Suché Lazce kronika: 1914-1946 / 3

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1914-1946 část 3.

stránkování v kronice 1914-1946

Str. 21

Květnové volby provedené v Německu velice překvapily, ve Francii odstranily ministerstvo a přivodily změnu prezidentskou.
Červen rozjásal Slezsko. Milovaný náš pan prezident republiky, drahý našemu českému srdci Tatíček Masaryk k návštěvě Moravy připojil zájezd do Opavska. 23. června v 1650 dojel vlakem do Svinova, kde uvítán zástupci nejvyšších korporací, starostou obce, dětmi a autem dojel na vysokou Hrabyň, kde celé české Opavsko projevilo jemu lásku nejhlubší a příchylnost.
Občané našeho Kravařova ozdobili velmi vkusně své domy, zahrádky i oplotí květy a věnci, jásavé prapory vlály do horkého vzduchu, nálada sváteční v přírodě i v srdcích …
U vchodu do osady postavena samorostlým vkusem slavobrána panem Jakubem Kubesou č. 21, ozdobena byla nápisem v zemských barvách moravských, nad nímž orlice moravská rozpínala perutě - plály a vlály prapory i vlajky, školní mládež, z níž jediný nescházel, s vlajkami v rukou utvořila špalír a s hasičským sborem a zástupy lidu u brány čekala nejdražší hlavu národa.
Konečně v desátém autu objevila se nám tak do srdce vtisklá hlava! Družička s kyticí růží, řídící učitel za obec vykročili za jásotu všech - ale Tatíček zvolna autem nás minul, kynuv přátelsky …
I nápis "Tatíčka presidenta vítají věrní Moravané" jakoby pobledl, orlice smutně svěsila křídla. Zamžené oči … zvolna jsme odcházeli …

T. G. Masaryk
20. VI. 1924

Slavný den holdu I. presidentu byl 24. červen v Opavě. Na třicettisíc Čechů Slezských v kompaktních masách proudilo Masarykovou třídou nádhernými bílými pilony a lesem stožárů vlajek vyzdobenou, k balkonu zemské správy politické, kde pan president po 4 hodiny přihlížel průvodu. Z obce naší vypravena školní mládež s praporky moravských zemských barev vlakem, hasiči a důvěrníci jako pořadatelé vozy. Již 23. června 1924 při oslavné bráně při Schillerově škole v 17 hodin 15 minut prošel pan president špalírem korporací, školní mládeže české, obecenstva ulicí Jana Amose Komenského do ulice Masarykovy, kde stála čestná rota pro vzdání pocty s hlášením vojenských hodnostářů. Pak uvítal pana presidenta jménem země slezské předseda zemské správní komise Dr. Pelc, jménem českého lidu slezského senátor Lukeš, pak odjel pan president špalírem důstojnick. sboru opavské posádky, legionářů, Sokolů, D.TJ., Orlů, hasičů, skautů a různých spolků do budovy zemské správy politické, kde byl ubytován i s družinou. Večer byl v úzkém kruhu večírek. 24. června 1924 byla ráno vojenská přehlídka, ku které pan president na koni generála Hanáka jel s velikou družinou a čestným oddílem jízdy na cvičiště u Otic. V družině obdivován generál inspektor J. S. Machar, který si popřál na cvičišti přemetné extempore. V 9 hodin skončena vojenská paráda, které hlava státu elegantní jízdou a se skutečnou bravurou dominovala. V deset hodin přijaty panem prezidentem deputace u zemské správy politické i zemské správní komise, ve 12 hodin byl oficiální oběd. Ve 14 hodin 30 minut začal hold obecenstva průvodem před budovou zemské správy. Po průvodu čaj s recepcí a večer večírek v representačních místnostech zemské správy politické.
Ve středu 25. června odjížděl pan president autem do Kateřinek, Malých a Velkých Hoštic, Kravař, Kout, Zábřehu, Benešova, zastávka v Hlučíně - do Mor. Ostravy, která se z pošmourných mračen dýmů rozjásala, jak nikdy předtím. Nebyl to zájezd císaře střežený bodáky, byl to upřímný hold národa svému Osvoboditeli.

Str. 22

Krajem Palackého a Komenského projeli domovem svým politickým. Kraj, který má o to méně chleba, oč více má kamení, umožnil profesoru Masarykovi, realistickému politikovi, potírat vítězně zahraniční politiku rak-uherskou. Stal se z toho kraje obhájcem srbochorvátské koalice, za velezrádné pře v Zagrebě, tento kraj vyslal jej na forum světové proti Friedjungovi. Z toho kraje vyrostlo Masarykovo heslo "Pravda vítězí".
Žně byly velmi vydatné, všeobecně očekáváno velké snížení cen viktualií, které se však uplatnilo velmi nepatrně. Zeleniny byl velký nadbytek. Již v prvních hodinách jitřních hlaholilo celými Lazci : "Salát"! Později "Zelené okurky"! A na podzim a v zimě "Jab-jab-jablka!" Kg okurek byl v sezóně 2-3,50 Kč, zelí 2-3 Kč, pozdní už 25 až 40 h, cibule 1,50 Kč až 2,20 Kč, česnek 1,80 až 2,50 Kč, broskve italské v červnu na trhu v Opavě kg za 14-25 Kč, v červenci 8-12 Kč, v srpnu 5-7 Kč, 1 litr borůvek v červnu 3,50-4,50 Kč, třešní 1 kg v červenci 2-3 Kč, maliny zahradní kg 30 Kč, rybíz 3-5 Kč, hrušky 2-3 Kč, jablka 1-5 Kč, slívy 80h-2 Kč. Hub byl dostatek, 1 kg hřibů 6-9 Kč, husy v červnu 25-80 Kč, v listopadu 30-40 Kč kus krmený dle váhy : kg v létě 15-20 Kč na podzim 10-15Kč. Máslo kg za 18 až 28 Kč dle
jakosti a odbytu. Maso bylo u místních řezníků v září 1924 : kg hovězího 10-12 Kč, telecí 16-17 Kč, vepřové 14-16 Kč. Maso argentinské 7,50 až 9 Kč ( v Opavě ). Mouka chlebová v říjnu 1924 : 2-2,50, pšeničná 3-4,20, sádlo 12-15 Kč ( cizozem. ), domácí 20-26 Kč, mléko 1,50-2 Kč. Rež sypala z 1 měřice pole 3-41/2 q, ječmen 33/4-5 q, oves 23/4-31/4 q, pšenice 31/4-43/4 q z prima role dle záznamu dvora Kravařova.

Obecní rozpočet činil pro 1924 :
Vyložen od 15. X. do 29. X. 1924, účty uzavřeny 31. XII. 1924 se značným přebytkem 5.959 Kč.
Započato jednání k přípravným pracím vodovodním, na kterýž účel zařaděno do rozpočtu obnos 10.000 Kč, zemský výbor moravský odporučil firmu Rumpel z Teplic - Šanova. Administrace řádu německých rytířů dala svolení ku zkoumání pramenů v lesích katastru Mokrolazeckého revíru u Budišovic, když bylo zjevno, že "na Strážnici" bude výsledek záporný; což v roce 1925 zkušenost potvrdí při zachycování 5 pramenů.
Parcelace dvorů Štítinského panství ukončena a přiděleny dvory Hrabyně, Smolkov; Štítinský zbytkový statek se zámkem a 95.6 ha půdy získal z 38 uchazečů Fr. J. Zíka, organisator hosp. společností.
Ukončeny stavby domů číslo 130 Augustin Leifert, nový stavitelský mistr, 131 Antonín Tkačík a počato se stavbou usedlosti číslo 132, kterou vystavěl Leopold Matura na pozemku oddělením od nedílu Ant. Trubeckého z Kravařova. Druhý nedíl nabyl Antonín Hanák, bývalý vrchní šafář v Kravařově. Oba nedíly mají po 14 ha 93 a, zbytek rozparcelován a uchazečům přidělen. Obec získala přes 5 ha rolí v Kravařově a Lazcích, které pronajaty bezzemkům : 1
měřice za 90 Kč, díl 10-11 a 45 Kč. Rok 1924 byl bohatý i na činnost kulturní v obci. Obecní knihovna dosáhla 153 svazků; místní komise osvětová pořádala za značné účasti 4 přednášky a hudební akademii, škola měla 2 zábavné dýchánky pohádkové se skioptikonem, 4 exkurse do Opavy, 1 výlet celodenní, 2 divadelní představení. Ze spolků nejčilejší byla D.TJ., která konala 6 přednášek, 5 divadelních představení, 2 koncerty, 1 tělocv. Akademii, 3 taneční zábavy, 1 výlet v místě.
Sekce bezvěrců měla 4 přednášky, 2 obrazové přednášky zeměpisné pro mládež, 1 akci agitační. "Palacký" měl 5 divadel, tanečních zábav 7, 1 přednášku. Hasiči 3 zábavy, 1 výlet, 2 přednáškové schůze, účastnili se 84 požárů od založení Sboru dobrovolných hasičů 1884.
Poválečná doba se uplatnila zvýšením zdraví lidu; v obci byla letos nejmenší úmrtnost v době po 25 let znamenané. V důsledku zákona zdravotnického převzal nově jmenovaný MUDr. Josef Hrušák, dosud šéflékař okr. nemocenské pokladny v Opavě, prohlídku mrtvol.

Str. 23

Dosavadní ohlížitel mrtvých, Jakub Gřešek, chalupník č. 15, odvedl všechnu písemnou agendu panu doktorovi.
Dosavadní poplatek od prohlídky zemřelého a za vystavení úmrtního lístku per 1-10 Kč dle libovůle dárcovy, zcela odpadl.
Obec neplatila letos ani 4 % zdravotní příspěvek státní pokladně nýbrž jenom 3 % příspěvek Desinfekční nemocnici v Zábřehu n/Odrou. Do této nemocnice pro podezření tysentherie odvezen Eduard Malíř a V. Směja číslo 115.
Z událostí celostátní důležitosti byly slavnosti 6. července svaté paměti mistra Jana Husa. Vzpomínali jsme velikého mučedníka, světlé postavy našich dějin se srdcem pohnutým. Hluboký vliv jeho učení, velikost jeho oběti, která provedla revoluci v hlavách i srdcích táhla vzpomínkami těch, kteří u hranice na Strážnici dozpívali : Hranice vzplála!…
Zapomíná se u nás, že hodnoty nepomíjivé, jasný plamen hranice mistrovy září z hlubin učení a života zašlých věků.
Oslaven 500 letý úmrtný den velkého vykonavatele učení mistrova Jana Žižky z Kalicha, který vydechl čistou duši ideální u Přibyslavi. 28. září minulo 10 let od chvíle, kdy na východě v Kyjevě Česká družina postavila první roty, daleko na západě ve Francii týž den rota "Nazdar" v Bayonnu přísahala na prapor. Nikým vyzváni mužové dobrého srdce šli za svojí
dějinnou povinností, vyorávali první brázdu Noviny, nastávající české samostatnosti. Za nimi šel vůdce Masaryk.
Roku toho mělo hospodářství obecní přebytek 4.558 Kč 72 h a sklady 1.400 Kč 28 h v titrech chud. fondu; ( nominale 1.800 Kč ) a 9.600 Kč IV. půjčky čs.

Změny držby v obci : Fojtství Lazecké, dům č. 61 a hostinec č. 103 změnily svého majitele : Hedvika Stuchlíková prodala reality za 137.000 Kč Antonínu Věntusovi z Chvalíkovic, který nabyl i koncese hostinské pro číslo 103. Náhle zemřela mladému hostinskému žena a v dlouhém soudním procesu uznána vinou asistentka porodní, která odsouzena a zbavena babické praxe.

Akce vodovodní : vstupuje do reálného stadia. Požádán moravský zemský stavební úřad v Brně o vypracování hydrografického plánu obce, aby zkoumání v pramenech vod pro jímací studny vodovodu mohly započísti, a to : Na strážnici, kde močál dává tušiti přebytky vláhy, ve skále lomu - Zíkovy, v Herodově dole. Bohužel vše marno; vrchní, bezcenné prameny při prohloubení jímek zmizely, proto Fr. Kostkou jímky za 685 Kč zakopány a 34.000 Kč zbytečně vynaloženy.
Z jara započnou pokusné vrty v revíru Mokré Lazce, které vykáží potřebný 1 sekundolitr vody pitné a užitkové.

Rok 1925

Zastihl zachmuřené nebe politiky vnitřní i zahraniční. Na Ostravsku svévolně roznítili komunisté požár stávky jako protest a pokus o převrat v dělnických řadách. Od voleb 1923 silně řady komunistické prořídly a tu "Politbyró" se pokusilo o stržení moci na komunisty. Stávka hornická se zhroutila velice brzo a usnesením "oblastního stávkového výboru" ze 6. dubna 1925 stávka na Ostravsku úplně likvidována. Dělnictvo nastoupilo všude ochotně práci. V komunistickém vedení nezdar stávky vyvolal změny :
Poslední stávkující 127 horníků na dole Zárubek a 82 z jámy Trojice, 109 na jámě Barbora v Karviné nastoupilo 13. dubna v 13. den stávky, ale výlukou zatím nikdo nebyl postižen.

Str. 24

Prohraná stávka postihla komunistickou oposici : Manuilskij, referent na sjezdu v Moskvě, ostře odsoudil brněnské vedení a vyzval centrum ( Šmeral, Muna, Zápotocký ) aby šli s levicí ( Haken, Kreibich ) pravice odsouzena a ze strany vyloučena. Vystoupili Rouček v Brně, Bubník v Praze. Seidler a Verčík, ač rehabilitováni ( po velkých finančních malversacích ) zřekli se účasti na vedení strany.
Zahraniční politika zatemnila Francii, která v kolonii Africké bojuje se vzbouřenými Riffany, dosud úspěšně v defensivě a v Syrii, kde Vahabité dobyli Medinu a tím posunuli dějiště vzporuy od Damašku až k Rudému moři.

Národní shromáždění se nemůže dostat k plodné práci pro stranické diktáty jednotlivých koaličních frakcí. A naléhavé zákony ve prospěch stavebního ruchu, reforma daňové a jiné nemohou býti projednány.
Prováděcí nařízení k státní řeči československé velice rozbouřilo všechny strany německé a svedlo je ku utvoření souručenství; toto ale vystoupením něm. sociálních demokratů po 6 nedělním trvání rozbilo. Jednání o sociálním pojištění vedlo k cíli a uzákoněno, pouze staří, churaví a samostatní se ukončení pojištění nedočkali.

V březnu byly viditelny komety Brooksova, 1925 a, 1926 b, 1925 c, tytéž mají směr severozápadní a velikou vzdálenost perihelu.
V Německu ve volbách presidentských způsobili komunisté postavením kandidáta svého, porážku Marxovi a vítězství Hindenburgovi.
Národní shromáždění rozpuštěno a den voleb stanoven na neděli 15. listopadu. V obci naší stihaly se schůze. Od září 1925 do 15. XI. bylo všech schůzí 17; nejlépe agitovali lidovci tiše hlas k hlasu a výsledek nemile překvapil každého republikána. Volebním komisařem byl řídící učitel zdejší Karel Šitavanc. Volby konány ve škole. Obecní kancelář byla volební místnost pro poslaneckou sněmovnu, kabinet pro senátní volby. Obvodní volební komise měla Rudolfa Hanáka předsedou, Směju Čeňka místopředsedou, členy Rich. Halšku, rolníka, Šímu Valentína, zedníka, volba ukončena v 13. hodině s důvěrníky Janem Laryšem, Janem Sosnou a Čeňkem Lyskem. Voličů bylo 582 tj. 255 mužů a 327 žen. 4 hlasy neplatné. Obdrželi : 1) Občanská strana ( vede učitel Lev Borovec ) šest hlasů, 5) čsl. soc. dem. 195 hlasů, 8) živnostníci 30 hlasů, 12) strana práce 3 hlasy, 15) komunisté 26 hlasů, 20) nár. demokraté 5 hlasů, 21) čeští socialisté 30 hlasů, 26) lidovci 222 hlasů, němci 0 hlas; volební komisi senátní předsedal Jan Válek, zedník, místopředsedou Karel Stuchlík, členové Arnošt Kubín a Josef Cihlář; důvěrníci Richard Trubka, Bohumil Trubka, Karel Morbicer. Volba skončena ve 13 hodin. Voličů bylo 477, neplatných 5 hlasů . Obdrželi : 5) čs. soc. dem. 160 hlasů, 8) živnost. 18 hlasů, 12) strana práce 2 hlasy, komunisté 18 hlasů, 20) nár. dem. 1 hlas, čs. social. kand číslo 21 - 25 hlasů, 22) agrárn. 53 hlasy, 26) lidovci 194 hlasy - mylný něm. hlas připočten.
Volby měly ráz nejvýše klidný, voličové byli velmi disciplinovaní : ani jeden neomluvený volič!
Volby posunuly se silně na pravo : V celé republice skončily velkým vítězstvím pravé i levé krajní strany :
Republikáni venk. 45 poslanců ( nových 20 ), lidovci 31 poslanců ( 16 nových ), Soc. dem. ( 29 poslanců, 1 nový ), čeští socialisté 28 poslanců ( 3 noví ), Nár. dem. 13, živnostníci 13, ludovci 23, komunisté 41, polák 1, rusín 1, němci 65 poslanců, maďaři 4.

Str. 25

I letos pilně stavěno. Z přídělové role obec utvořila 7 míst stavebních na parceli 93 a 94/2 a vystavěna čísla 133 Ant. Sedláček, 134 František Gřešek, 135 Rudolf Gřešek, 137 Vincenc Skuplík, 138 číslo velmi vkusně vystavěl ruský legionář Karel Morbicer z Lipníku nad Bečvou, který získal v obci domovské právo.
Domky 135 a 133 obydleny hned, ostatní budou kolaudovány 1926.
Vodovodní zkoumání firmy Gustav Rumpel na Strážnici úplně ukončeno; vyčerpána i nádrž vodní v Zíkově lomu - ale vodní pramen na Strážnici žádný nalezen nebyl; vodní prameny v Mokrých Lazcích shledány nedosti vydatné ani nevhodné; tak veledůležitá otázka vodní pro obec nebyla vyřešena dosud.
Stav obilin i okopanin byl na jaře skvělý ale ke žním hodně obilí polehlo; výmlat letos proveden parní mlátičkou pana Šaška ze Slavkova a benzinovou p. Kašpárka z Mokrých Lazců. Všeobecně chválena čistá, hbitá, laciná práce tohoto selfmademana, amerického cestovatele a dělníka všech význačných amerických továren.
Mlácení žentourové mělo velmi smutný incident : U rolníka Tomáše Vaška rozdrcena 10-letému Karlu Carbolovi noha a v nemocnici byla mu amputována. Spor rodičů s rolníkem Vaškem přenesen k soudu a bude míti dlouhé řízení.
Klouzavá cla na polní plodiny, která hrozila koalici českých poslanců rozbitím, se neosvědčila a zahájen boj o pevná cla, a to ve výši šestinásobných cel předválečných.
Školní divadlo mělo tak malý finanční efekt, že ve školním roce 1925-26 pořádáno nové již nebylo a tím projektovaná nadílka vánoční se neuskutečnila. Žáci měli 4x exkursi, a to do Zemského a gymnaziálního musea 2x , do panorama 1x a do sirkárny " Solo " a pivovaru 1x. Výlet celodenní byl na Hradec, sídlo královny Kunhuty a 1 vycházka celodenní do kina na film "Jak vzniká a léčí se tuberkulosa".
Místní komise osvětová pozvala pana radu Havlíka, okresního lékaře na přednášku "Hygiena dítěte a rodina", pana profesora Čepeláka na přednášku "Co způsobil dobrého Řím nám, čs. národu", pana odb. učitele Kadlece na 28. říjen s přednáškovým tématem "Válka světová". Absolvována bohužel pouze poslední.
Ve Francii přikročeno k útoku na Riff, v Itálii zemřela vdova krále Humberta, skončen boj o Damašek.

Ukončena parcelace Zíkových polí, majitel vyloučil ze zákona lom a lesy, kteréž obec chtěla zakoupiti.
V politice vnitřní rozvířena otázka uznání Ruska de jure i de faeto. Jako blesk udeřila zpráva o krvavém vpádu řadového vojska do Bulharska a temně zaduněly poplašné zprávy o zasáhnutí Jugoslavie a Rumunska. "Společnost národů" zasáhla a uložila Řecku pokutu ve prospěch Bulharska.
Ministerstvo Švehlovo podalo po volbách demisi, nové Švehlovo ministerstvo trvalo 2 měsíce a demise opakována a nastolena vláda úřednického ministerstva Jana Černého, presidenta zemské zprávy politické v Brně. V tomto zůstali jako odborníci Karel Engliš a Eduard Beneš, finance a zahraničí.

Politický rok 1925 přejal mnoho napětí z roku minulého : Pastýřský list biskupů slovenských, affaira Marmaggi-ho, nunoia papeživa, obilní cla; politická pětka Švehla - Meissner - Stříbrný - Kramář - Šrámek likvidovala. Sociální pojištění samostatně hospodařících 22. května do sněmovny jako předloha přineseno, 1. července 1926 vstoupí v platnost; rozluka církve a státu, úprava svátků 21. března 1925 s památným dnem Husovým, z toho vzniklý urážlivý odjezd Marmaggi-ho; volby do N. S. likvidovala strana Práškova u agrárníků, strana Kaděrkova u lidovců, Vrabcova u ludovců.

Str. 26

Restrikční zákon u nás použila učitelka Anna Šitavancová a pro churavost šla po 14 letém působení v obci; odešla do trvalé výslužby. Za ni nastoupila Milada Lenhartová z Opavy. Vyžádáno přeložení učitelky Marie Černínové, po níž měsíc učila Anežka Bialá, dcera starosty obce; restrikce škol v Moravské Ostravě ale uvolnila 19 učitelů a učitelek a do obec. zdejší školy přikázány byly učitelky Marie Polášková a Božena Paučková, obě z Mor. Ostravy. Za Marii Poláškovou po 14 dnech poslána Marie Havlová, která 15. května odešla do Mor. Ostravy a tímže dnem nastoupil učitel Jan Bittner, rodák z Přerova. Neustálé střídání učitelů mělo neblahý vliv na vyučovací výsledky; industriální učitelka Anna Vašková, zdejší rodačka, ze služeb školních 17. února 1926 propuštěna a projektovaná výstava ručních prací tím úplně zmařena.
Ze zemřelých letos tragický byl případ pokladníka, radního, tvůrce organ. děl. Frant. Směje. 16. III. večer spěchaje do Štítiny na nádraží, zemřel cestou, raněn mrtvicí. R. i p.
Hospodářství obecní skončeno přebytkem 226 Kč 85 h.

Rok 1926

Velké překvapení přinesl rok tento utvořením celní a kongruové většiny občanských stran v parlamentě a tím ostře zahrocený směr politiky proti všem socialistům. Vstup němců a maďarů do vládní většiny velice překvapil a způsobil lomoznou obstrukci komunistů a jim sekundujících českých socialistů. Soudnímu řízení za to vydáno 6 poslanců z nich Zemínova Fráňa, první česká obstrukčnice podmínečně.
Letošní rok čeká vyřízení závazků : S restrikcí souvisí úprava platu státních zaměstnanců, tzv. "směnka Švehlova", zahájení činnosti banky státu československého a vydání bankovek za státovky; reforma soustavy daňové; je nutno 1. července do života přivésti sociální
pojištění dělnictva, upraviti novelu k sociálnímu a nemocenskému pojištění úředníků soukromých, sociální pojištění žurnalistů; uznání Ruska, oživiti stavení ruch; reforma ve školství nestrpí odkladu; regulace řek; stavba kanálu Bečevsko Oderského; úprava cel.
Co bude z toho provedeno? Slet sokolů přivede do Prahy tisíce cizinců; co bude po něm dobrého provedeno?

Války Francouzů v Syrii a Riffu - hrozí zhroucení franku francouz., belg. I liry italské; nevzniknou nové drahoty i u nás? Jak rozřeší se anglo-ruský spor o Mosech? Jak vyvine se penězokazecká aféra maďarů s frankem? Co bude se zlotým v Polsku? Co diktatura v Itáli a Špěnělsku? Mnoho těžkých problémů.

Naše Kč je zajištěna. Obchodní bilance leden - říjen 1925 je aktivní 1250 miliony Kč, rozpočet 1924, který měl skončiti schodkem 612 milionů, skončil přebytkem 718 milionů; státní pokladny mají značné rezervy.
Nastalo vysoké zlepšení chovu dobytka dle provedeného sčítání zvířectva 1. ledna 1926. V obci naší byli sčítacími komisaři starosta obce, Josef Štajer a Josef Šeděnka. Koní bylo 65,
býků 5, krav 215, jalovic 64, telat 90, hovězí úhrnem 305; koz 208, ovec 3, drůbeže 1535, vepřů 216.
20. dubna sešel se parlament; jako hlavní bod jednání stanoveny celní zákon, státně zřízenecká, lékařská, učitelská, kněžská úprava platů, zvýšení daně cukerní, z líhu, zvýšení sazeb jízdného drahou.
Učitel Král objevil v Liptovském krasu nové nádherné jeskyně, které dle obce nazvány Demänovské. Objev mnohonásobně předstihuje krásami jeskyně sloupské.

Str. 27

2. dubna publikovaný zákaz dovozu polského dobytka způsobil přechodné zdražení masa o 2,- Kč na 1 kg v Opavě, v obci se neuplatnilo.
V Anglii vypukla generální stávka jako poslední boj Trade unionu pro horníky, kteří trvají na 7 hodinné době pracovní. Po krátkém trvání generální stávka odvolána, ale horníci stávkují dále. Konservativní většina angl. parlamentu prodloužila práci v dolech na 8 hodin, uzákonila zákaz stávek, snížila mzdy, aby průmysl byl konkurence německé schopný; vývoz uhlí anglického sníží odbyt uhlí u nás, jak bylo roku 1921.
Francouzský a belgický frank, italská lira, klesly pod úroveň naší Kč; roku 1922 byl frank francouz. 2.20 Kč, belgický 1 Kč 80, lira 2,65 Kč; dnes 24. IV. 1926 je frank francouz. 80 hal., belg. 76 hal., lira 1 Kč 04 h.
V Číně povstalci dobývali Peking, který bombardován těžkými děly.
U nás proces bratislavský skončil úplnou porážkou Hlinky i Kozy Mětějova, kterým prokázáno, že není žádné tajné klausule při deklaraci sv. Martinské; slováci se 30. X. 1918 bezvýhradně prohlásili částí národa českého.
Francie triumfuje vojensky : Abd el Krim se poddal : konec války v Maroku, Drusové zničeni : konec Syrské války.
6. dubna startovala Norge, Amundsenova vzducholoď k letu na severní pól, kam dříve doletěl američan Byrd aeroplánem.
26. května bylo 50 let od úmrtí Františka Palackého, vůdce národa v době persekuce Bachovy. Životní dílo jeho realizoval osud. Jak řekl Palacký ministrům a císaři, stalo se : Čechové byli před Rakouskem a budou i po Rakousku!
V Polsku květnová revoluce : Józef Pilsudski vojensky dobyl Varšavu, president Wojcziechowski odstoupil, Pilsudski vzdal se presidenství, ač 30. V. 1926 zvolen a 31. května 1926 zvolen Mościcki presidentem, Pilsudski stal se ministrem války.
Měsíc růží, květen a červen byly měsícem napětí v bojích v parlamentě.
Červen přinesl svátky sokolské v Praze. II. studentské hry a slet zavedly i Opavské gymnázium do Prahy, kde slavně obstálo; naše jednota Kravařov vyslala k 27. VI. dorost do Prahy.
Smutným případem se končil červen : 17 letý hoch Adolf Sonek se pokusil o sebevraždu provazem a internován v ústavu choromyslných.

Prišiel som na Vaše moravské
Pláně, ktoré sa tiahnou k Beskydom
ktoré sú čliankom Karpat, ku ktorým
patria slunné, jasné Tatry.

Vyletel sokolík z tatranských hor,
letel pres hory aj doly do Moravy,
hoj! - preca jel bújne
zdraviť verné bratry.

Tu je mi vždy sladce keť tratia sa
hvezdy a život český, tak pokojne žije u
Vás pokoný, slovianský druh.

Str. 28

Nie Rím, nie Moskva, nie Marmagi, ale Praha,
naša Praha, naša čslovenská Praha naša.

" husitská Praha "
je naším cielom.

V upomínku na sloven. zájezd venuje

Janko Kormáňo Karein

z Poda Kriváňom.

1. července večer manifestovala obec naše pro čs. jednotu. Zavítal k nám "roduverný" slovák Kormáňo - Kariena, spisovatel žurnalista, pořádán jemu místní osvětovou komisí večírek, na němž on pěknými zpěvy, hrou na housle, tancem a skvělou přednáškou ukázal život slovenský. Vlastnoručním věnováním v kronice této se nám navždy zapsal.
Rok letošní byl živelně katastrofální. Již leden přinesl požár, z rána kol 5. hodiny shořel domek č. 27 Marie Hankové; při tomto ohni velice ohrožen těsně sousedící dům a hospodářské budovy č. 24 starosty obce, jehož energii se podařilo předejíti velkému požáru ve středu obce.
Květe, červen i červenec byly deštivé, bouřkami bohaté měsíce, kdy seno buď hnilo nebo povodní bylo odnášeno do Odry. V červenci 5. a 7. průtrže mračen s krupobitím nadělaly velikých škod v Životicích, Milostovicích a Uhlířově, u nás ulehlé obilí poněkud ubito do prsti orné.
Hlavní dny VIII. sletu Sokolského ve dnech 3. - 6. července, který poskytl celému národu i neobyčejně četně zastoupené cizině přemíru nezapomenutelných dojmů, se skončily v Praze
projevy přátelství čs. - jihoslovanského. Poslední účastníci slavností sletových vrátili se do svých domovů, všecka města, městečka i obce venkovské ožívají nyní vzpomínkami slavného vítězství sokolské myšlenky. Zatím už přicházejí ohlasy sletu z ciziny : Osmý slet Sokolský upoutal nebývalou měrou zájem ciziny k čsl. republice. Veliký mravní úspěch sletu před zraky celého kulturního světa vzrostl na národní epopej. Pan prezident buď v lóži prezidentské nebo na můstku náčelnickém po všechny dny sletové vydržel …
Nepřijel Sokol Bulharský a Polský. Z obce naší jelo 12 Sokolů.
V červenci dvakráte vzrušena obec katastrofální smrtí : Dne 2. VII. v Opavici utopený 55 letý šafář ze Slavkova František Nezbeda, vyloven 8. července a přivezen do márnice naší, a ač měl už vykopaný hrob, byl odvezen ku pohřbu ve Slavkově. 8. července v podvečer utopil se v zaplaveném dole pískovém p. Františka Ulmana č. 66, velmi nadaný studující Čs. státního reál. gym. v Opavě, Karel Halška, 13 letý syn nejst. rolníka Richarda Halšky. Tragicky zemřelý studoval s vyznamenáním všechny 3 tř. gymn., měl již postoupiti do 4. třídy. Co krásných nadějí zmařila jediná chvíle! Lékařovo 4 hodinné úsilí bylo marné. Pochován 10. VII. 1926 na místním hřbitově.

V srpnu vypukla tyfová epidemie v domech č. 41, 64 a 93. - Dva velmi nadějné hochy 17 letého Františka, 19 letého Rudolfa Friedla, účetního, radost i naděje matky Otylie Friedlové, skosila smrt. Oba zemřeli v zemské nemocnici v Opavě, převezeni do obce zdejší a pochování na místním hřbitově.

Str. 29

Žně byly v obci naší letos velmi namáhavé a téměř vykazovaly neúrodný rok. Polehlé většinou obiliny velmi pracně bylo třeba sežínat; sláma byla velmi vydatná a nebývalé délky, několika hospodářům nestačila stodola. Obilí sypalo velmi slabě, zrno bylo velmi hubené a množstvím plevele překvapovalo. Výnos z 1 měřice těžší půdy činil při pšenici 100 - 150 kg, u rži 120 - 170 kg, u ječmene 130 až 165 kg a u ovsa 220 až 300 kg. Brambory velmi trpěly jarním mokrem a mnohá pole těžší půdy byla zaplevelena jako pustina a zcela bez brambor; mnozí hospodáři nesklidili ani sadbu. Cukrovka byla velmi vysoké cukernatosti, ač řepa neplatila lépe, stoupl cukr o 52 h.
Časně napadl sníh a ležel týden v říjnu od 17 do 24, pak skončil říjen krásnými dny a listopad začal teplem o Všech svatých, kdy teplota o polednách byla 23oC.
Koroptve téměř vymizely, zajíců je velmi skrovně.
I letos se stavělo pilně : rodinné domky vystavěli Rudolf Halška č. 139 a František Dušek z Bohučovic číslo 140; rolník Antonín Meixner číslo 16 vystavěl novou stodolu a ledovnu, Josef Halška č. 67 nové hospodářské budovy.
V měsíci říjnu pilně mláceno benzinovými motory - sešli se 4 podnikatelé v obci; z nich zcestovalý američan Kašpárek z Mokrých Lazec daroval chudinskému fondu 20 Kč.
Letošní rok byl bohatý na soudní spory; obec přišla dokonce o porodní asistentku, která soudně zbavena diplomu.

Rok 1927

6. července Husova hranice "na Strážnici", pěkný proslov, velká účast. Vzpomenuto i desetiletí "hladových bouří" na Ostravsku. Ačkoliv zásobování v obci naší bylo co nejlepší,
přinášena stále hojná aprovizace z Ostravy. 2. VII. 1917 bylo stávkováno; z obce naší nato 7 mladých dělníků přiděleno pracovním oddílům, 3 zaplatili to životem : Smutné jubileum! Z padlých salvami nařízenými poručíkem Terleczkim, nebyl žádný z obce. Ustrašené ženy poděsily vyhlášky o stanném právu, které na §§ 85, 190 až 195 stanovily trest smrti.
Škola naše provedla v den narozenin pana presidenta T. G. Masaryka, 7. III. 1927 akademii, z výtěžku jejího byli hotově poděleni žáci penězi, aby se mohli zúčastniti slavnosti Matičního dne na ozdobených povozech s 1 alegorickým vozem : Lešetínský kovář, který poctěn III. cenou, poprsím Jana Kofíka, slezského buditele. Poprsí umístěno ve škole.
I letos nastaly změny ve sboru učitelském : Učitelka ručních prací Anna Rusková resignovala a ustanovena slečna Ludmila Richtrová; slečna Marie Eliášková se dostala do Moravské Ostravy a nastoupila slečna Božena Melounová.
Vykonány obecní volby a to 16. října 1927 v neděli od 8 - 13 hodiny ve škole. Odevzdáno 600 obálek. 2 hlasy neplatné; z 598 hlasů obdrželi sociální demokraté 285 hlasů a 9 mandátů; lidovci 186 hlasů a 6 mandátů; agrárníci 98 hlasů a 3 mandáty; živnostníci 29 hlasů a 0 mandát. Dne 6. listopadu 1927 nedostavili se k star. volbě 2 sociální demokraté azvolen 9 hlasy starostou obce hostinský Josef Luska, který začal úřadovati 1. ledna 1928, když rekurs strany dělnické Zemskou správou polit. v Opavě zamítnut. Volby 16. října 1927 řídil zástupce okresní správy politické řídící učitel Karel Šitavanc, volbu starosty dne 6. listopadu zástupce o.s.p. v Opavě, pan Leopold Neděla.
Seznamy voličské dne 15. VI. 1927 vyložené měly 646 voličů, dne 15. XII. 1927 vyložené 650 voličů, z nich do senátu voliti oprávněno 518 voličů, do zastupitelstva okresního 615 voličů, do zemského zastupitelstva 634 voličů. Žen bylo více o 129 než mužů.
Stavebí ruch byl značný : Po 5 požárech nově vystavěli Josef Vavrečka dům číslo 99 s pominutím požároviště, na staveništi od Tomáše Denera získaném, Jan Kaštovský dům obytný u svého statku č. 63, Hanák Rudolf přestavěl statek č. 58, Marie Knoppová chalupu č.

Str. 30

47, Josef Věntus vystavěl výměnek k č. 11, hospodářské budovy vystavěli neb přestavěli v Kravařově Gustav Reichel a Karel Martínek, v Suchých Lazcích Rudolf Balla, Antonín Meixner, Otylie Friedlová, Ludvík Kvěk, Františka Müllerová, František Pospěch, Leopold Matura.
21. května vzrušena obec zprávou, že Olga Plachká, svobodná dcera řezníka Stibora č. 113, zastřelena v Opavě. Zpráva byla bohužel pravdivá, nešťastné děvče velmi oblíbené pro svou tichou povahu, pochováno v Suchých Lazcích. Vraha Šimerku porota osvobodila.
Chov dobytka nadále je na vzestupu. Dle soupisu z 1. ledna 1927 napočteno v obci :
V Kravařově 10 koní, 45 kusů hovězího, 2 obce, 48 koz, 25 vepřů; Suché Lazce 60 koní, 347 kusů hovězího, 7 obec, 195 koz, 185 vepřů.

Rozkvět obce : Práce přípravné k zajištění vody pro vodovod v roce 1927 taktéž prováděla firma německá G. Rumpel z Teplic - Šanova a materiál doporučila taktéž od německé firmy Teichmann z Brna. Práce přerušila prudká vánice a mrazy, takže pro neodkladné zajištění studní bude nutno hned po novém roce další vykonati, aby vodovod co nejdříve pracoval.
Nutnost stavby vodovodu jak z důvodů hygienických pro obyvatelstvo, tak nezbytnost pro hospodářství, zvláště pro chov dobytka, se projevila letošním suchým rokem co nejmarkantněji : Vůz za vozem z vesnice po silnici ku Přerovci spěchaly a plné lejty zpět vozeny i třikráte denně.
Prudkými mrazy až 26o pod nulou C tak zamrzl potok Sedlinka, že led sahal až ke dnu a jen nepatrný pramének vody pod ledem protékal.
Kulturní a spolková činnost byly velmi intenzivní : D.TJ. v Suchých Lazcích provedla 8 divadelních her, 9 schůzí, 7 tanečních zábav. Sokol v Kravařově 8 x hrál divadlo, 5 besídek vzdělávacích, 3 plesy, 1 akademie tělocvičná a 9 schůzí výborových.
"Palacký" v Suchých Lazcích hrál divadlo 4 x, vykonal slavnost májovou, měl 4 z tanečních zábav; knihy velmi pilně půjčoval. Z politických organizací byla soc. dem. velmi agilní, pořádala 7 veřejných schůzí, 5 tanečních zábav a zájezd na II. děl. olympiádu.
D.TJ. zřídila pěvecký odbor, jemuž m.š.r. půjčila 1. třídu ke zkouškám hudebním. Z poslanců nenavštívil obec žádný; pan senátor Dr. Witt 10. dubna 1927 konal přednášku o veřejné chůzi polit. organizace a D.TJ.

Finance : Hospodářství obecní skončilo značným přebytkem na hotovosti 208 Kč 62 h. Obecní rozpočty na rok 1928 vyloženy od 30. října do 13. listopadu a od 14. do 29. listopadu s úhradou schodku 200 % k dani činžovní a 202 % k dani pozemkové. Rozpočet činil 33.783 Kč, úhrada 14.914 Kč, schodek 18.869 Kč.
Účty obecní za rok 1927 vyřízeny obecní radou 4. října 1928, finanční komisí 15. list. 1928, vyloženy od 22. XI. do 7. XII., zastupitelstvem schváleny 9. prosince 1928 s uzávěrkou : příjem 41.435, vydání 41.935 rozpočtů, účty velice překvapily : Příjem 101.537.68, vydání 92.01230, hotovost 13.257 Kč 23 h., mimořádný příjem 6873.20, vydání 16.462.95 Kč, hotovost 9.589.75.

Nové zákony 1927 : Sbírka zákonů a nařízení 1927 je velmi obsáhlá, čítá 2568 stran. Nejdůležitější zákony a nařízení jsou ze 17. 1. 1927 vládní nařízení, kterým se mění doručování soudních zásilek, vládní nařízení z 5. III. 1927 o úpravě platových a služebních poměrů zaměstnanců státních drah, 14. března vyhláška minister. financí o soupisu peněžních pohledávek za Polskem na Těšínsku, ze 17. března 1927 zákon o sčítání lidu v intervalech 10 let, tedy 15. II. 1931, 28. III. o paušálování daně z obratu u zemědělců, a stanoven paušál z 1 ha 34 Kč v obci naší; 4. dubna o vydání bankovek 10 Kč na místě dosavadních státovek, 7. IV. zákon o stavební ruchu, 8. IV. 1927 zákon o délce presenční služby vojenské, z téhož dne.sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky