Zpravodaj duben 2002

Sucholazecký zpravodaj - duben 2002

Ohlédnutí za minulým obdobím:

Chodník na ul. Přerovecké
Jak jste již byli informováni v předcházejícím zpravodaji, bude v letošním roce zahájena výstavba chodníku podél ul. Přerovecké, a to v úseku od pozemku p. Víta Halšky až po točnu MDPO na Přerovci.
Předpokládané celkové náklady jsou 4,4 mil. Kč.
V letošním roce by měly být provedeny práce celkem za 1,7 mil. Kč.

Domov Agapé
Zastupitelstvo MČ přijalo usnesení, že nesouhlasí se změnou užívání stávající budovy na ul. Přerovecké 36. Příslušný správní orgán rozhodl, že naše námitka se zamítá. Zastupitelstvo MČ vzalo toto rozhodnutí na vědomí.
Dne 10. 4. 2002 bylo uskutečněno slavnostní otevření tohoto zařízení za účasti vysokých církevních i veřejných činitelů. Zúčastnili se jej také občané Suchých Lazců.

Návrh územního plánu MČ Suché Lazce - veřejná vyhláška
Na základě veřejné vyhlášky zastupitelstvo MČ na svém řádném a mimořádném zasedání zastupitelstva projednalo návrh územního plánu. V termínu stanoveném veřejnou vyhláškou podalo své připomínky na příslušný správní orgán.
Do navrhovaného územního plánu uloženého na úřadu MČ přišlo nahlédnout 9 občanů.

Aktuality:
Středisko živočišné výroby v Suchých Lazcích-změna účelu užívání.
V současnosti je zpracován krajskými úřady nezávislý posudek. V době do 3 měsíců se předpokládá svolání veřejného projednání záměru ke změně účelu. Projednání se uskuteční v kulturním zařízení ÚMČ. Na tomto jednání budou konzultovány všechny uplatněné připomínky ke změně účelu užívání podané v době stanovené veřejnou vyhláškou v loňském roce.

Plakátovací plochy
Na základě dohody s Technickými službami Opava, s .r. o. se provádí od 17. 4. 2002 vylepování plakátů a informací na plochách u prodejny Jednota a u zastávky MDPO Suché Lazce střed. Vylepovací plocha u prodejny Jednota bude zvětšena v průběhu měsíce června.

Chystané opravy a úpravy v naší městské části
Odbor životního prostředí vydal rozhodnutí o povolení vykácení stromů - tují na místním hřbitově . Vzhledem k termínu povolení bude provedeno vykácení stromů na východní a jižní straně hřbitova v období vegetačního klidu tj. od 1. 10. 2002 do 31. 3. 2003. Stromy jsou již přerostlé a narušují statiku pomníků. Bude zpracován projekt na ozelenění hřbitova jako náhrada za vykácenou zeleň Po úpravách bude možno provádět řádnou údržbu ploch na hřbitově a kolem něj. V měsíci květnu bude provedena dostavba chodníku od místní márnice směrem za oplocení hřbitova. Na stávající ploše zeleně - na západní části za oplocením je v územním plánu uvažováno s výstavbou parkoviště a umístěním kontejneru na odpadky tak, aby příchod na hřbitov byl důstojný. (kontejner, který je dnes před hlavní branou bude přemístěn na západní stranu za stávající oplocení).

V letních měsících
bude provedena úprava plochy před a kolem místní kapličky naproti prodejny Jednota.
Oprava chodníku v úseku mezi domy pana Antonína Věntuse a Libora Sukeníka, a to zvednutím chodníku do úrovně obrubníku.
U Hasičské zbrojnice bude provedeno po pravé straně zpevnění plochy kolem budovy v návaznosti na sušení hadic a zhotovení lehkého přístřešku na uschování nářadí pro soutěže družstev.

Jarní úklid
Dne 26. 4. 2002- to je v pátek odpoledne - budou přistaveny kontejnery na organický odpad, např. suché listí, tráva, větve, shrabky apod. Kontejnery budou přistaveny v době od 15 do 17 hodin, a to v prostoru u zastávky S. Lazce Horní a před prodejnou Jednota .
Dne 29.4.2002 bude přitaven kontejner na organický odpad na ul. U Kašny v době od 15-17 hodin. Zároveň bude proveden sběr nebezpečných odpadů. Budou přistaveny kontejnery na tyto látky: Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, absorpční činidla, filrt. Materiál, olejové filtry, olověné akumulátory, rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, chladničky, oleje a tuky, barvy, lepidla a pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky, baterie, televizory a elektronický odpad.
Tento nebezpečný odpad bude odebrán a odvezen na náklady úřadu městské části. Je pouze nutno prokázat svou totožnost z důvodu evidence vyúčtování nákladů na naší městské části
Připomínáme občanům, že pokud nestihnou odevzdat odpad v obci v daném termínu, je možnost odpad odevzdat dle vyhlášky o sběru a třídění odpadů na těchto místech:

Sběrná střediska (místa) zřízená Statutárním městem Opava
Opava - Kylešovice - ul. Bílovecká (za železničním nadjezdem)
Otevřeno: letní provoz - pondělí až pátek od 10 do 16 hod., sobota od 8 do 11 hod.
zimní provoz - úterý od 10 do 16 hod., sobota od 8 do 11 hod.
(Letní provoz od 15. 3. do 15. 11.)
Opava - Kateřinky - ul. Hálkova
Otevřeno: letní provoz - pondělí až pátek od 11 do 17 hod., sobota od 8 do 11 hod.
zimní provoz - středa od 10 do 16 hod., sobota od 8 do 11 hod.
(Letní provoz od 15. 3. do 15. 11.)
Příloha č. 2: Spektrum odpadů, které je možno zdarma odkládat ve sběrných střediscích a místech určených k odkládání odpadů
Spektrum odpadů:
Nebezpečný odpad (viz. čl. 2 odst. 5 vyhlášky), objemný odpad (viz. čl. 2 odst. 6 vyhlášky),odpad ze zeleně (viz. čl. 2 odst. 7 vyhlášky), stavební a demoliční odpad (viz. čl. 2 odst. 8 vyhlášky) t. j. např. ledničky, televizory , nábytek, kovy, pneumatiky, barvy, lepidla, odmašťovací prostředky, pesticidy, galvanické články, bytové doplňky a textilie, podlahové krytiny, vytříděný stavební odpad, odpad ze zeleně (tráva, listí, větve), zbytky čistících prostředků, chemických přípravků a jiné.

Další místa k odkládání odpadů a jejich spektrum
NEPOUŽITELNÉ LÉKY A LÉKOVKY - sběrné místo Kateřinky a všechny lékárny
ZÁŘIVKY A VÝBOJKY - sběrné místo Kateřinky, JKV Opava, Vrchní 30
AUTOBATERIE - sběrné místo Kateřinky, sběrné suroviny - provozovna Sluneční, Oblouková, fa Autoelektrolux, Šípková ulice
MONOČLÁNKY - sběrné místo Kateřinky, elektroprodejna Inge, Mezi trhy 5, 7, fotoprodejny Horní náměstí 3, Městská tržnice
MOTOROVÉ OLEJE A PLECHOVKY BAREV - sběrné místo Kateřinky
KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY (tonery inkoustové, cartridge) - Abel - computer, Krnovská 20

Čištění komunikací
Připomínáme občanům, že TS Opava, s. r. o. provedou ve dnech od 23.4. - 25.4, 21.5 - 23.5 a 25.6 - 27.6. 2002 strojní čištění místních komunikací.

Volby
Ve dnech 14. a 15. června 2002 se uskuteční volby do Parlamentu České republiky. U nás bude volební místnost v místním kulturním zařízení. Zapisovatelkou byla jmenována paní Pavlína Paláčková.

Poplatek ze psů
Upozorňujeme občany, že dosud zaplatilo poplatek ze psů pouze 55% občanů. Připomínáme občanům, že úřední hodiny jsou každé úterý od 17,30 do 19,00 a očekáváme, že do konce dubna majitelé psů uhradí poplatky za psy nebo nahlásí případné změny.
Dále chceme připomenout, že povinností majitele psa je mít psa trvale pod dohledem a pokud dojde k znečištění veřejného prostranství je povinností majitele toto znečištění odstranit.

Poplatky za komunální odpad.
Jak nám sdělil finanční odbor Magistrátu města Opavy, budou složenky na zaplacení komunálního odpadu za první pololetí rozesílány začátkem května. Občané naší městské části mohou poplatek za komunální odpad (popelnice) uhradit dne 7. 5. 2002, a to na úřadovně městské části v době od 15.00 do 18.00 hod. Poplatky bude přijímat pracovník finančního odboru magistrátu města Opavy.

Daň z nemovitosti
Finanční úřad Opava postupně zasílá složenky na výše uvedenou daňovou povinnost. Pozn. Splatnost je do 31. 5. 2002

Vydal: ÚMČ Suché Lazce duben 20002/Iš/Ha

Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - čtvrtek 16.5.2024:

1) Vedoucí prodejny Tempo Opava - Suché Lazce oznamuje, že z provozních důvodů bude od 17.5.2024 prodejní doba až do odvolání zkrácena.
Provozní doba: pondělí,  úterý, čtvrtek, sobota 6.30 - 11 hod, středa, pátek    6.30 až 16 hod. Děkujeme za pochopení.

2) TJ Suché Lazce, z.s. - LAZIO za podpory MČ Suché Lazce, zve všechny fanoušky na utkání mužů TJ Suché Lazce – Budišovice. Zápas se koná v sobotu 18. 5. 2024 v 17:00 hodin na obecním hřišti v Suchých Lazcích. Občerstvení zajištěno.

Hlášení rozhlasu - úterý 14.5.2024:

1) Výbor Klubu důchodců, upozorňuje své členy na pravidelné setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 16. 5. 2024 od 15:00 hodin, na Strážnici v Suchých Lazcích spojené se smažením vajec.

2) Vážení spoluobčané v sobotu 18.5.2024 od 9:00 hod se na obecním hřišti v Suchých Lazcích koná Český pohár ve střelbě z kuše. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

zobrazit vše

Kalendář akcí

19.5.2024 od (14:00) hodin:

Pohádkové odpoledne v maskách pořádá klub rodičů. Pozvánka.

26.5.2024 od (9:00) hodin:

Od 9:00 hodin proběhne v areálu střelnice na Strážnici, (Soutěž ve střelbě z malorážky) "Soutěže ve střelbě tříčlenných družstev 2024". Pořádá AVZO. Pozvánka.

27.5.2024 od (16:00) hodin:

Zahájení týdenní výstavy na počest Frana Směji. Ke 120. výročí narození spisovatele, vystoupí narodopisný folklórní soubor BEJATKY ze Štítiny.

1.6.2024 od (16:30) hodin:

Od 16:30 hodin na parkovišti U kašny, proběhne 8. ročník Gulášfest 2024. (Pořádá obec ve spolupráci se složkami a jednotlivci.)

2.6.2024 od (16:00) hodin:

Uzávěrka červnového čísla zpravodaje je 2.6.2024, zpravodaj by měl vyjít 12.6.2024.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Napojení na přípojku kanalizace v S. Lazcích jste realizovali / budete realizovat? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Svépomocí 1-2 lidé. 29%
Svépomocí 3 a více lidí. 21%
Odbornou firmou. 7%
Živnostníkem/(y) se zaměření na výkopové práce. 43%

Celkem hlasů: 82 | Hlasování začalo: 11.4.2023 01:00 | Hlasování končí: 11.4.2024 01:00 | všechny ankety

Na začátek stránky