Suché Lazce kronika: 1914-1946 / 6

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1914-1946 část 6.

stránkování v kronice 1914-1946

Str. 51

Je strašné pomyslit, co se stalo. V 16 hod. vystoupil jugoslávský král na půdu Francie v Marseille. Seda do auta, vedle něho zaujíma místo Barthou, proti ním jeden jugoslávský a jeden francouský dustojník. Rozjiždějí se do ulic, aby je uvítalo francouské obyvtelstvo. V 16.10 náhle protrhne kordon neznámý muž, stoupne na stupátko auta, smáčkne spousť malého kulometu a na dvacet ran seje smrt. V 17.15 umírá král, v 17.45 umírá Barthou.
Padly nejdražší životy Jugoslávců, Francouzu a také Čechoslováků i Rumunů. Vláda repub. Českoslovesnké truchli nad touto ztrátou se stejnou bolestí jako sesterská republika francouská a bude při další společné snaze o klid a mír v Evropě se stejným a vděčným uznáním vzpomínati jeho díla a práci za mír.
S velkým králem klesl neméně velký ministr. Co vše vykonal Barthou v poslední době pro mír, oceňovali jsme teprve nedávno. Československo upřímně lituje a želí tragického skonu svých věrných přátel a prosí milosrdný osud, aby zločin, spáchaný v Marseilli nevyvolal zmatky ve státech, s nimiž nás pojí bratrství na život a na smrt.

Oslavy : Tomáš G. Masaryk. 84! Požehnaného věku dopřává osud našemu presidentovi. Prvý ve státě, prvý president naši republiky dožívá čtyříaosumdesáti let a občanstvo celého státu a i v naši vesnici vzpomínáme přednáškou jeho těžké namáhavé odpovědné a velevýznamné práce pro národ, kterou koná jíž šestnactý rok. Jsme neskonale šťastni, že u kormidla lodi, zmitané vlnami bouře a neklidu v celem světě, v hospodářské válce mezi ( 49 strana ) národy, v dobách, kdy kolem nas klesají demokr. utlačované diktaturami, stoji nejvytší demokrat všech věků Tomáš Garrigue Masaryk.
Neumdlívá v činnosti, sleduje s největším zájmem a porozuměním politické dění ve světě a jeho řečí, proslovy, promluvy a rozhovory mají myšlenkovou bohatost filosofu - geniů, jakých rodi svět jednou za století! Nechť se jich narodí ještě další desítky z těch budoucích let, jíchž přejeme panu presidentovi nespočet.
V neděli 28 října oslavila místní osvětová komise svatek samostatnosti čsl. národa, v 5. hod. odpoledne koncert Štítinské hudby p. Malohlavy. V 6. hod. večer přednáška p. kaplana Černocha z Komárova, na thema "Utrpení národa českeho" v 7. hod. večer lampionový průvod přes vesníci s hudbou, průvodu se sučastnilo přes 400 osob. Večer sehral hasičsky sbor divadelní hru " Evropa Hoří " před zahajením představeni měl krasnou přednášku místní učitel Václav Matěj.
V sobotu 4 teho srpna byla uspořadana oslava faraří a děkanu v Komárově na počest 40. letého působení ve zdejši farnosti. Nasledkem povíchru a lijáku, který se přihnal v 6 hod. večer, s učastnila se pouze 7 člena deputace hasičského sboru, v čele s panem starostou obce Josefem Luskou, by vyslovila blahopřání jménem občanů Sucho - Lazeckých.
Celostátní sjezd hasičtva a ze zahraničí, jako : Jugoslávie, Bulharsko, Chorvatsko, Polsko,
Konal se v Opavě 20 - 21 května za učasti 100.000 členů hasičtva.
Ojedinělou slavnost pořadal místní hasičsky sbor v neděli 6 května před pomníkem padlých vojínů. Před dvuma roky také 6 května, vypukl požár na "Stražníci" u občana Antonína Konečného. K požáru příkvapil takřka první Maxmilian Hružík, který zachranil před uhořením 6 letého chlapce Konečného. Při zachraně, byl mu napomocen Jan Halška čís. 51. Ve 2 hod. odpol. za účastí občanstva, hasičského sboru a oficielně s učastněných zastupcu župy, starosty obce Josefa Lusky a matky i ze zachraněným chlapcem, byly po proslovech a zahraní státní hymny, připnuty starostou hasíčské župy oboum hrdinum bronzové kříže lidskostí. Naposled poděkovala upřímnymi slovy matka a zachraněny chlapec přednesl dojemnou baseň ke svým zachrancům.

Str. 52

Oslava matek pořadana 13. května místním učitelským sborem a žáctvem obecné školy.
Bude dlouho trvající vzpominkou všech přítomných matek na proslov p. učitele Václava Matěje a přednesy dítek. Zasluhu o pořadaní oslavy, den matek, mají pp. učitele, Ludvík Rozsypal a Oldřích Směja.

Kulturní práce : Osvětová komis pořadala oslavu narozenin pana presidenta T. G. Masaryka, 28. října a přednášku p. štabního kapitana Hrdličky z Opavy, na thema Obrana obyvatelů proti plynovým útokům. Zajem o přednášku byl veliký, účast 650 lidi.
Děl. těl. jednota pořadala : 3 veřejné přednášky, 3. divadelní představení, jedno v přírodě na přerovci, 1 veřejné dvíčení na paměť 20 let trvání, 2 akademie žactva a dorostu, 5 loutkových představení pro dítky, 2 dětské dychanky, 1 ples, 1 taneční zábavu, 1 sylvestrovský večirek. Olympiadních slavnosti v Praze s účastnilo se z naší vesnice 16 členů D.TJ. a 7 hostu.
Rodičovské sdružení : 1 divadelní představení na vánoční nadílku školním dítkam a nadílku ve vánoční svatky.
Národni socialiste : 1 Husovu oslavu na "Stražnici" za účasti 700 lidi, 1 vylet, 1 táneční zábavu, 8 schůzi výborových, 6 členských.
Hasičský sbor : 1 ples, 1 divadelní představení, 2 taneční zabavy. 1 silvestrovsky večirek, 2 x sučastnili se župních sjezdu a 1 x celo statniho sjezdu v Opavě. Konali 6 cvičení požarních, schůze výborové a členské.
Lidová jednota čsl. Orel : 2 divadlní představeni - jedno v přírodě

21 října ustaven nový spolek Zemědělská produktiva "; ktera združuje ve svém středu malozemědělce. Pří ustavujíci schůzi, příhlasilo se hned 18 členů. Zřízen výbor pro odhad a pojištění hovězího dobytka, příhlášeno a pojištěno 55 kusu krav.
Politicka organizace soc. dem. pořadala : 2 schůze veřejné, 1 přednášku pro malozemědělce a 1 přednášku na thema "obilní monopol a pausterace mleka".
Přednášel poslanec soc. dem. strany Chalupník a zemědělsky ing. Leop. Drozdek.

Svadby : Sňatky uzavřene cirkevně letošním rokem 4.

Zdravotní poměry : Zemřeli : Václav Malík 20 r. stary, Josef Široky 49 r. Štěpán Lesák 33 r. Matylda Pospěchová 48 r. Františka Slavíková č. 79 r. stara.
Narozeno : 5 chlapců a 9 děvčat, stoho zemřeli : 1 chlapec 2 děvčata.

Stavby : Nasledkem nezměněných poměrů nestavěl žadny, připravy k stavbě rodinných domku pro příští rok činí Stanislav Luska a Josef Vítek.

Škola : Bohuslav Glacner, kandidat učitelství z Mor. Ostravy Jirska ul. 5 byl ustanoven na zdejší škole od 1. listopadu 1933 a 1. dubna 1934 odvolan. Na jeho místo nastoupil od 1. dubna 1934 Václav Matěj učitelský čekatel z Výškovic č. 8
Na podkladě výnosu presidia zemské školní rady v Brně, že dne 9. dubna 1929, čís.685/přes. bylo nařízeno, aby na sklonku čtyřletého funkčního období byly provedeny volby do místní školní rady. Nová školní rada zvolena : a pří ustavující řádné schůzi dne 7. října 1934 jednotlivé resorty rozděleny. Antonín Malík, domkář a horník č. 84 za stranu soc. dem. předsedou; Ludvík Rozsypal řídící učitel pokladník; Oldřich Směja učitel, jednatel
Členové výborů : Karel Stuchlík rolník č Čeněk Holuša horník a domkář č 117, Jan Sedláček domkář č

Str. 53

Náhradníky : Čeněk Skuplík poštovní zřízenec č Josef Žurek zedník a domkář č Adolf Gřešek polír, v.v. č. Karel Stibor, řezník a domkář č. 113.
Adaptace ( rozšiření ) III. třídy, provedla obec ve své režíi nakladem 2.700 Kč; Rozšíření muselo bytí provedeno nasledkem vzrustu počtu žáctva, třída byla zvětšena zabraním světnice kterou obyval školník Bohumil Trubka, jemu upravena ze spíže a častí kuchyně. Třída rozšiřením nabyla rozměru 11 x 7 m
Rodičovské sdružení za předsednictví p. stavitele a radního Aloise Havlíčka č. 95 byla provedena vánoční nadílka školním dítkam, v tom samem poměru jako v r. 1933. Nadílka byla zakoupena s dobročíne sbírky, dáru od "Budoucnosti" Děl. těl. jed. odborové organisace soc. dem. a národních sociálistů.
Do školy letoším rokem nastoupilo dítek :
umístěno bylo do I. třídy. chlapců děvčat, do II. třídy chlapců děvčat, do III. třídy chlapců děvčat. Do měšťanske školy do Opavy nastoupilo ze zdejší školy 30 dítek a 2 do realného gimnasium.

Poštovna : Dnem 1. prosince 1934 byla v naši obci Suché Lazce okres Opava, zřízena poštovna v čísle 138 kterou bude řídítí vdova Marie Klobasová, rozena Morbicrová.
Poštovna jest přídělena k poštovnímu úřadu ve Štítině a bude obstarávatí příjimání a doručováni poštovních zásilek a peněžních částek do 3.000 Kč.
Místní okres poštovny bude tvořiti obec Suché Lazce, doručovací obvod pak místa, Strážnice a Přerovec se samotamí myslivna u Přerovce Sucholazecky Mlýnek. Na rybárně u Leop. Matury stolařský místr čp. 132.
Sazení stromků : Starosta obce pan Josef Luska, dal vysadití na slniční tratí Suché Lazce - Přerovec 60 kusu stromků nakladem obce.
Nezaměstnanost : Ke konci října měli jsme v československu nezaměstnanych 598.989 t.j. o 22.722 více, tj. 49 % meně než koncem října r. 1933. V naši vesnici bylo 76 nezaměstnanych stoho 46 ženátych 6 žen svobodných a 24 svobodných mužu.

1935

měl až do ukončení veliké změny v hospodářskem, politickem a v přirodním životě Prvé dva dny lednove bly krasné a teplé, 3 tího ledna začlo sněžit a mrznout, mrazy dostoupily nejvyše 13 - 16 stupňu pod 0;
Zima letoši byla velmí proměnlivá, mrazy se střidaly s krasným počasím. Od 17 února pohižel každy nedůvěřivě na kalendář, počasí už je jarní. Skutečně, se všemí přiznaky jara. Slunce zářilo z jasné modré oblohy, vlahy vítr vysušoval pole a cesty, stromy mají pupence jen se rozvinout. 26 února přilečelí spačcí kterým umlkyl jejích spěv novou zimou. V sobotu 2 března počal padati snih, do rana ho napadalo přes 30 cm. Tuhé mrazy dostoupily vyše 15 - 17 stupňu a potrvaly do 8 března, pak nastalo krasné počasí až do 29 března. V tento den odpoledne o ? 5 hod. se bliskalo a hřmělo, večer o ? 8 hod. přihnala se sněhová bouře podobná smrstí a nadělala mnoho škod.
Nasledující dny byly teplé, 11 dubna přilečely vlaštovky. Ve svátek práce 1. května padal snih, bylo silně zima, v noci uhodil mráz 5 stupňu. Vlna nočních mrazů jež se převalila v prvních dnech květnových ze severu, spusobila mnoho škody na polích a zahradách, pomrzl květ na ovocných stromech, také jarní mlada zelenina byla mrázem spalená.

Str. 54

Hospodářské poměry : František Ullman čís. 66 zasel první oves 23 února, sklízeň měl nadprůměrnou.
Polní práce započly 8 dubna, ukončeny v pul květnu. Ozimy a Jaríny byly krásné, letošní sklizeň byla neobyčejně bohatá. Velmi dobře se vydařily jeteliny, krasné počasí uspišilo sklizeň sena. Zňíva započal jako jíne léta pan Valentin Halška č. 112 dne 4 června posečením ječmene. Všeobecné žníva započly 18 července.
Zňíva byly krasné, úroda obilin dobrá zvlastě žito sypalo nadprůměrně, rež sypala o 15 % meně nežli v r. 1934. Všechno obili bylo svezeno do stodol suché, přes celé žniva ani kapka deště nespadlo, 31 července zustal na poli pouze oves. V druhé polovině září začla sklizeň bramboru. Tyto prodělaly ve svém vzůstu v důsledku povětrnostních úchylek několik změn.
Z jara za idealního počasi rostly přímo překotně, slibujíc tak nadprůměrnou úrodu. Pak v důsledku suchého léta byl jejích vzůst zastaven a to místy tak, že jejích vzhled působil zemědělcům vážné obavy. Ke konci léta dostavily se však blahodárné deště, takže se kultury brambor znovu spružily měly tak možnost dohonití co v létě zameškaly. Úrada bramboru byla dobrá, řepy krmne se urodilo hojnost, otava posečená začatkem září. Zemědělci byli odměněni za svou celoroční práci dobrým vysledkem celkové sklizně.

Ceny obili a dobytka : V tomto roku, vydan zákon o obilním monopolu ( v pololeti r. 1934 na účet toho zákona ceny obili stouply ) a ustavena obilní společnost, ustanovení komisionáří čsl. obilní společností a to, družstvo "Budoucnost" mlýny; Jašek, Šlófer z Komárova, hospodářské skladiště v Opavě a Stanovský ve Štítině. Pěstitele obili nesmějí zvolné ruky obilí prodatí, každy majítel dostal výkaz v kterem jest naznačena sklizeň. Majítel tohoto výkazu jest oprávněn dodávati obilí kterémukoliv komisionáři čsl. obilní společnosti.
Ceny obílí stanoveny do pololetí 1936 za 100 kg. Žito 180 Kč rež 140 Kč, ječmen střední 140 Kč, ječmen ke krmení 130 Kč, oves 130 Kč, kukuřice 130 Kč za 100 kg.
Cena bramboru byla 25 až 28 Kč za 100 kg.
Řepa krmná prodavala se po 12 Kč za 100 kg.
Cena sena byla 30 Kč, slama dlouhá 18 Kč kratká 15 Kč za 100 kg.
Ceny dobytka, krava na chov 1.600 - 2.400 Kč, na maso 600 - 1.000 Kč. Koně 600, 800 - 1.200 Kč, vepře krmné 6.50 - 7 Kč za kg. živé váhy, selata 10 - 14 Kč za kg.

Letošní počasí : Jaro v březnu a dubnu bylo proměnlivo v květnu zato vyskytl se ještě mráz, jímž utrpělo stromoví. V létě přišly veliké vedra jake byly dle vypravování starých pamětníků
( 52 strana )
r. 1875. Celý červen byl tepelný 26 - 28 stupňu, ke konci června vyvrcholila vedra 37 - 40 stupňů, na venku bylo jako v parním kotlu. Po čtyřech tydnech parna a veder spustil se 3 července vydatny lijak. Přesto byla úroda pěkná a pohodlně se sklidila.

Úroda hub : Letošní počasi které bylo celkem přiznive zemědělcům nepřalo houbařům. Máme již srpen a houby dosud vůbec nerostou. Pokud se přece houby na trhu objěvíly byly prodavany hodně draho a to 16 Kč . 1 kg. Také borůvky jejíchž květ byl létošnimi pozdnimi mrazy z valné častí zničen, jest málo a nezaměstnaní kteří se chtěli sbiráním těchto lesních plodů a jejích prodejem přilepšití, byli i zde zklamání.
Živelná pohroma : Ve středu 22 května v ? 3 hodině odpoledne, snesla se nad naši vesníci prudká bouřka která byla provázena prudkým lijavcem a krupobitím kterých spadlo vněkolika minutach až 15 cm. hrubo.
Kroupy vněkterých místech nadělaly hodně škod, zejména na ržích kterou vněkterým místech uplně zničily. Náše obec, nebyla poštižena takovou živelní pohromou několik desitek let. Škodu krupobitím utrpělo na polich 85 majítelů pozemku.

Str. 55

V naši obci to vypada hodně smutně, neboť postížení nejsou proti přironím pohromám pojíštění.
Škoda hrazena častečné, postížení dostali prostřednictvím zemědělské rady v Opavě něco obili. Snad úhrada škody by byla větši, ale nevčasným zakočením místního úřadu obecního, byli vzatí poštížení nadřizenými úřady zmilostí v uvahu.

Změny držby majetku v obci na č. 75 : Manžele Tomáš a Hedvíka Denerovi prodali svoji usedlost tak zvany "Sucho-Lazecký" mlynek manželům Františku a Gabrieli Kudelovým z Čavisova, za obnos 100.000 Kč, ve vyměře 7 hektaru roli a luk.
Nový majítel obsadil zvětši častí pozemek ovockými stromy ze své vlastní ovocnařské školky. Dále ma zářízené velkovčelařství, vlastní přes 100 včelstev.

Včelařství : Včelstev máme v naši obci 176. Vcelaření provadějí František Kudela, Ludvík Rozsypal řídící učitel, Boh. Kašing, Frant. Balla, Frant. Kučera, Jan Balla, Karel Šitavanc řídící učitel v.v., Peter Kraus, Jos. Havrlant,

Prokouřené jmění : Kuřacka vašnivost nezna meze, v naši obci se prokouřilo v tomto roku za 37.000 Kč, kuřiva, a to : 175.000 kusu zorek, 41.600 kusu vlast, 12.400 egipt, 18.000 menfis, 676 baliků tabáku fajkového 2.600 kusu různých druhu cigar, 50 kusu vržín, 300 kusu brazilek; se vykouřilo za jediny rok, kolik ještě naši občane prokouří při různém cestování a při dojížděni za práci; Co by se tu zmirnilo bidy a ušetřilo na zdravi.

Živností v naši obci : Vzhledem k počtu obyvatelů jest živnost zastoupena v náši obci v plném rozsahu, obyvtelů mame i s osadou Kravařov celkem
Připada tedy na jednu živnost okrouhle 40 občanů.
Živnosti jsou : Konzumní družstvo "Budoucnost". 1 obchod se smišeným zbožím najemce na č. 54 p. Malyšková z Děhylova, 1 kovář Jan Pchalek č. 9, 4 krejčí, Arnošt Maixner č. Josef Lysek č. Jan Balla č. Adolf Pchalek č. 2 řezníci Antonín Maixner č. Karel Stibor č. 113; 2 zajezdní hostince, Josef Luska č. Antonín Věntus č. v osadě Kravařov Gustav Raichel č. Uvíra č. 1 porodní asistentka Marie Hranošová č. 2 obuvníci Max Han č. Jíři Gregor č. 1 klempiřska dílna Peter Kraus č. 1 švadlena M. Holibková v č. 2 auto dopravy, osobní autobus Adely Štalmachové č.87 a nakladní Václava Patrmana č. 2 stavební podníky, architekt a stavitel Alois Havlíček č. a zednický míster Augustin Laifert č. 1 stolařsky místr Leopold Matura č. 1 obcodník s černým dobytkem Arnošt Kubín a syn č. 1 ovocná školka Arnošta Kubína č. 2 pekaře Bohumil Mura č. Ondrášek č. 1 prodejní budka postavena u č. živnost vede valečný poškozenec Rudolf Halška z čísla

Najem třešní travníků a obecní role : Letošním rokem ziskala obec na najmu třešní na své silniční trati které byly prodavane na veřejnou dražbu obnos 1.146 Kč, za obecní travníky 494 Kč, za pozemek obecní pronajaty bezzemcům 2.598 Kč.

Další příjmy obecní : Obec měla příjmu v tomto roku : na obecních příražkach poukazany obnos 23.190 Kč od berního úřadu v Opavě. V obci vybrano : na pivní dani 160 Kč masna daň 422 Kč, ze zabav tanečních 723 Kč, za dobytčí pasy 587 Kč, daň se psu Kč.
Celkový přijem plynouci do obecní pokladny činil vydání

Str 56

Stavby : Vkusné rodinné domky postavili si na pozemku koupenem od obce, čtvereční meter za Kč p. Stanislav Luska úředník pojištovny a p. Josef Vítek zedník, domky ponesou č. 155 a 156.
Obec postavila kolem celého hřbitova nový plot nakladem 2.700 Kč, hlavním fundatorem byla zemřela pi. Marie Lachetová rozena Plachka na č. která ve své zavětí odkazala na nový plot 2.000 Kč, a své stavení čp. na učely cirkevní tj. že se ma stoho domku a na tom samem míste postaviti kaple, na stavbu kaple odkazala jistou častku jmění. U nového plotu doplatek 700 Kč, uhražen s povinných poplatku za místa ( předplacené hroby ) dle pravidel hřbítovní sazby.

Nezaměstnanost : Již šestý rok trvá těžká, drtivá tíseň hospodářská krise. Počet nezaměstnaných přes jistý přirustek zaměstnaností v posledních měsících roku se pohybuje stále ještě na velmi vysoké znepokojivé úrovní. Neobyčejné pokleslé mzdy a veškeré pracovní důchody nevykazují dosud žadoucího vzestupu, a proto tež s potřeba zůstává nízká, což nedává žádné naděje na brzké hospodářské oživení.
Ke konci roku mame v obci 59 nezaměstnaných kteří pobírají stravovací 10 tí korunové státní lístky. S toho jest 18 svobodných, 36 ženatých a 5 žen.
Stát prostřednictvím okresního úřadu přidělil našim nezaměstnaným mimo lístku 2 x tuk, 2 x praženou kávu, 1 x žitnou mouku 1 x kroupy 2 x uhli 2 x brambory a chlebové lístky.
Najde se ještě mnoho lidi kteří zavídějí těmto stradajícím tyto příděly a nepřejí jím toho.

Požár : Požár vypukl z neznamých přičin u Josefa Myslivce č. dne o 1 hod. vnoci vyhořela stodola do zakladu. Požar spozoroval Jos. Kostka, který vyburcoval klidně spici občany. Vyhodou jest pohotovost našeho sboru hasičského který se rychle dostavil na místo požaru aby uhajil sousedící objekty.

Svadby : Sňatku uzavřeno letošim rokem osum.

Zdravotní poměry : Vanek smrti zavanul v tomto roku nad naši vesničkou, na každy měsíc nám připadlo doprovodití k poslednímu odpočinku na místní hřbítuvek milých a dobrých občanů kterych nám zemřelo 13 dospělých a 2 dítky. Dlužno vzpomenouti zemřelých jejích jmény jsou to : Karolina Malíková - Kudelová 73 r. stará, Jakob Gřešek 72 r. starý, byl asi 22 r. kostelníkem. Františka Gracová 60 r. Antonín Píka 69 r. Marie Lachetová r. fundatorka budouci nové kaple řím. kat. Richard Vašek, svobodny 52 r. Jaroslav Novák, svob. 23 r. Hedvíka Halšková, svobodna r. Leopoldina Smějová, č. 115, 48 r. Johana Rybová, r. Jan Valek 65 r.
Dítky zemřely dvě, Štěpánka Laryšová, zemřela na infekční nemoc spalu, která se vyskytla asi na 4 místech. Druhé dítě zemřelo, Volný Frant.
Zvlašť dlužno vzpomenouti umrtí velice važeného občana. Dne 13. června byli jsme postížení smutnou správou že zemřel na vleklou chorobu prudušníc a hltanu p. Karel Stuchlík 55 roku stary, zemřely věnoval se rolnictví na usedlostí č. 23
Nemile se dotkla tato smutná správa místní školní rady a obecní samosprávy. Ve školní radě byl 17 lét, několik r. předsedou posledně pokladníkem.
V nejhorších létech světové války byl starostou obce až do r. 1919. od r. 1919 až do r. 1935 byl členem obecního zastupitelstva a různých obecních komisi.
Byl to občan mírumilovný a na slovo vzaty, že byl v obci velice važen svědčila účast na pohřbu který se se konal 15 června na místní hřbitov. Pohřbu se s účastnily všechny školní

Str. 57

dítky v čele s pp. učiteli, dále se zučastnil hasičaský sbor korporativně, členove obecního zastupitelstva, členové jiných komisi a spolku.
U hrobu zaspival zemědělský dorost za řízení p. uč. Matěje, píšen "Orné brazdy v šiř i dál" melodie písně bolestně se dotykaly jak rodiny tak i všech kteři se ze zemřelym při různých výkonech stykali.
Při pohřbu asistovali tře knězové, u hrobu ze zemřelym se rozloutíl děkan Antonín Suchanek z Komárova, za školní radu předseda Ant. Malík, za hasičský sbor a obecní zastup. člen Čeněk Skuplík za zemědělce a občanstvo rolník Rainhold Skuplík.
Budiž mu země, na které tolík pracoval lehkou.

Oslavy : Oslava narozenín p. presidenta T. G. Masaryka provedla se velice okazale; Ve škole oslavily dítky naroz. Přednáškamí za řizení pp. učitelů.
Večer o ? 6 hod. byl lampionovy průvod s hudbou na stražníci kde byla zapalena "Varta" zahrane státní hymny. Projev ukončen vyznáním víry v budoucnost republiky a přánim aby p. president nám zůstal dlouho zachovan a zdrav. Oslava 28 října ( den svobody ) byla provedena s druženymi spolky. Hasičský sbor, D.TJ. Národ. Social. Čtenář. Ochot. spol. "Palacký" pol. org. soc. dem. a zemědělská strana agrarní. 27 tého října sehrana divad. Hra "Golgota" v sálu p. Jos. Lusky. 28 tého v 6 hod. večer lampionovy průvod s hudbou pak přednáška p. uč. Jana Kubale.

Kulturní práce : Činnost spolku byla slaba proti jinym rokum, nezaměstnanost těžsce zasahla i tam kde jest nejvyš potřeba kulturního života, hlavně u mlade generace. Nezaměstnanost, nedostatek životních potřeb ubíra všem mravním a moralní podstatu v další práci a činností ve všech tělovychovných a kulturních spolcích.
Děl. Těl. Jednota pořadala 1 ples, 1 Husovu oslavu, 3 divad. představení, 1 v přirodě na přerovci, 1 silves. večirek,
Hasičský sbor : 1 ples, 1 div. předst. zučastníl se všech oslav a pořada pilně cvíčení se svymi členy jako připravu na přiští rok, kdy bude pořadana vyznamna slavnost 50 založení sboru.
Pol. org. soc. dem. 1 večírek zdobrovolným vstupnym, vybrano 390 Kč, 3 veřejné schůze.
Čten. ochot. spol. "Palacký" 1 Sylvestrovský večírek 1 Lumpacky večirek.
Národní social. 1 veřejnou schůzi, 1 přednášku
Lidová jednota 2 div. předst. 1 přednášku, 12 členu se zučastnilo celostátního sjezdu v Praze.
Živnostnici 1 ples. Agrarní strana 1 schůzi. Čsl. Orel upustil vubec od činnosti.

Obecní knihovna : Obecní knihovna jest umištena v obecni kanceláří, skříň knihovny jest pořízena nová, nakladem 600 Kč kteryžto obnos uhražen z obecní dodace :
Počet svazků koncem r. 1935 bylo celkem 495 z toho zábavných 353, naučných 142.
Za r. 1935 příbylo svazků darem od Slezské jednoty z Prahy 35, ztraceny 2 svazky.
Za r. 1935 bylo učiněno veškerých výpůjček 568, z toho zábavných 524, naučných 44.
Správa pokladní. Příjem : zbytek z r. 1934 163.40 Kč, příspěvek obce 475.50 Kč, poplatky za půjčení knih 57.15 Kč.
Celkový příjem 696.05 Kč.
Vydání : Za nákup knih 400 Kč, za vazbu a opravu 293 Kč;
Celkové vydání 693,- Kč.

Str. 58

Škola : Smutný fakt, jenž se vyskytuje během 5 let nezaměstnanosti, že část školních děti zůstava na začátku školního roku bez knih a sešitů. Rodiče jím je nemohli koupit. Při nejlepši vůli, ať je co chce, právě v chudém člověku zůstává stála potřeba věděni a učení. To je poslední, kdy nastane odvaha říci dítětí, že nejsou již krejcary ani na jeho školní sešit. A opravdu nejsou. Dětí chodi s pláčem do školy, bojí se, stydí, ale ani ony, ani rodiče za nic nemohou. Bída dostupující vrchole.
Dlouha nezaměstnanost rozežirá i okoli rodiny. Není peněz na jídlo, na zaplaceni bytu a vodného a chudák nezaměstnaný se musí trpce usmát když spočitá obnos za knihy, sešity a různé potřeby které si má dítě do školy přínést. Čitanka, početnice mluvnice, němčína, čtvrtky, tužky, péra, celkem nic, celkem sto korun; kde jsou dětí dvě, tří tedy tři sta Kč.
Kdyby je rodiče měli zaplatili by za byt, vodné, v obchodě úvěr a nemuseli by se nechat upominat.
"Pojď sem dítě a uč se moudrým býti", zve napis nad v chodem naši školy, ale i v tom malém dětském srdci zní protest, že ta moudrost není tak velká když vážní, velcí, školou prošli občane jsou odpurci školy, učitelstva a nepřejí aby škola byla vybavena tak, aby dnešní školní dítě nesedělo v lavici jako ostarek a zatím co zamožnějši dětí se učí, nemusilo usilovně myslet jen nato, kde si pro přiští hodinu sežene papír a tužku.
Náš řídící učitel Ludvík Rozsypal a třídní učitel Oldřich Směja, pomáhají chudým dětem jak mohou; apelují na cit členů místní škol. rady při sestavování školních rozpočtu by bylo pamatovano položkou na chudé žáky, kterym kupují připadně půjčují potřebné věci.
Když nestačí, sahájí do své vlastní kapsy a kupují - kupují a daruji proto - by nemuseli dítětí připominat každodenně jeho chudobu. Dlužno ještě připomenoutí, že by dětí, ktere dodnes sedí v lavicích bez knih, sešitů per a tužek, jsou těžký problém nejen dneška, ale hlavně budoucnosti.
My velcí mluvíme a soudíme nyní, ony budou mluvit pozdějí. Hlavně za své dětství. Ten sešit, peru a tužka na který dnes není, možná jednou přijde obec hodně draho. Vždy buďme pamětliví toho, jaka škola takova obec, neb mnohe dítko nevaží si učitele, nelne ke škole proč? mohli bychom se zeptat mnohého dítka !

Václav Matěj, def. učitel (z Mor. Ostravy ) na místní škole byl služebně vyvazan a ustanoven zatímně učitelem pří II. obecné chlapecké škole v Přívoze od 16. října 1935.
Jan Kubala, výpomocný učitel z Mor. Ostravy - Přívož, Přednádraží č. 6. byl ustanoven na zdejši škole splatnosti od 16. října 1935.
Dne 18. prosince 1935 složil předepsaný služební slib jako člen místní škol. rady p. Karel Stibor řezník č. 113. za stranu středostavovskou - živnostenskou, za zemřelého Karla Stuchlíka.
Chodba a schodiště vymalovana malířem Frant. Juchelkou, z Pusté Polomě za obnos 667 Kč.
Rozpočet školní byl stanoven na r. 1934 - 1935. na obnos 13.061 Kč, na rok 1935 - 1936 11.000
Dochazku školní koná 140 žáku.

Do I třídy 1. odd. dochazi 17 chlapců, 15 děvčat
Do I třídy 2 odd. dochazi 16 chlapců, 11 děvčat
Do II třídy 1 odd. dochazi 11chlapců, 8 děvčat
Do II třídy 2odd. dochazi 14 chlapců, 7 děvčat
Do III třídy 1 odd. dochazi 15 chlapců, 12 děvčat
Do III třídy 2 odd. dochazi 14 chlapců,

Do státní měšťanské školy v Opavě dochazi 23 chlapců, 11 děvčat.

Str. 59

V Kravařích 3 chlapcí 1 děvče

Do reálného gimnasium v Opavě dochazi 11
Volby : Volby konané dne 19. května 1935. měly nasledující vysledek a celý postup jeví se nasledovně : Součet všech voličů k volbě oprávněných do poslanecké sněmovny bylo : Mužů 330, žen 406, celkem 736. Volby se skutečně zúčastnílo mužů 317, žen 383. Celkem 700. Ve volebním osudí bylo shledáno 700 obalek ( vnichž 1 prazdný ), obsahujících 699 hlasovacích lístků. Znichž připadá na kandidátní listinu strany :

1. Republikanská strana zeměděl. a malorol. lidu hlasů 84
2. Českoslov. socialně demokrat. strana dělnická -"- 232
3. Čsl. strana národ. socialistická -"- 119
4. Komunistická strana Československá hlasů 18
5. Československá strana lidová -"- 179
6. Deutsche sozial. - demokr. Arbaitspartai __________
7. Hutonomisticky blok hlasů - 1
8. Bund der Landvirte
9. Deutsche christlich - soziale Volkopartai
10. Českosl. živnost. - obchod. strana středostavovská hlasů - 52
11. Christlich soziale Landespar. der Magyar ___ 1
12. Sudetendeutsche Partai 5
13. Národní obec fašistická 7
14.
15.
16. Národní sjednocení 9

Předsedou volební komise Alois Havlíček stavitel č. místo předsedou Arnošt Kubín zahradník č.
Zápisovate a zastupce dohledacího úřadu Ludvík Rozsypal řídící učitel. Ostatní členové komise : Jaroslav Vašek rolní, Jan Laryš rolník, Antonín Fridel dělník, František Žurek dělník.
Do senatu konané dne 19. května 1935
K volbě opravněných mužů 291, žen 365, celkem 611. Volby se skutečně zúčastnilo mužů 274, žen 337, celkem 611. Ve volebním osudí shledáno 611 obalek obsahujících 612 hlasovacích lístků; Za neplatne bylo prohlašeno 2 hlasovací lístky vložene do 1 obalky.
Celkem odevzdano 610 hlasu. Znich připada :

1. Republikanská strana zeměděl. lidu hlasů 70
2. Českoslov. socialně demokrat. strana dělnická -"- 205
3. Čsl. strana národ. socialistická -"- 100
4. Komunistická strana Československá ___ 8
5. Československá strana lidová 166
6. Deutsch sozial
7. Hutonomisticky blok 1
8. Bund der Land
9. Deutsche christlich
10. Českoslov. živnost. obchod. strana středostavovská 42

Str. 60

11. Sudetendeutsche Partai 4
13. Národní obec fašistická 4
16. Národní sjednocení 9

Volby do zemského zastupitelstva konané dne 26. května 1935. Voličů k volbě opravněných : mužů 310, žen 371, celkem 645. Volby se skutečně zúčastnilo mužů 295, žen 350, odevzdaných hlasu 645, 2 obalky s několika kandidátkami, platných hlasu odevzdano 243.

1. Republ. strana zeměd. a malorol. lidu hlasů 56
2. Čsl. sociál. demokr. strana dělnická -"- 206
3. Čsl. strana národ. socialistická -"- 113
4. Komunist. strana Československa ___ 7
5. Čsl. strana lidová hlasů 175
10. Čsl. živnost. - obchodn. str. středost. - 41
20. Sudetendeutsche Partai - 6
21 Národní sjednocení - 6
22. Čsl. strana křesť. - sociální - 29
23. Národní obec fašistická - 3
26. Sudetendeut. Wahlblock 1

Volby do okresního zastupitelstva konané dne 26. května 1935. Voličů oprávněných k volbě : mužů 310, žen 371, celkem 681, skutečně se volby zúčastnilo mužů 291, žen 355, odevzdano hlasů 646, z ních 5 neplatných, skutečně odevzdano hlasů 641, připadlo na strany :

1. Republikánské . . . hlasů 62
2. Čsl. sociál. demokrat. strana dělnická " 211
3. Čsl. národně socialistické " 112
4. Komunisické ___ 7
5. Čsl. straně lidové 161
10. Čsl. živnost. obchodn. str. středost. 44
20. Národní sjednocení 10
21. Sudetendeutsche Partai 6
22. Čsl. křeštansko sociální 28

Dne 24 listopadu pokusil se o sebevraždu zastřelením z bubinkového revolveru raže 6.30 Plura Zdobroslavíc.
Plura měl zřizenou filialku obchodu se smišeným z božim v čísle 54. Sebevrah vpalil si ranu do pravého spanku, byl nalezen občany ve svém bytě v bezvědomí, povolana zachraná stanice z Opavy, ta ho odvezla do nemocnice. Motiv činu udal, špatné finanční poměry. Po vylečení vyštěhoval se do své rodné obce.

Udalostí v naši republice : Nejvyznamějši den od převratu dne 14. prosince 1935 President - Osvoboditel Tomáš G. Masaryk, odstoupil. Po 17 letech skládá T. G. Masaryk řízení tohoto státu, který zbudoval.
Pan president na svou resignaci řekl.sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky