Suché Lazce kronika: 2000 / 1

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 2000


kronika 2000 část 1.

stránkování v kronice 1914-1946

KRONIKA obce
OPAVA - SUCHÉ LAZCE
rok 2000

Rokem 2000 vstupujeme do posledního roku tohoto tisíciletí. Možná právě tato magická číslice dává podmět k tomu, abychom se zamysleli a přenechali písemný odkaz existence naší vesnice Suchých Lazců dalším generacím. Jako dítě si pamatuji, že kroniku v naší obci zaznamenával pan Antonín Krejčí. Od té doby uplynulo spousta času. Tohoto usměvavého pána, který připomínal herce Ladislava Peška, si ale pamatují jen ti dříve narození. Záznamy o naší obci píše ve svých pamětech také pan František Halška.

Krátký životopis
Jmenuji se Marie Jedličková. Narodila jsem se v roce 1949 v Suchých Lazcích rodičům Marii a Antonínu Pikovým. Otec byl svého času známým natěračem v širokém okolí. Matka byla v domácnosti, starala se o malé hospodářství a rodinu. Vychovávali nás s láskou a skromností. Po ukončení základní školní docházky jsem se rozhodla pro zdravotnickou školu. Po maturitě nastupuji jako zdravotní sestra do Psychiatrické léčebny. Pro výkon svého povolání absolvuji dvouleté pomaturitní studium. V oboru pracuji až doposud.
V roce 1973 jsem se provdala za Petra Jedličku. Máme spolu dvě dcery – Petru narozenou v roce 1974 a Lucii narozenou v roce 1976. Po uzavření manželství jsme se rozhodli pro stavbu rodinného domku a nadále setrvat v mé rodné obci. Ve společenském životě jsem se nikdy neangažovala. Většinou jsem se věnovala rodině, zaměstnání a klasicky ženským koníčkům, jako jsou roční práce, zahrada, příroda a knihy.

Suché Lazce – katastrální mapa
Obec Opava-Suché Lazce se nachází asi 8 km od okresního města Opavy ve směru na Ostravu, odbočíme-li ze silnice vpravo. Z katastrálního pohledu se obec nachází uprostřed svého katastrálního území. Celkový obraz katastru Suché Lazce je podlouhlého tvaru. Mírně stoupající terén na jihu přechází do kopcovitého terénu Strážnice. Středem katastru sever-jih prochází místní komunikace, které ji dělí přibližně na dvě poloviny. Výhodní část katastru sousedí s Novými Sedlicemi, nad nimiž se táhne pásmo lesů, sbíhající se s jižní částí na Přerovci. Západní část uzavírá silnice vedoucí z Komárova do Podvihova.

Mimo zastavěnu část je převážná většina katastru tvořena zemědělskou půdou, lesy a loukami. Nadmořská výška je ... nad mořem.

Historie
rozpracováno

Charakteristika obce
Suché Lazce byly typicky zemědělskou obcí. V současné době Zemědělské družstvo, a. s. se sídlem v Kylešovicích má v Suchých Lazcích své středisko. Výměru zemědělské půdy na základě uzavřených nájemných smluv činí 285,5764 ha. Zemědělské družstvo zaměstnává 22 osob ze Suchých Lazců. Po "sametové revoluci" dochází postupně k rozpadu celkem prosperujícího zemědělství. V oblasti živočišně dochází ke snižování počku dobytka, počet býku 100 kusů, počet prasat 600 kusů.
Samostatně hospodařící rolník v produktivním věku je pouze pan Lubomír Hanák.

Obyvatelstvo a životní úroveň
Ke konci roku 2000 měla obec Suché Lazce 1 015 obyvatel.

Z toho 495 mužů 520 žen
V průběhu roku zemřelo 9 mužů 2 ženy
V průběhu roku se narodilo 8 chlapců 7 děvčat
Podle stáří je možno obyvatelstvo rozdělit do tří kategorií:

ve věku od 0 – 18 let 111 chlapců 117 děvčat
ve věku od 19 – 60 let 325 mužů 317 žen
ve věku 61 a více .59 mužů 60 žen

Nejstarší občané obce jsou:
Smějová Josefa, nar. 16.2.1904, Přerovecká 78
Kociánová Valérie, nar. 19.9.1912, Přerovecká 45
Pchálková Anna, nar. 27.1.1914, Májová 17
Sedláčková Františka, nar. 24.10.1914, Přerovecká 58
Piková Marie, nar. 12.8.1916, Jičínská 9
Hanková Božena, nar. 13.3.1918, Na Pískovně 14
Kubínová Helena, nar. 22.5.1918, Střední 20
Adamcová Amalie, nar. 3.10.1919, Májová 15
Kubínová Marie, nar. 19.10.1919, Střední 24
Novák Alex, nar. 25.12.1919, Přerovecká 30
Carbolová Marie, nar. 8.2.1920, Střední 5
Janošková Ludmila, nar. 13.6.1920, Střední 19
Halška František, nar. 25.11.1920, Přerovecká 9

V dnešní době se nezaměstnanost nevyhýbá ani naší obci. Na úřadu práce je evidováno 32 nezaměstnaných, což se dle informace z úřadu práce pohybuje v rámci okresu pod jeho průměrem.
Vlastníkem živnostenského listu je 32 osob.

Posouzení a hodnocení životní úrovně sucholazeckých občanů je velmi obtížná, pokud neznáme příjmy rodin, jejich majetkové poměry a vybavenost domácností. K životní úrovni se určitým způsobem dá počítat i počet dětí na rodinu. Podle sociálních průzkumu dnešní společnosti, mladá generace chce mít v průměru po jednom dítěti. Je to způsobeno zejména neutěšenou bytovou situací a nedostatečnými příjmy. Projdeme-li se naší obcí, naskytne se nám obraz opravdu pěkné vesnice. Po stranách silnice jsou vydlážděné chodníky, cesty lemují okrasné stromy, které jsou zvlášť působivé na jaře, kdy raší a kvetou. Ulice s rodinnými domky a zahradami jsou upravené. Rodinné domy mají udržované fasády a každá parcela je oplocená vkusným plotem. Většina domácností je majiteli auta. Je třeba si povšimnout, že až na občany "podnikatelé", kteří prosperují by si v dnešní době řada rodin, co stavěli rodinné domky před "sametovou revolucí" nemohla dovolit z finančních důvodů stavbu nyní. Nová doba přináší mimo jiné prostor ke vzniku soukromého sektoru, který tímto nabízí své služby občanům. V Suchých Lazcích je několik malých firem, organizací a živnostníků, nabízejících své služby okolním zákazníkům i místním občanům.

Firmy:
ROJAS
STAVION, s. r. o. – Halška
Výroba nábytku – Tajchman, Friedel
Hudba – Kubesa
Kadeřnictví – Varbanovová, Žídková
Kosmetika – Kubínová
Pedikúra – Vaňková
Večerka – Jedlička
Trafika

Rovněž se rozrostl i počet hospůdek s možností posezení venku pod širým nebem. Vedle nejstarší hospody "U bílého anděla" přibylo posezení "U Racka", "U Balle", "Na hřišti" a nejnavštěvovanější restaurace "HEJA".
K dalším službám občanům patří místní knihovna, pošta a veřejný telefon.

Kulturní, společenský a sportovní život v obci
Každá obec má svůj historický vývoj a kulturní tradici. Upřednostnit a začlenit různé společenské akce dle významnosti nelze. Na těchto akcích se podílejí vlastně podle možností a zájmů právě místní občané.
Začneme-li od počátku roku, jsou to společenské plesy, které pořádají místní složky (zahrádkáři, hasiči, SRPŠ při ZŠ, Sokol). Na plesy navazuje masopustní "pochování basy", akce důchodců, hasičů, dětí ...

Klub důchodců
Příznivým vlivem na generaci dříve narozených, má založení Klubu důchodců.
Tento jedinečný nápad byl založen v roce 1992. Důchodci se pravidelně scházejí v Kulturním zařízení 1x za měsíc, aby se pobavili u připraveného programu. I oni si založili kroniku, o kterou se stará paní Ludmila Konečná a lze do ní nahlédnout.
Klub si zvolil deseti členný výbor, který se snaží co nejlépe plnit přidělení úkoly. Na setkáních nechybí ani kulturní programy, např. recitace básní z naší obce – rodáka spisovatele Fráni Směji, různé večery otázek a odpovědí, poslech hudby a vystoupení místních dětí.
Na těchto setkáních nezapomínají na významné výročí narození účastníků, vzpomenou výroční osvobození obce, svátek matek, atd.. Konají se zajímavé besedy kdy jsou přizváni významní hosté.
Pěkným zážitkem pro členy klubu bývá zájezd. Uskutečnil se v srpnu na vodním díle Slezské Harta a přehrada Kružberk. Komentář k výstavbě tohoto gigantického díla přednesl pan Jaroslav Pustka, který se sám na výstavbě objektu podílel.
Na jednom setkání poblahopřáli a oslavili 80. narozeniny pana Františka Halšky. Přes svůj krásný věk je stále aktivní a jeho pílí a přičiněním se můžeme dovědět více o historii naší obce.
Všechny akce jsou zpříjemněné pohoštěním, které pripravují ženy z vlastních řad a donesených zdrojů potravin.
Členové klubu se dle možností podílejí také na úklidu prostranství kolem obecního úřadu a kolem hřbitova. Ve prospěch obce odpracovali 286 hodin.

Svaz zahrádkářů
V naší obci má Svaz zahrádkářů již čtyřicetiletou tradici. Před 40 lety se sešlo několik zapálených zahrádkářů, kteří na schůzce po společné dohodě podali žádost krajské pobočce Československého svazu zahrádkářů v Ostravě o povolení založení místní pobočky svazu v Suchých Lazcích. Krátce na to jim bylo vydáno písemné oznámení o registraci. Tato organizace byla a je od svého založení vyloženě nepolitická a všichni členové a zvláště členové výboru zaměřili svoji činnost jako veřejně prospěšnou, ušlechtilou a zkrášlující naší obec za účelem pomoci jeden druhému bez ohledu na politické přesvědčení či osobní zisk. Veškerá činnost byla z osobního volna členů a přesto se našlo mnoho obětavých dobrovolníků, kteří tuto ušlechtilou práci vykonávali.

Od vzniku této organizace byli jako předsedové např.:
Klemiš Jindřich
Světlík Václav
Ondrášek František
Trubka Oldřich
Sedláček Ladislav
Žůrek Rudolf, aj.

Výbor se scházel pravidelně 1x měsíčně a dle potřeby i vícekrát. Veškerá připravovaná činnost byla ve prospěch členů a v neposlední řadě i občanů.
Organizace zajišťovala pro své členy umělá hnojiva a vápno na své zahrádky a je to až neuvěřitelné v jakém množství(např. v roce 1968 105 q prášků různých druhů). Současně byla zajišťována sadba ranných brambor a to např. z některých pěstitelských JZD. Rovněž i brambor bylo velké množství - okolo 10 – 12 q ročně. Byly též zajišťovány pro členy i nečleny ovocné stromky a keře, ale také květiny či semena.
Svaz zahrádkářů také zprostředkovával zimní postřik ovocných stromů pro všechny občany. V roce 1970 zakoupila organizace vlastní motorovou postřikovačku a tento zimní postřik její členové prováděli zájemcům.
V roce 1962 byl pořízen organizací ruční lis na moštování ovoce, který byl většinou instalován u některého z členů svazu. Postupem času byl zakoupen na tu dobu moderní hydraulický lis, který byl instalován v moštárně, čímž se práce při moštávání značně zkulturnila. Pro příklad v roce 1984 bylo zpracováno 14 425 kg ovoce a 1999 jen 310 kg a to převážně občané z okolních vesnic a Opavy.
Z uvedených čísel se dá usoudit, kolik ovoce s dá v naší obci vypěstovat, avšak skutečnost se mění k dnešnímu dni, kdy není zájem ani o výkup ani o zpracování.
Svaz zahrádkářů také zajišťoval celou řadu přednášek o které byl každý rok značný zájem. Byla to např. velice zajímavá přednáška s ochutnávkou zeleninových jídel v roce 1969, kterou vedl Dr. Uher a další přednášky se zahrádkářskou tématikou, kterých se účastnilo až 50 občanů.
Dále byly uspořádávány zábavy a společenské plesy, což bylo tradicí až do minulého roku, kdy ples z objektivních příčin nebyl. Organizace též každoročně pro své členy a rodinné příslušníky uspořádala autobusový zájezd do různých zajímavých míst v republice a několikrát také na Floru Olomouc.
Byly také pravidelně každý druhý rok zajišťovány výstavy ovoce, zeleniny a květin. I zde můžeme vidět, že zájem občanů klesá, neboť např. v roce 1976 navštívilo výstavu 708 návštěvníku a v minulém roce to bylo jen 120 návštěvníků.
Za účelem vylepšení finanční situace organizace byl prováděn sběr železného šrotu, ale i tento zdroj se však již dnes zdá být ohrožen, neboť nejen ochotných rukou ubývá, ale i ten fakt, že v posledním roce byl z původní 1 Kč/kg snížen na 0,20 Kč/kg. Což při režii na naftu a traktor je naprosto prodělečné.
Nyní si připomeňme některé z akcí, za které se Svaz zahrádkářů také ještě zasloužil. Bylo to např.: vysazování třešní u hřbitova, ošetřování bývalé Šikavanovy zahrady, svaz převzal patronát nad zasazenými lipami u hřbitova, které sadili tehdejší padesátníci a rodiče narozených dětí, ošetřování 425 stromků okolo obecní silnice, sázení okrasných keřů u školy, výsadba lesních stromů u hřbitova, atd.
Hlavní náplní ale byly zahrádky a předzahrádky členů svazu, které jsou vždy vzorně upraveny. Je pravda, že o výpěstky členů svazu již není takový zájem, ale přesto se nadále členové snaží, aby na jejich zahrádkách sklízeli vždy hezké a hlavně zdravé ovoce, kterým dělají radost jak svým rodinám, tak rodinám svých blízkých a známých.

Sdružení dobrovolných hasičů (SDH)
Dlouholetou tradicí v Suchých Lazcích mají dobrovolní hasiči. V současné době má Sbor dobrovolných hasičů v obci čtyři družstva: dvě družstva mladších žáků, jedno družstvo starších žáků a družstvo dorostu.
V obci je rovněž funkční zásahová jednotka, která je složená spíše z hasičů seniorů. Tato jednotka se pravidelně připravuje a udržuje v akceschopnosti.
Zimní příprava výcviku družstev probíhá v prostorách tělocvičny místní základní školy, hlavně díky pochopení paní ředitelky Aleny Šmajstrlové, která za symbolický poplatek umožňuje využívat tělocvičnu školy.
Přes léto probíhá výcvik v prostorách zbrojnice a v ulici na Štěpnici, kde je možno použít hydrant a není tam velký provoz vozidel.
Družstva se účastnila řady okrskových soutěží. Nejlepším oceněním bylo vítězství okresního kola mladších žáků. Umístění na ostatních soutěžích bylo pro ostatní příznivé.
14.10.2000 proběhla okresní soutěž mladých požárníků "Plamen" v areálu a okolí Strážnice. Celá tato okresní soutěž byla zabezpečena místní organizací pod záštitou rozhodčích z okresu. Naši mladí požárníci postavili tři družstva z celkových 16 družstev
(tj. 130 soutěžících) a umístili se na dvou druhých a jednom prvním místě. Díky připravenosti soutěžících proběhl zdárně i velmi náročný orientační běh.
Členové SDH se podílejí i na kulturním úseku. Velmi zdařilý společenský ples se uskutečnil v Kulturním zařízení v Podvihově, konaný pro přilehlé obce. O zdařilý průběh tohoto plesu se starali pořadatelé z řad hasičů.
Rovněž 26.2.2000 zajistili a provedli vše potřebné pro uskutečnění "pochování basy". Byla to akce velmi zdařilá, o čemž svědčí vzrůstající zájem občanů naší obce.
Díky schopným a obětavým členům, kteří jsou ochotní bez nároků na finanční odměnu obětovat týden prázdnin nebo dovolené, se uskutečni i letní tábor pro 48 dětí. Tábor proběhl v krásném prostředí vojenského prostoru Branov. O program, zábavu a spokojenost se staralo 9 vekoucích, 1 zdravotní a 6-ti členná osádka kuchyně. Tábor má předem vypracovaný program do jakéhokoliv počasí a jídlo se připravuje v polních podmínkách. Organizátoři berou na sebe velké břemeno. Postarat se o to, aby se děti dobře bavily, neměly hlad, aby byly v pohodě a hlavně je uhlídat, aby se nic nestalo, je kus práce. Poděkování za jejich práci je vidět v tom, že se děti těší na tábor v dalším roce.
Sdružní dobrovolných hasičů se také podílelo i na obnovení "Zvoničky na Přerovci". Za podpory sboru proběhla májová veselice s kácením máje.
SDH provádí práce spojené s úklidem a údržbou hasičské zbrojnice, údržbou požární nádrže v obci a sběr železného šrotu.

Vyjmenujme alespoň některá jména této organizace:
pan Jaroslav Sedláček a jeho manželka Eva, paní Pavla Žůrková, pan Ladislav Valík, paní Jiří Friedel, pan Ladislav Žídek a další.

Škola v obci
Rozvoj každé obce je pevně spojen s kulturní a hospodářskou činností jejich obyvatel.
Čím více vzdělaných obyvatel má obec, tím větší má perspektivu, že v současném období nebude skomírat, naopak, že se bude dále po všech stránkách rozvíjet.
Prvním krokem k získání určitého stupně vzdělanosti, je úspěšné absolvování základní školy, která již v ranném mládí dokáže vytvořit v mladém člověku chuť v životě něco dokázat. Krásné vzpomínky na svoje první školní léta v budoucnosti mohou být i jedním z důvodů, které vám v dospělosti umožní rozhodnut se zda ve svém rodišti založit rodinu nebo zda odejdeme.
Školství v naší obci před dvěma léty oslavilo 150 let trvání a 90 let otevření stávající budovy. Ve dnech otevřených dveří si mohli všichni hosté a občané prohlédnout celou školní budovu a připomenout si dobou, kdy sami školu navštěvovali.
Základní škola v Suchých Lazcích je čtyřtřídní. Ve školním roce 1999/2000 navštěvovalo školu 60 žáků. V první třídě bylo 13 žáků, ve druhé třídě 15 žáků, ve třetí 17, ve čtvrté 9 a v pátém postupném ročníku bylo 6 žáků.

Pedagogický sbor byl následující:
Ředitelka – Mgr. Alena Šmajstrlová
Učitelky – Mgr. Lenka Plachá
Mgr. Irena Hromadová
Mgr. Martina Škrobánková

Pedagogický sbor školy a školní družiny v Suchých Lazcích tvoří jednotný a přátelský kolektiv. Výsledkem není jenom velmi pěkně a detailně psaná "kronika školy", do které píší členové pedagogického sboru, ale také řada akcí s různým zaměření, které se připravují i v mimo školní době – o sobotách a nedělích.
Ve škole probíhaly různé soutěže, zaměřené na výtvarné schopnosti dětí, pěvecké a sportovní soutěže, např. "Opavský skřivánek", soutěž o "Nejkrásnější valentýnská srdíčka" a o "Nejoriginálnější vajíčko".
V okresní pěvecké soutěži ve zpěvu koled a vánočních písní získala 3 místo Klára Škrobánková a zvláštní uznání Kateřina Kubesová.
Děti připravovaly k různým příležovostem program (vánoční besídku, vystoupení pro Klub důchodců, ke dni otevřených dveří, aj.). Jejich obsahem jsou různé scénky, písničky a hudební vystoupení.
Sucholazecká škola vyvíjí aktivitu i v oblastech dalšího vzdělávání formou různých jazykových, výtvarných a sportovních kroužků.
V oblasti kulturní navštívily děti představení ve Slezské divadle v Opavě, koncerty pro děti v kině Mír, v místní tělocvičně shlédly dvě představení.
Dále se pořádají různé výlety a zájezdy, kde pomáhají i rodiče. K ozdravění dětí přispěl pobyt "školy v přírodě v Rajnochovicích. Atraktivní byl nocleh ve třídě místní školy, spojený se zábavným odpolednem.
Velký podíl na těchto zdařilých akcích má paní vychovatelka Marcela Carbolová. O tom svědčí poděkování za vynikající tvořivou a obětavou práci ve školství, které jí bylo uděleno.
I o prázdninách několik dětí školní družiny prožilo pěkný prázdninový týden.
Vybavenost školy v Suchých Lazcích je z pohledu učebních pomůcek na pěkné úrovni. Škola zakoupila dva multimediální počítače a výukové programy, má vlastní barevnou televizi, VHS přehrávač a radiomagnetofon. Na zahradě bylo vybudováno a zprovozněno asfaltové hřiště v ceně 320 000 Kč.
Stojí za povšimnutí tělocvična školy, kterou kromě žáků využívají hasiči, muži k pozemnímu hokeji a ženy k relaxačnímu a léčebnému cvičení.
Nezanedbatelnou činností je i spolupráce s mateřskou školou. Učitelé s žáky se pravidelně navštěvovali a děti z MŠ měly možnost navštívit žáky 1.třídy. Je zde také spolupráce s rodiči.

Informace a údaje o zdejší škole jsem čerpala ze zapůjčené Kroniky školy.

Mateřská školka
rozpracováno

Obnovení zvoničky na Přerovci
Dne 3.6.2000 byla za účasti asi 250 občanů obce slavnostně zprovozněna zvonička na Přerovci.

Z historie zvoničky:
První písemná zpráva o osadě Přerovec je uvedena již v roce 1513. V této době patřila k panství na Štítině. Jméno osady vzniklo podle názvu okolních lesů u Přerovce. Majitelka Štítiny a osady, která byla provdána za hraběte Spinzenšteina, prodala v roce 1806 Štítinu s příslušenstvím bratrům Karlovi a Františkovi Čejkovým z Badenfeldu. Po úmrtí bratra Františka Čejky v roce 1829, byla pravděpodobně postavena v osadě Přerovec malá zvonička, do níž byl zavěšen malý zvon, který zhotovil Františel Staně, zvonař z Olomouce v roce 1828. Zvon byl zasvěcen svatému Floriánu, patronu hasičstva a osady Přerovec.
Od roku 1829 se zvonice používala ke svolávání poddaných k nástupu na robotu na panské pozemky a lesy a to až do roku 1848, kdy byla robota zrušena.
Zvonice byla postavena na zahradě bývalého majitele hospody pana Grudy na Přerovci. Poslední občan, který na této zvoničce zvonil, byl místní občan pan Jakub Graca-bednář. Říkalo se mu Jaubeček.
V roce 2000 v době oslav 55.výročí osvobození naší obce Suchých Lazců a osady Přerovec Rudou armádou, byla postavena tako zvonička s vadným zvonem a to na popud pana Lumíra Jelonka stolařského mistra, pana Tomáše Vaška zámečníka a svářeče, pana Miloslava Pchálka kovářského mistra a Huberta Kožaného. S jejich přičiněním byl zvon opraven a byla postavena nová zvonička, jelikož ta původní byla přechodem fronty zničena.
Další občané, kteří přispěli svou prací k obnově této zvoničky jsou pánové Milan Žůrek, Antoním Štencl, Eduard Otýpka, Josef Graca a synové, Jiří Adamčík a synové, bratři Martínkové a Zdeněk Adamec.
Památná zvonička je postavena na pozenku pana Huberta Kožaného a současného majitele Jiřího Adamčíka.
U příležitosti zprovoznění nové zvoničky provedli ukázku požárního útoku žáci Sboru dobrovolných hasičů Suchých Lazců. V další části oslavy bylo provedeno kácení máje, který pro tuto slavnost postavili občané osady Přerovec. Pak následovala zábava, při které hrála dechová hudba. Pamětní list byl přečten před shromážděnými občany panem Pavlem Žůrkem – ……….. místního Sboru dobrovolných hasičů. Poté byl uložen na věčnou panátku v rekonstrukci nové zvoničky.
Všichni, kteří byli vyjmenováni a kteří pomáhali při realizaci této zvoničky, neobdrželi žádnou odměnu. Mají však hřejivý pocit, že udělali něco pro historii a pro budoucnost.
Poděkování patří taktéž rodině pana Huberta Kožaného a rodině Jiřího Adamčíka, kteří umožnili znovupostavení zvoničky na jejich pozemku.

Fotografie plné života
Tak zněl titulek uveřejněný v magazínu JD. Reportér, který se vernisáže zúčastnil, se vyjádřil velmi pochvalně o této výstavě – nevidí rozdíl mezi fotografem amatérem a profesionálem.
Výstava fotografií se uskutečnila od 3.11.-5.11.2000 v kulturním zařízení Obecního úřadu v Suchých Lazcích.
Fotografování je dlouholetým koníčkem pana Josefa Kalužíka, Ladislava Paláčka a Jiřího Nováka. Jejich fotky jsou ódou na život, na přátele, vzpomínkou na pěkná místa, která navštívili. Každý jejich snímek je příběhem, na který rádi vzpomínají. Potvrdila to jejich slova po slavnostním zahájení a jejich často až neuvěřitelné příhody, spojené se stisknutím spouště jejich fotoaparátu. Výstava se všem návštěvníkům líbila.
Jedná se o osmou konanou výstavu.
Návštěvy v obci a vzácní hosté

JUDr. Drahomír Illík
Ve dnech 27.-29.10 2000, přijel na návštěvu svých známých náš rodák pan JUDr. Drahomír Illík, nyní občan Prahy. Při této příležitosti navštívil místní úřad městské části, seznámil se s kronikou obce a přislíbil pomoc při zpracování materiálu o naší obci. Obci věnoval knihy Fráni Směji s osobním věnování, dále výbor z vydaných knih a tři CD s písněmi a texty JUDr. Drahomíra Illíka. Tento materiál je k nahlédnutí na místní úřadovně a po doplnění bude součástí trvalé výstavby v místím kulturním zařízení.

Návštěva z Jičína
Ve dnech 4.-8.12.2000 navštívil naše občany pan Josef Hlaváč s manželkou z Jičína. Rozhlédl se po obci, navštívil známá místa a své dávné přátelé, se kterými se sešel na Klubu důchodců. Na rozloučenou zanechal písemnosti "O kmotrovství Jičín – Suché Lazce". Ve svých vzpomínkách se zmiňuje o různých příhodách a setkáních, které společně prožívali. Vzpomína na pana Drahuše Illíka, Vladimíra Halšku, rodinu Janoškvých, Lumíra Jelonka, Tomáše Vaška,rodinu Havrlantů, Rybků a pana hospodského Větuse. Po létech vzpomíná na vřelé přijetí, lásku, upřímnost a pohostinnost lidí naší vesnice.
Družba pokračuje zásluhou další generace – Břeti Janoška, Oldy Kubesy a dalších nadále. Jezdí se do Jičína a Jičín do Lazců. V Jičíně se třeba soutěžilo v házené, kopané, kuželkách v Lazcích se hrál volejbal, střílelo se apod.. Na obou stranách panuje vždy přátelská nálada a pohoda. Počátek tohoto kmotrovství sahá do dávné minulosti. Začalo to po válce, kdy byl v Praze uskutečněna organizace "Budujeme Slezsko". Vesnicím zničeným válkou, byl určen tzv. "kmotr". Tak tomu bylo v případě města Jičína. Okresnímu národnímu výboru byl určen Slavkov, městu Jičínu Kyjovice a pro závod KNOTEK a spol.-vyrábějící hospodářské stroje Suché Lazce. Technickou, materiální a manuální pomoc si vzali na starost ZV ROH – pan Jiránek, za vedení závodu ředitel Ing. Holý. Joškovi Hluváčovi byly přiděleny na starost osobní styky kmotrů a kmotřenců a samozřejmě i styky kulturní.

Studie sportovně-rekreačního areálu
Na základě záměru zastupitelstva městské části Suché Lazce, byla do souvisejících generelů a územního plánu města zapracována studie sportovně-rekreačního areálu. Areál je situován pod ulicí Sedlickou. Studie sportovního areálu je k dispozici na našem úřadě.
Co se ještě odehrálo ...

Odchod starosty
Dne 16.6.2000 odstupuje oficiálně z funkce starosty pan RNDr. Jan Břemek.
Do funkce starosty byl pan Břemek zvolen na podzim roku 1990. Předcházejících 9 let pracoval ve funkci předsedy občanského výboru. Celou tu dobu přicházel do velmi úzkého kontaktu s občany Suchých Lazců, zájmovými spolky, politickými stranami či institucemi státními i obecními. Vytvořil pro naši obec kus poctivé práce a jeho zásluhou získala vesnice tuto tvář.
Novým starostou městské části byl navržen a zvolen pan Václav Hanke.

Volby 2000
1. kolo voleb proběhlo 12.11.2000 – do zastupitelstva kraje
2. kolo voleb proběhlo 19.11.2000 – do senátu

V prvním kole voleb do zastupitelstva kraje bylo registrováno:
Počet voličů.…….……..…797 voličů
Účast……………………...333 voličů
Platných hlasů…………….329

Výsledky voleb:
1. Komunistická strana Čech a Moravy………………….93 hlasů
2. Občanská demokratická strana………………………...74 hlasů
3. Čtyřkoalice…………………………………………….53 hlasů
4. Česká strana sociálně demokratická…………………..34 hlasů
5. Sdružení nezávislých kandidátů………………………27 hlasů
6. Nezávislí………………………………………………11 hlasů
7. Moravská koalice……………………………………….8 hlasů
8. Koalice neparlamentních voleb…………………………4 hlasy
9. Česká strana národně sociální…………………………...4 hlasy
10. Republikáni Miroslava Sládka………………………….2 hlasy

Druhé kolo voleb do senátu:
Počet voličů……………………….797
Účast………………………………130
Platných hlasů……………………..129

Výsledky:
Kandidát MUDr. Václav Vlček…………………..66 hlasů
Kandidát Prof. PhDr. Josef Jeřab…………………63 hlasů

Obecní zastupitelstvo
Obecní zastupitelstvo má společně se starostou 11 členů:
RNDr. Jan Břemek
Václav Hanke
Ing. Jiří Friedel
Libuše Konečná
Pavel Krystyn
Josef Kubín
Jaroslav Pustka
Pavla Satková
Josef Věntus
Ing. Radomír Solný

Obecní zastupitelstvo mělo v roce 2000 celkem 6 zasedání. Jak vyplynulo ze zápisů z jednotlivých zasedání obecního zastupitelstva je oblast řešení problémů velmi široká a různorodá. Jedná se např. o úpravě zeleně, údržbě a oplocení hřbitova, úpravě chodníků, připravuje se studie sportovního a kulturního areálu v Suchých Lazcích, řeší se vlastnictví k pozemkům v prostoru hřiště, vandalské následky po diskotékách, problematika odbočení ze silnice 1/11 do obce, zajišťuje se úklid pomocí přistavených kontejnerů, podklady pro heraldiku ...
Rovněž přispívá na různé akce (50 let mateřské školy, nákup dresů pro žákovské družstvo kopané ...). Současné obecní zastupitelstvo úzce spolupracuje v rámci dalšího rozvoje obce se všemi složkami a organizacemi. Občané naší obce jsou prostřednictvím vývěsky před obecním úřadem informováni o všech důležitých jednáních obecního zastupitelstva, pro styk s občany jsou určeny následující hodiny:
Úterý 17.30 – 18.30
Neděle 10.00 – 11.30

Rozpočet na rok 2000
Rozpočet naší městské části byl ve výši 1 518 500 Kč.
Některé vybrané údaje:
údržba komunikací mimo dostavby chodníků……….764 986 Kč
údržba zeleně………………………………………….71 184 Kč
náklady na kulturní zařízení v obci……………………24 467 Kč (pouze energie bez běžné údržby)
úprava zadní místnosti a světel……………………….42 430 Kč
výdaje na sportovní činnost(příspěvek)………………11 910 Kč
výdaj na školní družinu(hračky)……………………….3 993 Kč
příspěvek hasičům……………………………………..8 000 Kč
příspěvek Klubu důchodců…………………………….7 532 Kč

Volbou nového zastupitelstva krajských orgánů, vešel v platnost nový zákon 128/2000 Sb., ze dne 12.4.2000 "O obcích (obecní zřízení)". Podle tohoto zákona, který byl projednán dne 5.12.2000, byl dle §96 schválen nový jednací řád obecního zastupitelstva úřadu městské části statutárního města Opavy. Dle §119 byl zvolen:

Finanční výbor:
Pavla Satková
Libuše Konečná
Ing. Jiří Friedel

Kontrolní výbor:
Jaromír Pustka
Jiří Slavík
Josef Věntus

Dále byla zřízena elektronická pošta, takže je možno komunikovat s úřadovnou přes emailovou adresu: suche.lazce@opava-city.cz

Pokud budou ve spolupráci s občany zajištěny podklady(historie obce a fotografie), bude zřízena webová(internetová) adresa naší městské části.


sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2015)

Na začátek stránky