Suché Lazce kronika: 1914-1946 / 4

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1914-1946 část 4.

stránkování v kronice 1914-1946

Str. 31

ní reforma, v nové úpravě finanč. hospodaření obcí; z 24. VI. vládní nařízení o výši úroků z prodlení platby daní, z 1. července zákon o měnění některých ustanovení trestního řádu, z 14. července zákon o železniční přepravě, ze dne 14. července o silničním fondu; o cikánech, o poskytování podpor při živelních pohromách, zákon z 14. července o organizaci politické správy, kterým dne 1. prosince 1928 zanikne název Slezsko, Morava a vznikne země Moravskoslezská, zrušuje se moravský výbor zemský, slezská správní komise, zemské politické správy Moravy a Slezska a vznikne jeden úřad zemský s prezidentem ministrem Dr. Janem Černým. Zavádí se okresní a zemské zastupitelstvo; 13. září zavedeny nové branné předpisy; zákon z 16. prosince o pozemkovém katastru a jeho vedení.

Rok 1928

je rokem jubilejním naší vlasti, drahé svobodné republiky Československé : prvních, konstruktivních 10 let od vzkříšení národní samostatnosti po 300 letém otroctví ducha protireformací a těla, krvavých daní národa na bojištích všech zemí Evropy, kde Habsburkové dali krváceti svým národům od Flander po Pyreneje, v Itálii, Rusku, Balkáně i Dánsku, Uhrách, kde proudem tekla česká krev, bráníc Turkům v cestě k Vídni.
Celoroční jubilejní oslavy vyvrcholily 28. října 1928. V obci naší sdružily se kulturní spolky a na informativní schůzi 9. září 1928 utvořen rámec, ve kterém provedena slavnost zvláštní pro každý spolek : Průběh školních oslav je v kronice školní, každý spolek ve svých zápisech líčí své slavnosti. Přehledem jevila se neděle 28. X. 1928 a celý týden slavnostní takto : V sobotu 27. X. 1928 večer lampiónový průvod, slavnostní schůze v sále hostince starosty obce Josefa Lusky s přednáškou. V neděli 28. X. 1928 ráno o 4 hodinách budíček děl hudebního kroužku D.TJ. s kapelníkem Josefem Kostkou, od 11-12 slavnostní koncert u obecné školy před "Budoucností", odpoledne výlet do přírody a hold panu prezidentovi, vztyčené vlajky státní, kterou vedla organizace soc. dem., slavnostní večerní průvod celou vsí, koncert a proslovy. "Palacký", divadelní a čtenářská jednota, provedla v sále "u Věntusa" krásné představení divadelní z legionářského života.
Místní osvětová komise působila při všech oslavách a samostatně 24. IX. 1928 provedla oslavu 80-letého výročí zrušení roboty s přednáškou ředitele hospodář. školy. D.TJ. pořádala v roce 4 schůze veřejné vždy s poučnou přednáškou, Družstevní s obrazy světelnými; Dobrovolný sbor hasičský velmi intensivně pracoval členskými, cvičebními a zájezdními schůzemi, jak líčí hasičská kronika. "Palacký" měl 5 divadel, horlivě půjčoval knihy, pořádal členské schůze.
Obecní knihovník, řídící učitel Karel Šitavanc se vzdal knihovnictví nastoupiv dovolenou zdravotní, složil funkci obecního tajemníka a generálního poručníka, důvěrníka okres. Péče o mládež, a funkce přiděleny takto : knihovníkem Krejčí Antonín č. 13, obecním tajemníkem 1 měsíc Jan Bialý, 2 měsíce Josef Havrlant, učitel; 2 měsíce Oldřich Směja, učitel; generálním poruč. a důvěrníkem okresní péče zvolen rolník Ludvík Skuplík č. 80.
Na obecní knihovnu věnováno obcí 747 Kč; knihovna Palackého i školní knihovny obohaceny knihami, zvláště Masarykovým slovníkem naučným a jeho "Revolucí".
Hospodářské poměry : Letošní rok byl horký a suchý. Otavy vůbec nevyrostly, sena bylo málo, cena neslýchaná 100 kg za 200 - 230 Kč. Zima měla velmi málo sněhu, již jarem osení žloutlo, ale polní práce osevní i sadba měly výtečnou pohodu : již 28. III. 1928 rolník Richard Halška skončil osev. Za celý rok napršelo pouze 21 cm vody, rybník návesný i louže

Str. 32

"ve dvorku" úplně vyschly, i školní studna dobrána a měla kalnou vodu. Vedra dosáhla 17. VIII. 1928 až 42oC ve stínu, 49oC na slunci.
Úroda obilin byla prostřední "Na hlince", Vrchovině, velmi slabá "na Strážnici". Dobytka bylo mnoho odprodáno lacino na maso. Zelí trpělo suchem a záplavou housenek, okopaniny byly dobré.
Úroda, ceny : První sklizeň svážel rolník Josef Štajer již 6. července, v srpnu všeobecně konán byl výmlat obilí, a to nejvíce strojem hospodářského spolku, který má benzinový motor. I úraz zaznamenán : Anna Černínová z Kravařova č. 35 utrpěla pohmoždění prstu, který amputován.
Výnos obilin byl nadprůměrný; z měřice ( 20a ) namláceno 4 q rži, 3.9 q pšenice, 3.7 q ječmene a 4.1 q ovsa. Ceny byly 1. X. 1928 : rež 100 kg za 180 Kč, pšenice 192 Kč, ovsa 165 Kč, brambor 45 Kč, zelí 150 Kč.
V září bylo mnoho hub, prodávány i dům od domu, protože trh městský vše nezkonzumoval.
Včelaři měli rok hojnosti, velkovčelař František Balla č. 111 utržil 3972 Kč za 257 kg medu.
Úroda ovoce byla velmi dobrá, obec vydražila třešně za Kč 175240, hrušek, jablek hojnost, ceny velmi nízké.
9. VII. slabé krupobití a liják přetrhly počínající žně; škoda paušálně berní správě hlášena byla odhadnuta 10.000 Kč.

Požár : 13. VII. vyhořela stodola chalupníka Františka Denera v Kravařově č. 23; škoda 20.000 Kč.

Stavby : Stavební ruch omezen; vystavěny pouze 2 doby, a to Josefa Vavrečky č. 142 a Antonína Friedla číslo 143. Oba doby ve vlastní režii a velmi obec okrášlily. Alois Langer z Podvihova provedl velmi útulný dům č. 144, kteráž stavba bude ukončena v roce 1929; provedl osvědčený mistr František Kocián.

Vodovod : Zkoumání vodovodní bylo definitivně a se zdarem ukončeno na území Mokrých Lazec a bylo zadání projektu firmě Gustav Rumpel provedeno; projekt vyžádá náklad asi 35.000 Kč, zkoumání 65.000 Kč, vodovod rozpočtu okrouhlen na 750.000 Kč.

Sociální poměry : V roce tomto rozvrstvení obyvatelstva dle sociálních poměrů se nezměnilo. Z 1286 obyvatel dne 31. XII. 1928 v 321 domácnostech bylo 30 rolníků majících přes 5 ha půdy, 37 malorolníků s více než 2 ha půdy, 116 chalupníků a domkařů; 138 domácností nemělo vlastní střechy, bydleli v nájmu o roční činži 50 Kč až 1200 Kč.
V celé obci bylo 321 domácností. V hasičském skladišti od roku 1924 bydlel opět obecní almužník, tulák a žebrák Alfréd Ondřej Krajíček ( Krayzcek ) ve Vídni narozený, studovaný proletář i v cizinecké legii Francouzské 2 roky pobyl, 39 trestů ve všech věznicích Evropy i Afriky poseděl. Vypovězen z Vídně, nyní po 40. trestu má zakázanou Opavu a opět chodí střídou po domech pro celodenní stravu, kterou vymáhá zhusta hrubstvím a drzým chováním.

Chudinská péče : V ústavu choromyslných ve Šternberku vydržuje obec naše Annu Liebkovou; náklad z 20 % hradí chudinský fond. Františka Hudečková a Marie Hlaváčová byly z ústavu pro nervově choré v Opavě propuštěny, živí se po většině žebrotou; v obci se objevily o posvícení i s nahodilými průvodčími a opět zapadly v širý svět.

Str. 33

Manželem opuštěná Alžběta Kučová i s dítětem Marií se nacházely v ústavu nevyléčitelných v Ostravě, odkud se bez vědomí obce a správy ústavu vzdálily. Kučová umístěna nazpět, dítě dáno sirotčinci Ludmila v Háji do péče. Richard Dener, 16 letý syn Františka Denera z Kravařova 23, na žádost rodičů umístěn v polepšovně v Novém Jičíně.

Zdraví lidu : Infekční choroby postihly 2 rodiny : Tyfem střevním ochuravěla Anna Laryšová z čísla 53 a první třída školní, kterou navštěvovala, uzavřena od 2. prosince do 3. ledna 1929. V rodině Antonína Konečného otec onemocněl trachomem a léčen v Orlové a Mor. Ostravě v epidem. nemocnici.

Zemřelo 24 osob; na tuberkulózu a zápal plic 6, rakovinou 4, vnitřní chorobou ústrojí zažívacích 4, stářím 5, 4 nemluvňata slabostí. Narodilo se 31 dítek, a to 27 chlapců a 4 děvčata; přistěhovalo se 23 osob; přírůstek činil 46 lidí.
Zemřel nejstarší občan farnosti Komárovské, 96 letý Jan Měch z Kravařova, rodák z Žimrovic. Následkem úrazu na dole Ida v Hrušově zemřel v nemocnici v Petřkovicích Jan Bialý, horník a chalupník č. 24. Byl spoluzakladatelem organizace soc. dem., v čele jeím jako důvěrník byl až do smrti. V obecním zastupitelstvu byl po 26 let, od 1. července 1919 do 31. prosince 1927 jako starosta. Tragický skon robustního člověka vzrušil velice celou obec; všeobecně vzpomínáno jeho agilnosti, svědomitosti a pracovitosti. 27. IX. 1928 zemřel, ale vzpomínka zůstane milá a vděčná. 7. února 1928 zemřel obecní pokladník, člen obecního zastupitelstva a předák strany lidové František Lacheta, tesařský polír firmy Ing. Armand Gobiet, stavitel v Mor. Ostravě. Těšil se velké oblibě v obci pro svoji rozšafnost, milou konciliantní povahu a spravedlnost. Buď Vám rodná země lehkou!

Náboženské poměry a národnostní rozvrstvení : V obci bylo 1277 katolíků, 7 osob bez konfesse, 2 církve čsl. Českých lidí 324 rodin, 1 německá v Kravařově, 1 renegátní v Kravařově, almužník obecní němec.

Změny držby majetku : Statek prodal p. Adolf Hajduček Anně Adamcové, stavební místa prodali Tomáš Dener Josefu Vavrečkovi, Ant. Friedlovi, Volný František Aloisu Langrovi, Josef Böhm Rudolfu Šubrtovi, Josef Murcek své dceři Emilii Staňkové.

Okresní a zemské volby : Zákon "o reformě veřejné správy " č. 125 Sb. z. ex 1927 zřídil okresní a zemská zastupitelstva, což pro obec naši má obrovský dosah. Naše obec, moravská enkláva ve Slezsku přestala býti enklávou, úplně podřízena okresnímu úřadu v Opavě a účty
za léta 1926 a 1927, rozpočty za rok 1929 schvaloval již za zemský výbor moravský, úřad okresní v Opavě, jemuž včelo postaven opět pan JUDr. Otto Kunz, okresní hejtman; dosavadní hejtman Otto Deutsch přeložen do Užhorodu.
Oboje volby konány ve škole, komise okresní byla ve III. třídě, zemská v obecní kanceláři. Volby řídil kronikář. Okresních kandidátek bylo 15; kandid. zemských bylo 14. Hlasů odevzdáno pro okresní zastupitelstvo 570, pro choroby a stáří nepřišlo 9 voličů, zemřeli 3 voličové. Obdrželi : Soc. dem. 285 hlasů; lidovci 183 hlasů; agrárníci 96 hlasů; polit. živnostníci 32 hlasů; národní socialisté 27 hlasů. Omylem dali staří voličové 5 hlasů, a to německým a polské kandidátce.

Str. 34

Pro zemské zastupitelstvo bylo 13 kandid. 560 hlasů, a obdrželi : Soc. dem. 273 hlasů; lidovci 175 hlasů; agrárníci 54 hlasů; národní social. 21 hlasů; političtí živnost. 32 hlasů. Roztříštěno omyl. hlasů pro německé a polské kandidátky.
Před volbami absolvovaly všechny strany schůze voličské, řečníci vedli agitaci velmi slušně.
Finance obecní : Majetek obecní nedoznal změn. Obecní rozpočet na r. 1928 měl potřebu
Kč, úhradu Kč, schodek Kč uhrazen 200 % přirážkou.

Kronika veřejnosti přístupna od 21. července do 27. července, přečtena ve schůzi obecního zastupitelstva dne 4. července 1929.

Za letopiseckou komis

Dellmann František rolník č. 66

Arnošt Kubín rolník č. 35

Rok 1929

Úvodem : vyznačují dvě živelní katastrofy : vlna mrazů, nikdy neslýchaná, jejíž nejvyšší krutost srazila teploměr na -47oC při obrovských spoustách sněhu, který měl závěje na okresní a říšské silnici přes 2 m vysoké. Zajíce hnala bílá smrt až ke stodolám, tisíce jich pomrzlo. Srny, lesní ptactvo i domácí zvířata těžce tu zimu snášeli, ač mnozí chovatelé dobytku ve stájích topili, mnoho dobytka těžce omrzlého musil řezník převzíti. Silnice vroubeny omrzlými třešněmi, které téměř všechny zmrzly a celý rok suché trčely k nebi. Ořechy zmrzly zcela, částečně ostatní stromy. Štěpy neohlodané zajíci poškodil mráz, který způsobil miliony Kč škod, v obci tisícové škody, nejtěžší mráz byl 12. února.
4. července větrná smršť s bouří, kroupami a lijákem způsobila v republice škody stamilionové, v obci porazila Josefu Novákovi č. 107 stodolu, demolovala střechu. I mnoho stromů ovocných rozčísnuto. A lesy jako po hrozné dělostřelbě u Verdunu : Vývraty, polomy; škody milionové.

Násilná smrt : Již tři králové 6. I. vzrušili obec : Do rozveselené zábavy taneční přišla zpráva, že mladý, velmi dobrý klempíř Josef Gustý z Martinova, leží mrtev u domu, v němž bydlel. Střelná rána ukončila vlastní rukou život, ač hned kolovaly zprávy o smrti násilné.

Oslavy : Oslavy konala strana soc. dem., která rozvinula nový prapor a oslavila 10 let družstva Budoucnost. Slavnost rozvinutí praporu konala se dne 1929 "ve Mlynku" p. Tomáše Denera č. 75 za účastí 7 pol org. soc. dem zástupců okresu a kraje. Vzpomenuto bylo
při této slavnosti 10 let trvání družstva "Budoucnost". V roku 1919 bylo založeno spotřební a úsporné družstvo stojící mimo rámec " budoucnosti " v čís. 101 p. Frant. Směje. Prodejní družstvo založili p. Jan Bialý č. 26, p. Frant. Směja č. 101, p. Antonín Malík č. 84, p. Čeněk Směja č. 115, p. Frant. Ulman č. 66, p. Emil Směja č. 118, v roce 1920 převzala prodejnu,

Str. 35

K úvodu tuhá zima : Tuhá zima trvala nepřetržitě až do 9. dubna, mráz dostoupil v dubnu 13oC. Spousty sněhu byly takové, že mládež sáňkovala ze Strážnice zpříma přes hřbitov nad kříži, které byly sněhem zaváte. Obavy z předvídaných povodní se spousty sněhu, zamrzlých řek a přítoku, kde led dovršil tloušťky 60 - 80 cm, byly předčasné, led byl prosekán a led pomalu roztával. V druhé polovici dubna v mnohým místech sníh na polích a lukách ležel, musel býti rozhazován by se docílilo rychlejšího tání.

Letošní počasí : Jaro v březnu a dubnu bylo studené, ozimy byly krátké a řídké neb byly napadené plísní sněhovou, proto na mnoha místech museli býti zaorány a pole oseto po většině ječmenem. Jařiny, pro trvalé sucho, byly velice krátké, zrno chudé, jetele a sena bylo dostatek, úroda brambor a řepy byla hojná, následkem mokrého podzimu brambory hnily.

Cena obilin a dobytka : Rež 160, žito 180, oves 120, ječmen 145 Kč za 100 kg. Cena dobytka rovnala se přibližně r. 1928, cena vepřů 9 - 10 Kč za kg živé váhy.

Sociální poměry : Zákon z 21. III. 1929 pod č. 43 ze dne 30. března 1929 o státní starobní podpoře pro osoby přestárlé. Žádosti podalo 29 osob.

Zdravotní poměry : V r. 1929 zemřeli Kostka Frant., Stypová Marie, Stiborová ?, Gřešková Františka, Laryš Josef. Narodilo se 27 dítek, 19 chlapců a 8 děvčat. Sňatku církevních uzavřeno 13.

Vodovod : 27. I. 1929 obec Suché Lazce zažádala přípisem ze dne 5. XII. 1928 o vodovodním řízení a povolení ku stavbě vodovodu dle projektu vypracovaného fy. Gust. Rumpel a přezkoušeného moravským stav. úřadem v Brně. 29. září 1929 Intervence v Praze u minist. zemědělství a minist. zdravotnictví o subvenci na vodovod byli - p. starosta Luska Josef, p. Skuplík Rainhold, p. Josef Michalíček, p. Havlíček Alois stavitel, deputaci vedl p. staveb. Vrchní rada Markus.

Stavby : Dokončil vkusný domek p. Langer Alois za 56.000 Kč, p. Frant. Kocián zednický mistr postavil domek za 40.000, p. Rudolf Šubert, Rudolf Onderka ve vlastní režií stavěli útulné obytné domy, Frant. Kostřica č. 147 - nákladem 70.000.

Kulturní práce : Pol. org. soc. dem. schůzí veřejných 1, výborových 7, tanečních zábav 1, slavnost 1, členů 41, důvěrník p. Čeněk Směja. Děl. těl. Jednota schůzí výborových 4, přednášek 2, zábav 1, divadel 3, starostou D.T.J. Karel Morbicer. Hasičský sbor zábav 2, ples 1, starostou sboru Arnošt Kubin. Lidová jednota přednášek 1, schůzí výborových 6, ples 1, čítá členů 61, předseda lidové jednoty p. Jos. Štajer. Republikánská strana agrární schůzi 1, předseda Rainhold Skuplík.

Nezaměstnanost : Ve všech oborech stálé výroby se situace zhoršuje. Průmysl malý i velký prodělává těžkou krizi. Není objednávek a když přijdou, jsou příliš malé, než aby mohly
poskytnouti trvalé zaměstnání na delší dobu. Obec naše má 26 omezeně pracujících. Jak bude dále a co přinese sebou příští rok očekává každý s obavou.

Str. 36

Rok 1930

Rok tento přinesl zimu mírnou, ale daleko více přinesl sebou nespokojenost lidu a obavy v budoucnost, nezaměstnanost se utvařuje hrozivější, omezeně pracujících přibývá, očekává se vypovídání z práce.

Letošní počasí : Jaro bylo pozdní a deštivé, 26. března počlo se ve výše položených místech s prvním osevem, v níže položených místech selo se v dubnu. Jařiny klíčily, skoro pršelo co druhý den až do konce května, pak nastalo sucho. Ozimy byly krásné a předčasně polehly, slámy bylo mnoho, zrní méně. Žně počaly 9. července více vlhké než suché a končily 16. srpna. Podzim nastal skoro a byl velmi mokrý, s osevem se počalo pozdě, úroda zemáků byla dobrá, ale jíž druhý rok následkem mokra byly postiženy hnilobou. Rolníci nahnilé brambory prodali do lihovaru ve Štítině, malí zemědělci na hnojiště.

Cena obilin a dobytka : Rež 80 - 90 Kč, žito 110 - 115 Kč, ječmen 80 Kč, oves 80 Kč, brambory 33 Kč, za 100 kg. Cena velkého dobytka nezměněna, cena vepřů byla 10 - 11 Kč za kg živé váhy.

Zdravotní poměry : Zemřeli v tomto roce Lachetová Filoména, Volný Jan, Maivaldová Terezie, Volná Marie, Pchálková Anna. Narodilo se 24 dítek, 10 chlapců a 14 děvčat, sňatků bylo církevních uzavřeno 5.

Školní záležitosti : Od 1. září t.r. obsazeno místo výpomocným řídícím učitelem p. Stanislavem Blachetou z Krmelína, druhý výpomocný učitel dosazen 1. září Jaroslav Malý. Členové místní škol. rady, předseda Antonín Malík horník č. 84, místo předseda Josef Štajer rolník, pokladník Karel Stuchlík rolník, členy výboru Čeněk Holuša č. 117, František Kadlec učitel, Marie Stoklasová učitelka.

Stavby : Postavili si krásné obytné domky ve vlastní režii na pozemku koupeného od obce za 150 Kč čtvereční m.p.p. Josef Žurek č. 149, Rudolf Myslivec č. 150, Ludvík Jelonek č. 151, Alois Havrlant č. 152, Ludvík Sukeník č. 27, zbořil starý domek slámou krytý a na tom samém místě postavil si krásný obytný domek nákladem 46.000 Kč. Štalmach Josef autodopravce č. 83 postavil si úhledný domek nákladem 56.000 Kč.

Pomník padlým vojákům ve světové válce : V tomto roku ustavil se výbor pro postavení pomníku padlým vojínům ve světové válce, členové výboru byli p.p. Antonín Malík horník č. 84 jako předseda, František Kocián okresní cestmistr - místo předseda, Bohumil Trubka školník - pokladník, Vašek Tomáš zámečník - jednatel, Ant. Krejčí - zapisovatel; Morbicer Karel poštovní zřízenec, Ed. Otypka zednický polír, Hajduček Adolf stavební asistent, Rainhold Skuplík rolník, Vašek Karel zednický mistr, Laryš Jan rolník, Lacheta Jan tesař, jako členové výboru.
V neděli 7. září t.r. konala se slavnost odhalení pomníku. Ačkoliv počasí nebylo zrovna příznivé, přece byla slavnost velkolepá. Již časně ráno byli občané naši vesničky mile překvapení budíčkem dechové hudby štítinské a ranami z hmoždířů, které zahajovaly slavnostní den. Před pomníkem, zahaleným v černé roušce, koncertovala pak dechová hudba od 11. do 12. hod. polední. Po 1. hod. odpol. ustal déšť a tu již shromažďovaly se četné zástupy občanstva mimo jiné uvádím zástupce 8. pěší divize z Opavy p. št. kapitána Šikolu a

Str. 37

p. št. rotmistra Menšika, zástupce politických organizací soc. dem ze Štítiny, Komárova, Nových Sedlic, Pusté Polomě, Podvihova a Raduně, hasičské sbory z Raduně, Štítiny a Nových Sedlic, pěvecký spolek "Dalibor" z Kylešovic, přízeň po padlých vojínech a místní korporace : hasičský sbor, Děl. Těl. Jednota, Čtenářsko - ochotnická jednota "Palacký" a polit. org. soc. dem. občanstvo okolní i místní a školní mládež. Malebně uspořádaný průvod za zvuku smutečního pochodu vyšel přesně ve 2. hodiny odpoledne. U pomníku padlých již od 10. hod. dopol. stála čestná stráž členů hasičského sboru a Děl. Těl. Jednoty. Slavnost zahájena byla sborem "Píseň svobody" od J.C. Sychry, který zapěl pěvecký sbor "Dalibor" za řízení p. uč. Frgaly z Kylešovic. Na to předseda výboru Antonín Malík uvítal přítomné, poděkoval všem dobrodincům, kteří k uskutečnění tohoto díla jakýmkoliv způsobem přispěli, udělil slovo slavnostnímu řečníku B. Čurdovi Lipovskému spisovateli z Mor. Ostravy, rodáku ze Smolkova. Za obecní zastup. promluvil Čeněk Skuplík. Po jeho proslovu zapěl pěv. sbor. "Dalibor" "Svoji k svému" od K. Bendla.
Při zahrání státních hymen byl pomník odhalen. Na to následovaly deklamace a při zvuku hudby položení kytic a věnec, kterážto chvíle byla zvlášť dojemná.
Pomník předán obci členem Výboru Ant. Krejčím. Pan starosta obce Josef Luska převzal pomník jménem obce a slíbil jej opatrovati pro naši budoucí generaci, poděkovav při tom všem přítomným a zvláště vyslaným deputacím. Za výbor poděkoval p. stavitel Alois Havlíček jako hlavní pořadatel, slavnosti se účastnilo i přes nepřízeň počasí, přes 1.000 osob.
Pomník byl zhotoven nákladem 12.000 Kč, náklad uhrazen se sbírek provedených v obci, dary soukromých podniků, přízně a dary Hasičského sboru místního a spolku "Palacký", darovali po 200 Kč, strana Živnostenská 150 Kč; Pomník byl zhotoven u firmy Rüger, továrna na umělý kámen v Novém Bohumíně - Skřečoni, návrh a práci provedl sochař a dílovedoucí u firmy Rüger p. Roman Vrána ze Štítiny. Vzpomínku pod sousoším byly uloženy různé spisy týkající se poměrů obce, státu a československé mince 5 Kč, 1 Kč 50 - ti haléř, 20 - ti a 10 - ti haléř. Pomník jest postaven na návsi mezi lípami svobody. Obec darovala na pomník 1.000 Kč a daň ze zábav.

Oslava 80 let p. prezidenta : Dne 7. III. oslavila naše obec důstojně 80 let narození našeho p. prezidenta T. G. Masaryka, o ?7. hod. večer prošel lampiónový průvod vesnicí za zvuku hudby, kterého se zúčastnily školní dítky, všechny místní korporace a občanstvo. Průvod prošel celou vesnicí až do Kravařova a zpět před hostinec p. Jos. Lusky, kde se konala přednáška, na které promluvil o p. prezidentovi řiditel hospodářské školy z Kravaře a p. učitel František Tkadlec.

Vodovod : 4. I. 1930 dostavil se na místo prameniště vrchní zemský rada Ing. Markus z Brna, který po úředním změření vody prohlásil, že stavba vodovodu pro nutnost poměrů zadávajících okolností se v r. 1930 musí provésti.
Na ukončení zachycovacích pramenů provedla se prozatimní půjčka v Komárovské raifaizence v obnosu 20.000 Kč, záruku poskytli občané, starosta Josef Luska č. 17, Rainhold Skuplík č. 55, Karel Skuplík č. 25, Josef Štajer č. 19, Edmund Sonek č. 56, Arnošt Kubin č. 30.
23. II. 1930 odhlasována půjčka na další zachycení pramenů v obnosu 10.000 Kč, ručitelé jako při I. půjčce.
9. IV. 1930 účast komise ministerstva zemědělství a zdravotnictví na místě prameniště. 10. srpna 1930 v 11. hod. dopoledne bylo usneseno všemi hlasy členy obecního zastupitelstva zadáti stavbu vodovodu obecního firmě G. Rumpel akc. společnost Teplice - Šenov, ježto firma postavila nabídku nejlevnější za obnos …………………… 432.168,05 Kč.
Za vypracování projektu slevila firma - 21.000,- Kč.

Str. 38

Činí tedy nabídka firmy G. Rumpel 411.186,05 Kč.
Na stálý dohled při stavbě vodovodu zvoleni p. Jan Prokša zednický polír, jako technický poradce, p. stavitel Alois Havlíček. Potrubí bylo dodáno z ocelových rour z Manesmanových závodů ze Svinova. Vodovodní prameny, kterých jest 9, vytékající v lese, řádu německých rytířů v katastru mokro-lazeckém, u hranice pusto-polomské, vodovodní trať jest dlouhá 4klm. vodojem jest postaven na pozemku Karla Stibora řezníka č. 113, pozemek vyměněn plocha za plochu obecního pozemku. V celé vesnici v každém čísle mají zaveden vodovod,
několik rolníku má zařízeno samočinná napajedla pro dobytek. Ve školní budově provedená instalace vodovodu firmou zdarma, do tříd zaveden vodovod a umyvadla. 24. prosince 1930,
první krát byla puštěna voda v 1. hod. odpol. do domovních instalací, občané projevovali radost ze zařízení, že nemusí tahati vodu z hlubokých studní, nedovážeti ji v bečkách povozy až z Přeroveckého potoka, co tu jest ušetřeného času a práce.

Náklad na vodovod rozvrství na každého poplatníka dle majetkových hodnot vodovodní komise, která sestavuje zvláštní klíč pro povinné placení nákladu, komise setkává se v nesnázi s propočty, snad to rozřeší ?

