Chodník Přerovec

Chodník Suché Lazce - Přerovec

Zpět na projekty Suché Lazce

Projekt je REALIZOVÁN

Termín realizace 27.8.2018 - 30.11.2018.

"Bezpečný chodník – Suché Lazce"
Cílem projektu je vybudování nového chodníku na ulici Přerovecká podél silnice III/4663 v městské části Opava - Suché Lazce. Nový chodník naváže na stávající chodník vedoucí ulicí Přerovecká a umožní tak souvislý průchod celou obcí. Chodník bude v celkové délce 684,9 m, na stávající chodník naváže v místech od RD č.p. 184 a pokračuje po vjezd na točnu autobusů MHD na konci obce. Jeho vybudováním bude zajištěn bezpečnější pohyb pěších, kteří jsou v současné době nuceni pro chůzi využít okraje vozovky. Současně bude prostřednictvím realizace projektu umožněn přístup osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace - chodník bude v celé délce řešen jako bezbariérový. Pozemky, na kterých bude chodník vybudován, dnes nemají žádné využití, slouží pouze jako zatravněná příkopa, která odvádí povrchovou vodu ze silnice.
Chodník je řešen jako dlážděný ze zámkové dlažby šedé, šířka chodníku je navržená v hodnotě 1,5 metrů z důvodu stávajících prudkých vjezdů, kdy je nutno zachovat sjízdnost vjezdů a tím i jejich co největší délku. Mezi chodníkem a oplocením zůstane zachován stávající zatravněný pás.
Prostřednictvím realizace projektu dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti pěšího provozu v obci vzhledem k intenzitě dopravy na přilehlé komunikaci, kdy ulice Přerovecká tvoří hlavní průtah obcí do dalších obcí a příjezd k vodní ploše, která slouží pro rybářské a rekreační účely. Podél nového chodníku se nachází zástavba rodinných domů, zastávky MHD a restaurační zařízení.
V rámci projektu bude současně řešeno odvodnění stávající komunikace, tyto výdaje nejsou nárokovány v rámci této žádosti o dotaci.

Popis umístění plánovaného chodníku na Přerovci v Suchých Lazcích - video k žádosti o dotaci k SFDI

Procesní řízeni kolem realizace chodníku

19.12.2018 - obec Suché Lazce získala všechna vyjádření ke kolaudačnímu souhlasu k chodníku podél ulice Přerovecká. V neděli 23.12.2018 od 14:00 hod se konal slavnostní PRVNÍ VÝŠLÁP, který začal od restaurace HEJA. Celý článek zde.

7.12.2018 - Stav realizace chodníku na Přerovci ze dne 7.12.2018. Realizace pokračuje dle stanoveného harmonogramu. Probíhají dokončovací práce tak, aby vše mohlo být skolaudováno do konce roku. Celý článek zde.

13.11.2018 - Realizace chodníku na Přerovci pokračuje dle stanoveného harmonogramu. Předpokládané dokončení je 15.12.2018. Celý článek zde

10.9.2018 - Po tříleté přípravě začala hlavní investiční akce v Suchých Lazcích ve volebním období 2014 - 2018. Chodník na Přerovci v délce 673 m podél hlavní komunikace směr Pustá Polom se v Suchých Lazcích řešil od roku 2001. Celý článek zde.

27.8.2018 - došlo k předání staveniště realizátru chodníku a vítězi výběrového řízení firmě STAVPRESS SMART s.r.o.. Termín realizace 27.8.2018 - 30.11.2018.

24.6.2018 - probíhá pokládka suchovodu na Přerovci, kterou realizuje SmVak. Rekonstrukce vodovodu je první fází před realizací hlavní investiční akce za rok 2014-18 "realizace chodníku na Přerovci". Dle harmonogramu by měla začít 27.8.2018 a měla by trvat cca 3 měsíce. V tuto chvíli máme stavební povolení, akci krytou finančnímu prostředky ve výši 5.200.000,-Kč a v současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Celý článek zde.

4.4.2018 bylo na úřední desce Magistrátu města Opavy vyvěšeno stavební povolení pro akci "Chodník podél silnice III/4663 ul. Přerovecká, Suché Lazce". Poté co se podařilo zajistit spolufinancování akce z 50% z rozpočtu města Opavy a následně zbytek financí schválilo zastupitelstvo městské části Suché Lazce na svém posledním zasedání, byly splněny všechny nutné náležitosti k vypsání veřejné zakázky k hlavní investici v období 2014 - 2018. Investice a její realizace je vázaná na rekonstrukci vodovodu, která musí proběhnout před samotnou realizací chodníku. Celý článek zde.

29. zasedání zastupitelstva 11.1.2018 - Starosta obce dále informoval zastupitele o chodníku na Přerovec. Musely být zapracovány mírné nedostatky do projektové dokumentace. Bylo již zažádáno o stavební povolení, které bude uděleno v únoru. Na konci května 2018 se začne stavět. Předpoklad je, že do tří měsíců bude chodník zrealizován. Dále starosta obce informoval, že se jedná o velkou investici. Na vše bude dohlížet SMO. SMO bude řídit jak výběrové řízení, tak i stavební dozor. Starosta sdělil, že cena projektu by měla být o dva milióny nižší Tedy ne předpokládaných 7 mil. Kč, ale 5 mil. Kč. SMO se bude podílet polovinou na investici.

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2017 - 0007551000000 - Chodník podél sil.III/4663, ul.Přerovecká, Suché - projektová dokumentace - 231.110 Kč

28. zasedání zastupitelstva 7.11.2017 - bod 4 / 28 - Chodník na Přerovci. Starosta obce informoval zastupitele, že projektová dokumentace k chodníkům je hotová. S panem projektantem byli v Praze na SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury). Projekt byl prokonzultován, byly nalezeny drobné chyby, které se v projektu musely opravit. Dále starosta obce sdělil, že vedení SmVaK, a. s. se rozhodlo ve stejný termín začít opravovat vodovod na Přerovci a musí tedy dojít ke schůzce starosty MČ Suché Lazce a zstupců SmVak, aby se zajistila koordinace při výstavbě chodníku a rekonstrukci vodovodu. Schůzka je naplánovaná na čtvrtek 9. 11. 2017 v 9.00 hod na Obecním úřadě MČ Suché Lazce. Společné stanovisko se poté předá Správě silnic MSK. Starosta obce dále informoval, že další problém je u vjezdu pana Vašíčka, ale lze zde zažádat o výjimku. Tato výjimka se uděluje ve výjimečných případech a povolení bychom měli dostat. Starosta obce sdělil, že čekáme na vyjádření Správy silnic MSK. Správa silnic MSK na základě koordinovaného stanoviska obce a SmVaK vydá souhlas, který předá na odbor dopravy a poté se bude čekat na stavební povolení, které by mělo být vydáno do konce roku. V lednu se pak zažádá o dotaci. Vyčíslená cena projektu chodínku na Přerovci je cca 7 mil. korun s DPH. P. Vašíček se domnívá, že po dostavění chodníku, se nedostane do vjezdu. Starosta obce sdělil, že byl ujištěn panem projektantem, že by k takové situaci nemělo dojít. Dále starosta obce sdělil, že chodník by se měl začít realizovat v květnu až v červnu 2018. Realizátory bude vybírat Statutární město Opava. Zastupitelé berou na vědomí

Zpravodaj 2017-12 - V problematice realizace chodníku na Přerovci jsme konečně u cíle s projektovou dokumentací a se všemi vyjadřovačkami a projekt je podán na odboru dopravy k vydání stavebního povolení a já doufám, že po dvou letech příprav jsou všechny administrativní problémy za námi. Realizace samotného chodníku musí být koordinována s opravou vodovodního řádu, kdy se nakonec SmVak rozhodl v příštím roce realizovat výměnu vodovodního řádu. Od Reastaurace Heja až po autobusovou točnu, bude realizována výměna vodovodního řádu bezvýkopovou metodou a dále od Restaurace Heja směrem nahoru bude do místa, kde končí současný chodník realizována nová výstavba vodovodního řádu klasickou výkopovou metodou. V rámci realizace nového chodníku musíme počkat nejdříve na SmVak a následně můžeme začít se stavbou chodníku. Celá akce by měla skončit v období srpen –září.

26. zasedání zastupitelstva 29.8.2018 - bod 5 / 26 - Starosta obce informoval o chodníku na Přerovec. Projektová dokumentace je již hotová. Proběhlo jednání s MMO. Starosta sdělil, že 14. 9. 2017 od 17:00 proběhne veřejné projednávání ohledně chodníku na Přerovec, které se uskuteční v Kulturním zařízení obce. Starosta obce oznámil, že jednal s primátorem MMO o financování chodníku na Přerovec. Pan primátor přislíbil spoluúčast na financování projektu.

Zpravodaj 2017-8 - Rád bych Vás také informoval, že se nám konečně podařilo zkompletovat projekt pro chodník na Přerovci. 14. září od 17:00 hod proběhne v kulturním zařízení veřejné projednání se všemi majiteli vjezdů, tak abychom je všechny informovali o následných krocích při realizaci chodníku na Přerovci.

24. zasedání zastupitelstva 16.5.2017 - bod 4 / 24 - Dále starosta obce sdělil, že v projektu chodníku na Přerovci muselo dojít ke změně a upravuje se projektová dokumentace. Parkoviště u restaurace Heja výstavbou chodníku zanikne. Starosta obce bude usilovat o odkup pozemku naproti restaurace Heja, kde by mohlo vzniknout náhradní parkoviště. První jednání s majiteli pozemků by mělo proběhnout příští týden. Po vyhotovení upravené projektové dokumentace chodníku na Přerovec proběhnou jednání s primátorem SMO. Dále starosta obce přislíbil setkání se všemi majiteli dotčených pozemků s ohledem na to, že jim bude vysvětlen celý projekt chodníku a dále bude s každým majitelem nemovitosti domluven individuální přístup při stavbě chodníku.

Zpravodaj 2017-6 - Prodlužuje se ovšem jednání ohledně projektu k chodníku na Přerovci. Snažíme se vypracovat co nejlepší projekt, který by na jedné straně splňoval všechny požadavky jednak dotčených stran a také požadavky poskytovatele dotace a na druhé straně, aby tento chodník byl pro všechny co nejkomfortnější. O dalším vývoji Vás budu informovat v dalším čísle našeho zpravodaje.

22. zasedání zastupitelstva 21.2.2017 - bod 4 / 22 -Starosta odpověděl, že projektová dokumentace je již hotová, chystá se naplánovat schůzku s občany, realizace by měla začít v říjnu letošního roku. Nyní vše závisí na vyjádření jednotlivých odborů MMO. Na pozemcích pro zhotovení chodníků je totiž projektována také kanalizace a ta může mírně brzdit rozhodnutí dotčených orgánů.
bod 11/22 - Starosta obce sdělil další informace k chodníku na Přerovci. Starosta uvedl, že vjezdy k jednotlivým domům bude platit obec, ale chodník k brance si již budou platit občané sami. Proinvestováno by mělo být cca 6 mil. Kč. Chodník bude začínat na Přerovecké ulici 130 u pana H. a povede až k točně autobusu.

21. zasedání zastupitelstva 10.1.2017 - bod 4 /21 - Starosta obce dále informoval zastupitele o administrativních náležitostech v rámci zhotovení nového chodníku na ulici Přerovecká. Nadále probíhá zhotovení projektové dokumentace. Vše se chystá tak, aby realizace proběhla v tomto roce.

20. zasedání zastupitelstva 29.11.2016 - bod 8/16 - Starosta požádal zastupitelstvo o udělení plné moci firmě J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, zastoupenou p. Ing. S. J., v rámci projektové dokumentace chodníků na Přerovci. Na základě plné moci je zmocněnec oprávněn ke všem právním úkonům a jednáním a zastupováním před dotyčnými úřady a orgány státní správy a samosprávy.

19. zasedání zastupitelstva 11.10.2016 - bod 5/16 - Starosta dále informoval zastupitele o schválení rozpočtu na rok 2017 ve výši 4 528 000 Kč. V roce 2017 je možné rovněž čerpat z rezervního fondu, kde výše finančních prostředků bude činit cca 2 500 000 Kč. V následujícím roce bude investováno především do realizace chodníku na Přerovci. Starosta obce dále konstatoval, že v současné době probíhá tvorba projektové dokumentace ze strany J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, s.r.o. pro chodník na Přerovci.

18. zasedání zastupitelstva 6.9.2016 - bod 5 / 16 Chodníky na Přerovci – schválení dodavatele projektové dokumentace. Starosta informoval zastupitele o nutnosti zhotovit projektovou dokumentaci pro chodník na Přerovci. Pro zhotovení nabídek na zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení byli osloveni čtyři dodavatelé. Jako jediný dodavatel poskytl nabídku J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, s.r.o.

Zpravodaj 2016-8 - Postoupili jsme také ve věci realizace chodníku na Přerovci. V současné době máme již cenové nabídky na realizaci projektové dokumentace a proběhla první schůzka v Praze na Statním fondu dopravní infrastruktury a všechny kroky povedou k tomu, abychom získali dotaci na realizaci tohoto chodníku z fondu.

15. zasedání zastupitelstva 3.5.2016 - bod 4/15 - Starosta rovněž seznámil zastupitele s informacemi, týkající se současného stavu vodní nádrže Sedlinka a jejího vyčíštění. K projektové dokumentaci malých vodních nádrží, byl proveden biologický průzkum, avšak jeho výsledky nedosáhly kladných hodnot. Z tohoto důvodu se čištění vodní nádrže prodlouží, a taktéž se navýší náklady. Úplné vypouštění vodní nádrže Sedlinka, je plánováno na podzim tohoto roku. Předpokládané čištění nádrže se odkládá na rok 2017. Mělo by trvat cca rok a půl.

12. zasedání zastupitelstva 5.1.2016 - bod 5 / 12 Starosta informoval zastupitele s přípravou výstavby chodníku na Přerovci, v plánu je oslovit aspoň 5 projektantů.

11. zasedání zastupitelstva 15.12.2015 - bod 6 / 11 Chodník - Přerovec. Starosta informoval zastupitele o setkání se zástupci Technických služeb s. r. o., výsledkem toho to jednání bylo, že neexistuje žádná zásadní překážka ve výstavbě chodníku na Přerovci. Hrubý odhad nákladů na realizaci je 3,5 – 4 mil. Kč (včetně DPH). Starosta byl pověřen k oslovení projektantů, kteří budou osloveni s nabídkou realizace projektové dokumentace.

6. zasedání zastupitelstva 12.5.2015 - bod 5/6 Hlavní investice pro MČ Suché Lazce pro období 2015/2018. Dne 15.4.2015, proběhla v sále Hostince u Baly veřejná debata o hlavních investicích v naší obci na období 2015/2018. Této debaty se zúčastnilo 43 občanů. Byly prezentovány 4 návrhy: Vybudování kořenové kanalizace. Realizace chodníků na Přerovci. Rekonstrukce ulice Na Pískovně. Výstavba víceúčelového kulturně společenského zařízení. Jedná se o investici, financovanou Magistrátem města Opavy (mimo rozpočet obce). Většina občanů se přiklonila k projektu "Realizace chodníků na Přerovci". Starosta vyzval zastupitele k hlasování o hlavní investici pro období 2015/2018 "Realizace chodníků na Přerovci". Zastupitelé souhlasí: 9.

5. zasedání zastupitelstva 3.3.2015 bod 5/5 Hlavní investice na volební období 2014–2018. Starosta vyzval zastupitele, aby se vyjádřili k hlavní investici na volební období 2014 -2018, a otevřel debatu. P. David Závěšický navrhl, aby hlavní investicí bylo vybudování chodníku na Přerovci, z důvodu bezpečnosti občanů. P. Ing. Václav Skuplík podpořil a doplnil návrh p. Závěšického, aby hlavní investici bylo vybudování chodníků na Přerovci, byla zahrnuta komplexní příprava kanalizace na Přerovci. P. Bc. Jiří Lerche navrhl, aby hlavní investicí byla kořenová čistička a kanalizace v naší obci. Starosta konstatoval, že jako hlavní investici pro volební období 2014–2018, nelze považovat vybudování kořenové čističky a kanalizace, z důvodů velmi vysokých nákladů na uskutečnění tohoto projektu. P. Bc. Jiří Lerche tedy navrhl, aby v rámci této hlavní investice byla vystavěna komplexní budova, která by sloužila JSDH, zaměstnancům a dalším složkám. Další návrh p. Bc. Jiřího Lercheho byl vybudování nového kulturního domu, nebo víceúčelového zastřešeného sportoviště, které by sloužilo složkám, ZŠ a MŠ Suché Lazce, ale také pro pořádání společenských akcí. Starosta navrhl jako hlavní investici celkovou rekonstrukci ul. Na Pískovně a ul. Ve Dvoře. Zastupitelé se shodli, že o této investici by neměli rozhodovat sami a měli by dát prostor projevit se také občanům, aby měli možnost se vyjádřit k této investici, popřípadě předložit své návrhy na tuto hlavní investici. Zastupitelé se také shodli, že občané mohou své návrhy odevzdat v úředních hodinách na Obecním úřadě do 10. 04. 2015. A dne 14. 04. 2015 proběhne v sále Hostince u Baly Zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce, spojeno s veřejnou schůzí, na které se budou moci občané k této problematice hlavní investice vyjádřit, případně prezentovat své návrhy. Informace budou zveřejněny i ve zpravodaji. Odročeno na příští zasedání zastupitelstva.

Z historie

Poprvé se objevila myšlenka vybudovat chodník na Přerovci v druhé polovině roku 2001. Byla dokonce zpracovaná projektová dokumentace. Projekt však nebyl nikdy dotažen k realizaci. Poslední záznam o nějaké činnosti kolem chodníků se objevil v říjnovém zpravodaji 2002. Po volbách do obecního zastupitelstva na rok 2002-2006 se již o chodníku dále nediskutovalo. Viz výtah z dokumentace níže. Nové zastupitelstvo zvolené na obdobé 2014-2018 se rozhodlo v realizaci pokračovat. Muselo se však začít uplně od začátku, protože stará projektová dokumentace (16 let) se již nedala na tento projekt kvůli současným normám použít. Díky aktivitě starosty Mgr. Petra Orieščíka se nakonec podařilo zrealizovat tento projekt v roce 2018.

zpravodaj 2002-10 - Chodník na ul. Přerovecké. Jak jste již byli informováni v předcházejícím zpravodaji, má být v letošním roce zahájena výstavba chodníku podél ul. Přerovecké, a to v úseku od pozemku p. Víta Halšky až po točnu MDPO na Přerovci. Vzhledem ke komplikacím při projednávání projektu (vjezdy do objektů a zastávka MHD před restaurací Heja) je její zahájení v letošním roce ohroženo. Letos měly být provedeny práce celkem za 1,7 mil. Kč.

zpravodaj 2002-4 - Chodník na ul. Přerovecké. Jak jste již byli informováni v předcházejícím zpravodaji, bude v letošním roce zahájena výstavba chodníku podél ul. Přerovecké, a to v úseku od pozemku p. Víta Halšky až po točnu MDPO na Přerovci. Předpokládané celkové náklady jsou 4,4 mil. Kč. V letošním roce by měly být provedeny práce celkem za 1,7 mil. Kč.

zpravodaj 2002-1 - Chodník ul. Přerovecká. V příštím roce má být zahájena investiční výstavba. "Výstavba chodníku podél ulice Přerovecké" (v úseku od pozemku pana Vít. Halšky až po točnu MDPO na Přerovci po pravé straně komunikace).

Zpravodaj 2001-9 - Chodník ul. Přerovecká. Dále byly zahájeny projektové práce na dobudování chodníku po pravé straně podél ulice Přerovecké a to v úseku kde dosud chybí (od pozemku pana Vít. Halšky až po točnu MDPO na Přerovci). V příštím roce má být zahájena investiční výstavba. "Výstavba chodníku podél ulice Přerovecké " (v úseku od pozemku pana Vít. Halšky až po točnu MDPO na Přerovci po pravé straně komunikace).
Zpracoval: V. Hanke


Zpět na projekty Suché Lazce

sdílet článek o chodníku Přerovec na
Facebooku

Závěšický

článek o chodníku na Přerovec připravil
David Závěšický (2018)

Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - čtvrtek 13.6.2024:

1) TJ Suché Lazce, z.s. - LAZIO za podpory MČ Suché Lazce, zve všechny fanoušky na utkání mužů TJ Suché Lazce – Raduň Zápas se koná v sobotu 15. 6. 2024 v 15 hodin na obecním hřišti v Suchých Lazcích. Občerstvení zajištěno.

2) Obecní úřad ve spolupráci s rodinou Kalužíkových a kronikářem D. Závěšickým zvou všechny občany na výstavu fotografií sucholazeckého fotografa Josefa Kalužíka. Týdenní výstava začíná v pondělí 17. 6. až do pátku 21.6.2024, denně od 16 do 19 hodin v Kulturní domě

Hlášení rozhlasu - úterý 11.6.2024:

1) Výbor Klubu důchodců zve své členy na pravidelné setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 13.6.2024 od 16 hodin, v salonku Hostince U Baly.

zobrazit vše

Kalendář akcí

17.6.2024 od (16:00) hodin:

Výstava fotografií Josefa Kalužíka, od pondělí 17.6.2024 do pátku 21.6.2024 denně od 16 do 19 hodin v kulturním zařízení. Pozvánka.

21.6.2024 od (15:30) hodin:

Od 15:30 hodin v areálu střelnice na Strážnici, "9. ročník - Nohejbalový turnaj trojic, amatérských družstev 2024" Suché Lazce, pořádá AVZO. Pozvánka.

28.6.2024 od (18:00) hodin:

AVZO Suché Lazce srdečně zve na 7. ročník "Táboráček" v areálu střelnice na Strážnici. Pozvánka.

3.7.2024 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na zelený odpad.

7.8.2024 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na zelený odpad.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Napojení na přípojku kanalizace v S. Lazcích jste realizovali / budete realizovat? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Svépomocí 1-2 lidé. 29%
Svépomocí 3 a více lidí. 21%
Odbornou firmou. 7%
Živnostníkem/(y) se zaměření na výkopové práce. 43%

Celkem hlasů: 82 | Hlasování začalo: 11.4.2023 01:00 | Hlasování končí: 11.4.2024 01:00 | všechny ankety

Na začátek stránky