Úřední deska Suché Lazce - informace Opava

stránkování úřední desky Suché Lazce - informace Opava

Úřední deska Magistrátu města Opavy

vloženo -11.6.2016

Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy. 16. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy se v pondělí 20. června 2016 v 9.00 hodin do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě.

vloženo -6.6.2016

Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2015 a Účetní závěrka Statutárního města Opavy k rozvahovému dni 31.12.2015

Vážení občané,

v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích, § 43 a § 84, odst.2, písmeno b), v platném znění, zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17, odst. 6., v platném znění, vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění a platným Jednacím řádem Zastupitelstva Statutárního města Opavy (dále ZMO), Vám předkládám

Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2015 a Účetní závěrku Statutárního města Opavy k rozvahovému dni 31.12.2015.

Materiál Závěrečný účet SMO za rok 2015 obsahuje 4 části:

příloha A HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY, která obsahuje komentář, komentáře jednotlivých odborů k hospodaření, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu a další tabulky a materiály, dále obsahuje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Statutární město Opava za období od 1.1.2015 do 31.12.2015,

příloha B FINANČNÍ VYPOŘÁDANÍ A ZŮSTATEK ZBÚ, která obsahuje materiál k finančnímu vypořádání SMO za rok 2015

příloha C PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTEM, ve které je zobrazeno hospodaření příspěvkových organizací a

příloha D OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S VĚTŠINOVÝM PODÍLEM MĚSTA, kde jsou výkazy o hospodaření obchodních společností.

Materiál Účetní závěrka SMO k rozvahovému dni 31.12.2015 obsahuje:

inventarizační zprávu, rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření.

Celý materiál naleznete na následujících odkazech:

Své případné písemné dotazy a připomínky k Závěrečnému účtu Statutárního města Opavy za rok 2015 a k Účetní závěrce Statutárního města Opavy k rozvahovému dni 31.12.2015 zasílejte k rukám vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend Ing. Lenky Grigarové nebo vedoucího finančního a rozpočtového odboru Ing. Miroslava Drösslera, Horní náměstí 69, 746 26 Opava nebo se obraťte přímo na jednotlivé vedoucí odborů, ředitele organizací města, v kopii vždy na odbor finanční a rozpočtový, v termínu do 16. 6. 2016.

K zasílání dotazů můžete rovněž využít e-mailovou adresu zaver.ucet@opava-city.cz .

Jednání ZMO proběhne dne 20.6.2016 od 9:00 hodin v sále Kulturního domu Na Rybníčku.

S pozdravem

Ing. Radim Křupala
primátor Statutárního města Opavy

vloženo -20.5.2016

Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva statutárního města Opavy ze dne 16.5.2016 (RTF: 339 kB)

vloženo -6.5.2016

Veřejné projednání návrhu Územního plánu Opavy se uskuteční dne 22. června 2016 v 16:00 hod. v Kulturním domě Na Rybníčku v Opavě, Na Rybníčku 380/43, Opava. 

Návrh Územního plánu Opavy bude kveřejněmu nahlédnutí do 29. června 2016. Vzhledem k velkému rozsahu návrhu Územního plánu Opavy není možné jeho úplné znění Zveřejnit na úřední desce, proto je umožněno do něho fyzicky nahlížet na odboru hlavního architekta a územního plánu Magistrátu města Opavy, Krnovská ul., budova 71C, kancelář č. 217 a také způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.opava-city.cz/cs/podnikatel-rozvoj-mesta-uzemni-plany/porizovana-upd-pro-mesto-opavu případně také zde: http://www.opava-city.cz/cs/uzemni-plan-opava

vloženo -6.5.2016

Usnesení z 14. zasedání zastupitelstva statutárního města Opavy ze dne 25.4.2016 (RTF: 1.32 MB)

vloženo -5.5.2016

Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy. 15. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy se v pondělí 16. května 2016 v 15:00 hodin v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69 

vloženo -19.4.2016

Upozornění pro vlastníky lesů
Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů (dále jen „orgán státní správy lesů“) podle ustanovení § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dále dle ustanovení § 1 a § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. a), § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) v souladu s § 154 správního řádu
upozorňuje
v souvislosti s předpokládanou gradací kůrovců (lýkožrout smrkový, lýkožrout severský, lýkožrout menší a další druhy lýkožroutů na smrku) v roce 2016 a s ohledem na možné opakované nepříznivé rozložení atmosférických srážek v průběhu roku vlastníky lesů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Opava, na povinnosti v ochraně lesa, vyplývající pro ně z lesního zákona a souvisejících právních předpisů... celý text v dokumentu

vloženo -15.4.2016

Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy. 14. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy se v pondělí 25. dubna 2016 od 9 hodin v Kulturním domě Na Rybníčku v Opavě. Od 13 do 13:30 hodin se budou projednávat podněty a dotazy občanů města.

vloženo -17.2.2016

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva statutárního města Opavy ze dne 8.2.2016 (RTF: 1.18 MB) Příloha č. 1 (XLSX: 109.23 kB)

vloženo -2.2.2016

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva statutárního města Opavy ze dne 27.1.2016 (RTF: 378.14 kB)

vloženo -28.1.2016

Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy. 13. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy se uskuteční v pondělí dne 8. února 2016 od 9.00 hodin v Kulturním domě Na Rybníčku v Opavě

vloženo -19.1.2016

Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy. 12. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy se uskuteční v pondělí dne 27. ledna 2016 v 16:00 hodin do zasedací místnosti rady města, budova Hlásky, Horní náměstí 69, Opava.

vloženo -23.12.2015

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva statutárního města Opavy ze dne 14.12.2015. (RTF: 1,12 MB)

vloženo -3.12.2015

Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy. 11. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy se uskuteční v pondělí dne 14. prosince 2015 v 9.00 hodin do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě.

vloženo -27.11.2015

Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva statutárního města Opavy ze dne 23.11.2015. (RTF: 455.60 kB)

Závěšický

příspěvky vložil
David Závěšický

stránkování úřední desky Suché Lazce - informace Opava

Všechny zápisy ze zastupitelstva městské části Opava-Suché Lazce najdete na stránce zapisy z jednání zastupitelstva. Na stránce zpravodaje pak najdete všechny sucholazecké zpravodaje.

úřední deska Suché Lazce

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 10.5.2022 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 31.5.2022 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 19.7.2022 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 14.9.2022 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

Zápis z ustanovujícího zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 17.10.2022 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

Nyní je k dispozici v elektronické podobě aktuální sucholazecký zpravodaj 2022-6 (32. stran, 10,2 MB)

Magistrát města Opavy, odbor dopravy povoluje omezení obecného užívání komunikace uzavírkou a užití přechodného dopravního značení k vyznačení předmětné uzavírky na ulici III/4663 na ul. Přerovecká v Suchých Lazcích v termínu od 2.5.2022 – 22.7.2022. Jedná se o úplnou uzavírku – MIMO VOZIDEL STAVBY BUS A IZS. Objízdná trasa I/11 přes sil. III/01125 v Nových Sedlicích zpět na sil. III/4663. Celý dokument zde.

Zápis z 19. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 8.2.2022 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

zobrazit vše

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - čtvrtek 8.12.2022:

1) Výbor Sboru dobrovolných hasičů Suché Lazce oznamuje svým členům, že v pátek 9. prosince se koná výroční Valná hromada. Začátek je v 17:00 hodin v kulturním domě obce. Srdečně zve výbor SDH Suché Lazce.

Hlášení rozhlasu - úterý 5.12.2022:

1) Místní knihovna Opava - Suché Lazce upozorňuje čtenáře, že bude pobočka knihovny v Suchých Lazcích uzavřena od 13. prosince 2022 do 1. ledna 2023. Naposled bude knihovna otevřena 12. prosince 2022 od 16:00 do 18:00 hodin. Pravidelně půjčovat se začne v pondělí 2. ledna 2023 od 16:00 do 18:00 hodin.

2) Výbor klubu důchodců, zve své členy na pravidelné setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 8.12.2022 od 16:00 hodin, v salonku Hostince U Baly.

3) Obecní úřad Suché Lazce ve spolupráci s dobrovolníky pořádá Vánoční jarmark, který se uskuteční v neděli 11.12.2022 v kulturním domě od 9 do 17 hodin. Můžete se těšit na ručně dělané výrobky vánočního charakteru, příjemnou vánoční atmosféru a samozřejmě vánoční svařák, horkou medovinu a občerstvení. Děti se mohou těšit na dílničky, pohádky a další zábavu.

zobrazit vše
Na začátek stránky