Suché Lazce kronika: 1959-1973 / 2

historie Suchých Lazců

Kronika ČS svazu zahrádkářů - místní pobočka Suché Lazce

kronika: 1959-1973


kronika 1959-1973 část 1.

stránkování v kronice 1959-1973

Str. 1
Místní pobočka čs. svazu zahradkářů a ovocnářů byla v naší obci Suchých Lazcích založena 24.6.1959.

Na besedě toho dne bylo přítomno 15 členů. Zvolen předseda s. Klemiš Jindřich, jednatelem Vašek Rudolf, pokladníkem Žůrek Rud. ml., hospodářem Dener Václav, místopředsedou Světlík Václav st.
Přítomní byli členové výše jmenovaní a přátelé: Graca Oldřich, Škrobánek Jiří, Ondrášek Fr., Ilík Raimond, Jelonek Jindřich, Sedláček Ladislav, Pchalek Jan, Drastík Josef, Kubesa Oldřich.

Na popud s. Sedláčka Roberta a Josefa Bubeníka, předsedy OP v Opavě, kteří jako hosté byli přítomní založení pobočky, byla dopisem oznámena Krajské pobočce čs. svazu zahrádkářů a ovocnářů v Opavě následovně:
Oznamujeme Vám, že počet členů, kteří se přihlásili na besedu, konané 24.6.1959 v naší obci, kde byla

Str. 2

utvořena nové pobočka čo. svazu zahradkářů a ovocnářů je zatím beze změny t. j. 15 členů. Děkujeme tímto za projev přátelství, vyplývající z Vašeho dopisu ze dne 7. července t.r., kterým nás zařazujete mezi Vás. Členské příspěvky 11,- Kčs za člena budou odeslány po schůzi, která bude uskutečněna v několika málo dnech a pro které hodláme získat ještě několik členů.
12.července 1959
Jednatel: Vašek Rud. , předseda: Klemiš Jindřich
Poukázkou bylo odesláno za příspěvkové známky za rok 1959 15 kusů á 9- a 15 kusů čl. legitimací á 2,- Kčs, t.j. 165,- Kčs svazu zahradkářů a ovocnářů Praha I., Jilská ul. č. 24 na účet č. 13-8-8/ Lu.
Na to pak jsme požádali přítele Josefa Hasilíka, Ostrava III., Mojmírovců 10 o razítko.
Odpověď jeho zněla:
27. září 1959. Čís. jedn. 2834/59
Vážení přátelé, zasílám Vám úřední razítka, která teprve došla. Prosím, abyste mně jejich převzetí obratem potvrdili. Posílám to s naším zpravodajem s přáním, aby se Vám

Str. 3.

práce dařila ve vzájemné spolupráci. Zdraví Josef Hasilík v.s.

1960

Str. 7.

Rok 1960 je již naplněn činností.
Zpráva z výroční schůze čs. zahradkářů a ovocnářů ístní pobočky v Suchých Lazcích ze dne 31.1.1960
Program
1) Zahájení a uvítání hostů a přítomných,
2) Volba zapisovatele a 3 členné volební komise navrhovací,
3) Poselství Krajské odbočky v Opavě - Ostravě,
4) Zpráva v činnosti pobočky v minulém roce,
5) Zpráva pokladní a rozpočet pro rok 1960,
6) Volba nového výboru pobočky,
7) Plán činnosti pro rok 1960,
8) Usnesení na závěr.
ad 1) Po uvítání přítomných hostí, přátele Josefa Bubeníka předsedy OP v Opavě, přit. Roberta Sedláčka na MP Háj a přít. Františka Kuřete za MP ve Štítině a ostatních přítomných, bylo krátce předneseno, že přípravný výbor místní pobočky byl zvolen na první nesedě, konané 24.VI.1959.
ad 2) Zapisovatel Vašek Rud.
ad 3) Přítel Josef Bubeník z OP v Opavě přednesl poselství krajské pobočky v Opavě-Ostravě a povzbuzení do další

Str. 8.

práce v roce 1960.
ad 4) Shrnuta činnost místní pobočky. Vzhledem ke krátkosti trvání pobočky, nemohla býti na takový stupeň, jak bylo předpokládáno, bylo též připomenuto, že volba funkcionářů nebyla nejvhodnější, neboť hlavní činitelé byli často zaneprázdnění.
V minulém roce byly 4 schůze a provedena instruktáž za účasti přít. Josefa Bubeníka z Opavy, přímo v zahrádkách. Instruktáž byla velmi hodnotná.
ad 5) Pokladní hotovost činí 56,- Kčs.
ad 6) Nově zvolený výbor byl tohoto složení:
předseda: Václav Světlík, důchodce, 18.5.1897, Suché Lazce č. 10
mistopředseda: Oldřich Graca, obuvník 21.8.1913, Suché Lazce č. 7
jednatel: Rudolf Žůrek, techn. úředník 10.4.1925, Suché Lazce č. 121
pokladník: Jiří Škrobánek, úředník 12.3.1923, Suché Lazce č.145
hospodář: Lad. Sedláček, řidič 13.2.1926, Suché Lazce č.8
revisoři: Oldřich Kubesa a Klemiš Jindřich
delegát na okr. konferenci: Jiří Škrobánek
Závěrem promluvil Fr. Kuře za místní pobočku ve Štítině o činnosti jejich pobočky a pozval nás na přednášky, konané v jejich pobočce.

Str. 9.

Do diskuse se dále přihlásil přítel Robert Sedláček za m.p. Háj, který přednesl krátkou odbornou přednášku o ořezávání mladých stromků a vysvětlil názorně rozdíl pupenů (bdící, spící).
Schůze byla zakončena s přáním hodně zdaru v další činnosti. Schůzi zapsal Rud. Vašek. Jednatel: Rud. Žůrek

16.II.1960 byla za přítomnosti 12 členů pořádaná schůze, ve které se hovořilo o zakoupení lisu na ovocnou šťávu, o místní stříkačce na postřik stromů, kde předseda MNV předal stříkačku místní pobočce k užívání. Bylo dohodnuto o zakoupení hnojiv, což měl zařídit s. Světlík Václav st. dovoz přít. Sedláček Lad. Byl též propracován plán práce, sestavený na výroční čl. schůzi, jehož program zněl:
1) Provedeme jednu veřejnou přednášku o zahrádce,
2) Provedeme podzimní výstavku ovoce,
3) Nejméně jednu instruktáž v zahrádkách členů,
4) Získáme nejméně 5 nových členů,
5) V rámcí zvelebení obce k 15 výročí osvobození provedeme

Str. 10.

formou úpravu svých zahrádek a zahrádky u pomníku padlých
6) Místní pobočka bude pokračovat na úpravě zahrady Šitavancové, kterou máme v patronátu
7) Zajistíme členům umělá hnojiva
8) Zůčastníme s e instruktáže a zájezdů okresní pobočky
9) Budeme provádět jednou měsíčně společné besedy
10) Zjistíme jednu přednášku přít. Frant. Ziky
11) Výbor se zavazuje k agilní práci během celého.
12) Přítel jednatel zavede knihu zápisů a kartoték členů

6.3.1960 Za přítomnosti 14 členů za přítomnosti přítele Kaluse Rud. z Opavy a přít. Sedláčka Rob. Bylo zde připomenuto, aby lis, který hodlá pobočka zakoupit byl co nejmodernější, aby byla opatřena též škrabka pro rozsekání ovoce a lisování provedli na ručním lise. Lis bude zakoupen ze zepůjčených peněz členů. Za skládání a rozvoz hnojiva byla odsouhlasena přirážka 1,50 Kčs/za q.
Nato pokračovala výborná přednáška o dějinách ovecnářství u nás i ve světě (přít. Kalus) Dále pokračoval referát o postřicích v zimním období a o škůdcích ovocných stromů.
V rámci družstevní školy práce, byla v sále s. Luskové

Str. 11.

uskotečněna přednáška"Ošetření stromů a více ovoce v zahradách". Přednášku provedl přítel Zika František u Opavy za přítomnosti 63 občanů, včetně členů místní pobočky (asi 30). Byla velmi hodnotná. I s diskusí trvala plné 3 hodiny.)
V neděli 3.4.1960 byla uskotečněna brigáda k 15. výročí osvobození naší republiky ke zkrášlení obce. Zůčastnilo se ji 10 členů a bylo odpracováno 45 hodin. MNV pod záštitou místní pobočky zahradkářů a ovocnářů provedl v osadě Kravařov přednášku o štěpení a roubování ovocných stromků u p. Raichla za přítomnosti 24 hostů - posluchačů. Přednášel s. Parobek z Opavy.
27.6.1960 za přítomnosti 15 členů a přít. Roberta Sedláčka prevedena přednáška, kde bylo zdůrazněno, aby čtvrtletní výkazy práce pobočky byly odesílány na okre. Přítomni byli informování o objednávce renných brambor, hromedné objednávky umělých hnojiv a ovocných stromů, do příští schuze nahlásit požadavky členů. Přítel Sedláček měl pak přednes o intezivním ovocnářství a o nutnosti letních postřiků proti škůdcům. Byly vybrány zálohy 20-Kčs od členů na zakoupení lisu a odhlasován delegát

Str. 12.

na okreení konferenci, který byl pověřen př. Slvetlik Václav st.
11.7.1960 za přítomnosti 15 členů strávil přítel předseda přítomné s knihou "naše ovoce" a seznámil s vhodnou výsadbou stromků v našem kraji. V dalším byl pořízen seznam zájemců o umělá hnojiva a ovocné stromky. Přítel Světlík byl znovu určen jako delegát na okr. konferenci na 30.7.1960.
13.9.1960 konaná schůze v místním MNV za přítomnosti 11ti členů a 5ti hostů, ve které byli členové informování o zajištění umělých hnojiv a stromků. Na této schůzi př. Světlík seznámil přítomné s okresní konferencí, kde byl delegátem, s některými body, jako zajištění zimní drušstevní školy, práce s místní pobočkou aj. V došlé poště se jednalo o přednášku a večírek zahrádkářů, konaný 17. a 18.9.1960 na Hradci. V dalším se rezvinula diskuse o provádění některých ochranných postřiků ovocných stromů a bylo dohodnuto, že místní pobočka požádá prostřednictvím MNV, aby postřik v celé obci prevedla stanice STS. Zjistí př. Světlík. MNV nabízí místní pobočce obecní zahradu do bezplatného užívání. K tomuto se všichni přítomní záporně. Zároveň př. Světlík upozornil přítomné o situaci zakoupení lisu, při níž přes veškeré urgence nemůže Kovomat vyřídit objednávku.

Str. 13.

10.10.1960 výborová schůze za přítomnosti 5ti členů. Na pořeadu bylo převzetí Šitavancove (obecní) zahrady do opatrování. Zde se rozvinula kratší diskuse, ve které se názory přítomných různily, nakonec se ujednotili v tom, že pobočka převezme do opatrování zahradu jen tehdy, může-li s výnosem volně disponovat. bylo dohodnuto, že ovoce bude za režijní cenu přednostně přidělováno nejaktivnějším členům pobočky. Rovněž se rozvinula debata o nutném oplocení této zahrady a bylo dohodnuto se zastupcí MNV, že oplocení bude záležitostí MNV, který zůstává trvale vlastníkem tohoto pozemku.
25.10.1960 výborová schůze v místním MNV za přítomnosti 5ti členů. Projednala se výsatba dospělých stromků pro MNV, které dává místní pobočce k dispozici. Ježto se jednalo o vysokokmenné třešně, budou vysazeny na obecním pozemku podél silnice k hřbitovu. V dalším se jednalo o sázení palmet na obecní zahradě. Objednávka palmet byla v odpovědi přečtené na schůzi zamítnuta, ježto prodej může být jen JZD. Bylo dohodnuto, že přít. Světlík zajede do Stěbořic na školní statek za účelem projednání naší objednávky.

Str. 14.

Zápis o přednáškách družstevní školy práce.
11.11.1960 Štěpování a zmlazování ovocných stromů - Přednášel př. Jos. Bubeník, přičemž byl promítán diafilm. Přítomno bylo 28 účastníků.
18.11.1960 Příprava půdy a pěstování zeleniny - Přednášel př. Lad. Ploc. Přítomno bylo 30 účastíků z toho 19 členů.
25.11.1960 Výsadba, ošetřování a přihnojování zeleniny v době vegetace s použitím nových mechanis. prostředků -Přednášel př. Polc za přítomnosti 24 účastníkůz toho 18 čl.
2.12.1960 Hnojení ovocných stromů - Přednášel Zd. Kostelný, přítomno 26 účastníků z toho 14 členů
9.12.1960 Řez a průklest ovocných tromů - Přednášel př. Robert Sedláček. Přítomno 18 účastníků z toho 14 členů
16.12.1960 Pěstování květin v pokojích, osázení, hnojení, zalívání - Přítomno 24 účastníků z toho 13 členů. Přednášel př. Ed. Pavelka.

Str. 15.

29.12.1960 Výhled ovocnářství v příštích 15ti letech - Přednášel př. prof. Fr. Zika, Přítomno 21 účastníků, z toho 18 členů.
6.1.1961 Pěstování trvalek a azalek - Přítomno 20 účastníků z toho 15 členů. Přednášel př. Ed. Pavelka
13.1.1961 Nové směry ovocnářství - Přítomno 10 účastníků z toho 10 členů. Přednášel př. Stoklasa
20.1.1961 Škůdce zahrad - Přítomno 16 účastníků z toho 12 členů. Přednášel př. Bubeník.

Str. 17.

1961

Str. 19.

Výborová schůze 15.II.1961
Rok 1961 byl rušný. - Za přítomnosti 5 členů byla uspořádana schůze v místnosti MNV za účelem přípravy výroční schůze členské a navržení nového výboru. Výroční čl. schůze byla stanovena na 26.II.1964 a program byl dle disposic odeslán OV. Bylo též dohodnuto, že nebude-li jiných návrhů přímo na výroční schůzi z řad členů a návrhové komise, bude výbor pro další rok ve stejném obsazení rozšířen o 2 členy a do funkcí navržení titéž členové jako dosud. Byl poté vypracován plán práce pro rok 1961, který byl předložen ke schválení na výroční čl. schůzi.
Výroční schůze.
Dne 26.2.1961 byla pořádana výroční čl. schůze v místnosti MNV za přítomnosti 21 členů. Schůzi zahájil př. Světlík, přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem schůze. Po přečtení protokolu z minulé výroční členské schůze, přikročilo se k přednesení refereátu za uplynulý rok jednotlivými funkcionáři výboru. Ježto byly všechny body plánu v r. 1960 splněny, až na výstavku ovoce, která nebyla uskutečněna, přikročilo se k volbě nového výboru a vedení schůze se ujal př. Ondrášek Fr. Byl přečten návrh kandidátů, který

Str. 20.

byl jdnohlasně schválen a odhlasován všemi přítomnými. Předsedou: př. Světlík Václav st., místopř.: Graca Oldřich, Jednatel: Žůrek Rudolf ml., pokladník: Škrobánek Jiří, hospodář: Sedláček Ladislav, členové Ondrášek fr., Žůrek Milan, revizoři: Kašpárek Jos., Kubesa Oldřich.
Schváleno usnesení na rok 1961.

Plán práce a usnesení pro rok 1961
1) Jednou měsíčně výborová a jednou čtvrdletně členská schůze spojená s odbornou přednáškou.
2) Na podzim bude provedena výstava ovoce.
3) Vykonáme 3 letní instruktáže na zahrádce v praxi.
4) Získáme 4 nocé členy.
5) Provedeme výsadbu 50 stromků na obecní zahradě.
6) Zajistíme umělá hnojiva členům pobočky.
7) vypomůžeme při oplocení zahrady naší MP
8) Vyrovnáme členské příspěvky do konce května.

13.VI.1961 Členská schůze za přítomnosti 15ti členů bylo dohodnuto že prevedou výsadbu stromků ke hřbitovu a budou se starat o jejich ošetřování. Na pořadu se jednalo též o zakoupení umělých hnojiv, o stavu stromků na našich

Str. 21

zahradách, o provádění letního řezu, o němž se rozvinula široká diskuse.
20.8.1961 Člesnká schůze v místnosti MNV za přítomnosti 13 členů, kde bylo projednáno pořádaní posvícenecké zábavy. Ihned byly rozděleny úkoly pro zdárné zajištění zábavy. Dále bylo dohodnuto, že v podzimních dnech bude naší odbočkou provedena výstavka ovoce a o jeji dobrý průběh se postará př. Škrobánek Jiří.
28.8.1961 Výborová schůze za přítomnosti 6 členů na níž byla provedena kontrola připravenosti posvíc. zábavy.
2.10.1961 Výborová schůze - přítomno 6 členů kde se jednalo o připravované výstavě ovoce. Bylo dohodnuto že se výstava ovoce bude zasedací síni MNV dne 14. a 15.X.1961. Za tím účelem sejdou se členové výboru ve čtvrtek 12.X. a provedou vkusnou výzdobu místnosti, propagaci zařídí př. Světlík plakáty a místním rozhlasem. Pomologa z okresu zajistí př. Žůrek. Vstupné na výstavu dobrovolné. V dalším se jednalo o zájezd na výstavu do Vratimova 8.10. autobudem ČSAD. Přítel Světlík vyzve zájemce místním rozhlasem. Dále byla krátká diskuze o podzimních pracích.

Str. 22.

22.11.1961 Dle zápisu členské schůze, na které bylo přítomno 28 členů je kladně hodnocena výstava ovoce - prý na poprvé velmi hezká a bylo by vhodné, aby byla v každém následujícím roce opakována. Z dopisů došlé pošty byl přečten požadavek OV o vyslání delegáta na okresní schůzi dne 26.11.1961 do Opavy. Pověřen byl př. Světlík V. st. Dále pak byl pořízen seznam zájemců o zimní umělá hnojiva. Př. Sedláček (hospodář) zajistí , př. Ondrášek uskladní. Dále bylo hovořeno o zadání zimního postřiku ov. stromů STS Kylešovice. Pro malý počet zájemců, nebylo toto odhlasováno. Jednalo se zde též o plese (nebyl uskutečněn).
27.11.1961 Výborová schůze v místnosti MNV, přítomní: př. Světlík, Žůrek Rud. ml., Graca Old., Sedláček Lad., Škrobánek Jiří, Ondrášek Fr., kteří se dohodlí o pořádání výroční schůze t.j. 3 neděli v lednu 1962 v místnosti MNV v 8 hod. dopol. Pozvání členů se provede písemně. V organizačních záležitostech bylo hovořeno a uskutečnění přednášek družstevní školy práce a bylo dohodnuto, že požadavek přednášejících odešle písemně OV př. jednatel s udáním témat školení. Dále jednáno o dovozu umělých hnojiv dle vypracovaného seznamu s př. Sedláčkem.

Str. 23.

Přehled přednášek družstevní školy práce
V rámcí družstevní školy práce je u nás uskutečněn prostřednictvím okresního svazu cyklus přednášek, který jednou týdně vždy v úterý probíhá v zasedací síni MNV.
Přednášky byly na téma:
1) intensioní ovocnářství (palmety)
2) Výsadba ovocných stromů
3) Letní a zimní řez ovocných stromů
4) Škůdci ovocných stromů a boj proti nim
5) Použití umělých hnojiv
6) Pokojové květiny
7) Zelenina
Přednášky byly hodnotné a průměrně se jich zůčastnilo 18 občanů včetně členů. Před jednotlivými přednáškami byly řešeny nejnutnější organisační záležitosti, takže členských schůzí nebylo nutno svolávat. Rovněž byly zajištěny prášky (umělá hnojiva) na první kvartál 1961, které byly rozděleny členům dle výměry zahrad.

Str. 25

1962

Str. 27.

4.II.1962 Výroční členská schůze pořádaná 4.2.1962 v místnosti MNV ve 14 hodin přilákala 38 členů za přítomnosti hosta okr. pobočky př. Rob. Sedláčka.
Schůzi zahájil př. Světlík Václav st., předseda, přivítalvšechny přítomné a seznámil členy s programem schůze. Po zahájení se přikročilo ke čtení protokolu minulé výroční schůze, poté se zhodnotil plán práce za uplynulý rok 1961. Ježto nebylo připomínek byl zápis schválen. Zpráva pokladníka obsahovala přijem a vydání v uplynulém roce. Zde bylo vytknuto př. předsedovi, že řádně nezajistil program výroční schůze. Zde se přihlásil př. Sedláček Rob. a sdělil, že není vhodná forma kritiky jednotlivců, neboť činnost pobočky je jistě přičiněním celého výboru a také členů, a je nutno v této úzké spolupráci pokračovat, neboť jen taková práce může přispět i v měřítku celkové na poli kulturní a politické. Po tomto diskusním příspěvku byla zvolena tříčlenná volební komise, která sestavila a předložila kandidáty nového výboru místní pobočky. Komisi tvořili př. Dener Václav, Ondrášek Fr., Vítek Adolf,

Str. 28.

Navržení zvolení členové nového výboru byli tito:
předseda: Ondrášek František,
místopředseda: Světlík Václav st.
jednatel: Ondřejek Eduard
pokladník: Žůrek Milan
hospodář: Graca Oldřich
členové: Jelonek Jindřich, Vítek Adolf, Klemišová Ol., Kubínová Marie
revisoři: Klemiš Jindřich, Kostřiba Erich.
Nově zvolený výbor se sešel ihned po schůzi za přítomnosti zástupce okr. organizace přít. Rob. Sedláčka. Další řízení schůze převzal přít. Ondrášek, který hovořil o tom smyslu, abychom naše zahradydonutili k větším výnosům, aby ovoce nemuselo býti do našich obcí dováženo, ale aby se vyváželo do měst. V diskusi pak př. Klemiš žádal zástupce výboru, aby si pobočka dala do plánu r. 1962 úpravu a pročištění obecní (Šitavancovy) zahrady.
Plán práce za rok 1962
Den poté byl vypracován plán činnosti místní pobočky za rok 1962:
1) Jednou měsíčně výborová schůze.

Str. 29.

2) Jednou za čtvrtletí členská schůze.
3) Zájezd členů do Olomouce za účelem shlédnutí vzorového zahrádkářského závodu př. Popelky spojené s prohlídkou města.
4) Po dohodě a ve spolupráci s MNV provést ošetření obecní zahrady.
5) Provést výstavku ovoce
6) Zajistit hnojiva pro své členy, jakož i ovocné stromky k výsatbě
7) Neskušeným nebo starším členům poskytnout pomoc radou, případně i výpomocí při ošetření jejich zahrad.
Výborová schůze 7.2.1962
Za účelem předání materiálu odstupujícími funkcionáři byla dne 7.2.1962 pořádaná výborová schůze, již se účastnilo 8 členů, v místnosti MNV a to: př. Ondrášek, Světlík, Graca, Jelonek, Žůrek, Vítek, Ondřejek a Škrobánek. Písemný materiál byl předán odstupujícím př. Žůrkem Rud. ml., přit. Ondřejkovi. Odstupující pokladník, př. Jiří Škrobánek předal novému pokladníkovi M. Žůrkovi pokladní hotovost a knížku běž. účtu u Státní spořitelny. O přesném stavu pokladní hotovosti je proveden zápis, ve

Str. 30.

kterém jsou i další podrobnosti, má uschován př. Žůrek M. Dále bylo navrženo, aby bývalému předsedovi pobočky příteli Světlíkovi bylo uhrazeno manko Kčs 39-, které mu vzniklo při rozdělování strojených hnojiv v malých množstvích členům (převážením a ztrátou při skladování).
25.2.1962 Výborová schůze za přítomnosti př. Ondráška, Světlíka, dále Jelonek, Žůrek, Graca, Vítek, Ondřejek. Schůzi řídil př. Ondrášek Fr. s tímto pořadem:
1) Oběžník OV.
2) Usnesení o činnosti na r. 1962 a závazky pro občanskou schůzi pořádanou MNV.
3) Příprava členské schůze.
K bodu 1) Zápis a usnesení výroční čl. schůze nutno do 4.3. odeslat OV ČSOZS (přít. Ondřejek), taktéž o činnosti za II. pol. r. 1961. Pro obvod Komárov - Suché Lazce nutno nahlásit OV jméno člena pro volby OV, které budou na okresní konferenci dnes 11.3.1962. V případě, že Komárov nevyšle svého člena, Bude nahlášen náš př. Graca old.
K bodu 2) Nutno připravit pro veřejnou schůzi MNV na den 26.2.1962 usnesení o činnosti na rok 1962


sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku přepsal a zpracoval pro web
David Závěšický (2018)

Na začátek stránky