Práce kulturní : Politická org. soc. dem. pořádala letošním rokem jubilejní slavnost svého 25 - ti letého trvání a činnosti. Schůze veřejné konala 2, výborových 6, zábav 2. Členů má 48. Děl. Těl. Jednota výborových 8, přednášky 2, taneční zábavy 2, ples 2, divadelní představení 3. Členů 18, členek 9, dorostenek 10, žáků 30, žaček 26. Hasičský sbor : 4. května t.r. pořádal první kráte posvícenské floriánské hody. V 10. hod. dopol. mše svatá v místní kapli s kázáním, po službách božích, provedl sbor cvičení požární. Odpoledne ve 2 hod. koncert před pomníkem padlých vojínů, ve 4 hod. odpod. taneční zábava. Další činnost sboru byla : schůzí výborových 4, cvičení se stříkačkou 2, sbor se účastnil požáru dne 8. května v místě, 7. XII. 1930 provedl sbor první zkoušku a cvičení z vodovodních hydrantů za účasti 20 členů hasič. sboru, obecního zastupitelstva a občanstva. Zkouška se zdařila znamenitě, výstřik byl přes 30 metrů.
Republikánská strana agrární 1 veřejnou přednášku. Lidová jednota 1 ples, 1 přednášku, 7 výborových schůzí.

Starosta obce : Josef Luska

Rok 1931

Letošní počasí : Jaro v březnu a dubnu bylo chladné, v polovici dubna se sadily brambory, 17. dubna přihnala se bouře s lijákem, ozimy byly krásné, začátkem května vyskytl se mráz, jímž utrpělo stromoví. Přesto byla úroda pěkná a pohodlně se sklidila. Z ovoce se nejvíce vydařily jablka a hrušky.

Cena obilin a dobytka : Rež 110 - 115 Kč, žito 120 - 125 Kč, ječmen 90 - 95 Kč, oves 90 - 115 Kč, brambory 35 - 40 Kč za 100 kg.
Cena velkého dobytka : kráva 1.500 - 2.300 Kč, vepři 8 - 9 Kč kg živé váhy.

Str. 39

Škola : Ustanovací dekret zem. škol. rady v Brně ze dne 2. I. 1931 čís. 82.439/30, jímž Ludvík Rozsypal řídící učitel ve Skřipově přesunut na obecnou školu v Suchých Lazcích, jako řídící učitel. 19. ledna 1931 potvrzuje zem. škol. rada v Brně presentací, jímž řídící učitel Ludvík Rozsypal jmenován definitivním řídícím učitelem na obecné škole v Suchých Lazcích. Řídící učitel Ludvík Rozsypal jest rodák slezský ze Zbyslavic okres Klimkovice. Stanislav Blacheta, zatímní řídící učitel odvolán.

Stavby : V tomto roku byl stavební ruch malý, vystavěly se pouze dva domy, vystavěli p. Josef Slaný č. 153 nákladem 35.000 Kč, a p. Arnošt Gřešek č. 154 za 39.000 Kč.
Stavba obecní cesty a kanalizace přes "dvůr" mezi domky družstevními a soukromníky až k okresní silnici, provedla obec ve své režii, nákladem 59.000 Kč, na kanalizaci bylo zapotřebí 250 metru betonových rour. Projekt a rozpočet vypracoval p. stavitel Gustav Laifert, práce prováděna pod jeho technickým dozorem, nezaměstanými dělníky, pod vedením p. Rudolfa Gřeška, zednického políra.
Obec žádala u min. soc. péče č.j. 80877/IX/E1931 ze dne 3. prosince 1931 o podporu ( státní příspěvek ) na nezaměstnané dělníky, zaměstnané na stavbě cesty 10 Kč denně.
Obci Suchým Lazcům se zamítá státní příspěvek na stavbu obecní cesty a kanalizace provedenou v produktivní péči o nezaměstnané.

Zemětřesení na Opavsku : Dne 11. dubna 1931 v sobotu v 16 hod. 15 minut odp. byl pocítěn silný záchvěv, provázený podzemním duněním. Zemětřesení trvalo několik vteřin. Otřes tento byl pociťován také silně v naší vesnici. Hučení vypadalo tak, jako by přijíždělo nějaké těžké nákladní auto aneb jako hřmění. Dunění a záchvěvy trvaly celkem asi 10 vteřin a vnesly do obyvatelstva jakýsi strach před něčím neznámým.
Pokud se původu zemětřesení týče, usuzují znalci, že se jedná o otřesy tektonické, to má původ ve složení kůry zemské. Zemětřesení se pohybovalo v okruhu mezi Hájem, Benešovem a Opavou. Nejsilnější záchvěvy půdy byly pociťovány kolem Opavy v Neplachovicích, Stěbořicích a Dolních Životicích. Tam drnčela okna, pohybovaly se obrazy a některé spadly. Zemětřesení na štěstí nebylo tak silné, aby způsobilo nějakých větších škod.

