Úřední deska Suché Lazce - informace Opava

stránkování úřední desky Suché Lazce - informace Opava

Úřední deska Magistrátu města Opavy zde

vloženo -3.10.2016

Usnesení z 17. zasedání zastupitelstva statutárního města Opavy ze dne 19.9.2016 (pdf, 170 kB)

vloženo -9.9.2016

Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy. 17. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy se v pondělí 19. září 2016 v 9.00 hodin do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě.

vloženo -20.7.2016

Průzkum zájmu o svoz bioodpadu. Město by rádo zavedlo svoz bio odpadu z celého města a chce zažádat o dotaci na nákup hnědých popelnic a kontejnerů. Jako podklad pro žádost o dotaci slouží projevený zájem občanů o tento druh svozu a na jeho základě vytvořená analýza. Abychom věděli, o kolik hnědých popelnic má město Opava žádat, prosíme občany, aby se zúčastnili následujícího průzkumu a vyplnili anketní lístek. Aby se zúčastnili následujícího průzkumu je nutné vyplnit anketní lístek.

vloženo -30.6.2016

Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva statutárního města Opavy ze dne 20.6.2016 Příloha č.1. (pdf, 140,67kB)

vloženo -11.6.2016

Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy. 16. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy se v pondělí 20. června 2016 v 9.00 hodin do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě.

vloženo -6.6.2016

Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2015 a Účetní závěrka Statutárního města Opavy k rozvahovému dni 31.12.2015

Vážení občané,

v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích, § 43 a § 84, odst.2, písmeno b), v platném znění, zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17, odst. 6., v platném znění, vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění a platným Jednacím řádem Zastupitelstva Statutárního města Opavy (dále ZMO), Vám předkládám

Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2015 a Účetní závěrku Statutárního města Opavy k rozvahovému dni 31.12.2015.

Materiál Závěrečný účet SMO za rok 2015 obsahuje 4 části:

příloha A HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY, která obsahuje komentář, komentáře jednotlivých odborů k hospodaření, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu a další tabulky a materiály, dále obsahuje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Statutární město Opava za období od 1.1.2015 do 31.12.2015,

příloha B FINANČNÍ VYPOŘÁDANÍ A ZŮSTATEK ZBÚ, která obsahuje materiál k finančnímu vypořádání SMO za rok 2015

příloha C PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTEM, ve které je zobrazeno hospodaření příspěvkových organizací a

příloha D OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S VĚTŠINOVÝM PODÍLEM MĚSTA, kde jsou výkazy o hospodaření obchodních společností.

Materiál Účetní závěrka SMO k rozvahovému dni 31.12.2015 obsahuje:

inventarizační zprávu, rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření.

Celý materiál naleznete na následujících odkazech:

Své případné písemné dotazy a připomínky k Závěrečnému účtu Statutárního města Opavy za rok 2015 a k Účetní závěrce Statutárního města Opavy k rozvahovému dni 31.12.2015 zasílejte k rukám vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend Ing. Lenky Grigarové nebo vedoucího finančního a rozpočtového odboru Ing. Miroslava Drösslera, Horní náměstí 69, 746 26 Opava nebo se obraťte přímo na jednotlivé vedoucí odborů, ředitele organizací města, v kopii vždy na odbor finanční a rozpočtový, v termínu do 16. 6. 2016.

K zasílání dotazů můžete rovněž využít e-mailovou adresu zaver.ucet@opava-city.cz .

Jednání ZMO proběhne dne 20.6.2016 od 9:00 hodin v sále Kulturního domu Na Rybníčku.

S pozdravem

Ing. Radim Křupala
primátor Statutárního města Opavy

vloženo -20.5.2016

Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva statutárního města Opavy ze dne 16.5.2016 (RTF: 339 kB)

vloženo -6.5.2016

Veřejné projednání návrhu Územního plánu Opavy se uskuteční dne 22. června 2016 v 16:00 hod. v Kulturním domě Na Rybníčku v Opavě, Na Rybníčku 380/43, Opava. 

Návrh Územního plánu Opavy bude kveřejněmu nahlédnutí do 29. června 2016. Vzhledem k velkému rozsahu návrhu Územního plánu Opavy není možné jeho úplné znění Zveřejnit na úřední desce, proto je umožněno do něho fyzicky nahlížet na odboru hlavního architekta a územního plánu Magistrátu města Opavy, Krnovská ul., budova 71C, kancelář č. 217 a také způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.opava-city.cz/cs/podnikatel-rozvoj-mesta-uzemni-plany/porizovana-upd-pro-mesto-opavu případně také zde: http://www.opava-city.cz/cs/uzemni-plan-opava

vloženo -6.5.2016

Usnesení z 14. zasedání zastupitelstva statutárního města Opavy ze dne 25.4.2016 (RTF: 1.32 MB)

vloženo -5.5.2016

Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy. 15. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy se v pondělí 16. května 2016 v 15:00 hodin v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69 

vloženo -19.4.2016

Upozornění pro vlastníky lesů
Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů (dále jen „orgán státní správy lesů“) podle ustanovení § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dále dle ustanovení § 1 a § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. a), § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) v souladu s § 154 správního řádu
upozorňuje
v souvislosti s předpokládanou gradací kůrovců (lýkožrout smrkový, lýkožrout severský, lýkožrout menší a další druhy lýkožroutů na smrku) v roce 2016 a s ohledem na možné opakované nepříznivé rozložení atmosférických srážek v průběhu roku vlastníky lesů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Opava, na povinnosti v ochraně lesa, vyplývající pro ně z lesního zákona a souvisejících právních předpisů... celý text v dokumentu

vloženo -15.4.2016

Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy. 14. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy se v pondělí 25. dubna 2016 od 9 hodin v Kulturním domě Na Rybníčku v Opavě. Od 13 do 13:30 hodin se budou projednávat podněty a dotazy občanů města.

vloženo -17.2.2016

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva statutárního města Opavy ze dne 8.2.2016 (RTF: 1.18 MB) Příloha č. 1 (XLSX: 109.23 kB)

vloženo -2.2.2016

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva statutárního města Opavy ze dne 27.1.2016 (RTF: 378.14 kB)

vloženo -28.1.2016

Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy. 13. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy se uskuteční v pondělí dne 8. února 2016 od 9.00 hodin v Kulturním domě Na Rybníčku v Opavě

Závěšický

příspěvky vložil
David Závěšický

stránkování úřední desky Suché Lazce - informace Opava

Všechny zápisy ze zastupitelstva městské části Opava-Suché Lazce najdete na stránce zapisy z jednání zastupitelstva. Na stránce zpravodaje pak najdete všechny sucholazecké zpravodaje.

úřední deska Suché Lazce

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 26.3.2024 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

Nyní je k dispozici v elektronické podobě aktuální Sucholazecký zpravodaj 2024-4 (40. stran, 27,7 MB)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665, 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, na základě posouzení schvaluje stavební záměr stavby vodního díla I 750077 Suché Lazce, Na Pískovně, Návrší - výměna vodovodu.

priloha_1341168405_1_2024-422-1.pdf

priloha_1341168405_0_SKM.pdf

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA v rámci řízení o územním plánu oznamuje termín opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 4 Územního plánu Opavy a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území pořizované zkráceným postupem. Opakované veřejné projednání se uskuteční v pondělí 13. 5. 2024 od 15:00 hod. v areálu Magistrátu města Opavy, Krnovská 71D, Opava, v zasedací místnosti č. 139. Více zde.

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 20.2.2024 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

zobrazit vše

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - úterý 16.4.2024:

1) V pátek 19.4.2024 od 20:00 hodin proběhne oslava 79. výročí osvobození obce Suché Lazce, Rudou armádou. Od  20:00 - 20:30 proběhne Lampionový průvod, poté 20:30 - 21:00 pietní akt před památníkem padlých. Od 21:00 - společenská akce na Obecním hřišti MČ Suché Lazce.

2) AVZO TSČ ČR Skála zve střelce a diváky na 39. ročník Poháru osvobození Suchých Lazců, který se bude konat v neděli 21. dubna 2024 od 8 hodin v areálu střelnice na Strážnici v Suchých Lazcích.

Hlášení rozhlasu - pondělí 15.4.2024:

1) Ve středu dne 17.4.2024 v době od 16:00 do 16:30 hodin u obecního úřadu bude v naší obci probíhat vakcinace psů proti vzteklině, očkovací průkazy psů vezměte sebou.

zobrazit vše
Na začátek stránky