Úřední deska Suché Lazce - informace Opava

stránkování úřední desky Suché Lazce - informace Opava

Úřední deska Magistrátu města Opavy zde

vloženo -7.3.2013

Návrh zadání Změny č. 13 Územního plánu města Opavy

Magistrát města Opavy, odbor hlavního architekta a územního plánu, jako úřad územního plánování podle ustanovení § 6, odst. 1, písm. a) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona doručuje veřejnou vyhláškou podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, návrh zadání Změny Č. 13 Územního plánu města Opavy,
zpracovaný ve spolupráci s určeným zastupitelem v rozsahu přílohy Č. 6 vyhlášky Č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů.
Návrh zadání je rovněž zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce oficiálních stránek Statutárního města Opavy - www.opava-c ity.c z
K návrhu zadáni Změny Č. 13 Územního plánu města Opavy (dále jen "návrh zaclání") může každý, v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona, uplatnit písemné připomínky do 15 dnů ode dne doručení návrhu zadání veřejnou vyhláškou, tj. do 5. dubna 2013 (včetně).
Dotčeně orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohou do 30 dnů od obdržení návrhu zadání uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko. Nejpozději 7 dni před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Krajský úřad jako příslušný úřad ve stanovisku uvede, zda má bjrt návrh Změny č. 13 Územního plánu města Opavy posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 1Di zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Sousední obce mohou do 30 dnů od obdržení návrhu zadání uplatnit u pořizovatele podněty. K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží ... celý dokument zde (originál, pdf)

vloženo -7.3.2013

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 13 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA OPAVY
Návrh zadání určený k projednávání ve smyslu § 47 zákona č 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracovaný v souladu s ustanovením § 11 vyhlášky Č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění a v rozsahu stanoveném v příloze Č. 6 této vyhlášky.
Důvody pro pořízení změny
Důvodem pořízeni Změny č. 13 je úprava dopravního koridoru západní části severního obchvatu, úprava dopravního koridoru části jižního obchvatu, vymezení koridoru západní části jižního obchvatu, a dále vymezení koridoru pro dokončení přeložky stávající silnice 11/461 v úseku od vybudovaného jižního obchvatu po nové napojení na silnici 1/11 podle rozpracovaných dokumentací a vyhledávací studie. Nově vymezené a upravené dopravní koridory budou řešeny bez vymezení ploch dopravy.
Dotčená katastrální území
k. ú. Kylešovice
k. ú. Opava Předměstí k. L Jaktař
k. ů. Zlatníky
k. ú. Milostovice
k. ú. Vávrovice
k. ů. Paffianec
k. ú, Kateřinky u Opavy k. ú. Komárov u Opavy
Schválení pořízeni změny
Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém zasedání dne 04.03.2013 v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 a) zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), usnesením č. 336/16 ZM 13 schválilo pořízeni Změny Č. 13 Územního plánu města Opavy (dále jen "Změna Č. 13).
Navrhovatel pořízeni změny
Magistrát města Opavy, odbor hlavního architekta a územního plánu ... celý dokument zde (originál, pdf)

vloženo -21.2.2013

Usnesení z 56. schůze Rady Statutárního města Opavy ze dne 18. 2. 2013.

vloženo -10.1.2013

Usnesení z 53. schůze Rady Statutárního města Opavy ze dne 7. 1. 2013.

vloženo -13.11.2012

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Vladimír Maiwald, Anenská 28, 746 01 Opava, Jiřina Maiwaldová, Anenská 28, 746 01 Opava, které zastupuje Ing. Eliška Škařupová, 792 01 Rázová 285, (dále jen "žadatel") podal dne 5.10.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: studna, vodovodní vedení, přípojka nn, Suché Lazce na pozemku parc. č. 213 v katastrálním území Suché Lazce.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 14.12.2012 v 9:00 hodin se schůzkou pozvaných na odboru výstavby MMO Krnovská 71C, kancelář č.208 ve 2. poschodí. Celý text najdete zde

vloženo -24.8.2012

Usnesení ze 44. schůze Rady Statutárního města Opavy, která se uskutečnila dne 20.8.2012.

vloženo -10.8.2012

Veřejná vyhláška o vystavení a termínu konání veřejného projednání konceptu Územního plánu Opavy (9.8.2012) v souladu s § 48 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, po celou dobu nahlížení až po poslední termín k podávání námitek a připomínek VV-koncept-UPO.pdf

vloženo -30.6.2012

Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání VYST-13100-2012-SkL.pdf

vloženo -28.6.2012

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva Statutárního města Opavy ze dne 25.6.2012.

vloženo -12.6.2012

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva Statutárního města Opavy ze dne 4.6.2012.

vloženo -27.4.2012

Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva Statutárního města Opavy ze dne 23.4.2012. Příloha

vloženo -28.2.2012

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva Statutárního města Opavy ze dne 27.2.2012. Příloha

Závěšický

příspěvky vložil
David Závěšický

stránkování úřední desky Suché Lazce - informace Opava

Všechny zápisy ze zastupitelstva městské části Opava-Suché Lazce najdete na stránce zapisy z jednání zastupitelstva. Na stránce zpravodaje pak najdete všechny sucholazecké zpravodaje.

úřední deska Suché Lazce

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 26.3.2024 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

Nyní je k dispozici v elektronické podobě aktuální Sucholazecký zpravodaj 2024-4 (40. stran, 27,7 MB)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665, 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, na základě posouzení schvaluje stavební záměr stavby vodního díla I 750077 Suché Lazce, Na Pískovně, Návrší - výměna vodovodu.

priloha_1341168405_1_2024-422-1.pdf

priloha_1341168405_0_SKM.pdf

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA v rámci řízení o územním plánu oznamuje termín opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 4 Územního plánu Opavy a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území pořizované zkráceným postupem. Opakované veřejné projednání se uskuteční v pondělí 13. 5. 2024 od 15:00 hod. v areálu Magistrátu města Opavy, Krnovská 71D, Opava, v zasedací místnosti č. 139. Více zde.

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 20.2.2024 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

zobrazit vše

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - úterý 16.4.2024:

1) V pátek 19.4.2024 od 20:00 hodin proběhne oslava 79. výročí osvobození obce Suché Lazce, Rudou armádou. Od  20:00 - 20:30 proběhne Lampionový průvod, poté 20:30 - 21:00 pietní akt před památníkem padlých. Od 21:00 - společenská akce na Obecním hřišti MČ Suché Lazce.

2) AVZO TSČ ČR Skála zve střelce a diváky na 39. ročník Poháru osvobození Suchých Lazců, který se bude konat v neděli 21. dubna 2024 od 8 hodin v areálu střelnice na Strážnici v Suchých Lazcích.

Hlášení rozhlasu - pondělí 15.4.2024:

1) Ve středu dne 17.4.2024 v době od 16:00 do 16:30 hodin u obecního úřadu bude v naší obci probíhat vakcinace psů proti vzteklině, očkovací průkazy psů vezměte sebou.

zobrazit vše
Na začátek stránky