Suché Lazce kronika: 1959-1973 / 2

historie Suchých Lazců

Kronika ČS svazu zahrádkářů - místní pobočka Suché Lazce

kronika: 1959-1973


kronika 1959-1973 část 2.

stránkování v kronice 1959-1973

Str. 31

Usnesení a závazek na schůzi přešli místopředseda př. Světlík.
K bodu 3) Členská schůze se uskuteční 20.3.1962. Její svolání (bylo zakoupeno 500 ks pozvánek na shcůzi) zajistí př. jednatel.
K bodu 4) Přít. Richard Dener, předs. zem. komise se postará o zhotovení 2 výstražných tabulí pro obecní zahradu, převzatou místní organizací do socialistické péče. Př. Vítek A. se postará o opravu stříkačky na stromy. Poplatek zapůjčky: členové Kčs 2-, nečlenové Kčs 5- na dobu 1 dne.
20.3.1962 Členská schůze, v místnosti MNV, přítomno 29 členů a 1 host. Členové na této schůzi byli seznámeni s plánem činnosti a závascích na rok 1962 na počwst XII. sjezdu KSČ. Plán činnosti byl odeslán 26.2.1962 MNV po schválení přítomnými členy. První úkol který si svaz vytýčil byl následující:
1) ošetřování zahrad v obci.
2) vysázení a ošetření stromků ke hřbitovu.
3) zajištění dostatečného množství hnojiv (umělých).
4) uzavřít družbu s obcí Háj.
5) vysílat jednoho člena jako vedoucího zájmového kroužku ovocnářského při zdejší národní škole.

Str. 32.

6) instruktážemi a přednáškami působit na zkvalitnění ošetřování ovocných stromků a zeleniny a tím na zvýšení výnosů tak, aby byla pokryta spotřeba jak pěstitelů, tak i jiných nejbližších příbuzných. Př. Ondrášek dále uvedl možnost použití stříkačky pro jarní postřik. Jedna je v ošetřování u přít. Vítka Adolfa a druhá v Kravařově u př. Kyjovského (příp. Slaniny). Poplatek za půjčení je pro členy Kčs 2- za 1/2 den. Pokud nebyly postřiky provedeny, je třeba očistit stromy škrabkou a obrýti stromy, pokud nebyly obryty na podzim. Také je nutno provést urychleně průklest stromů, rakovinou napadené stromy správně ošetřit a provádět správné hnojení půdy. Zmínky zaslouží také způsob intensivního sázení nízkými sázečkami ve vzdálenosti 20 cm. Tento způsob nového pěstění bude členům přehrán z magnetofonového pásku, který zapůjčí organizace v Háji. O zhotovení a opatření lisu na ovoce se postarají př. Jelonek jindřich a Vítek Adolf. Původně ložené částky na zakoupení lisu budou členům vráceny

Str. 33.

zpět. V závěru schůze seznámil členy s několika způsobech ošetřování stromků př. Dener Václav z Kravařova, který uplatňuje metody prof. Ziky. Zápis provedl za omluveného jednatele Ondřejka přítel Vašek Rudolf.
23.5.1962. Členská schůze v místnosti MNV za přítomnosti 20ti členů. Schůzi zahájil př. Světlík Václav st. mistopředseda besedou k současnému stavu jarních prací a osvětlil některé způsoby hnojení. Bylo konstatováno, že podle socialistického závazku, byl na obecní zahradě proveden průklest ovocných stromů, postřik pro nepříznivé počasí proveden nebyl. Do schůze se pak dostavil předseda. Zdůraznil nutnost plnění závazků podle plánu činnosti na rok 1962 a vyzval všechny přítomné, aby v případě že bude vyzvání, se dostavitli k brigádám a ostatním akcím. Dále bylo oznámeno, že u místního hospodářství byla byla objednána skříňka pro propagační účely (též organizační). Oznámil také, že pobočka obdržela z ústředí Čsl. Z a O "Zahradnické kalendárium", ze kterého budou na každé členské schůzi přečteny některé odstavce, týkající se práce zahradkáře

Str. 34.

v té které roční době. Zároveň byly přečteny statě o pracích, které je třeba uskutečnit na jaře a koncem jara.
16.5.1962. Výborová schůze. Přítomni všichni členové výboru mimo nemocného př. Světlíka Václava st. Na této schůzi, kterou vedl přít. Ondrášek jednalo se o zájezdu do Olomouce k př. Popelkovi. Bude zahájeno jednání o získání autobusu n.p. Barvy a laky v Komárově na červenec. V dalším se jednalo o obecní zahradě. Byla v rámci možností ošetřena před sklizní ovoce bude majitelem t.j. MNV pronajata zájemcům. Dovoz Thomasovy moučky z Opavy zařídí př. Graca nebo př. Ondrášek. Do příští členské schůze bude nutno provést soupis zájemců o ovooocné stromky pro podzimní výsadbu. Schůze bude uskutečněna na některé zahradě, kde budou členové seznámeni s prováděním letního řezu.
Členská schůze z 3.6.1962. Za přítomnosti 17ti členů. Program:
1) Zájezd do Olomouce
2) Zájezd do Holovous v Čechách.
Schůzi zahájil a řídil př. Ondrášek. K bodu 1) Příteli Popelkovi bylo navrženo dne

Str. 35.

30.5.1962 datum exkurse t.j. 1. července 1962, na kdy se podařilo zajistit autobus. Záloha na jízdné bude činit Kčs 20,- a bude v Olomouci navštívena celostátní výstava květin.
K bodu 2) Návštěva výzkumné ovocnářské stanice v Holovousech v Čechách. Exkurse by se uskutečnila podle předběžného a nezávazného jednání s Turistou dne 29.7.1962 - 1 1/2 denní zájezd. Současně by se navštívilo "Babiččino údolí", Hradec Králové a okolí. Podle situace bylo by možno doplnit počet míst v autobuse zahradkáři z Komárova a Štítiny. O obou těchto plánovaných , ale dosud nezajištěných exkursích budou členové včas informování.
Výborová schgůze z 11.7.1962. Za přítomnosti př. Ondráška, Ondřejka, Žůrka Milana, Grace, Vítka A. , Klemišové, Kubínové M., Schůzi řídil př. Ondrášek a bylo projednáno:

Str. 36.

1) Obježník okres. organizace z 26.6.1962 jedná o zaslání delegáta do Háje na instruktáž o letním řezu, jíž se účastní př. Drastich Jos. Záležitost odevzdání rep. usušení sena pro JZD projedná př. žůrek Milan s předsedou JZD. Ohledně objednávky sadbových brambor dojde dotazník za účelem nahlášení ONV.
2) Zájezd do Olomouce. Zůčastnilo se ho 33 osob, z toho 5 z Komárova. Dle vyúčtování stal zájezd autobus 950 Kčs, režie 160 Kčs, Celkem 1110-Kčs t.j. na osobu 33,63=34,-Kčs. Bylo konstatováno, že členové byli velmi spokojeni, neboť po praktické stránce se značně poučili.
3) Zájezd Holovousy, kde je výzkumná stanice nízkých tvarů v důsledku zájezdu do Olomouce, odpadá
4) Členská schůze stanovena na neděli 15.7.1962 v 9:30 hod. - schůze spojená s praktickou ukázkou letního řezu na zahrádkách členů.
5) Posvícenecká zábava 2.9.1962 byla natolik projednána, že př. jednatel včas podá žádost na MNV o povolení.
15.7.1962 Členská chůze. Za účasti 25 členů byla uskutečněna čl. schůze v

Str. 37.

přírodě. Srtaz byl v 9,30 hodin před MNV. Byly navštíveny zahrady př. Ondráška, Žůrka Milana a Kociánové A. Př. Ondrášek a Drastich provedli několik praktických ukázek letního řezu. Současně bylo poukázáno na závady při ošetřování stromů přímo na místě. Pro silný déšť byla instruktáž přerušena a závěrečné hodnocení provedeno v zasedcí síni MNV. Byla tu rozvinuta bohatá diskuse s přáním, aby takových schůzí ve formě praktických zkušeností bylo co nejvíce.
Výborová schůze 17.8.1962. Přítomni: př. Graca, Ondřejek, Vítek, Klemišová A., Žůrek Milan, Jelonek Jindřich, př. Ondrášek omluven. Schůzi vedl př. Graca a bylo na ni projednáno:
Byly rozděleny jednotlivé úkoly pro zajištění zdárného průběhu posvícenecké zábavy 2.9.1962. Dále byla projednána žádost př. Světlíka Václ. st. o zproštění funkce místopředsedy. Jeho žádosti bylo vyhověno (písemně).

Společná schůze složek NF. Dne 6.9.1962 za přítomnosti 41 občanů, z toho 25 členů ČsZOS společné schůze složek NF bylo na programu:

Str. 38.

Dokument KSČ "O výhledech delšího rozvoje naší socialistické společnosti". Referát přednesl tajemník MNV s. Kubesa - do diskuse o připomínkách k dokumentu zapojili se aktivně i členové místní org. ČsOZS.
Členská schůze 18.9.1962. Za přitomnosti 17 členů, vedená př. Ondráškem.
1) okresní výstava ovocev Opavě ve dnech 30.9.-7.10.1962 v místnostech Slezského musea na Tyršově ulici - z přečteného přípisu okr. organizace. Členové byli vyzváni, aby přispěli svým ovocem ke zdařilé výstavě.
2) Výstava ovoce a zeleniny v naší obci bude 14.10.v sále pohostinství JEdnota. Členové byli vyzvání, aby přispěli výpomocí.
3) Pro osobní rozpory meni př. Světlíkem a př. Ondráškem oznámil př. Světlík, že vystupuje z organizace a odešel ze schůze. Závěrem se rozvinula diskuze o letním řezu a o hnojení, vysvětlena podrobně př. Ondráškem.
Výborová schůze 1.10.1962. Přítomni př. Ondrášek, Graca, Vítek, Klemišová a Kubínová. Schůzi řídil př. Ondrášek.
1) Posvícenecká zábava se vydařila po všech stránkách. Finanční výsledek aktivní, bohužel vyúčtování

Str. 39.

nemohlo být předloženo, neboť př. žůrek Milan přes osobní pozvání př. předsedou se schůze nedostavil.
2) Výstava ovoce a zeleniny v Schých Lazcích byla definitivně dohodnuta na den 14.10.1962 v sále Jednoty.
3) Na závěr podali př. Ondrášek a Vítek krátký referát o výstavě ovoce v Opavě, kterou den předtím navštívili.
Členská schůze 4.10.1962. Přítomno 34 členů s programu:
1) Výstava ovoce 14.10.1962, přečemž byl ustaven organizační výbor ve složení: př. Graca Old., Vítek Adolf, Ondřejek Eda, Ilík Raimund a Luska Stanislav. Plakáty zajistí př. Ondřejek, který zároveň pozve nár. školu v S. Lazcích, místní organizace Komárov a Štítinu. Zajistí také relace v místním rozhlase. Konání výstavy bude oznámeno okresní organizaci. Jako pomolog pro určování odrůd je zajištěn př. Parobek z Opavy. Výstava bude otevřena v neděli od 9-18 hodin a v pondělí dopoledne (pro nár. školu). Sběr ovoce bude v pátek v pondělí v odpoledních hodinách.

Str. 40.

Př. Ondrášek vyzval všechny členy, aby se přičinili o zdárný průběh výstavy. Vystavovat ovoce mohou i nečlenové.
2) Dále byli členové seznámeni se sortimentem objednávky ovoc. stromů v JZD Příbor.
3) Př. předseda pak dále seznámil členy s nejdůležitějšími podzimními pracemi na zahradách a o způsobu hnojení v této roční době.
4) Na závěr schůze byla provedena jmenovitá objednávka citronfosky přít. Gracou a Vítkem, kteří ještě dodatečně sepsali požadavky členů na ov. stromky z JZD Příbor.
Členská schůze 12.12.1962. V místnosti MNV - přítomno 24 členů. Schůzi zahájil př. Ondrášek, programem:
1) Pokladník př. Žůrek Milan podal zprávu o finančním výsledku posvícenecké zábavy dne 2.9.1962.
2) Výstava ovoce v S. Lazcích dne 14.10.1962 byla dle zhodnocení př. předsedy vzorně provedena. Byla vzorně uspořádaná, což bylo též zhodnoceno př. Bubeníkem z akr. organizace ČsOZS Opava.

Str. 41.

Poděkování všem kdo se účinně zapojili do práce s jejím uspořádáním.
3) Objednávka stromků z JZD Příbor pro podzimní výsadbu. Na stížnost některých členů, že nedostali objednané stromky, odpověděl př. Ondrášek, že požadovaný sortiment našich členů nemohl být zdaleka pokryt, jelikož jsme obdrželi jen velmi malý počet stromků.
4) Dále bylo př. Ondráškem navrženo, aby při rozdělování strojených hnojiv členům, bylo účtováno paušálně Kčs 6,- za 100 kg jako přirážka na odvoz, nákladání, skládání a ostatní režii. Členové s touto přirážkou souhlasili jednohlasně.
5) Odborné přednášky: Př. předseda dojednal osobně na okres. organizaci 5 přednášek v zimním období a to 3 ovocnářské, 1 zelinářskou a 1 květinářskou. Konání jednotlivých přednášek bude obvyklým způsobem včas oznámeno.
6) Dále se rozvinula diskuse o plánu činnosti na r. 1963. Podrobný plán bude projednán na příští výborové schůzi.

 

Stánka se připravuje


sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku přepsal a zpracoval pro web
David Závěšický (2018)

Na začátek stránky