Zpravodaj září 2001

Sucholazecký zpravodaj září 2001

Poděkování
V minulém zpravodaji byly uveřejněny: vyhláška o zabezpečení veřejného pořádku při chovu a držení hospodářských zvířat, návrh na tak zvanou tichou dohodu o zachování klidu v neděli, úprava plastových lahví před jejich uložením do kontejneru. S potěšením musím konstatovat že skutečně podstatná část občanů pochopila že se jedná o společný problém a dodržuje výše uvedené pokyny.Věřím že i zbývající občané pochopí, že jsou součástí naší městské části a udržení pořádku je i v jejich zájmu.

Místní hřbitov
Zastupitelstvo městské části rozhodlo na svém zasedání, že provede opravu zpevněných ploch na místním hřbitově a dále provede úpravu plochy ve středu hřbitova a kolem nádrže na vodu.
Vlastní práce provedla na základě objednávky firma Stazo spol. s. r. o Bylo provedeno položení dlažby na ploše hřbitova a to 312 m2, dále byly položeny obruby a drenáže pod dlažbou. Celkové náklady na úpravy byly 349 158,70 Kč.
Také občané přispěli svou prací na zlepšení vzhledu místního hřbitova zpevněním ploch a to dlažbou, která zůstala po předláždění hřbitova (dlažba 50/50 cm), dále bylo dovezeno 34 m2 dlažby 30/30 cm. Občané provedli vlastními silami, případě na objednávku u odborné firmy zpevnění plochy cca 90 m2. Protože nebyl dostatek demontované dlažby, upozorňujeme tímto občany, pokud mají zájem o úpravu plochy kolem zaplacených hrobových míst, že své požadavky na použitou dlažbu o rozměrech 50/50 cm nebo 30/30 cm mohou nahlásit na místní úřadovně do 15. 10. 2001.
Děkujeme tímto občanům za jejich velkou pomoc a trpělivost při provádění úprav místního hřbitova. Touto akcí došlo ke zpevnění hlavních komunikačních ploch na hřbitově. Jsme první v rámci Statutárního města Opavy, kdo má vydlážděny chodníky - plochu hřbitova.

Další provedené úpravy v obci
Chodník kolem prodejny Jednota

V měsíci červnu bylo provedeno předláždění chodníku podél ul. Přerovecké před prodejnou Jednota., zároveň bylo odstraněno zdemolované pískoviště v parčíku.
Klub důchodců provedl úpravu chodníku v parčíku na ul. Ve dvoře a ve středu obce.
Byly opraveny vrata v bývalé hasičské zbrojnici.

Výkupy pozemků
Na žádost zastupitelstva a ve spolupráci s magistrátem města Opavy byly zpracovány podklady pro výkup ploch chodníků na ul. Přerovecké a to částí, které jsou dosud v majetku občanů. Na místní úřadovně je seznam parcel, které by měly být vykoupeny. Pokud má někdo požadavek na výkup svého pozemku, který není uveden na vyvěšeném seznam, má možnost na tuto skutečnost upozornit na místní úřadovně.

Změny v dopravním značení.
Zastupitelstvo rozhodlo o zpracování nového dopravního značení v naší městské části, byly předloženy varianty řešení. Po jednání z okresním úřadem bylo rozhodnuto provedení těchto úprav. Obytná část a to ul. Sedlická, Střední, Májová, Ve dvoře, Na vrchovině, a Na pískovně budou označeny dopravním značením IP 25b se symboly značek B20b (30) a B29+E9. Tj. Obytná zóna s omezením rychlosti max. 30 km/hod. a zákazem stání nákladních automobilů. Dále budou provedeny úpravy na ul. Ke strážnici, kde u místní školy bude DZ A12 Děti. Na Komunikaci V ulici bude umístěna DZ B25 zákaz stání . Na křižovatce u kulturního zařízení bude umístěna směrová tabule "Podvihov, Strážnice" a "Pustá Polom". Dále budou provedeny drobné úpravy dopravního značení v návaznosti na dopravu MDPO. Termín provedení je závislý na finančních prostředcích městské části, Technických služeb Opava s. r. o a Správy a údržby silnic.

Investiční akce
Stožár na sušení hadic.

Po dlouhém čekání se místní sbor dobrovolných hasičů Suché Lazce dočkal. Tak jak bylo slíbeno zastupitelstvem, byl postaven stožár na sušení hadic z prostředků rozpočtu místní městské části a to nákladem 72 000,- Kč. Kolaudace proběhla 2. 10. 2001.
Mimo tuto investiční akci byla provedena oprava a zateplení vrat hasičské zbrojnice. Těmito akcemi došlo ke zlepšení podmínek pro činnost místního sboru dobrovolných hasičů.

Rekonstrukce centra obce.
V rámci investičních akcí je zpracováván projekt "Rekonstrukce centra obce". Součástí projektu je i úprava stávajícího památníku padlých. Protože dosavadní pomník již vykazuje vady a jeho oprava by byla problematická Projektant v předloženém návrhu zvažuje vybudovat nový pomník. Protože se jedná o velmi závažnou záležitost ke které je zapotřebí znát mínění občanů na navrhované úpravy. Předkládám k posouzení tři varianty řešení.
1. Zachovat stávající pomník s provedením nutných oprav.
2. Provézt postavení nového pomníku s tím, že budou do podstavce vytesány nápisy uvedené na nynějších deskách a umístit na ni přesnou kopii nynějšího sousoší.
3. Vybudovat zcela nový pomník, viz návrh vyvěšený na úřední desce.
Prosím občany aby svůj názor na tyto úpravy sdělili svému nejbližšímu zastupiteli. Jednání zastupitelstva je dne 9. 10. 2001 a je jako vždy veřejné.

Zastávky MHDO (městské hromadné dopravy Opava)
Další zpracovaná projektová dokumentace "Výstavba zálivů pro zastávku MHDO Suché Lazce ZD" z byla již uzavřena a byl vybrán dodavatel na vybudování autobusové zastávky S. Lazce ZD směr Opava. Stavba má být zahájena nejpozději v říjnu letošního roku.
Zastávku S. Lazce ZD. směr Přerovec není možno zahájit, protože není získán souhlas majitele o odprodej cca 12 m2 přilehlého pozemku.

Chodník ul. Přerovecká
Dále byly zahájeny projektové práce na dobudování chodníku po pravé straně podél ulice Přerovecké a to v úseku kde dosud chybí (od pozemku pana Vít. Halšky až po točnu MDPO na Přerovci).

Projektové práce na rekonstrukci ul. Na pískovně dosud nebyly zahájeny.

Sedlinka
Ve studii územního plánu naší městské části je vyznačena plocha nad nádrží Sedlinka jako rekreační oblast. Nyní zde dochází k budování chat. Za uplynulé období došlo k podstatným změnám v zástavbě. Je nutno celou oblast znovu přepracovat. Není zde přístupové komunikace, parkovací plochy apod. V měsíci říjnu budou vlastníci pozemků pozvání k projednání koncepce zástavby této plochy.

Pomník padlým
Výpis z kroniky rok 1930

Pomník padlým vojákům ve světové válce: V tomto roku ustavil se výbor pro postavení pomníku padlým vojínům ve světové válce, členové výboru byli p. Antonín Malík horník č. 84 jako předseda, František Kocián okresní cestmistr - místo předseda, Bohumil Trubka školník - pokladník, Vašek Tomáš zámečník - jednatel, Ant. Krejčí - zapisovatel; Morbicer Karel poštovní zřízenec, Ed. Otypka zednický polír, Hajduček Adolf stavební asistent, Rainhold Skuplík rolník, Vašek Karel zednický mistr, Laryš Jan rolník, Lacheta Jan tesař, jako členové výboru.
V neděli 7. září t. r. konala se slavnost odhalení pomníku. Ačkoliv počasí nebylo zrovna příznivé, přece byla slavnost velkolepá. Již časně ráno byli občané naši vesničky mile překvapení budíčkem dechové hudby štítinské a ranami z hmoždířů, které zahajovaly slavnostní den. Před pomníkem, zahaleným v černé roušce, koncertovala pak dechová hudba od 11. do 12. hod. polední. Po 1. hod. odpol. ustal déšť a tu již shromažďovaly se četné zástupy občanstva mimo jiné uvádím zástupce 8. pěší divize z Opavy p. št. kapitána Šikolu a p. št. rotmistra Menšika, zástupce politických organizací soc. dem ze Štítiny, Komárova, Nových Sedlic, Pusté Polomě, Podvihova a Raduně, hasičské sbory z Raduně, Štítiny a Nových Sedlic, pěvecký spolek "Dalibor" z Kylešovic, přízeň po padlých vojínech a místní korporace: hasičský sbor, Děl. Těl. Jednota, Čtenářsko - ochotnická jednota "Palacký" a polit. org. soc. dem. občanstvo okolní i místní a školní mládež. Malebně uspořádaný průvod za zvuku smutečního pochodu vyšel přesně ve 2. hodiny odpoledne. U pomníku padlých již od 10. hod. dopol. stála čestná stráž členů hasičského sboru a Děl. Těl. Jednoty. Slavnost zahájena byla sborem "Píseň svobody" od J.C. Sychry, který zapěl pěvecký sbor "Dalibor" za řízení p. uč. Frgaly z Kylešovic. Na to předseda výboru Antonín Malík uvítal přítomné, poděkoval všem dobrodincům, kteří k uskutečnění tohoto díla jakýmkoliv způsobem přispěli, udělil slovo slavnostnímu řečníku B. Čurdovi Lipovskému spisovateli z Mor. Ostravy, rodáku ze Smolkova. Za obecní zastup. promluvil Čeněk Skuplík. Po jeho proslovu zapěl pěv. sbor. "Dalibor" "Svoji k svému" od K. Bendla.
Při zahrání státních hymen byl pomník odhalen. Na to následovaly deklamace a při zvuku hudby položení kytic a věnec, kterážto chvíle byla zvlášť dojemná.
Pomník předán obci členem Výboru Ant. Krejčím. Pan starosta obce Josef Luska převzal pomník jménem obce a slíbil jej opatrovati pro naši budoucí generaci, poděkovav při tom všem přítomným a zvláště vyslaným deputacím. Za výbor poděkoval p. stavitel Alois Havlíček jako hlavní pořadatel, slavnosti se účastnilo i přes nepřízeň počasí, přes 1.000 osob.
Pomník byl zhotoven nákladem 12.000 Kč, náklad uhrazen se sbírek provedených v obci, dary soukromých podniků, přízně a dary Hasičského sboru místního a spolku "Palacký", darovali po 200 Kč, strana Živnostenská 150 Kč; Pomník byl zhotoven u firmy Rüger, továrna na umělý kámen v Novém Bohumíně - Skřečoni, návrh a práci provedl sochař a dílovedoucí u firmy Rüger p. Roman Vrána ze Štítiny. Vzpomínku pod sousoším byly uloženy různé spisy týkající se poměrů obce, státu a československé mince 5 Kč, 1 Kč 50 - ti haléř, 20 - ti a 10 - ti haléř. Pomník jest postaven na návsi mezi lípami svobody. Obec darovala na pomník 1.000 Kč a daň ze zábav.

Výpis z kroniky rok 1955
Oslavy 10. výr. naší obce:
V rámci 10tého celostátního jubilea osvobození naší vlasti slavnou Rudou Armádou od fašistického jha, probíhaly 24. 4. 55 i v naší obci pod patronací M. N. V. a místní org. K. S. Č. a za pomoci všech ostatních složek důstojné oslavy osvobození naší obce a odhalení přemístěného pomníku padlých. Přípravy k této oslavě započaly přemístěním pomníků padlých vojínů z první světové války z r. 1914 - 18 na jiné úpravou obce a zřízením vodní nádrže vzniklé a vhodnější místo před budovou Míst. Nár. Výboru. K tomuto pomníku byla přidána mramorová deska se jmény zahynulých občanů naší obce přechodem fronty v dubnu 1945. Za zvuku hudby, která hrála státní hymny, byly položeny věnce za složky v obci k pomníku, pak přednesena svazačkou s Žůrkovou Jaroslavou báseň "U pomníku". K této oslavě pozváni byli a též se dostavili vojáci Opavské posádky a kmotři naší obce z českého města Jičína a tamní továrny na hospodářské stroje "Agrostroj", kteří se nás občanů v r. 45 tak obětavě ujali a pomohli co mohli a ještě dnes po 10 letech na nás nezapomínají, za což jim tímto vzdáváme upřímné díky. Velitelství Opavské posádky vyslalo 2 vojáky důstojníky, kteří se oslav zúčastnili. Též město Jičín a továrna "Agrostroj" vyslali své 4 zástupce, kteří nám znovu přivezli knižní dary pro naši Lid. Knihovnu 15 knih pro mládež a též 15 knih pro knihovnu osady Kravařov.
Už v předvečer oslav 23. 4. byly zahájeny oslavy v sále Jednoty tanečním rejem, jehož se zúčastnili i naši kmotři z Jičína v družné zábavě.
V neděli 24. 4. za přítomnosti skoro všech občanů zahájil předseda s. Kostřiba tuto pietní slavnost proslovem, v němž vzpomínal na dobu před 10 lety a na padlé občany. Též poděkoval zástupcům naší armády a kmotrům obce, kteří též měli k nám občanům proslov. Při těchto oslavách nechyběli žáci naší nár. školy a pionýři, kteří při slavnosti provedli krásnou akademii, večer pak lampionový průvod obcí až do osady Kravařova. Celá tato pietní slavnost vyzněla důstojně a myslím, že nebylo jediného občana, který by se jí nebyl zúčastnil.

Ohlédnutí za minulým obdobím.
Jak bylo sděleno ve zpravodaji v září 2001 proběhla diskuse ke způsobu opravy stávajícího pomníku padlých v naší městské části. Zastupitelstvo městské části přijalo usnesení. Zastupitelstvo schvaluje: V rámci projektu "Rekonstrukce centra obce" řešit řádnou opravu celého památníku padlých.

Dále byla projednáno oznámení dle zákona č. 224/1992., Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění. Záměru změnu účelu užívání. Středisko živočišné výroby v Suchých Lazcích.
Zastupitelstvo městské části po jednání na svém řádném zasedání dne 9. 10. 2001 rozhodlo o projednání tohoto záměru na samostatném mimořádném zasedání dne 30. 10. 2001. Bylo přijalo toto usnesení. Zastupitelstvo bere na vědomí: připomínky občanů a organizací předaných písemně na Úřad městské části Opava - Suché Lazce k záměru Zemědělské a. s. Opava - Kylešovice na změnu chovu hospodářských zvířat v k. ú. Suché Lazce.
Zastupitelstvo souhlasí: se záměrem Zemědělské a. s. Opava - Kylešovice na změnu chovu hospodářských zvířat v k. ú. Suché Lazce za předpokladu zapracování připomínek občanů a organizací předaných písemně na Úřad městské části.

Klub důchodců
Klub důchodců v naší městské části úspěšně pokračuje ve své činnosti a může se pochlubit zdařilými akcemi. Schází se pravidelně každý měsíc. Jeho setkání jsou vždy velmi dobře připravena. "Mikulášské večírek" s dobrou hudbou a chutným pohoštěním se uskutečnil 6. 12. 2001. V programu vystoupily děti naší základní školy. Vánoční program připravil pan Jiří Slavík. Součásti setkání bylo předání dárků všem přítomným, svíčníků a vánočního cukroví. Všichni účastníci byli velmi spokojeni. Výbor klubu důchodců přeje všem Sucholazeckým důchodcům i všem občanům hodně zdraví a spokojenosti do nového roku.
Při účasti starosty na akcích Klubu důchodců byl ze strany vedení klubu vznesen požadavek finanční podporu. Na základě tohoto požadavku jsem si zapůjčil kroniku klubu a zjistil, že klub není dosud oficiálně založen. S ohledem na tuto skutečnost jsem zpracoval návrh statutu klubu a tento předložil na zastupitelstvo městské části a klub důchodců. Statut Klubu důchodců byl projednán na zastupitelstvu 5. 6. 2001 a na setkání Klubu důchodců byl schválen 14. 6. 2001.
Opava - Suché Lazce

Úprava zastávky městské dopravy.
V měsíci listopadu 2001 byla vybudována a zprovozněna nová zastávka městské hromadné dopravy pod vesnicí, vyhovující předpisům o zastávkách.

Oprava vodojemu
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s, provedly plánovanou celkovou rekonstrukci vodojemu. Byla provedena oprava nádrže, potrubních rozvodů, budovy a oplocení pozemku.

Úpravy v kulturním zařízení
V Kulturním zařízení naší městské části byla mimo již oznámených stavebních úprav provedena oprava židlí, osazení nové skříně na úklid, nákup vybavení (nápojového skla), záclon a montáž žaluzií to vše s celkovým nákladem 48.000,- Kč
Na poplatcích za pronájem kulturního zařízení v roce 2001 bylo vybráno celkem 13.350,- Kč a bylo vydáno celkem 57 povolení.

Změny v novém roce.
Vodné
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s sdělují že od 1. 1. 2002 je změna ceny vody pitné (vodné) 16.10 Kč/m3. Stočného 14,55 Kč/m3 (poznámka v naší městské části se stočné -voda odvedená- zatím neplatí). K těmto cenám se připočítává DPH ve výši 5%.

Sirény
Hasičský záchranný sbor upozorňuje, že s platností od 1. 11. 2001 na území celé republiky platí jeden varovný signál "Všeobecná výstraha" Je vyhlašován kolísavým tonem sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vyhlašován za sebou v cca tříminutových intervalech, po vyhlášení bude následovat tísňová informace z hromadných sdělovacích prostředků o hrozící nebo vzniklé mimořádné situaci. Současně zůstává v platnosti vyhlašovaný signál "Požární poplach" Signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty.
Požární poplach není varovným signálem.
Pozn: V naší městské části jsou sirény umístěny na budově základní školy.

Nové vyhlášky
Statutární město Opava na svém řádném zasedání dne 18. 12. 2001 schválilo vyhlášky:

Dodatek k vyhlášce č. 10/2001 "Vyhláška o místních poplatcích" (účinnost od 1. 1. 2002)
Výběr z textu:
čl. 3 Poplatník. Poplatek platí
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt: za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem: tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí.
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
čl. 4 Sazba poplatku
Sazba popl. pro poplatníka podle Čl.3 písm. a) a b). této vyhlášky činí 384,- Kč. Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 3 písm. a) a b) této vyhlášky, kterým je dítě do 12 let věku činí 200,- Kč. s tím, že tato sazba je náleží tomuto poplatníku i v kalendářním roce, ve kterém 12-ti let věku dovrší. Čl. 5 Splatnost. Poplatek pro poplatníka podle Čl. 3 písm. a) a b) této vyhlášky je splatný ve 2 (slovy dvou) stejných splátkách - t.j. 198,- Kč pro jednu splátku, a to vždy nejpozději do 31. 5. a do 30. 11. kalendářního toku. Pro děti do 12-ti let je poplatek splatný ve dvou stejných splátkách - tj. 100,- Kč pro jednu splátku.

Vyhláška o systému sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území Statutárního města Opavy. S účinnosti od 1. 1. 2002.
Její text spolu s předcházející vyhláškou je vyvěšen na úřední tabuli městské část od 1. 1. 2002 do 15. 1. 2002.

Rozpočet:
Za loňský rok 2001 byl rozpočet městské části ve výši 1.370.000,- Kč, tento byl čerpán ve výši cca 1.150.000,- Kč. Na rok 2002 byl stanoven ve výši 1.494.500,- Kč. Jeho rozdělení bylo schváleno zastupitelstvem městské části dne 11. 12. 2001.

Výkup parcel chodníků na ul. Přerovecké.
Dne 18. 12. 2001 na svém 20. zasedání schválilo Zastupitelstvo Statutárního města Opavy výkup chodníků v naší městské části a to podél ul. Přerovecké,. Celkem se jedná o 91 parcel. Majitelům těchto pozemků bude zaslána Magistrátem města Opavy "Smlouva o výkupu pozemku " do konce prvního čtvrtletí tohoto roku.

Chodník ul. Přerovecká
V příštím roce má být zahájena investiční výstavba. "Výstavba chodníku podél ulice Přerovecké " (v úseku od pozemku pana Vít. Halšky až po točnu MDPO na Přerovci po pravé straně komunikace).

Charita Opava
Jak již bylo sděleno na zastupitelstvu městské části, byla touto organizací pronajata budova na ul. Přerovecké 36. Vedení této organizace nám zaslalo dopis dne 28. 12. 2001 a požádalo o jeho zveřejnění.

CHARITA OPAVA
Vážení občané,
chtěli bychom vám představit středisko DOMOV AGAPÉ, zařízení Charity Opava, pro něž jsme si pronajali ve vaší obci rodinný dům.
V tomto domově založeném na rodinné atmosféře budeme pomáhat dětem ve věku 12-15 let, které experimentovaly s drogou( takovéto děti najdeme dnes, bohužel, již na každé základní škole). Dítě v tomto věku prochází obdobím, kdy hledá samo sebe a pokud si najde svou cestu, kterou provází droga, je důležité mu ukázat, že není správná a pomoci mi najít tu, na které může být v životě šťastný. to je hlavní cíl Domova Agapé.
Vždy po dobu maximálně 1 roku, zde bude pobývat až 15 dětí. základem je výchovný program, jehož hlavními složkami bude zachování školní docházky (do domova budou docházet učitelé), dále pak terapie, zájmová činnost, běžné domácí práce a práce na zahradě. Dětem ukážeme život bez drogy a naučíme je běžným mezilidským kontaktům, umění poradit si v těžké situaci a budeme jim vštěpovat mnohdy neznámý pocit zodpovědnosti. Vzhledem k tomu, že filosofie Domova Agapé je založena na křesťanských principech, dostane prostor i duchovní program (bude zde dojíždět kněz). O děti se bude nepřetržitě starat a věnovat se jim celých 24 hodin během celého roku speciálně vyškolený tým vychovatelů a terapeutů. V období leden až únor 2002 se budeme připravovat na nástup 6 až 8 dětí, které by již od března měly nastoupit.
protože předpokládáme, že náš domov se bude rozvíjet postupně, chceme technické prostory domu dočasně využít jako chráněné dílny pro zdravotně postižené. Obdobní dílny již provozujeme pro 38 tělesně i jinak postižených spoluobčanů v Opavě-Jaktaři. Dílnička v Suchých Lazcích by měla vyzkoušet nový program a to demontáže domovního odpadu například televizorů, praček, ledniček apod. Během tohoto roku bychom chtěli tyto lidi zaučit a zapracovat kmenové postižené pracovníky. Dle našich představ by dílna měla v následujícím roce odstěhovat a rozšířit.
Věříme, že spolupráce s Vámi, občany Suchých Lazců, bude oboustranně přínosná a že v případě potřeby si vzájemně budeme vycházet vstříc tak, jak to je již v jiných lokalitách, kde Charita Opava své služby poskytuje. S přáním pokojného nového roku

Dr. Anna Exslerová,
ředitelka Charity Opava
razítko Charita Opava Podpis.

Úprava zeleně před hřbitovem.
Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy vydal souhlas s vykácením stromů (smrků) v prostoru před místním hřbitovem, práce budou provedeny do dubna letošního roku.

Zasedání zastupitelstva
Jednání zastupitelstva naší městské části se budou konat pravidelně každý měsíc a to vždy druhé úterý v měsíci se začátkem v 19 hodin. První jednání se koná 8. 1. 2002.

Poplatek za pronájem kulturního zařízení.
Zastupitelstvo městské části přijalo usnesení že s platností od 1. 1. 2002 bude pronájem na 24 hod. ve výši 500,- Kč.

Zimní údržba místních komunikací
Údržba místních komunikací (mimo ul. Přeroveckou) je prováděna na základě uzavřené smlouvy se správcem komunikací tj. Technické služby Opava s. r. o a Zemědělská a. s. Opava - Kylešovice. Zimní údržba je prováděna pouze plužením vozovky.

Třikrálová sbírka 2002
Podobně jako v minulém roce organizuje Česká katolická charita Třikrálovou sbírku. Letos bude u nás Třikrálová sbírka organizovaná pod záštitou Okresní charity Opava. Koledníci vyjdou k Vaším domovům v pátek 4. ledna 2002, většinu domů však navštíví v sobotu 5 ledna, vyjímečně v neděli dopoledne. Jedná se o skupinky dětí, doprovázené dospělou osobou. V Suchých Lazcích paní Zdeňkou Pěntákovou a Evou Slavíkovou, které vlastní průkazku vydanou Charitou a které jsou zodpovědné za zapečetěné pokladničky. Organizátoři Vám děkují, že dokážete vnímat hluboký rozměr lidského života ve vzájemné zodpovědnosti za sebe navzájem.

Zpracoval: Hanke Vydal : ÚMČ Suché Lazce prosinec 2001 náklad 300 výtisků

Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - středa 28.2.2024:

1) Dobrovolníci za podpory obecního úřadu městské části Suché Lazce Vás zvou na Sucholazecký dětský bazárek. Zveme vás na malou burzu jarního a letního oblečení, obuvi, hraček a potřeb pro děti i dospělé.
V neděli 3.3.2024, od 8:00 do 13:00 hodin v kulturním domě v Suchých Lazcích.
Příjem zboží, které chcete prodat: Sobota 13:00 - 15:30 hodin kontaktujte Kateřinu Orieščíkovou pomocí e-mailu: katkakurkova14@seznam.cz nebo tel.: 607 172 130.

Hlášení rozhlasu - úterý 20.2.2024:

1) Vážení spoluobčané, Studénka Drůbež bude v Suchých Lazcích ve čtvrtek 22.2.2024 od 9:00 - 9:15 hodin na parkovišti u OÚ nabízet k prodeji kuřice různých barev, krmné směsi a vitamíny. 

zobrazit vše

Kalendář akcí

21.3.2024 od (8:00) hodin:

Přerušení dodávky elektrické energie č. 110060936919 od 8:00 do 13:00 hodin.

24.3.2024 od (16:00) hodin:

Uzávěrka dubnového čísla zpravodaje je 24.3.2024, zpravodaj by měl vyjít 4.4.2024.

3.4.2024 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na zelený odpad.

6.4.2024 od (8:30) hodin:

SDH Suché Lazce pořádá sběr železného šrotu v obci. Pozvánka zde.

6.4.2024 od (9:00) hodin:

Charitativní sbírka SDH Suché Lazce před hasičárnou. Pozvánka zde.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Napojení na přípojku kanalizace v S. Lazcích jste realizovali / budete realizovat? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Svépomocí 1-2 lidé. 28%
Svépomocí 3 a více lidí. 22%
Odbornou firmou. 5%
Živnostníkem/(y) se zaměření na výkopové práce. 45%

Celkem hlasů: 74 | Hlasování začalo: 11.4.2023 01:00 | Hlasování končí: 11.4.2024 01:00 | všechny ankety

Na začátek stránky