Vyhodnocení činnosti zastupitelstva 2002

Vyhodnocení činnosti zastupitelstva 2002

Na základě usnesení zastupitelstva městské části Opava - Suché Lazce ze dne 13. 8. 2002 ve kterém

Zastupitelstvo neschvaluje:
- svolat veřejnou schůzi s vyhodnocením činnosti zastupitelstva

Zastupitelstvo ukládá:
- starostovi, vyhodnotit práci členů místního zastupitelstva

byl zpracován:
Návrh vyhodnocení činnosti zastupitelstva městské části Opava Suché Lazce.

Dne 13-14. 11. 1998 byli za Sdružení nezávislých kandidátů "Sdružení občanské spolupráce". Zvoleni do obecního zastupitelstva tito občané: RNDr. Jan Břemek, Ing. Jiří Friedel, Václav Hanke, Libuše Konečná, Josef Kubín, Pavel Krystyn, Jaroslav Pustka, Pavla Satková, Jiří Slavík, Ing.Radomír Solný a Josef Věntus.
Nově byli zvoleni p. Josef Kubín, Pavla Satková a Pavel Krystýn. Ostatní členové mají již minimálně jedno volební období za sebou.
Slib členů zastupitelstva městské části Opava-Suché Lazce
"Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České republice. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavními a ostatními zákony České republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život.
Zvoleni zastupitelé tajným hlasováním zvolili za svého starostu RNDr. Jana Břemka a zástupce starosty Ing. Radomíra Solného.
Schůze zastupitelstva probíhaly 5-6x ročně, od roku 2002 měsíčně, zápisy se všechny nedochovaly.

Dne 15. 12. 1998 byly na jednání zastupitelstva utvořeny tyto pracovní skupiny:
Zápis jednání bod č. 4.1
4.1. Pracovní skupiny ZMČ
ZMČ stanovilo tyto pracovní skupiny:
komise pro školství a mládež - Pustka J., Slavík J.
komise pro kulturu a sport - Kubín J., Konečná L.
komise pro občanské záležitosti - RNDr. Břemek J., Satková P.
komise pro dopravu a komunikace - Krystýn P., Věntus J.
komise pro životní prostředí - Ing. Friedel J., Ing. Solný R.
komise pro stavební rozvoj - Hanke V.
finanční komise -

Předsedové komisí si doplní tyto komise.
Na základě zákona č. 128/2000 S.b., Zákon o obcích byly dle schváleného jednacího řádu městské části utvořeny tyto komise , viz výpis jednacího řádu :

- Zastupitelstvo obce jmenuje v souladu s § 1 17 zák. č.128/2000 Sb. kontrolní a finanční výbory. Tyto výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místo starosta, osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.
Na svém zasedání dne 5. 12. 2000 zastupitelstvo městské části schválilo zřízení těchto výborů:
Finanční výbor ve složení: Pavla Satková, Libuše Konečná a ing. Jiří Friedel

Finanční výbor
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce
Kontrolní výbor ve složení: Jaromír Pustka, Jiří Slavík a Josef Věntus
Kontrolní výbor
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatně působnosti
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.
Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce, k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala

- § 14
- Zabezpečení a kontrola usnesení
- 1. Rada obce projedná na nejbližším zasedání organizační opatření k zabezpečení plnění usnesení ZO. Návrh radě obce předkládá starosta.
- 2. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení ZO a předkládá ZO zápis o provedené kontrole
- § 15
- Jednací řád schválilo obecní zastupitelstvo dne: 5. 12. 2000

Asi rok před odchodem starosty obce RNDr. Jana Břemka byl zvolen druhým zástupcem starosty Václav Hanke. V této době byl projednáván návrh územního plánu naší městské části. Při jeho projednávání bylo konstatováno, že obci schází sportovní areál. Proto byla provedena změna, a to rozšíření volebního programu a byla zadána studie sportovního areálu pod ul. Sedlickou. Po zpracování a schválení zastupitelstvem byla tato studie postupně zapracována do upraveného územního plánu.
Po ukončení činnosti starosty RNDr. Jana Břemka byl zvolen za starostu Václav Hanke.

Byla zřízena úřední deska a zajištěny mapové podklady ( katastrální mapy ) zejména výpisy z evidence nemovitostí a smlouvy o pronájmech, včetně zjištění majetku městské části. Byla zavedena evidence objednávek. Po převzetí funkce bylo provedeno uložení nalezených dokladů z předcházející činnosti do krabic (částečně). Starosta se seznámil a nastudoval některé doklady z činnosti úřadu městské části od roku 1857 do roku 1945 a vyhledal dostupné doklady o historii obce v archívech (např. císařský otisk katastru z roku 1836) a také získal zápisy od p. Františka Halšky. Tento materiál byl částečně použit při návrhu znaku obce ( na nástěnkách v kulturním zařízení).
Ve spolupráci s občany, kdy tito zapůjčili fotografie obce, převážně historické, byly tyto fotografie zpracovány a uloženy do počítače, cca 650 ks. Je zřízena fotodokumentace obce v počtu cca 1000 ks z roku 2000-2002 a tato uložena do fotoalb včetně popisu. Z části uložených dokumentů byla provedena výstavka fotografií obce (výročí osvobození r. 2002 a poté zapůjčena do základní školy). Dokumentace z výstavy fotografií z let 80 se nenašla. Byl učiněn pokus přes klub důchodců i osobním jednáním s nejstaršími občany obce o zpracování historie osvobození naší obce. Z osmi oslovených občanů, kterým byly předány doklady z tohoto období pouze pan JUDr. D. Illík z Prahy zpracoval písemný záznam.

Ze strany zastupitelů nebyl projeven žádný zájem o zpracování, případně seznámení se s historií obce. Bude záležet pouze na zodpovědnosti a přístupu nového zastupitelstva, jak naloží s těmito poměrně vzácnými materiály.
Postupně byla zavedena evidence došlé a přijaté pošty. (po nástupu slečny Kateřiny Ištvánkové)
Úřadovna.
Byla přestěhována úřadovna městské části z prvního patra do přízemí včetně stavebních úprav a vybavení nábytkem.
Investice.
V oblasti investic byl postupně vypracován a schválen zastupitelstvem seznam požadavků na investiční akce za účelem zajištění a zlepšení čerpání těchto prostředků (za období od r. 1990 do 1999 jsme byli na předposledním místě v objemu čerpání investic všech místních částí města Opavy). Nyní je zpracována dokumentace estetizace středu obce a chodník ul. Přerovecká.
Z investičních akcí byla dosud realizována výstavba scházejících chodníků na ul. Přerovecké nákl. cca 440 000,-Kč. Výstavba stožáru na sušení hadic u požární zbrojnice cca 70 000,-Kč a výstavba zálivu pro autobusovou zastávku S. Lazce ZD. (pouze směrem na Opavu, ve směru na S. Lazce majitel nesouhlasil s výkupem cca 12 m2 pozemku, a tak nemohla být druhá část stavby realizována.)
Výkupy chodníků.
Ve spolupráci s odborem majetkoprávním Statutárního města Opavy bylo provedeno zaměření stávajících chodníků a jejich následné vykoupení za tržní cenu. (dosud probíhají výkupy)
Opravy
Byla provedena oprava komunikace ul. K Vodojemu rok 1999, úprava příjezdové komunikace k nové hasičské zbrojnici, vybudování zpevněné plochy u has. zdrojnice a kolem stožáru na sušení hadic, oprava chodníku před prodejnou Jednota v délce 80 m a v úseku mezi p. A. Věntusem a p. Sukeníkem v délce cca 50 bm. Oprava odvodnění sklepa obecního úřadu a kulturního zařízení.
Dále byly opraveny dlažby na ul. Ve dvoře (prostor před kontejnery) a kolem kříže u školy a před p. R. Pchálkem.
Kulturní zařízení.
Z důvodu zajištění lepší funkce a využití kapacity kulturního zařízení bylo provedeno uvolnění místnosti v pronájmu "Asociace tech. sportů a zařízení" a jeho přestavba na kuchyň. Ze stávající kuchyňky byla zřízena malá kulturní místnost s kompletním vybavením. Dále byla provedena oprava všech židlí, nátěry a vymalování prostor KZ, doplnění vybavení nápojovým sklem a koupě záclon.
Místní hřbitov.
Zastupitelstvo městské části rozhodlo na svém zasedání, že provede opravu zpevněných ploch na místním hřbitově a dále provede úpravu plochy ve středu hřbitova a kolem nádrže na vodu.Vlastní práce provedla na základě objednávky firma Stazo spol. s. r. o. Bylo provedeno položení dlažby na ploše hřbitova, a to 312 m2 , dále byly položeny obruby a drenáže pod dlažbou. Celkové náklady na úpravy byly 349 158,70 Kč.
Také občané přispěli svou prací na zlepšení vzhledu místního hřbitova zpevněním ploch, a to dlažbou, která zůstala po předláždění hřbitova (dlažba 50/50 cm), dále bylo dovezeno 34 m2 dlažby 30/30 cm. Občané provedli vlastními silami, případě na objednávku u odborné firmy zpevnění plochy cca 90 m2. Touto akcí došlo ke zpevnění hlavních komunikačních ploch na hřbitově. Jsme první v rámci Statutárního města Opavy, kdo má vydlážděny chodníky - plochu hřbitova.
Hasičská zbrojnice.
Byla provedena oprava obou vrat do hasičské zbrojnice včetně jejich zateplení a zhotovení vrat u oplocení objektu. Zadláždění plochy vedle zbrojnice a kolem stožáru na sušení hadic. Zhotovení příjezdové komunikace ve směru od bytovek.
Pomník.
Po mnoha diskusích bylo přikročeno k realizaci jeho opravy. Byla provedena obnova pamětní desky obětem druhé světové války a dále obnova vlastního sousoší , včetně obnovení imitace pískovce, obroušení podstavce a obnovy nápisu na podstavci a opravě schodů .
Rekreační oblast Sedlinka, doplnění územní plánu.
V rámci řešení nedostatků ohledně povolování výstavby rekreačních objektů v této oblasti byla zpracována studie zástavby včetně návrhu inženýrských sítí (ve spolupráci s architektem města Opavy) a doplněna do územního plánu obce.
Znak obce.
Dle § 5 zákona č. 367 České národní rady ze dne 4. 9. 1990 o obcích se poprvé v dějinách české státnosti dostalo všem samosprávným obcím České republiky právo disponovat vlastním znakem a praporem. Nový zákon č. 129/2000Sb., o obcích , toto právo rozšiřuje také na všechny samosprávné městské části či městské obvody statutárních měst. Pokud obec nemá historicky , řádně udělený či. tzv. vydržený znak, má právo požádat Parlament ČR, o jejich udělení. Zastupitelstvo rozhodlo pověřilo starostu zajistit podklady pro zpracování znaku. Po předložení návrhu znaku proběhla diskuse s občany, klubem důchodců a zákl. organizací KSČM. Dne 5. 6. 2001 zastupitelstvo schválilo znak městské části dle návrhu.
Klub důchodců:
Po jištění, že dosud není právně ošetřen klub důchodců, je zpracován návrh činnosti klubu a jeho vztah k městské části, předložen zastupitelstvu městské části a schválen zastupitelstvem 5. 6. 2001. Na setkání Klubu důchodců schválen 14. 6. 2001.
Majetek obce je dán jeho historickým vývojem. Obec v 60-letech zahájila výrobu a montáž obrubníku podél ul Přerovecké, včetně postupného položení dlažby. V roce 1998-1999 byla provedena formou inv. akcí dostavba scházejících chodníku podél ul. Přerovecké v úseku od p. V. Carbola po p. V. Halšku.
Protože dosud nejsou provedeny výkupy všech pozemků podél ul. Přerovecké v zastavěné části obce, je v majetku naší městské části pouze část chodníku podél ul Přerovecké ve správě TS s. r. o Opava, plocha kolem hasičské kašny, místní komunikace ul. Sedlická, Střední, Májová, Jičínská, Ve Dvoře, Na Pískovně, Návrší, Na Štěpnici, U Vodojemu, Ke strážnici a V Ulici. Dále plocha střelnice na Strážnici (pronajatá na 40 let Asociaci technických sportů a zařízení) Dále plocha obratiště autobusů na Přerovci, a plocha kolem studní proti domu p. Fuska. Poslední plochou v majetku obce je plocha před a kolem hasičské zbrojnice a u místní kapličky u sv Jana. Z budov udržujeme z rozpočtu městské části budovu obecní úřadu, staré hasičské zbrojnice, nové hasičské zbrojnice a autobusové zastávky (objekty).

Informování občanů o činnosti zastupitelstva a místního úřadu.
Z činností, které je možno provádět a slouží ku prospěchu městské části a informovanosti obyvatelstva bylo vyhledání napsaných kronik a na základě svolení zastupitelstva (uzavření smluv) bylo možno opsat a pořídit jejich namnožení a vydání k použití pro Zemský archív, místní úřad, základní školu, místní knihovnu a klub důchodců. Dále byla zpracována kronika za rok 2000.
K zlepšení informovanosti zastupitelstva byly od r. 1999 vydávány postupně "Sucholazecké zpravodaje", a to březen 1999, (Bř, So), říjen 1999, Bř, Ha, So), srpen 2000 (Bř,Ha), prosinec 2000 (Ha), květen 2001(Pu,Ha) září 2001 (Ha), leden2002 (Ha), duben 2002 (Ha) v celkovém počtu osm čísel. Dále byly předány podklady pro zveřejnění o naší městské části do opavské Hlásky.
Pro informaci a možnost spojení se světem a magistrátem města Opavy byl zřízen internet zásluhou ing. Radomíra Solného. Je zřízena e-mailová adresa: suché.lazce@opava-city.cz a propojení s Magistrátem města Opavy - evidence obyvatel a výpisy EN. (od 03/2002 nefunkční)
Byly zpracovány podklady pro vytvoření webové stránky naší městské části www.suchelazce.cz a z pomocí p. Davida Závěšického realizovány od 21. 5. 2002. Jsme první městskou části, která má svou webovou stránku (Komárov připravuje její zřízení).

Činnost zastupitelstva:
Činnost komisí:
komise pro školství a mládež - Pustka J., Slavík J.
komise pro kulturu a sport - Kubín J., Konečná L.
komise pro občanské záležitosti - RNDr. Břemek J., Satková P.
komise pro dopravu a komunikace Krystýn P., Věntus J.
Pan P. Krystýn se aktivně podílel na zpravování stávajícího DZ(dopravního značení) v obci, zpracoval návrh nového DZ bez nároku na odměnu. Účastnil se pochůzky kolem řešení návrhu řešení rekreační oblasti Sedlinka.
komise pro životní prostředí - Ing. Friedel J., Ing. Solný R.
komise pro stavební rozvoj - Hanke V. Provedl návrh na studii sportovního areálu včetně konzultací. Aktivně se podílel na projednávání územního plánu a projektů na investiční akce.

Finanční výbor ve složení : Pavla Satková, Libuše Konečná a ing. Jiří Friedel
Výbor provedl kontrolu hospodaření za rok 2001 pod vedením p. Pavly Satkové.
Kontrolní výbor ve složení : Jaromír Pustka, Jiří Slavík a Josef Věntus
Výbor nepředložil žádné vyjádření ani stanovisko přes výzvy k činnosti ( viz zápisy zastupitelstva).

Hodnocení jednotlivých členů
RNDr. Jan Břemek: Prováděl výkon starosty do 16. 6. 2000 ke spokojenosti zastupitelů i občanů, bylo mu poděkováno za jeho činnost.
Ing Jiří Friedel: Účastnil se pochůzky kolem řešení návrhu řešení rekreační oblasti Sedlinka
Aktivně se podílel na rekonstrukci kulturního zařízení a jednání zastupitelstva.
Václav Hanke: Provádí úkony jimiž jej pověřilo zastupitelstvo.
Libuše Konečná: Aktivně se účastnila jednání zastupitelstva, účast ve finančním výboru a inventurní
komisi.
Josef Kubín: Účast na jednání zastupitelstva.
Pan P. Krystýn: Aktivně se podílel na jednáních zastupitelstva včetně předkládání návrhů a stanovisek, dále se aktivně podílel na zpravování stávajícího DZ v obci, zpracoval návrh nového DZ bez nároku na odměnu. účastnil se pochůzky kolem řešení návrhu řešení rekreační oblasti Sedlinka, zajištoval provádění prací pro městskou část včetně rozpočtů.
Jaroslav Pustka: Aktivně se účastnil jednání zastupitelstva, jednou se podílel na sucholazeckém zpravodaji.
Pavla Satková: Aktivně se účastnila jednání zastupitelstva. Zpracovávala podklady pro inventarizaci včetně soupisu, zpracovala hodnocení fin, výboru, podílela se na úklidech kulturního zařízení.
Jiří Slavík: Aktivně se účastnil jednání zastupitelstva včetně předkládání návrhů a stanovisek, jednou se podílel na sucholazeckém zpravodaji.
Radomír Solný Ing: Dle svých možností vykonával činnost zástupce starosty, zpracovával zápisy jednání zastupitelstva, prováděl hlášení místního rozhlasu včetně zajištování jeho oprav. Aktivně se podílel na jednáních zastupitelstva včetně předkládání návrhů a stanovisek. Byl předsedou inventurních komisí.
Josef Věntus: Aktivně se podílel na jednáních zastupitelstva včetně předkládání návrhů a Stanovisek.

Rok 2001 byl prvním rokem, kdy nabyl platnosti nový zákon o obcích. Zákon ukládá obcím poměrně velké pravomoci, ale samozřejmě vyžaduje i povinnosti. Tato nová skutečnost se projevila zejména v jednáních a zejména v rozhodnutích zastupitelstva obce, které je rozhodující pro další vývoj v naší obci, i když si to mnohdy zastupitelé a také občané neuvědomili.
V zastupitelstvu byl projednán a schválen jednací řád. Jedná se o jediný dokument, který může zastupitelstvo vytvořit a schválit samostatně. Tento dokument byl vytvořen a předložen k projednání starostou obce. Dalším důležitým dokumentem, od kterého se odvíjí celá činnost a pravomoc naší městské části je Statut města Opavy. Příprava statutu města Opavy byla posuzována a projednávána starosty městských částí, jejich zástupců a vedoucích jednotlivých odborů na magistrátu. Všech jednání za naši městskou část se zúčastnil pouze starosta, přestože jeho zástupce i členové byli vyzýváni k účasti na jednání, jelikož se jednalo o základní dokument, z kterého vychází nejen pravomoc města a městských částí, ale také rozdělování finančních prostředků. Tento nezájem a zejména neznalost problematiky se projevoval zejména při rozhodování a hlasování zastupitelů.
Nepodařilo se vytvořit pracovní atmosféru ve vztahu mezi starostou a jeho zástupcem. Tento vztah byl částečně vyřešen nástupem slečny Kateřiny Ištvánkové, která převzala část agendy úřadu. Taktéž přes vyvinutou snahu starosty k přípravě podkladů jednání nebyla ze strany zastupitelstva přiměřená odezva a nebylo možno pro nesplnění jednacího řádu uzavřít zápisy a usnesení zastupitelstev. Přes tyto nedostatky lze konstatovat, že zastupitelstvo projednalo a schválilo mnoho důležitých dokumentů, které budou mít v budoucnu velký vliv na naši městskou část a spokojenost obyvatel.
Mnoho z Vás, členů obecního zastupitelstva, dalo do této své funkce mnohem více, než jim přikazuje litera zákona. Nyní končí Vaše volební období. Děkuji Vám za vše, co jste vykonali pro chod a rozvoj obce. Za toto všechno přijměte, prosím, ještě jednou mé osobní poděkování.

návrh zpracoval Václav Hanke září 2002

Předloženo zastupitelstvu dne 10. 9. 2002.
Usnesení zastupitelstva : Zastupitelstvo vzalo návrh na vědomí.

Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - úterý 22.11.2022:

1) Vážení spoluobčané ve středu 23. 11. 2022 po svozu odpadu nechejte své popelnice do cca 14 hodiny před svými domy, Technické služby Opava budou opět opatřovat čipem popelnice.

2) Obecní úřad MČ Suché Lazce srdečně zve všechny občany na tradiční rozsvícení vánočního stromečku, před obecním úřadem, které se uskuteční v sobotu 26. 11. 2022 od 17:00 hodin. Bude pro vás přichystán vánoční program a poté začne samotné rozsvícení stromečku.

Hlášení rozhlasu - úterý 8.11.2022:

1) Výbor Klubu důchodců, zve své členy na pravidelné setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 10.11.2022 od 16:00 hodin, v salonku Hostince U Baly.

2) Vážení spoluobčané, poslední svoz bio nádob v letošním roce proběhne v pondělí 14.11.2022.

zobrazit vše

Kalendář akcí

30.11.2022 od (10:00) hodin:

Setkání kronikářů ve Štítině na obecním úřadě.

1.12.2022 od (17:00) hodin:

Přivítání sv. Jana v Suchých Lazcích - Přijďte s námi přivítat, téměř po půl roce, zpět v naší obci, zrestaurovanou sochu sv. Jana Nepomuckého v opravené kapličce. Pozvánka.

4.12.2022 od (15:00) hodin:

Adventní koncert v kali sv. Andělů strážných vystoupí Petr Urbánek basbaryton v doprovodu Nenko Slavov na klávesové nástroje. Pozvánka.

9.12.2022 od (17:00) hodin:

Valná sboru dobrovolných hasičů Suché Lazce v kulturním domě.

11.12.2022 od (9:00) hodin:

Vánoční jarmark v kulturním domě od 9 do 17 hodin. Pozvánka.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Odkud převážně čerpáte informace o aktuálním dění u nás i v zahraničí? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Televize - ČT1 29%
Televize - Prima 3%
Televize - Nova 1%
Televize - Barandov 3%
Televize - ostatní domácí stanice  3%
Televize - ostatní zahraniční stanice  0%
Rozhlas - Český rozhlas 2%
Rozhlas - Evropa 2 1%
Rozhlas - Frekvence 1 4%
Rozhlas - Rádio Impuls 1%
Rozhlas - ostatní domácí stanice 1%
Rozhlas - ostatní zahraniční stanice  2%
Sociální sítě - Facebook 0%
Sociální sítě - Twitter 4%
Sociální sítě - VK 0%
Sociální sítě - Tik Tok 1%
Sociální sítě - ostatní 6%
Komunikátor - Messanger 1%
Komunikátor - WhatsUp 0%
Komunikátor - Signal 0%
Komunikátor - Telegram 1%
Komunikátor - ostatní 0%
Web - Novinky.cz 7%
Web - Seznam Zprávy.cz 16%
Web - iDnes.cz 0%
Web - Aktuálně.cz 0%
Web - Denik.cz 1%
Web - Blesk.cz 0%
Web - Reflex.cz 1%
Web - ostatní domácí 2%
Web - ostatní zahraniční 0%
Tisk - Právo 1%
Tisk - Lidové noviny 1%
Tisk - MF Dnes 2%
Tisk - Region  1%
Tisk - ostatní 1%

Celkem hlasů: 89 | Hlasování začalo: 24.4.2022 00:00 | Hlasování končí: 30.9.2023 00:00 | všechny ankety

Na začátek stránky