Zpravodaj leden 2002

Sucholazecký zpravodaj leden 2002

Vážení občané,
přeji Vám jménem obecního zastupitelstva do nového roku 2002 hodně zdraví, štěstí, osobní pohody a vzájemné tolerance.

Václav Hanke
starosta městské části

Ohlédnutí za minulým obdobím.
Jak bylo sděleno ve zpravodaji v září 2001 proběhla diskuse ke způsobu opravy stávajícího pomníku padlých v naší městské části. Zastupitelstvo městské části přijalo usnesení.
Zastupitelstvo schvaluje: V rámci projektu "Rekonstrukce centra obce" řešit řádnou opravu celého památníku padlých.

Dále byla projednáno oznámení dle zákona č. 224/1992., Sb v platném znění ve věci posuzování záměru změnu účelu užívání, částečně novostavba pro chov prasat ve středisku živočišné výroby v Suchých Lazcích ve výkrmu, jako náhrada za chov prasat v Opavě-Komárově, který bude s výhledem na nevhodnou polohu vůči obytné zástavě zrušen.
Zastupitelstvo městské části po jednání na svém řádném zasedání dne 9. 10. 2001 rozhodlo o projednání tohoto záměru na samostatném mimořádném zasedání dne 30. 10. 2001. Bylo přijalo toto usnesení. Zastupitelstvo bere na vědomí: připomínky občanů a organizací předaných písemně na Úřad městské části Opava - Suché Lazce k záměru Zemědělské a. s. Opava - Kylešovice na změnu chovu hospodářských zvířat v k. ú. Suché Lazce.
Zastupitelstvo souhlasí: se záměrem Zemědělské a. s. Opava - Kylešovice na změnu chovu hospodářských zvířat v k. ú. Suché Lazce za předpokladu zapracování připomínek občanů a organizací předaných písemně na Úřad městské části Opava - Suché Lazce.

Klub důchodců
Klub důchodců v naší městské části úspěšně pokračuje ve své činnosti a může se pochlubit zdařilými akcemi. Schází se pravidelně každý měsíc. Jeho setkání jsou vždy velmi dobře připravena. "Mikulášské večírek" s dobrou hudbou a chutným pohoštěním se uskutečnil 6. 12. 2001. V programu vystoupily děti naší základní školy. Vánoční program připravil pan Jiří Slavík. Součásti setkání bylo předání dárků všem přítomným, svíčníků a vánočního cukroví. Všichni účastníci byli velmi spokojeni. Výbor klubu důchodců přeje všem Sucholazeckým důchodcům i všem občanům hodně zdraví a spokojenosti do nového roku.

Úprava zastávky městské dopravy.
V měsíci listopadu 2001 byla vybudována a zprovozněna nová zastávka městské hromadné dopravy (MHD) pod vesnicí, vyhovující předpisům o zastávkách.

Oprava vodojemu
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s, provedly plánovanou celkovou rekonstrukci vodojemu. Byla provedena oprava nádrže, potrubních rozvodů, budovy a oplocení pozemku.

Úpravy v kulturním zařízení
V Kulturním zařízení naší městské části byla mimo již oznámených stavebních úprav provedena oprava židlí, osazení nové skříně na úklid, nákup vybavení (nápojového skla), záclon a montáž žaluzií to vše s celkovým nákladem 48.000,- Kč.
Na poplatcích za pronájem kulturního zařízení v roce 2001 bylo vybráno celkem 13.350,- Kč a bylo vydáno celkem 57 povolení.

Orientační údaje o obyvatelích naší městské části.:
V naší městské části bylo v loňském roce evidováno
209 obyvatel do věku 0-17 let
623 obyvatel ve věku od 18-59 let
179 obyvatel 62 a více let
počet obyvatel celkem 1011

K trvalému pobytu se přihlásilo 28 obyvatel odhlásilo se 30 obyvatel.
Na Úřadu práce bylo 30. 6. 2001 evidovano 40 uchazečů ze Suchých Lazců.
30. 11. 2001 evidováno 36 uchazečů.

V minulém roce se narodili tito občané:
Lukáš Bulka 27. 8. 2001
Kristýna Carbolová 1. 1. 2001 první občan okresu v novém tisíciletí,
Matěj Frýba 22. 5. 2001
Adam Hanek 5. 8. 2001
Matthew Kalus 9. 5. 2001
Jakub Komenda 25. 6. 2001
Valérie Skuplíková 29. 5. 2001
Adéla Tkačíková 13. 3. 3001
Zdeňka Tošková 17. 3. 2001
Tomáš Vašek 2. 11. 2001

Byli oddáni:
Petra Fučková (Opava) Václav Skuplík (Suché Lazce) dne 20. 1. 2001
Šárka Carbolová (Suché Lazce) Josef Bulka (Opava) dne 5. 5 .2001
Ladislava Žídková (Suché Lazce) René Hrbáč (P. Polom) dne 28. 4. 2001
Jitka Andlríková (Vávrovice) Libor Straka (Suché Lazce) dne 11. 8. 2001
Bc. Marta Gracová (Podvihov) Lukáš Konečný (Suché Lazce) dne 8. 9. 2001
Jana Hanková (Suché Lazce) Ing.Petr Kraina (Karviná) dne 15. 9. 2001
Gabriela Martínková (Suché Lazce) Petr Tesař (Vlaštovičky) dne 20. 10. 2001
Markéta Žídková (Suché Lazce) Miroslav Holaň (Bolatice) dne 22. 11. 2001

Opustili nás:
Martin Bello 29. 7. 2001 ročník 19976
Ing. Vít Havlíček 4. 12. 2001 ročník 1928
Robert Koudelka 5. 7. 2001 ročník 1924
Antonín Kupka 18. 7. 2001 ročník 1935
Ladislav Rybka 23. 8. 2001 ročník 1929
Václav Steyer 5. 2. 2001 ročník 1930
Antonín Štencel 29. 1. 2001 ročník 1937
Marie Žůrková 30. 4. 2001 ročník 1956

Změny v novém roce.
Vodné
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s sdělují že od 1. 1. 2002 je změna ceny vody pitné (vodné) 16.10 Kč/m3. Stočného 14,55 Kč/m3.
(poznámka v naší městské části se stočné - voda odvedená - zatím neplatí). K těmto cenám se připočítává DPH ve výši 5 %.

Sirény
Hasičský záchranný sbor upozorňuje, že s platností od 1. 11. 2001 na území celé republiky platí jeden varovný signál "Všeobecná výstraha" Je vyhlašován kolísavým tonem sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vyhlašován za sebou v cca tříminutových intervalech, po vyhlášení bude následovat tísňová informace z hromadných sdělovacích prostředků o hrozící nebo vzniklé mimořádné situaci. Současně zůstává v platnosti vyhlašovaný signál "Požární poplach" Signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty.
Požární poplach není varovným signálem.
Pozn: V naší městské části jsou sirény umístěny na budově základní školy.

Nové vyhlášky
Statutární město Opava na svém řádném zasedání dne 18. 12. 2001 schválilo vyhlášky:

Dodatek k vyhlášce č. 10/2001 "Vyhláška o místních poplatcích" (účinnost od 1. 1. 2002)

Výběr z textu:
čl. 3 Poplatník. Poplatek platí
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt: za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem: tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí.
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba...
čl. 4 Sazba poplatku
Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 3 písm. a) a b). této vyhlášky činí 384,- Kč.
Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 3 písm. a) a b) této vyhlášky, kterým je dítě do 12 let věku činí 200,- Kč. s tím, že tato sazba je náleží tomuto poplatníku i v kalendářním roce, ve kterém 12-ti let věku dovrší.
Čl. 5 Splatnost. Poplatek pro poplatníka podle Čl. 3 písm. a) a b) této vyhlášky je splatný ve 2 (slovy dvou) stejných splátkách - t.j. 198,- Kč pro jednu splátku, a to vždy nejpozději do 31. 5. a do 30. 11. kalendářního toku. Pro děti do 12-ti let je poplatek splatný ve dvou stejných splátkách - tj. 100,- Kč pro jednu splátku.

Vyhláška o systému sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území Statutárního města Opavy.
S účinnosti od 1. 1. 2002.
Její text spolu s předcházející vyhláškou je vyvěšen na úřední tabuli městské část od 1. 1. 2002 do 15. 1. 2002.

Rozpočet:
Za loňský rok 2001 byl rozpočet městské části ve výši 1.370.000,- Kč, tento byl čerpán ve výši cca 1.150.000,- Kč
Na rok 2002 byl stanoven ve výši 1.494.500,- Kč. Jeho rozdělení bylo schváleno zastupitelstvem městské části dne 11. 12. 2001.

Výkup parcel chodníků na ul. Přerovecké.
Dne 18. 12. 2001 na svém 20. zasedání schválilo Zastupitelstvo Statutárního města Opavy výkup chodníků v naší městské části a to podél ul. Přerovecké. Celkem se jedná o 91 parcel S občany kterých u bude proveden výkup bude zaslána Magistrátem města Opavy "Smlouva o výkupu pozemku " do konce prvního čtvrtletí tohoto roku.

Chodník ul. Přerovecká
V příštím roce má být zahájena investiční výstavba. "Výstavba chodníku podél ulice Přerovecké" (v úseku od pozemku pana Vít. Halšky až po točnu MDPO na Přerovci po pravé straně komunikace).

Charita Opava
Jak již bylo sděleno na zastupitelstvu městské části, byla touto organizací pronajata budova na ul. Přerovecké 36. Vedení této organizace nám zaslalo dopis dne 28. 12. 2001 a požádalo o jeho zveřejnění.

CHARITA OPAVA
Vážení občané,
chtěli bychom vám představit středisko DOMOV AGAPÉ, zařízení Charity Opava, pro něž jsme si pronajali ve vaší obci rodinný dům.
V tomto domově založeném na rodinné atmosféře budeme pomáhat dětem ve věku 12-15 let, které experimentovaly s drogou( takovéto děti najdeme dnes, bohužel, již na každé základní škole). Dítě v tomto věku prochází obdobím, kdy hledá samo sebe a pokud si najde svou cestu, kterou provází droga, je důležité mu ukázat, že není správná a pomoci mi najít tu, na které může být v životě šťastný. To je hlavní cíl Domova Agapé.
Vždy po dobu maximálně 1 roku, zde bude pobývat až 15 dětí. základem je výchovný program, jehož hlavními složkami bude zachování školní docházky (do domova budou docházet učitelé), dále pak terapie, zájmová činnost, běžné domácí práce a práce na zahradě. Dětem ukážeme život bez drogy a naučíme je běžným mezilidským kontaktům, umění poradit si v těžké situaci a budeme jim vštěpovat mnohdy neznámý pocit zodpovědnosti. Vzhledem k tomu, že filosofie Domova Agapé je založena na křesťanských principech, dostane prostor i duchovní program (bude zde dojíždět kněz). O děti se bude nepřetržitě starat a věnovat se jim celých 24 hodin během celého roku speciálně vyškolený tým vychovatelů a terapeutů. V období leden až únor 2002 se budeme připravovat na nástup 6 až 8 dětí, které by již od března měly nastoupit.
protože předpokládáme, že náš domov se bude rozvíjet postupně, chceme technické prostory domu dočasně využít jako chráněné dílny pro zdravotně postižené. Obdobní dílny již provozujeme pro 38 tělesně i jinak postižených spoluobčanů v Opavě-Jaktaři. Dílnička v Suchých Lazcích by měla vyzkoušet nový program a to demontáže domovního odpadu například televizorů, praček, ledniček apod. Během tohoto roku bychom chtěli tyto lidi zaučit a zapracovat kmenové postižené pracovníky. Dle našich představ by dílna měla v následujícím roce odstěhovat a rozšířit.
Věříme, že spolupráce s Vámi, občany Suchých Lazců, bude oboustranně přínosná a že v případě potřeby si vzájemně budeme vycházet vstříc tak, jak to je již v jiných lokalitách, kde Charita Opava své služby poskytuje. S přáním pokojného nového roku

Dr. Anna Exslerová, ředitelka Charity Opava
razítko Charita Opava Podpis.

Úprava zeleně před hřbitovem.
Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy vydal souhlas s vykácením stromů (smrků) v prostoru před místním hřbitovem, práce budou provedeny do dubna letošního roku.

Zasedání zastupitelstva
Jednání zastupitelstva naší městské části se budou konat pravidelně každý měsíc a to vždy druhé úterý v měsíci se začátkem v 19 hodin. První jednání se koná 8. 1. 2002.

Poplatek za pronájem kulturního zařízení.
Zastupitelstvo městské části přijalo usnesení že s platností od 1. 1. 2002 bude pronájem na 24 hod. ve výši 500,- Kč.
Zpracoval ÚMČ/Ha/01 náklad 300 výtisků

Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - úterý 16.4.2024:

1) V pátek 19.4.2024 od 20:00 hodin proběhne oslava 79. výročí osvobození obce Suché Lazce, Rudou armádou. Od  20:00 - 20:30 proběhne Lampionový průvod, poté 20:30 - 21:00 pietní akt před památníkem padlých. Od 21:00 - společenská akce na Obecním hřišti MČ Suché Lazce.

2) AVZO TSČ ČR Skála zve střelce a diváky na 39. ročník Poháru osvobození Suchých Lazců, který se bude konat v neděli 21. dubna 2024 od 8 hodin v areálu střelnice na Strážnici v Suchých Lazcích.

Hlášení rozhlasu - pondělí 15.4.2024:

1) Ve středu dne 17.4.2024 v době od 16:00 do 16:30 hodin u obecního úřadu bude v naší obci probíhat vakcinace psů proti vzteklině, očkovací průkazy psů vezměte sebou.

zobrazit vše

Kalendář akcí

19.4.2024 od (20:00) hodin:

Oslava 79. výročí osvobození obce Suché Lazce, Rudou armádou. Lampionový průvod, pietní akt před památníkem padlých, společenská akce na Obecním hřišti. Pozvánka.

21.4.2024 od (8:00) hodin:

Od 8:00 hodin proběhne na Strážnici v areálu střelnice, 39. ročník soutěže ve střelbě z malorážky "O pohár osvobození Suchých Lazců 2024" pořádá AVZO. Pozvánka.

24.4.2024 od (15:00) hodin:

Dubnové setkání kronikářů 2024 ve Štítině.

27.4.2024 od (15:00) hodin:

Od 15:00 hodin proběhne na Strážnici v areálu střelnice tradiční "Pálení čarodějnic 2024" se smažením vajec. (pořádá SDH Suché Lazce) akce pro děti i dospělé. Pozvánka.

30.4.2024 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na zelený odpad.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Napojení na přípojku kanalizace v S. Lazcích jste realizovali / budete realizovat? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Svépomocí 1-2 lidé. 29%
Svépomocí 3 a více lidí. 21%
Odbornou firmou. 7%
Živnostníkem/(y) se zaměření na výkopové práce. 43%

Celkem hlasů: 82 | Hlasování začalo: 11.4.2023 01:00 | Hlasování končí: 11.4.2024 01:00 | všechny ankety

Na začátek stránky