoulétem hospodar. plánů. Nabádá nás, abychom tento plán řádně a poctivě plnili, neb jen tak možno docíliti blahobytu v naší zemi.
Po ukončení řeči p. presidenta zaznívá nám z amplionů velebný choral naší národní hymny, všichni povstávame a zpívame spolu. Oslava tato byla asi ve 13 hod. ukončená.
Oprava naší nové kaple je ukončená. Je pěkně jak z venku, tak uvnitř opravená a září novosti. I náš farní chrám v Komárově je dokončován, je naň dána nová střecha a uvnitř se provádí oprava, klenba je podepřená silnými sloupy na kterých je zhotoveno lešení pro zedníky i malíře. Mše sv. byly a jsou slouženy bez přerušení i byť je v Kostele lešení.
Svátek všech svátych je sychravé a nevlídné počasí. Hroby naších drahých jsou pořád ještě nedostatečně osvětlený neb je málo svičiček. Hlavní kříž hřbitova stojí dosud nachýlen a povytočen. I jiné křiže jsou dosud neopravené. Sychravé a nevlídne počasi trvá až do 6. 12. t.r. začíná pršet odpol. napadlo asi 10 cm. sněhu který ale brzy roztal takže je blata všade hojnost.
V nedělí dne 8. 12. je v sale u "Lusku" pořádaná oslava 60ti léteho trvání místního hasič. sboru. Nejstarší zakladající člen sboru 75 léty p. Arnošt Kubin z čís. 30 je také oslavě přítomen. Oslavu zahajuje předseda M.N.V. p. Frant. Ondrášek z čís. 63. procitěnýmí slovy nás všech a obzvláště hosty - kmotry naší osady Kravařova Malířské družstvo z Prahy víta a blahopřeje p. Arnoštu Kubínovi pak předává slovo p. říd. uč. Ruskovi z Komárova který nám objasňuje že tehdy v létech 1885 a pozdějí měly hasičské sbory ohromný význam jak pro ochranu majetku svých blížních, ale také význam národnostní. Naše České has. sbory staly

Str. 95

pevně jako hraz, proti valicímu se nebezpéči poněmčování naších Slezských dědin a všade tam kde staly týto uvědoměle české hasičské sbory se poněmčování nezdařílo. Našé Slezské dědiny, zůstaly České.
Náš p. řídici uč. Arnošt Žurek nacvičil krasné zpěvy a tyto za jeho řízení jsou bezvadně provedeny. Na konec jsou pak prostna cvičení mladých mužů. Zápětim národní hymny byla oslava ukončená. V říjnu započata definitivni elektrisace naší obce je dohotovována a do 31. 12. 46. úplně ukončéna tak že i na ulicich máme světlo.
Naše Obecní Lidová knihovna, která dne 10. 2. 1946 po 8 léte nucene přestavce znovu zahajíla svou činnost a pujčování.
Knihy jsme nabyli takto : Od Slez. Kultur. Ústavu 50 svazku XI.1945
od Matice Opavské 30 -"-
Zem. rada osvět. Ostrava 52 -"- II. 46.
-"- -"- -"- 40 -"- IV. 46.
Uč. Ústav Jíčin - Čechy 202 -"- V. 46.
Minist. Školství - Praha 19 -"- VII. 46.
Naší koupi 44 -"-

Ke konci roku 46. je v naší knihovně zařazeno uhrnně 437 sv. váz. knih vypujč. schopných a 78 čtenařů hlávně mladeže. Knihovnik je Ant. Krejčí.sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky