Úřední deska Suché Lazce - informace Opava

stránkování úřední desky Suché Lazce - informace Opava

Úřední deska Magistrátu města Opavy zde

vloženo -7.4.2015

Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy na 17. 4. 2015.

vloženo -20.3.2015

Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva města Opavy ze dne 9. března 2015. Seznam komunikací K nařízení č. 1/2015, kterým se mění nařízení č. 2/2013, o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Opavě - narizeni-1-2015-seznam.doc, narieni-1-2015.doc.

vloženo -4.2.2015

Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy ze dne 26. ledna 2015, anonymizované usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy ze dne 26.1.2015.
Soubory ke stažení:
Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva města 26.01.2015 (RTF: 496.92 kB), Příloha č. 1 (XLSX: 177.28 kB), Příloha č. 2 (XLS: 675 kB)

vloženo -6.1.2015

Pozvánka na 3. zasedání ZMČ Opava – Suché Lazce dne 13.01.2015, anonymizované usnesení ze 2. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy ze dne 15.12.2014.

vloženo -2.1.2015

Usnesení ze 2. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy ze dne 15. 12. 2014.

vloženo -28.11.2014

Návrh rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2015 - Vážení občané, v souladu s §2, odst. 1, a §11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, §84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění vám předkládám Návrh rozpočtu statutárního města Opava na rok 2015.
Materiál obsahuje několik odkazů k jednotlivým bodům.

Komentář k rozpočtu na rok 2015, v jehož textu jsou odkazy na jednotlivé přílohy:
- návrh rozpočtu na rok 2015
- příjmy a výdaje 2015 (členění příjmů a výdajů na jednotlivých listech)
- daňové příjmy 2009 - 2014 ke dni 31. 10. 2014
- přehled úvěrů SMO
- podíl městských částí dle daňových příjmů pro rok 2014
- Komentar k rozpoctu na rok 2015

"Návrh rozpočtu Statutárního města Opava na rok 2015" Rada statutárního města Opavy schválila na svém zasedání dne 26. 11. 2014 a definitivně o něm rozhodne Zastupitelstvo statutárního města Opavy dne 15. 12. 2014. Své dotazy a připomínky můžete uplatnit písemně k rukám vedoucího finančního a rozpočtového odboru Ing. Miroslava Drösslera nebo vedoucí oddělení rozpočtu Ing. Lenky Grigarové do 12. 12. 2014 nebo ústně přímo na zasedání zastupitelstva dne 15. 12. 2014.
K zasílání dotazů můžete rovněž využít e-mailovou adresu rozpocet@opava-city.cz.

vloženo -7.7.2014

Volby do zastupitelstev obcí 2014 dokumentace Volby1.pdf, Volby2.pdf, Volby3.pdf, Volby4.pdf

vloženo -26.6.2014

Akce: Opěrná stěna na obecním hřišti ve vztahu k zákonu se jedná o zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadavatel na zasedání Zastupitelstva obce Suché Lazce přijal usnesení o zrušení výše uvedeného zadávacího řízení. Důvodem pro zrušení je probíhající stavební řízení, jehož výsledkem doposud není vydání stavebního povolení. Z tohoto důvodu nemůže být akce zahájena a není možné dodržet termín pro její realizaci 15.7.2014.
Všichni uchazeči, kteří podali nabídku budou opětovně vyzvání k předložení nabídky.
S pozdravem
Za IDIZ CZ s.r.o. Ing. Ivana Jurečková jednatel společnosti / Tyršova 701/1, 746 01 OPAVA IČ: 014 59 287 DIČ: CZ01459207
Oznameni-o-zrueeni-Operna-zed-Suche-Lazce.pdf

vloženo -26.6.2014

Zveřejnění informací o zakázce
1. Veřejná zakázka
Veřejná zakázka na stavební práce, zadaná ve smyslu § 12, odst. 3 a § 18, odst. 5 č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
Název: OPĚRNÁ STĚNA NA OBECNÍM HŘIŠTI
2. Základní identifikační údaje
2.1. Veřejný zadavatel
Název: Městská část Statutárního města Opavy - Suché Lazce
Sídlo: Přerovecká 21, 747 95 Suché Lazce
IČ: 00300535
2.2 Specifikace veřejné zakázky
Jedná se o novostavbu opěrné stěny, která bude postavena z betonových prefabrikátů v areálu fotbalového hřiště - na parc. číslo 678/1, v k.ú. Suché Lazce.
Předpokládaná cena: 1,5 mil. Kč bez DPH
Kontaktní osoba v případě zájmu o účast: Ing. Ivana Jurečková, tel.: 774 281 066
Způsob objednání zad. dokumentace: Závazná přihláška (e-mailem)
E-mail: iva.jureckova@idiz.cz
Poplatek za zad. dokumentaci: bezúplatně
Prohlídka místa investiční akce: samostatně
Lhůta a místo pro podání nabídek: 7.7.2014 v 16.00 hod, Městská část SMO – Suché Lazce
3. Kvalifikační předpoklady, hodnotící kritéria
3.1. Prokázání kvalifikace
Komplexní čestné prohlášení včetně čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
Kopie výpisu ze ŽL, OR a osvědčení o odborné způsobilosti
Osvědčení - 3 zakázky obdobného charakteru – stavba opěrné a betonové stěny vč. zpevněných ploch formou osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací o finančním objemu prací každé takové zakázky cca 1,5 mil Kč bez DPH.
3.2. Hodnotící kritéria
1. kritérium: Celková výše nabídkové ceny bez DPH 100%
Datum uveřejnění : 26.6.2014

Zverejneni-informaci-o-zakazce-opernazed.doc

vloženo -18.12.2013

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o vydání Změny č. 13 Územního plánu města Opavy. Opatření obecné povahy č.1/2013. celý dokument je zde.
Více informací najdete zde: www.opava-city.cz/uzemni-plan/

vloženo -22.10.2013

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Magistrát města Opavy, odbor hlavního architekta a územního plánu jako úřad územního plánování příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona, za použití ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),

doručuje
návrh Změny č. 13 Územního plánu města Opavy a
oznámení o termínu konání jeho veřejného projednání, které se uskuteční
dne 29. listopadu 2013 ve 13:30 hod.
na Magistrátu města Opavy, odboru hlavního architekta a územního plánu,
pracoviště Krnovská 71C, Opava, 2. patro, kancelář č. 217.

Vzhledem k velkému rozsahu návrhu Změny č. 13 Územního plánu města Opavy není možné jeho úplné znění zveřejnit na úřední desce, proto je umožněno do něho fyzicky nahlížet po celou dobu pro podání připomínek, námitek a stanovisek na odboru hlavního architekta a územního plánu Magistrátu města Opavy, Krnovská ul., budova 71C, kancelář č. 217 a způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
http://www.opava-city.cz/uzemni-plan/projednavane/
Kontaktní údaje:
tel.: +420 553 756 111, fax: +420 553 756 141, e-mail: info@opava-city.cz, http://www.opava-city.cz
Úřední hodiny: PO: 8-11 12-17, ÚT: zavřeno, ST: 8-11 12-17, ČT: 8-11 12-14, PÁ: 8-11 12-14 IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, č.ú.: 27-1842619349/0800 (výdajový), č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový)
Do 7 dnů ode dne veřejného projednání, nejpozději však do 9. prosince 2013 (včetně), může každý uplatnit u pořizovatele své připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány a Krajský úřad Moravskoslezského kraje jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. Stanoviska, námitky a připomínky se uplatňují písemně. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, se nepřihlíží. Stanoviska, námitky a připomínky zasílejte výhradně na adresu pořizovatele:
Magistrát města Opavy
odbor hlavního architekta a územního plánu Horní náměstí 69
pracoviště Krnovská 71C
746 26 Opava
Ing. arch. Zdeněk Bendík
vedoucí odboru hlavního architekta a územního plánu
Celý dokument ke stažení zde: verejna-vyhlaska.pdf

vloženo -2.9.2013

Návrh změny č. 13 Územního plánu města Opavy V souladu s ustn. § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se návrh územního plánu doručuje veřejnou vyhláškou a pro účely seznámení se s návrhem je tento uveden níže, dále je možné do návrhu nahlédnout v době úředních hodin na: Magistrátu města Opavy odboru hlavního architekta a územního plánu pracoviště Krnovská 71 C 746 01 Opava Návrh změny č. 13 Územního plánu města Opavy celé znení nalaznete zde:

oznameni-ZM13.pdf, VV-k-vyveseni-ZM13.pdf

vloženo -17.5.2013

Usnesení ze 61. schůze Rady Statutárního města Opavy ze dne 13. 5. 2013

vloženo -12.4.2013

Usnesení z 59. schůze Rady Statutárního města Opavy ze dne 8. 4. 2013.

vloženo -20.3.2013

Usnesení z 57. schůze Rady Statutárního města Opavy ze dne 11. 3. 2013.

Závěšický

příspěvky vložil
David Závěšický

stránkování úřední desky Suché Lazce - informace Opava

Všechny zápisy ze zastupitelstva městské části Opava-Suché Lazce najdete na stránce zapisy z jednání zastupitelstva. Na stránce zpravodaje pak najdete všechny sucholazecké zpravodaje.

úřední deska Suché Lazce

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 26.3.2024 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

Nyní je k dispozici v elektronické podobě aktuální Sucholazecký zpravodaj 2024-4 (40. stran, 27,7 MB)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665, 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, na základě posouzení schvaluje stavební záměr stavby vodního díla I 750077 Suché Lazce, Na Pískovně, Návrší - výměna vodovodu.

priloha_1341168405_1_2024-422-1.pdf

priloha_1341168405_0_SKM.pdf

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA v rámci řízení o územním plánu oznamuje termín opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 4 Územního plánu Opavy a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území pořizované zkráceným postupem. Opakované veřejné projednání se uskuteční v pondělí 13. 5. 2024 od 15:00 hod. v areálu Magistrátu města Opavy, Krnovská 71D, Opava, v zasedací místnosti č. 139. Více zde.

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 20.2.2024 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

zobrazit vše

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - úterý 16.4.2024:

1) V pátek 19.4.2024 od 20:00 hodin proběhne oslava 79. výročí osvobození obce Suché Lazce, Rudou armádou. Od  20:00 - 20:30 proběhne Lampionový průvod, poté 20:30 - 21:00 pietní akt před památníkem padlých. Od 21:00 - společenská akce na Obecním hřišti MČ Suché Lazce.

2) AVZO TSČ ČR Skála zve střelce a diváky na 39. ročník Poháru osvobození Suchých Lazců, který se bude konat v neděli 21. dubna 2024 od 8 hodin v areálu střelnice na Strážnici v Suchých Lazcích.

Hlášení rozhlasu - pondělí 15.4.2024:

1) Ve středu dne 17.4.2024 v době od 16:00 do 16:30 hodin u obecního úřadu bude v naší obci probíhat vakcinace psů proti vzteklině, očkovací průkazy psů vezměte sebou.

zobrazit vše
Na začátek stránky