Vyhodnocení činnosti zastupitelstva 2002

Vyhodnocení činnosti zastupitelstva 2002

Na základě usnesení zastupitelstva městské části Opava - Suché Lazce ze dne 13. 8. 2002 ve kterém

Zastupitelstvo neschvaluje:
- svolat veřejnou schůzi s vyhodnocením činnosti zastupitelstva

Zastupitelstvo ukládá:
- starostovi, vyhodnotit práci členů místního zastupitelstva

byl zpracován:
Návrh vyhodnocení činnosti zastupitelstva městské části Opava Suché Lazce.

Dne 13-14. 11. 1998 byli za Sdružení nezávislých kandidátů "Sdružení občanské spolupráce". Zvoleni do obecního zastupitelstva tito občané: RNDr. Jan Břemek, Ing. Jiří Friedel, Václav Hanke, Libuše Konečná, Josef Kubín, Pavel Krystyn, Jaroslav Pustka, Pavla Satková, Jiří Slavík, Ing.Radomír Solný a Josef Věntus.
Nově byli zvoleni p. Josef Kubín, Pavla Satková a Pavel Krystýn. Ostatní členové mají již minimálně jedno volební období za sebou.
Slib členů zastupitelstva městské části Opava-Suché Lazce
"Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České republice. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavními a ostatními zákony České republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život.
Zvoleni zastupitelé tajným hlasováním zvolili za svého starostu RNDr. Jana Břemka a zástupce starosty Ing. Radomíra Solného.
Schůze zastupitelstva probíhaly 5-6x ročně, od roku 2002 měsíčně, zápisy se všechny nedochovaly.

Dne 15. 12. 1998 byly na jednání zastupitelstva utvořeny tyto pracovní skupiny:
Zápis jednání bod č. 4.1
4.1. Pracovní skupiny ZMČ
ZMČ stanovilo tyto pracovní skupiny:
komise pro školství a mládež - Pustka J., Slavík J.
komise pro kulturu a sport - Kubín J., Konečná L.
komise pro občanské záležitosti - RNDr. Břemek J., Satková P.
komise pro dopravu a komunikace - Krystýn P., Věntus J.
komise pro životní prostředí - Ing. Friedel J., Ing. Solný R.
komise pro stavební rozvoj - Hanke V.
finanční komise -

Předsedové komisí si doplní tyto komise.
Na základě zákona č. 128/2000 S.b., Zákon o obcích byly dle schváleného jednacího řádu městské části utvořeny tyto komise , viz výpis jednacího řádu :

- Zastupitelstvo obce jmenuje v souladu s § 1 17 zák. č.128/2000 Sb. kontrolní a finanční výbory. Tyto výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místo starosta, osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.
Na svém zasedání dne 5. 12. 2000 zastupitelstvo městské části schválilo zřízení těchto výborů:
Finanční výbor ve složení: Pavla Satková, Libuše Konečná a ing. Jiří Friedel

Finanční výbor
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce
Kontrolní výbor ve složení: Jaromír Pustka, Jiří Slavík a Josef Věntus
Kontrolní výbor
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatně působnosti
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.
Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce, k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala

- § 14
- Zabezpečení a kontrola usnesení
- 1. Rada obce projedná na nejbližším zasedání organizační opatření k zabezpečení plnění usnesení ZO. Návrh radě obce předkládá starosta.
- 2. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení ZO a předkládá ZO zápis o provedené kontrole
- § 15
- Jednací řád schválilo obecní zastupitelstvo dne: 5. 12. 2000

Asi rok před odchodem starosty obce RNDr. Jana Břemka byl zvolen druhým zástupcem starosty Václav Hanke. V této době byl projednáván návrh územního plánu naší městské části. Při jeho projednávání bylo konstatováno, že obci schází sportovní areál. Proto byla provedena změna, a to rozšíření volebního programu a byla zadána studie sportovního areálu pod ul. Sedlickou. Po zpracování a schválení zastupitelstvem byla tato studie postupně zapracována do upraveného územního plánu.
Po ukončení činnosti starosty RNDr. Jana Břemka byl zvolen za starostu Václav Hanke.

Byla zřízena úřední deska a zajištěny mapové podklady ( katastrální mapy ) zejména výpisy z evidence nemovitostí a smlouvy o pronájmech, včetně zjištění majetku městské části. Byla zavedena evidence objednávek. Po převzetí funkce bylo provedeno uložení nalezených dokladů z předcházející činnosti do krabic (částečně). Starosta se seznámil a nastudoval některé doklady z činnosti úřadu městské části od roku 1857 do roku 1945 a vyhledal dostupné doklady o historii obce v archívech (např. císařský otisk katastru z roku 1836) a také získal zápisy od p. Františka Halšky. Tento materiál byl částečně použit při návrhu znaku obce ( na nástěnkách v kulturním zařízení).
Ve spolupráci s občany, kdy tito zapůjčili fotografie obce, převážně historické, byly tyto fotografie zpracovány a uloženy do počítače, cca 650 ks. Je zřízena fotodokumentace obce v počtu cca 1000 ks z roku 2000-2002 a tato uložena do fotoalb včetně popisu. Z části uložených dokumentů byla provedena výstavka fotografií obce (výročí osvobození r. 2002 a poté zapůjčena do základní školy). Dokumentace z výstavy fotografií z let 80 se nenašla. Byl učiněn pokus přes klub důchodců i osobním jednáním s nejstaršími občany obce o zpracování historie osvobození naší obce. Z osmi oslovených občanů, kterým byly předány doklady z tohoto období pouze pan JUDr. D. Illík z Prahy zpracoval písemný záznam.

Ze strany zastupitelů nebyl projeven žádný zájem o zpracování, případně seznámení se s historií obce. Bude záležet pouze na zodpovědnosti a přístupu nového zastupitelstva, jak naloží s těmito poměrně vzácnými materiály.
Postupně byla zavedena evidence došlé a přijaté pošty. (po nástupu slečny Kateřiny Ištvánkové)
Úřadovna.
Byla přestěhována úřadovna městské části z prvního patra do přízemí včetně stavebních úprav a vybavení nábytkem.
Investice.
V oblasti investic byl postupně vypracován a schválen zastupitelstvem seznam požadavků na investiční akce za účelem zajištění a zlepšení čerpání těchto prostředků (za období od r. 1990 do 1999 jsme byli na předposledním místě v objemu čerpání investic všech místních částí města Opavy). Nyní je zpracována dokumentace estetizace středu obce a chodník ul. Přerovecká.
Z investičních akcí byla dosud realizována výstavba scházejících chodníků na ul. Přerovecké nákl. cca 440 000,-Kč. Výstavba stožáru na sušení hadic u požární zbrojnice cca 70 000,-Kč a výstavba zálivu pro autobusovou zastávku S. Lazce ZD. (pouze směrem na Opavu, ve směru na S. Lazce majitel nesouhlasil s výkupem cca 12 m2 pozemku, a tak nemohla být druhá část stavby realizována.)
Výkupy chodníků.
Ve spolupráci s odborem majetkoprávním Statutárního města Opavy bylo provedeno zaměření stávajících chodníků a jejich následné vykoupení za tržní cenu. (dosud probíhají výkupy)
Opravy
Byla provedena oprava komunikace ul. K Vodojemu rok 1999, úprava příjezdové komunikace k nové hasičské zbrojnici, vybudování zpevněné plochy u has. zdrojnice a kolem stožáru na sušení hadic, oprava chodníku před prodejnou Jednota v délce 80 m a v úseku mezi p. A. Věntusem a p. Sukeníkem v délce cca 50 bm. Oprava odvodnění sklepa obecního úřadu a kulturního zařízení.
Dále byly opraveny dlažby na ul. Ve dvoře (prostor před kontejnery) a kolem kříže u školy a před p. R. Pchálkem.
Kulturní zařízení.
Z důvodu zajištění lepší funkce a využití kapacity kulturního zařízení bylo provedeno uvolnění místnosti v pronájmu "Asociace tech. sportů a zařízení" a jeho přestavba na kuchyň. Ze stávající kuchyňky byla zřízena malá kulturní místnost s kompletním vybavením. Dále byla provedena oprava všech židlí, nátěry a vymalování prostor KZ, doplnění vybavení nápojovým sklem a koupě záclon.
Místní hřbitov.
Zastupitelstvo městské části rozhodlo na svém zasedání, že provede opravu zpevněných ploch na místním hřbitově a dále provede úpravu plochy ve středu hřbitova a kolem nádrže na vodu.Vlastní práce provedla na základě objednávky firma Stazo spol. s. r. o. Bylo provedeno položení dlažby na ploše hřbitova, a to 312 m2 , dále byly položeny obruby a drenáže pod dlažbou. Celkové náklady na úpravy byly 349 158,70 Kč.
Také občané přispěli svou prací na zlepšení vzhledu místního hřbitova zpevněním ploch, a to dlažbou, která zůstala po předláždění hřbitova (dlažba 50/50 cm), dále bylo dovezeno 34 m2 dlažby 30/30 cm. Občané provedli vlastními silami, případě na objednávku u odborné firmy zpevnění plochy cca 90 m2. Touto akcí došlo ke zpevnění hlavních komunikačních ploch na hřbitově. Jsme první v rámci Statutárního města Opavy, kdo má vydlážděny chodníky - plochu hřbitova.
Hasičská zbrojnice.
Byla provedena oprava obou vrat do hasičské zbrojnice včetně jejich zateplení a zhotovení vrat u oplocení objektu. Zadláždění plochy vedle zbrojnice a kolem stožáru na sušení hadic. Zhotovení příjezdové komunikace ve směru od bytovek.
Pomník.
Po mnoha diskusích bylo přikročeno k realizaci jeho opravy. Byla provedena obnova pamětní desky obětem druhé světové války a dále obnova vlastního sousoší , včetně obnovení imitace pískovce, obroušení podstavce a obnovy nápisu na podstavci a opravě schodů .
Rekreační oblast Sedlinka, doplnění územní plánu.
V rámci řešení nedostatků ohledně povolování výstavby rekreačních objektů v této oblasti byla zpracována studie zástavby včetně návrhu inženýrských sítí (ve spolupráci s architektem města Opavy) a doplněna do územního plánu obce.
Znak obce.
Dle § 5 zákona č. 367 České národní rady ze dne 4. 9. 1990 o obcích se poprvé v dějinách české státnosti dostalo všem samosprávným obcím České republiky právo disponovat vlastním znakem a praporem. Nový zákon č. 129/2000Sb., o obcích , toto právo rozšiřuje také na všechny samosprávné městské části či městské obvody statutárních měst. Pokud obec nemá historicky , řádně udělený či. tzv. vydržený znak, má právo požádat Parlament ČR, o jejich udělení. Zastupitelstvo rozhodlo pověřilo starostu zajistit podklady pro zpracování znaku. Po předložení návrhu znaku proběhla diskuse s občany, klubem důchodců a zákl. organizací KSČM. Dne 5. 6. 2001 zastupitelstvo schválilo znak městské části dle návrhu.
Klub důchodců:
Po jištění, že dosud není právně ošetřen klub důchodců, je zpracován návrh činnosti klubu a jeho vztah k městské části, předložen zastupitelstvu městské části a schválen zastupitelstvem 5. 6. 2001. Na setkání Klubu důchodců schválen 14. 6. 2001.
Majetek obce je dán jeho historickým vývojem. Obec v 60-letech zahájila výrobu a montáž obrubníku podél ul Přerovecké, včetně postupného položení dlažby. V roce 1998-1999 byla provedena formou inv. akcí dostavba scházejících chodníku podél ul. Přerovecké v úseku od p. V. Carbola po p. V. Halšku.
Protože dosud nejsou provedeny výkupy všech pozemků podél ul. Přerovecké v zastavěné části obce, je v majetku naší městské části pouze část chodníku podél ul Přerovecké ve správě TS s. r. o Opava, plocha kolem hasičské kašny, místní komunikace ul. Sedlická, Střední, Májová, Jičínská, Ve Dvoře, Na Pískovně, Návrší, Na Štěpnici, U Vodojemu, Ke strážnici a V Ulici. Dále plocha střelnice na Strážnici (pronajatá na 40 let Asociaci technických sportů a zařízení) Dále plocha obratiště autobusů na Přerovci, a plocha kolem studní proti domu p. Fuska. Poslední plochou v majetku obce je plocha před a kolem hasičské zbrojnice a u místní kapličky u sv Jana. Z budov udržujeme z rozpočtu městské části budovu obecní úřadu, staré hasičské zbrojnice, nové hasičské zbrojnice a autobusové zastávky (objekty).

Informování občanů o činnosti zastupitelstva a místního úřadu.
Z činností, které je možno provádět a slouží ku prospěchu městské části a informovanosti obyvatelstva bylo vyhledání napsaných kronik a na základě svolení zastupitelstva (uzavření smluv) bylo možno opsat a pořídit jejich namnožení a vydání k použití pro Zemský archív, místní úřad, základní školu, místní knihovnu a klub důchodců. Dále byla zpracována kronika za rok 2000.
K zlepšení informovanosti zastupitelstva byly od r. 1999 vydávány postupně "Sucholazecké zpravodaje", a to březen 1999, (Bř, So), říjen 1999, Bř, Ha, So), srpen 2000 (Bř,Ha), prosinec 2000 (Ha), květen 2001(Pu,Ha) září 2001 (Ha), leden2002 (Ha), duben 2002 (Ha) v celkovém počtu osm čísel. Dále byly předány podklady pro zveřejnění o naší městské části do opavské Hlásky.
Pro informaci a možnost spojení se světem a magistrátem města Opavy byl zřízen internet zásluhou ing. Radomíra Solného. Je zřízena e-mailová adresa: suché.lazce@opava-city.cz a propojení s Magistrátem města Opavy - evidence obyvatel a výpisy EN. (od 03/2002 nefunkční)
Byly zpracovány podklady pro vytvoření webové stránky naší městské části www.suchelazce.cz a z pomocí p. Davida Závěšického realizovány od 21. 5. 2002. Jsme první městskou části, která má svou webovou stránku (Komárov připravuje její zřízení).

Činnost zastupitelstva:
Činnost komisí:
komise pro školství a mládež - Pustka J., Slavík J.
komise pro kulturu a sport - Kubín J., Konečná L.
komise pro občanské záležitosti - RNDr. Břemek J., Satková P.
komise pro dopravu a komunikace Krystýn P., Věntus J.
Pan P. Krystýn se aktivně podílel na zpravování stávajícího DZ(dopravního značení) v obci, zpracoval návrh nového DZ bez nároku na odměnu. Účastnil se pochůzky kolem řešení návrhu řešení rekreační oblasti Sedlinka.
komise pro životní prostředí - Ing. Friedel J., Ing. Solný R.
komise pro stavební rozvoj - Hanke V. Provedl návrh na studii sportovního areálu včetně konzultací. Aktivně se podílel na projednávání územního plánu a projektů na investiční akce.

Finanční výbor ve složení : Pavla Satková, Libuše Konečná a ing. Jiří Friedel
Výbor provedl kontrolu hospodaření za rok 2001 pod vedením p. Pavly Satkové.
Kontrolní výbor ve složení : Jaromír Pustka, Jiří Slavík a Josef Věntus
Výbor nepředložil žádné vyjádření ani stanovisko přes výzvy k činnosti ( viz zápisy zastupitelstva).

Hodnocení jednotlivých členů
RNDr. Jan Břemek: Prováděl výkon starosty do 16. 6. 2000 ke spokojenosti zastupitelů i občanů, bylo mu poděkováno za jeho činnost.
Ing Jiří Friedel: Účastnil se pochůzky kolem řešení návrhu řešení rekreační oblasti Sedlinka
Aktivně se podílel na rekonstrukci kulturního zařízení a jednání zastupitelstva.
Václav Hanke: Provádí úkony jimiž jej pověřilo zastupitelstvo.
Libuše Konečná: Aktivně se účastnila jednání zastupitelstva, účast ve finančním výboru a inventurní
komisi.
Josef Kubín: Účast na jednání zastupitelstva.
Pan P. Krystýn: Aktivně se podílel na jednáních zastupitelstva včetně předkládání návrhů a stanovisek, dále se aktivně podílel na zpravování stávajícího DZ v obci, zpracoval návrh nového DZ bez nároku na odměnu. účastnil se pochůzky kolem řešení návrhu řešení rekreační oblasti Sedlinka, zajištoval provádění prací pro městskou část včetně rozpočtů.
Jaroslav Pustka: Aktivně se účastnil jednání zastupitelstva, jednou se podílel na sucholazeckém zpravodaji.
Pavla Satková: Aktivně se účastnila jednání zastupitelstva. Zpracovávala podklady pro inventarizaci včetně soupisu, zpracovala hodnocení fin, výboru, podílela se na úklidech kulturního zařízení.
Jiří Slavík: Aktivně se účastnil jednání zastupitelstva včetně předkládání návrhů a stanovisek, jednou se podílel na sucholazeckém zpravodaji.
Radomír Solný Ing: Dle svých možností vykonával činnost zástupce starosty, zpracovával zápisy jednání zastupitelstva, prováděl hlášení místního rozhlasu včetně zajištování jeho oprav. Aktivně se podílel na jednáních zastupitelstva včetně předkládání návrhů a stanovisek. Byl předsedou inventurních komisí.
Josef Věntus: Aktivně se podílel na jednáních zastupitelstva včetně předkládání návrhů a Stanovisek.

Rok 2001 byl prvním rokem, kdy nabyl platnosti nový zákon o obcích. Zákon ukládá obcím poměrně velké pravomoci, ale samozřejmě vyžaduje i povinnosti. Tato nová skutečnost se projevila zejména v jednáních a zejména v rozhodnutích zastupitelstva obce, které je rozhodující pro další vývoj v naší obci, i když si to mnohdy zastupitelé a také občané neuvědomili.
V zastupitelstvu byl projednán a schválen jednací řád. Jedná se o jediný dokument, který může zastupitelstvo vytvořit a schválit samostatně. Tento dokument byl vytvořen a předložen k projednání starostou obce. Dalším důležitým dokumentem, od kterého se odvíjí celá činnost a pravomoc naší městské části je Statut města Opavy. Příprava statutu města Opavy byla posuzována a projednávána starosty městských částí, jejich zástupců a vedoucích jednotlivých odborů na magistrátu. Všech jednání za naši městskou část se zúčastnil pouze starosta, přestože jeho zástupce i členové byli vyzýváni k účasti na jednání, jelikož se jednalo o základní dokument, z kterého vychází nejen pravomoc města a městských částí, ale také rozdělování finančních prostředků. Tento nezájem a zejména neznalost problematiky se projevoval zejména při rozhodování a hlasování zastupitelů.
Nepodařilo se vytvořit pracovní atmosféru ve vztahu mezi starostou a jeho zástupcem. Tento vztah byl částečně vyřešen nástupem slečny Kateřiny Ištvánkové, která převzala část agendy úřadu. Taktéž přes vyvinutou snahu starosty k přípravě podkladů jednání nebyla ze strany zastupitelstva přiměřená odezva a nebylo možno pro nesplnění jednacího řádu uzavřít zápisy a usnesení zastupitelstev. Přes tyto nedostatky lze konstatovat, že zastupitelstvo projednalo a schválilo mnoho důležitých dokumentů, které budou mít v budoucnu velký vliv na naši městskou část a spokojenost obyvatel.
Mnoho z Vás, členů obecního zastupitelstva, dalo do této své funkce mnohem více, než jim přikazuje litera zákona. Nyní končí Vaše volební období. Děkuji Vám za vše, co jste vykonali pro chod a rozvoj obce. Za toto všechno přijměte, prosím, ještě jednou mé osobní poděkování.

návrh zpracoval Václav Hanke září 2002

Předloženo zastupitelstvu dne 10. 9. 2002.
Usnesení zastupitelstva : Zastupitelstvo vzalo návrh na vědomí.

Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - čtvrtek 13.6.2024:

1) TJ Suché Lazce, z.s. - LAZIO za podpory MČ Suché Lazce, zve všechny fanoušky na utkání mužů TJ Suché Lazce – Raduň Zápas se koná v sobotu 15. 6. 2024 v 15 hodin na obecním hřišti v Suchých Lazcích. Občerstvení zajištěno.

2) Obecní úřad ve spolupráci s rodinou Kalužíkových a kronikářem D. Závěšickým zvou všechny občany na výstavu fotografií sucholazeckého fotografa Josefa Kalužíka. Týdenní výstava začíná v pondělí 17. 6. až do pátku 21.6.2024, denně od 16 do 19 hodin v Kulturní domě

Hlášení rozhlasu - úterý 11.6.2024:

1) Výbor Klubu důchodců zve své členy na pravidelné setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 13.6.2024 od 16 hodin, v salonku Hostince U Baly.

zobrazit vše

Kalendář akcí

17.6.2024 od (16:00) hodin:

Výstava fotografií Josefa Kalužíka, od pondělí 17.6.2024 do pátku 21.6.2024 denně od 16 do 19 hodin v kulturním zařízení. Pozvánka.

21.6.2024 od (15:30) hodin:

Od 15:30 hodin v areálu střelnice na Strážnici, "9. ročník - Nohejbalový turnaj trojic, amatérských družstev 2024" Suché Lazce, pořádá AVZO. Pozvánka.

28.6.2024 od (18:00) hodin:

AVZO Suché Lazce srdečně zve na 7. ročník "Táboráček" v areálu střelnice na Strážnici. Pozvánka.

3.7.2024 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na zelený odpad.

7.8.2024 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na zelený odpad.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Napojení na přípojku kanalizace v S. Lazcích jste realizovali / budete realizovat? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Svépomocí 1-2 lidé. 29%
Svépomocí 3 a více lidí. 21%
Odbornou firmou. 7%
Živnostníkem/(y) se zaměření na výkopové práce. 43%

Celkem hlasů: 82 | Hlasování začalo: 11.4.2023 01:00 | Hlasování končí: 11.4.2024 01:00 | všechny ankety

Na začátek stránky