Oslava : Oslava 40 letého kněžství vdp. Antonína Suchánka, děkana a faráře v Komárově konala se dne 11. a 12. července t.r. večer o 8. hod. dne 11. července byl všeobecný sraz na zahradě "Na staré" pak průvod s hudbou. Průvodu se účastnili školní děti, mládež, hasiči a občanstvo ( z naší obce hasiči s hudbou ), Komárov, Nové Sedlice, Dvořisko, Komárovské Chaloupky a zástupci různých úřadu okresu Opavského.

Vodovod : Jednáno bezvýsledně o půjčku u různých peněžních ústavů, úvěry úplně zastaveny, pouze u Spořitelního záložního spolku v Komárově docílená půjčka v částce 250.000 Kč na 6 + ? % úrok a ? % -ní manipulační poplatky. Celkový náklad na stavbu vodovodu dostoupil výše 882.988 Kč. Vodovodní komis pracuje dále a bezvýsledně na rozvrstvení nákladů.

Kulturní práce : V květnu založena nová politická strana, která nese název "Československá strana národně socialistická", která se měla hned k životu, pořádala společnou "Husovu oslavu" s přednáškou, 1 veřejnou schůzi, 1 taneční zábavu, 1 Akademii na oslavu 28. října. Členů čítá v tomto roce 34.

Str. 40

Politická org. soc. dem. 2 veřejné schůze, 6 výborových, ples 1. Čítá členů 53.
Děl. Těl. Jednota přednášku 1, divadelní představení 3, tanečních zábav 1, ples 1. Republikánská strana agrární 1 přednášku. Lidová jednota 1 taneční zábavu, 6 výborových schůzí.
7. července 1931 založen nový bojovník "Jednota čsl. Orla", která čítá 3 členky, 12 žáků, 17 žaček.
Zdravotní poměry : Toho roku zemřeli : Konečná Marie, Bogdal Libor, Sosna Jan, Satke Emanuel, kterého obec a okolí postrádá, neb byl velmi nadaný pro léčení dobytka, každý jeho zákrok byl korunován dobrým výsledkem.
Dítek se narodilo 22, chlapců 11, devčat 11. Sňatků uzavřeno církevních 8.

Požár : V 10 hod. dopol. dne 8. května vypukl oheň v doškové chaloupce Josefa Štalmacha č. 83. V několika minutách byla chaloupka v plameni. Domkář Štalmach je na štěstí pojištěn. První byli na místě hasiči naši, hned za nimi Novo-Sedličtí. Společnému úsilí obou sborů podařilo se sousedící objekty uchrániti a další nebezpečí požáru odvrátiti.

Rok 1932

Letošní počasí : Zima byla dosti tuhá, jaro nám přichystalo podivné překvapení. Dnes druhý jarní den, ale venku to vyhlíží jako v prosinci; Již v noci začal padat sníh a ráno nastala pravá chumelenice, pak se oteplilo, ale práce osevní byly provedeny za mokra. Ozimy a jařiny byly krásné, jetele byly vymrzlé. Úroda brambor byla dobrá toho roku nehnily, třešní, sliv se urodila hojnost.

Cena obilin : Rež 90 Kč, žito 100 - 150 Kč, oves 60 - 70 Kč, ječmen 70 Kč, brambory 25 - 30 Kč za 100 kg.

Obecní záležitosti : Nově zvolené obecní zastupitelstvo čítá 18. členů, jsou to za soc. dem. Čeněk Směja, horník č. 115, Alois Havlíček, stavitel, Čeněk Skuplík, poštovní zřízenec č. 137, Rud. Gřešek, zednický polír č. 135, Antonín Malík, horník č. 84, Karel Morbicer, poštovní zřízenec č. 138, Eduard Otypka, zednický polír č. 19 Kravařov. Za stranu lidovou : Arnošt Kubin, obchodník č. 30, Josef Štajer, rolník č. 19, Richard Halška, rolník č. 68, Josef Luska, rolník č. 17. Lidová Kravařov : Hanák Antonín, rolník č. 22, Měch Jan, kolář č. 24. Za stranu republikánskou agrární : p. Karel Stuchlík, rolník č. 23, Edmund Sonek, rolník č. 56, Gustav Reichel, hostinský z Kravařova. Za stranu živnostenskou : p. Gustav Laifert, stavitel . Za stranu Národně sociální : p. Alexander Strakoš, domkář č. 11, p. Antonín Tkačík, tesařský polír č. 131.
Rozdělení resortu : starostou obce p. Josef Luska, rolník a hostinský, místo starostou p. Čeněk Směja, horník č. 115.
Obecní rada : p. Alois Havlíček, stavitel, p. Alex Strakoš, domkář, p. Gustav Reichel, hostinský, p. Ant. Hanák, rolník.
Cestovní obecní komise : p. Alois Havlíček, p. Karel Stuchlík, p. Josef Štajer, za osadu Kravařov p. Gustav Reichel a p. Eduard Otypka.
Stavební komise : p.p. stavitelé Al. Havlíček a G. Laifert.
Volba starosty provedená dne 14. února 1932 a 9. hod. dopol. Rozdělení resortu provedeno dne 27. února v 6. hod. večer.sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky