Zpravodaj říjen 2002

Sucholazecký zpravodaj - říjen 2002

Vážení občané.
Od vydání minulého zpravodaje uběhlo již šest měsíců. Za toto období došlo v naší městské části k mnoha událostem a změnám:

Informace o naší obci na internetu.
Dne 21. 5. 2002 v 13:54 byl spuštěn web www.suchelazce.cz Iniciátorem akce byl starosta Václav Hanke, který připravil podklady. Stránky vytvořil a o jejich spuštění se zasloužil pan David Závěšický. Ukázka první stránky je na obálce tohoto zpravodaje.

Středisko živočišné výroby v Suchých Lazcích-změna účelu užívání
Dne 13. 5. 2002 proběhlo v Suchých Lazcích veřejné projednání ve výše uvedené věci. Na zasedání zastupitelstva dne 21. 5. 2002 zastupitelstvo městské části Opava-Suché Lazce revokovalo své usnesení takto:

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městské části Opava-Suché Lazce ze dne 30. 10. 2001:
Zastupitelstvo nesouhlasí se záměrem Zemědělské a. s. Opava - Kylešovice na změnu chovu hospodářských zvířat v k. ú. Suché Lazce.

Dne 2. 8. 2002 došel na náš úřad dopis Krajského úřadu Moravskoslezkého kraje zn ŽPZ/1096/02, z něhož vyjímáme závěr: "Na základě dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí, posudku, protokolu z veřejného projednání a všech zjištěných kladných i záporných vlivů záměru na životní prostředí vydává Krajský úřad Moravskoslezkého kraje jako příslušný orgán podle zák. č. zákona č. 244/1992 Sb., o posouzení vlivů na životné prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., a v souladu s § 11, odst. 1 citovaného zákona nesouhlasné stanovisko k záměru stavby Středisko živočišné výroby v Suchých Lazcích."

Hasičská zbrojnice.
Na základě požadavku sboru dobrovolných hasičů bylo provedeno dodláždění plochy z východní strany u has. zbrojnice a kolem stožáru na sušení hadic. s nákladem ve výši 97.519,80 Kč a také byl zakoupen krb na opékání. K zajištění scházejícího přístřešku na nářadí a pomůcky pro výcvik byla převedena na požadovanou výstavbu přístřešku o rozměrech 6x2,5 m částka 50 000,- Kč na odbor investic magistrátu města, který zajistí jeho realizaci.
Dále byla provedena oprava zpevněné plochy před kontejnery na ul. Ve Dvoře, a to nákladem 61 590,90 Kč.

Kontejnery na odpad.
Dle požadavku ÚMČ byly v srpnu rozmístěny další kontejnery na odpad, a to na ul. Sedlické - tři kusy naproti p. Luskové. Další dva kontejnery byly umístěny na Přerovci naproti p. Jiřího Fuska. Tři kontejnery měly stát u KZ, nebylo však nalezeno vhodné místo pro jejich umístění a tak byl přidán jeden kontejner na ul. U Kašny. V prvním týdnu měsíce září byly v obci rozmístěny nádoby na odpadky, celkem 11 ks. Věříme, že tyto změny povedou k zlepšení vzhledu a pořádku v naší obci.

Poplatky za odpad.
Ve spolupráci s Magistrátem města Opavy bylo provedeno vybrání poplatků v kanceláři úřadovny. Občané využili tuto možnost a byla vybrána větší polovina poplatků.

Kulturní zařízení.
Došlo k rozšíření vybavení a kapacity KZ, a to o malou kulturní místnost, kde byla položena parketová podlaha (33 399- Kč), postavena kuchyňská linka (16 568,- Kč), kombinovaný sporák a další vybavení. Také bylo provedeno vymalování a nátěry (21 500,- Kč) celého KZ a zakoupeny nové záclony.
Nájem za malou kulturní místnost pro 12-20 osob byl stanoven na 250,- Kč do 24 hod.

Obecní rozhlas.
Byla provedena instalace dalšího reproduktoru na ul. Přerovecké v prostoru před nádrží Sedlinkou směrem k Přerovci.

Městská doprava.
Na základě připomínky občanů byla projednána žádost o změnu jízdního řádu a tak přejmenovaná linka č. 220 zajíždí všemi spoji až na točnu Přerovec.

Chodník na ul. Přerovecké.
Jak jste již byli informováni v předcházejícím zpravodaji, má být v letošním roce zahájena výstavba chodníku podél ul. Přerovecké, a to v úseku od pozemku p. Víta Halšky až po točnu MDPO na Přerovci. Vzhledem ke komplikacím při projednávání projektu (vjezdy do objektů a zastávka MHD před restaurací Heja) je její zahájení v letošním roce ohroženo. Letos měly být provedeny práce celkem za 1,7 mil. Kč.

Pomník.
V měsíci srpnu skončila oprava památníku padlých v obci. Byla provedena oprava a penetrace sochy včetně obarvení do pískovcové barvy. Obrušení podstavce a obnova nápisu na bocích, oprava a přebroušení schodiště, to vše nákladem 13 900,- Kč. Práci provedla firma pana A. Kaštovského z Nových Sedlic.

Hřbitov.
Je zadáno zpracování projektu ozelenění hřbitova včetně okolí. V měsíci květnu byla provedena dostavba chodníku od místní márnice směrem západním za oplocení hřbitova. Na stávající ploše zeleně - západní část za oplocením je v územním plánu uvažováno s výstavbou parkoviště a umístěním kontejneru na odpadky. Ve spolupráci se správcem hřitova je provedena oprava střechy márnice, která byla postavena v roce 1952 (výměna trámu, desek a krytiny střechy).
Dále je zahájena dostavba chodníku před urnovým hájem a směrem vrchní části hřbitova k východní brance, tyto práce budou dokončeny před 2. 10. 2002.

Kaplička.
Je prováděna oprava stávající kapličky na ul. Na Štěpnici, a to oprava fasády, vybudování okapového a přístupového chodníku včetně obrubníku a ozelenění. Práci provádí jako většinu oprav v obci firma Stazo s. r. o.

Klub důchodců.
Provedl před posvícením úklid kolem místní požární nádrže a pomníku a také údržbu parčíku na ul. Ve Dvoře. Dále mimo své pravidelné měsíční setkání uskutečnil zájezd za historií hornictví a opevnění Ostravska dne 11. 9. 2002. V říjnu provede klub úklid ploch před místním hřbitovem.
Zastupitelstvo městské části děkuje Klubu důchodců za jejich záslužnou činnost pro vzhled naší městské části.

Svaz dobrovolných hasičů.
Provedl vyčištění a napuštění požární nádrže. O prázdninách pořádal jako každoročně letní tábor žáků. Požární družstvo se zúčastnilo soutěže požárních družstev Města Opavy, kde si vybojovalo šesté místo z třinácti účastníků.
V měsíci dubnu byl jmenován primátorem města Opavy nový velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů Opava-Suché Lazce pan Jaromír Sedláček.

První ročník Sucholazeckých slavností.
Letos poprvé se konaly Sucholazecké slavnosti, (na Strážnici), které byly spíše sportovního rázu. Akce proběhla v sobotu 7. 9. 2002 a začala již od 10:00 hodin nohejbalovými turnaji družstev, kde se během celého dne sešlo kolem 200 příznivců nohejbalu. Nechyběl také program pro děti, večer byl promítán film a pak následovala diskotéka.

Volby.
Ve dnech 14. a 15. června 2002 se uskutečnily volby do Parlamentu České republiky v místním kulturním zařízení. Zapisovatelkou byla jmenována paní Pavlína Paláčková.

Výsledky hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve volebním okrsku č. 53 v Opavě - Suchých Lazcích

Počet zapsaných voličů 795
Počet odevzdaných hlasů 512

Počet platných hlasů 509

NázevPočet hlasůNázevPočet hlasů
Česká strana soc. dem
Volba pro budoucnost
Strana zdrav. rozumu
Sdružení nezávislých
Komunistická s. Čech a Mor.
Koalice KDU-ČSL, US_DEU
Pravý blok
156
1
2
12
156
71
1
Občanská dem. aliance
Republik. M. Sládka
Strana venkova spoj. ob. síly
Občanská dem. strana
Moravská dem. str.
Strana živ. jistoty
Strana zelených
3
4
3
85
1
4
10

Dopravní značky.
Koncem června bylo provedeno osazení dopravních značek na ul. Sedlické, Střední , Májové, Jičínské, Ve Dvoře a Na Pískovně "Obytná zóna se zákazem stání nákladních automobilů" a "omezením rychlosti na 30 Km/hod.". Dále byly postaveny DZ na ul. Ke Strážnici "Pozor děti," a V Ulici "Zákaz stání osobních automobilů " a na ul. K Vodojemu označení "Slepá ulice". To vše nákladem 99 835,-Kč. Také budou osazeny dopravní značky v prostoru křižovatky na Strážnici a obratišti MHD na Přerovci.

Oprava kaple.
Dopisem ze dne 19. 9. 2002 požádala Římskokatolická farnost Opava Komárov zastupitelstvo městské části o poskytnutí dotace na opravu kaple v Suchých Lazcích. Jedná se o zabezpečení stavby proti zemní vlhkosti, vymalování objektu, provedení fasády a oprava věže kaple. Zastupitelstvo projednalo tuto žádost na svém zasedání dne 10. 11. 2002 a jednohlasně odsouhlasilo poskytnutí příspěvku na tyto opravy ve výši 150 000,-Kč.

Charita - Domov Agapé.
V dubnu 2002 otevřela opavská Charita v S. Lazcích resocializační středisko pro děti a mládež od 12 do 15 let, mající problém s drogami. Suché Lazce si tak získaly celorepublikovou pozornost, protože domov Agapé je prvním zařízením svého druhu v České republice. Ačkoliv se obyvatelům obce může zdát, že za vraty domova zavládlo ticho, opak je pravdou. Nyní zde procházejí léčbou tři klienti z různých koutů naší republiky.

Rozpočet obce.
Na letošní rok bylo do rozpočtu městské části přiděleno celkem 1 494 500,- Kč. Dále byl rozpočet posílen o převod příjmů městské části za rok 2001 ve výši 117 400,- Kč a nevyčerpané rozpočtové výdaje z roku 2001 ve výši 247 000,- Kč, Celkem převod zůstatku z r. 2001 je 364 400,- Kč
Rozpočet na rok 2002 celkem 1 858 900,- Kč.
V průběhu roku byla z těchto prostředků čerpána dle schváleného rozpočtu k 30. 9. 2002 částka 926 333,- Kč
V měsíci říjnu je předpoklad výdajů cca:
oprava hřbitova - chodníky 95 000,- Kč, oprava kapličky na ul. Na štěpnici cca 90 000,- Kč, převod příspěvku na opravu kaple 150 000,- Kč, Kulturní zařízení cca 25 000,- Kč, Hasičská zbrojnice 50 000,- Kč, režie a ostatní výdaje cca 50 000,- Kč. Celkem říjen 470 000,- Kč.
Novému zastupitelstvu zůstává k dispozici částka ve výši cca 512 567,- Kč.

Podzimní úklid.
Kontejnery na organický odpad tj. tráva, listí, větve a shrabky (podzimní úklid), budou přistaveny v sobotu dne 26. 10. 2002 na obvyklých místech, tj: před prodejnou Jednota, na ulici U Kašny a na zastávce MDPO S.-Lazce Horní. Upozorňujeme že kontejnery budou přistaveny pouze v době od 14:00 do 18:00 hod. Toto opatření, omezení doby přistavení, je provedeno v celém městě z toho důvodu, že občané do kontejnerů dávali nebezpečný odpad.
V městě Opavě u kontejneru stojí hlídky školní mládeže, které hlídají a poučují občany, co mohou do těchto kontejnerů dávat. V naší obci toto opatření není nutné, protože máme občany, kteří rozeznají organický odpad od nebezpečných odpadů. Ostatní odpad mohou občané odvézt například do nejbližšího střediska na odpady. Opava - Kylešovice - ul. Bílovecká (za železničním nadjezdem) Otevřeno: letní provoz - pondělí až pátek od 10 do 16 hod., sobota od 8 do 11 hod. zimní provoz - úterý od 10 do 16 hod., sobota od 8 do 11 hod.

Výstava svazu zahradkářů.
Ve dnech 26-28. 10. 2002 se uskuteční tradiční výstava výpěstků členů místní organizace Svazu zahrádkářů. Členové svazu předvedou výsledky své práce. Očekávají hojnou účast občanů.

Kronika 2000 a 2001.
Do místní pobočky Opavské knihovny byly předány kroniky obce roku 2000 a 2001. Dále je možno zde zapůjčit kroniky obce - jejich opisy.

Územní plán.
Zastupitelstvo vzneslo připomínky k územnímu plánu. Schválení územního plánu naší městské části zastupitelstvem města se očekává do konce tohoto roku.

Volby do zastupitelstev.
Volby do zastupitelstev budou ve dnech 1. a 2. listopadu 2002 ve volební místnosti - Kulturním zařízení. Občané budou volit své zástupce do místního a městského zastupitelstva.
Věřím, že občané budou volit s rozvahou, protože jimi zvolení zastupitelé budou svým rozhodováním významně ovlivňovat podmínky bydlení a život v naší městské části.

Vyhodnocení činnosti zastupitelstva městské části Opava - Suché Lazce.
Zastupitelstvo městské části na svém zasedání rozhodlo, že se nebude konat veřejná schůze a pověřilo starostu zpracovat vyhodnocení činnosti za uplynulé volební období.

Návrh byl předložen zastupitelstvu dne 10. 9. 2002.
Usnesení zastupitelstva:
Zastupitelstvo vzalo návrh na vědomí.

Další text je volně upraven a zkrácen, úplný text je možno získat na webové stránce www.suchelazce.cz
Dne 13-14. 11. 1998 byli za Sdružení nezávislých kandidátů "Sdružení občanské spolupráce". Zvoleni do obecního zastupitelstva tito občané: RNDr. Jan Břemek, Ing. Jiří Friedel, Václav Hanke, Libuše Konečná, Josef Kubín, Pavel Krystyn, Jaroslav Pustka, Pavla Satková, Jiří Slavík, Ing. Radomír Solný a Josef Věntus.
Nově byli zvoleni p. Josef Kubín, Pavla Satková a Pavel Krystýn. Ostatní členové mají již minimálně jedno volební období za sebou.
Slib členů zastupitelstva městské části Opava-Suché Lazce
"Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České republice. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavními a ostatními zákony České republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život."
Zvoleni zastupitelé tajným hlasováním zvolili za svého starostu RNDr. Jana Břemka a zástupce starosty Ing. Radomíra Solného.
Schůze zastupitelstva probíhaly 5-6x ročně, od roku 2002 měsíčně, zápisy z dřívějších let se všechny nedochovaly.
Dne 15. 12. 1998 byly na jednání zastupitelstva utvořeny tyto pracovní skupiny:
Zápis jednání bod č. 4. 1
4.1. Pracovní skupiny ZMČ

ZMČ stanovilo tyto pracovní skupiny:
komise pro školství a mládež - Pustka J., Slavík J.
komise pro kulturu a sport - Kubín J., Konečná L.
komise pro občanské záležitosti - RNDr. Břemek J., Satková P.
komise pro dopravu a komunikace - Krystýn P., Věntus J.
komise pro životní prostředí - Ing. Friedel J., Ing. Solný R.
komise pro stavební rozvoj - Hanke V.
Na základě nového zákona č. 128/2000 S. b., o obcích, ÚMČ na svém zasedání dne 5. 12. 2000 zřídilo dva povinné výbory:
Finanční výbor ve složení: Pavla Satková, Libuše Konečná a ing. Jiří Friedel
Finanční výbor
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce
Kontrolní výbor ve složení: Jaromír Pustka, Jiří Slavík a Josef Věntus
Kontrolní výbor
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce
O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.

Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce, k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

Činnost zastupitelstva:
Zhodnocení komisí:
komise pro školství a mládež - Pustka J., Slavík J.
komise pro kulturu a sport - Kubín J., Konečná L.
komise pro občanské záležitosti - RNDr. Břemek J., Satková P.
komise pro dopravu a komunikace Krystýn P., Věntus J.
komise pro životní prostředí - Ing. Friedel J., Ing. Solný R.
Z výše uvedených komisí vykázala činnost pouze komise pro dopravu zásluhou pana P. Krystýna, který se aktivně podílel na zpravování stávajícího DZ (dopravního značení) v obci, zpracoval návrh nového DZ bez nároku na odměnu. Účastnil se pochůzky kolem řešení návrhu řešení rekreační oblasti Sedlinka.

Komise pro stavební rozvoj - Hanke V. Provedl návrh na studii sportovního areálu včetně konzultací. Aktivně se podílel na projednávání územního plánu a projektů na investiční akce.

Finanční výbor ve složení: Pavla Satková, Libuše Konečná a ing. Jiří Friedel
Výbor provedl kontrolu hospodaření za rok 2001 pod vedením p. Pavly Satkové.

Kontrolní výbor ve složení: Jaromír Pustka, Jiří Slavík a Josef Věntus
Výbor nepředložil žádné vyjádření ani stanovisko přes výzvy k činnosti (viz zápisy zastupitelstva).

Hodnocení jednotlivých členů - viz webová stránka obce

Asi rok před odchodem starosty obce RNDr. Jana Břemka byl zvolen druhým zástupcem starosty Václav Hanke. V této době byl projednáván návrh územního plánu naší městské části. Při jeho projednávání bylo konstatováno, že obci schází sportovní areál. Proto byla provedena změna, a to rozšíření volebního programu a byla zadána studie sportovního areálu pod ul. Sedlickou. Po zpracování a schválení zastupitelstvem byla tato studie postupně zapracována do upraveného územního plánu.
Po ukončení činnosti starosty RNDr. Jana Břemka byl zvolen za starostu Václav Hanke.
Byla zřízena úřední deska a zajištěny mapové podklady (katastrální mapy) zejména výpisy z evidence nemovitostí a smlouvy o pronájmech, včetně zjištění majetku městské části. Byla zavedena evidence objednávek. Po převzetí funkce bylo provedeno uložení nalezených dokladů z předcházející činnosti do krabic (částečně). Starosta se seznámil a nastudoval některé doklady z činnosti úřadu městské části od roku 1857 do roku 1945 a vyhledal dostupné doklady o historii obce v archívech (např. císařský otisk katastru z roku 1836) a také získal zápisy od p. Františka Halšky. Tento materiál byl částečně použit při návrhu znaku obce (na nástěnkách v kulturním zařízení).
Ve spolupráci s občany, kteří zapůjčili fotografie obce, převážně historické, byly tyto fotografie zpracovány a uloženy do počítače, cca 650 ks. Je zřízena fotodokumentace obce v počtu cca 1000 ks z roku 2000-2002 a uložena do fotoalb včetně popisu. Z části uložených dokumentů byla provedena výstavka fotografií obce (výročí osvobození v r. 2002 a poté zapůjčena do základní školy). Dokumentace z výstavy fotografií z let 80 se nenašla. Bude záležet pouze na zodpovědnosti a přístupu nového zastupitelstva, jak naloží s těmito materiály. Postupně byla zavedena evidence došlé a přijaté pošty. (po nástupu slečny Kateřiny Ištvánkové)

Úřadovna.
Byla přestěhována úřadovna městské části z prvního patra do přízemí včetně stavebních úprav a vybavení nábytkem.

Investice.
V oblasti investic byl postupně vypracován a schválen zastupitelstvem seznam požadavků na investiční akce za účelem zajištění a zlepšení čerpání těchto prostředků (za období od r. 1990 do 1999 jsme byli na předposledním místě v objemu čerpání investic všech místních částí města Opavy). Nyní je zpracována dokumentace estetizace středu obce a chodník ul. Přerovecká.
Z investičních akcí byla dosud realizována výstavba scházejících chodníků na ul. Přerovecké nákl. cca 440 000,-Kč. Výstavba stožáru na sušení hadic u požární zbrojnice cca 70 000,-Kč a výstavba zálivu pro autobusovou zastávku S. Lazce ZD. (pouze směrem na Opavu, ve směru na S. Lazce majitel nesouhlasil s výkupem cca 12m2 pozemku, a tak nemohla být druhá část stavby realizována.)

Výkupy chodníků.
Na žádost městské část ve spolupráci s odborem majetkoprávním Statutárního města Opavy bylo provedeno zaměření stávajících chodníků a jejich následné vykoupení za tržní cenu. Celkem bylo zasláno 53 smluv o výkup chodníků podél ul Přerovecké v hodnotě přes 3 miliony korun. K 1. 10. 2002 bylo na základě těchto smluv 12 pozemků vykoupeno, 20 smluv předáno na Katastrální úřad v Opavě, 6 občanů na smlouvy nereagovalo a v jednání je 12 smluv další 3 nesouhlasí s výkupem.. Očekávám, že do konce roku téměř všechny chodníky vykoupeny a bude možno tyto opravovat z prostředků městské části..

Opravy.
Byla provedena oprava komunikace ul. K Vodojemu rok 1999, úprava příjezdové komunikace k nové hasičské zbrojnici, vybudování zpevněné plochy u has. zbrojnice a kolem stožáru na sušení hadic, oprava chodníku před prodejnou Jednota v délce 80 m a v úseku mezi p. A. Věntusem a p. Sukeníkem v délce cca 50 m. Oprava odvodnění sklepa obecního úřadu a kulturního zařízení.
Dále byly opraveny dlažby na ul. Ve dvoře (prostor před kontejnery) a kolem kříže u školy a před p. R. Pchálkem.

Kulturní zařízení.
Z důvodu zajištění lepší funkce a využití kapacity kulturního zařízení bylo provedeno uvolnění místnosti v pronájmu "Asociace tech. sportů a zařízení" a jeho přestavba na kuchyň. Ze stávající kuchyňky byla zřízena malá kulturní místnost s kompletním vybavením. Dále byla provedena oprava všech židlí, nátěry a vymalování prostor KZ, doplnění vybavení nápojovým sklem a koupě záclon.

Místní hřbitov.
Zastupitelstvo městské části rozhodlo na svém zasedání, že provede opravu zpevněných ploch na místním hřbitově a dále provede úpravu plochy ve středu hřbitova a kolem nádrže na vodu. Vlastní práce provedla na základě objednávky firma Stazo spol. s. r. o Bylo provedeno položení dlažby na ploše hřbitova, a to 312 m2 , dále byly položeny obruby a drenáže pod dlažbou. Celkové náklady na úpravy byly 349 158,70 Kč.
Také občané přispěli svou prací na zlepšení vzhledu místního hřbitova zpevněním ploch, a to dlažbou, která zůstala po předláždění hřbitova (dlažba 50/50 cm), dále bylo dovezeno 34 m2 dlažby 30/30 cm. Občané provedli vlastními silami, případě na objednávku u odborné firmy zpevnění plochy cca 90 m2 . Touto akcí došlo ke zpevnění hlavních komunikačních ploch na hřbitově. Jsme první v rámci Statutárního města Opavy, kdo má vydlážděny chodníky - plochu hřbitova.

Hasičská zbrojnice.
Byla provedena oprava obou vrat do hasičské zbrojnice včetně jejich zateplení a zhotovení vrat u oplocení objektu. Zadláždění plochy vedle zbrojnice a kolem stožáru na sušení hadic. Zhotovení příjezdové komunikace ve směru od bytovek.

Pomník.
Po mnoha diskusích bylo přikročeno k realizaci jeho opravy. Byla provedena obnova pamětní desky obětem druhé světové války a dále obnova vlastního sousoší, včetně obnovení imitace pískovce, obroušení podstavce a obnovy nápisu na podstavci a opravě schodů .

Rekreační oblast Sedlinka, doplnění územní plánu.
V rámci řešení nedostatků ohledně povolování výstavby rekreačních objektů v této oblasti byla zpracována studie zástavby včetně návrhu inženýrských sítí (ve spolupráci s architektem města Opavy) a doplněna do územního plánu obce.

Znak obce.
Dle § 5 zákona č. 367 České národní rady ze dne 4. 9. 1990 o obcích se poprvé v dějinách české státnosti dostalo všem samosprávným obcím České republiky právo disponovat vlastním znakem a praporem. Nový zákon č. 129/2000Sb., o obcích, toto právo rozšiřuje také na všechny samosprávné městské části či městské obvody statutárních měst. Pokud obec nemá historicky, řádně udělený či. tzv. vydržený znak, má právo požádat Parlament ČR, o jejich udělení.
Zastupitelstvo rozhodlo pověřilo starostu zajistit podklady pro zpracování znaku. Po předložení návrhu znaku proběhla diskuse s občany, klubem důchodců a zákl. organizací KSČM. Dne 5. 6. 2001 zastupitelstvo schválilo znak městské části dle návrhu.

Klub důchodců.
Po zjištění, že dosud není právně ošetřen klub důchodců, je zpracován návrh činnosti klubu a jeho vztah k městské části, předložen zastupitelstvu městské části a schválen zastupitelstvem 5. 6. 2001. Na setkání Klubu důchodců schválen 14. 6. 2001.

Majetek obce,
je dán jeho historickým vývojem. Obec v 60-letech zahájila výrobu a montáž obrubníku podél ul. Přerovecké, včetně postupného položení dlažby. V roce 1998-1999 byla provedena formou inv. akcí dostavba scházejících chodníku podél ul. Přerovecké v úseku od p. V. Carbola po p. V. Halšku.
Protože dosud nejsou provedeny výkupy všech pozemků podél ul. Přerovecké v zastavěné části obce, je v majetku naší městské části pouze část chodníku podél ul Přerovecké ve správě TS s. r. o Opava, plocha kolem hasičské kašny, místní komunikace ul. Sedlická, Střední, Májová, Jičínská, Ve Dvoře, Na Pískovně, Návrší, Na Štěpnici, U Vodojemu, Ke strážnici a V Ulici. Dále plocha střelnice na Strážnici (pronajatá na 40 let Asociaci technických sportů a zařízení) Dále plocha obratiště autobusů na Přerovci, a plocha kolem studní proti domu p. Fuska. Poslední plochou v majetku obce je plocha před a kolem hasičské zbrojnice a u místní kapličky u sv Jana. Z budov udržujeme z rozpočtu městské části budovu obecní úřadu, staré hasičské zbrojnice, nové hasičské zbrojnice a autobusové zastávky (objekty).

Informování občanů o činnosti zastupitelstva a místního úřadu.
Z činností, které je možno provádět a slouží ku prospěchu městské části a informovanosti obyvatelstva bylo vyhledání napsaných kronik a na základě svolení zastupitelstva (uzavření smluv) bylo možno opsat a pořídit jejich namnožení a vydání k použití pro Zemský archív, místní úřad, základní školu, místní knihovnu a klub důchodců. Dále byla zpracována kronika za rok 2000.
K zlepšení informovanosti o činnosti zastupitelstva a událostech v obci byly od r. 1999 vydávány postupně "Sucholazecké zpravodaje", a to březen 1999, (Bř, So), říjen 1999, (Bř, Ha, So), srpen 2000 (Bř, Ha), prosinec 2000 (Ha), květen 2001 (Pu, Ha) září 2001 (Ha), leden 2002 (Ha), duben 2002 (Ha) v celkovém počtu osm čísel. Dále byly předány podklady pro zveřejnění o naší městské části do opavské Hlásky.

Pro informaci a možnost spojení se světem a magistrátem města Opavy byl zřízen internet zásluhou ing. Radomíra Solného. Je zřízena e-mailová adresa: suche.lazce@opava-city.cz a propojení s Magistrátem města Opavy - evidence obyvatel a výpisy EN. (od 03/2002 nefunkční)
Byly zpracovány podklady pro vytvoření webové stránky naší městské části www.suchelazce.cz Jsme první městskou části, která má svou webovou stránku (Komárov připravuje její zřízení).
Rok 2001 byl prvním rokem, kdy nabyl platnosti nový zákon o obcích. Zákon ukládá obcím poměrně velké pravomoci, ale samozřejmě vyžaduje i povinnosti. Tato nová skutečnost se projevila zejména v jednáních a zejména v rozhodnutích zastupitelstva obce, které je rozhodující pro další vývoj v naší obci, i když si to mnohdy zastupitelé a také občané neuvědomili.
V zastupitelstvu byl projednán a schválen jednací řád. Jedná se o jediný dokument, který může zastupitelstvo vytvořit a schválit samostatně. Tento dokument byl vytvořen a předložen k projednání starostou obce. Dalším důležitým dokumentem, od kterého se odvíjí celá činnost a pravomoc naší městské části ale také rozdělování finančních prostředků je Statut města Opavy. Mnohdy neznalost těchto dokumentů se projevovala při rozhodování a hlasování zastupitelů.
Přes tyto nedostatky lze konstatovat, že zastupitelstvo projednalo a schválilo mnoho důležitých dokumentů, které budou mít v budoucnu velký vliv na naši městskou část a spokojenost obyvatel.

Mnoho z Vás, členů obecního zastupitelstva, dalo do této své funkce mnohem více, než jim přikazuje litera zákona. Nyní končí Vaše volební období. Děkuji Vám za vše, co jste vykonali pro chod a rozvoj obce. Za toto všechno přijměte, prosím, ještě jednou mé osobní poděkování.

zpracoval Václav Hanke září 2002

Zpravoval Ha/10/2002. Vydal ÚMČ Opava Suché Lazce nákladem 300 výtisků. Neprodejný výtisk.

Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - úterý 11.6.2024:

1) Výbor Klubu důchodců zve své členy na pravidelné setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 13.6.2024 od 16 hodin, v salonku Hostince U Baly.

Hlášení rozhlasu - čtvrtek 6.6.2024:

1) Vážení spoluobčané, 7. a 8. 6. 2024 se konají volby do Evropského parlamentu. V naší městské části Suché Lazce se volby konají v kulturním domě na ul. Přerovecké 129/68. Začátek voleb je v pátek 7.6.2024 od 14 do 22 hodin a v sobotu 8.6.2024 od 8 do 14 hodin.

2) Vážení spoluobčané každý čtvrtek od 19 - 20:15 hodin probíhá v tělocvičně ZŠ Suché Lazce kurz jógy s cvičitelkou Ivanou Jelonkovou. Cena za jednu lekci je 150,- Kč, Jógamatka a deku s sebou.

zobrazit vše

Kalendář akcí

17.6.2024 od (16:00) hodin:

Výstava fotografií Josefa Kalužíka, od pondělí 17.6.2024 do pátku 21.6.2024 denně od 16 do 19 hodin v kulturním zařízení. Pozvánka.

21.6.2024 od (15:30) hodin:

Od 15:30 hodin v areálu střelnice na Strážnici, "9. ročník - Nohejbalový turnaj trojic, amatérských družstev 2024" Suché Lazce, pořádá AVZO. Pozvánka.

28.6.2024 od (18:00) hodin:

AVZO Suché Lazce srdečně zve na 7. ročník "Táboráček" v areálu střelnice na Strážnici. Pozvánka.

3.7.2024 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na zelený odpad.

7.8.2024 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na zelený odpad.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Napojení na přípojku kanalizace v S. Lazcích jste realizovali / budete realizovat? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Svépomocí 1-2 lidé. 29%
Svépomocí 3 a více lidí. 21%
Odbornou firmou. 7%
Živnostníkem/(y) se zaměření na výkopové práce. 43%

Celkem hlasů: 82 | Hlasování začalo: 11.4.2023 01:00 | Hlasování končí: 11.4.2024 01:00 | všechny ankety

Na začátek stránky