Historické zmínky ve farní kronice

Historické zmínky o Suchých Lazcích ve farní kronice obce Komárov

PAMĚTNÍ KNIHA FARNOSTI KOMÁROVSKÉ OD ROKU ....

Takto je uvedeno na titulním listu této farní kroniky, za ním následují číslované strany. Pamětní knihu založil P. Antonín Suchánek, který prováděl zápisy do str. 40 (1934), pak řed. šk. v Komárově p. K. Rusek od str. 40 do str. 42. Od str. 84 do str. 89 jde o rukopis prof. P. Fr. Šiguta. Od str. 90 (1964) do str. 93 (1974) zapisoval do této knihy dp. P. Vojtěch Proksch. Pan rada P. Maxmilián Elbl zapsal roky 1975 až 1978 (str. 93 - 96). Na str. 98 až 226 psal opět řed. školy. p. K. Rusek.

strana čís. 1
Vidi 14. 6. 1909, Vidi 3. 5. 1911

strana čís. 2
Volná stránka.

strana čís. 3 - 4
Farnost komárovská - založení fary dle německého textu z listiny datované v Istebníku 22. 11. 1865.

strana čís. 5 - 6
Volné stránky.

strana čís. 7 - 9
Přifařené obce -
1) Komárov, Komárovské Chaloupky, Mlýny, Kylešovská kolonie;
2) Suché Lazce, Kravařov, Strážnice, Hladnov;
3) Nové Sedlice, Přerovec;
4) Dvořisko;
5) Raduň, Vršovice;
6) Velké Hoštice a Chlebičov;
7) Mokré Lazce.

strana čís. 10
Volná stránka.

strana čís. 11 - 18
Kostel - starý kostel, nový kostel z r. 1768, účetní záznamy ze stavby, opravy a výzdoba kostela, nová věž, vnitřní zařízení kostela, liturgické potřeby do r. 1913.

strana čís. 19
Kostelní lavice (1768 - 1895).

strana čís. 20
Hřbitov (1892 - 1923).

strana čís. 21 - 22
Farní budova (1672 - 1914).

strana čís. 23 - 25
Komárovští kněží - I. Faráři.

strana čís. 26
Volná stránka.

strana čís. 27 - 29
Komárovští kaplani - II. Paterci.

strana čís. 30
Volná stránka.

strana čís. 31 - 32
Pokračování "Kostel" (1915-1921)-pořízení růz. vybavení a z historie o zvonech.

strana čís. 33
Cesta k farské stodole - osudy stodoly.

strana čís. 34
Vidimus 3. 5. 1924 - zapsáno samotným arcibiskupem dr. Leopoldem Prečanem.

strana čís. 35 - 36
1924 - 1930 (vizitace, elektrifikace, staveb. práce kolem kostela).

strana čís. 37 - 38
Omladina, Orel, Orlovna (1921 - 1930).

Mezi str. 38 a 39
vlepen článek z listu "Naše Slezsko" z 15. 7. 1931 s názvem "Z Komárova o oslavě 40. výročí kněžského svěcení p. děkana msgre P. Ant. Suchánka

strana čís. 39 - 42
Jubilejní rok 1933-35 (misie, 40. výročí hasičského sboru, k úmrti dobrotitelky kostela pí. Anny Jedličkové, 40 let od příchodu p. děkana P. A. Suchánka do Komárova. (Na str. 40 začínají zápisy p. uč. K. Ruska).

Mezi str. 40-41
vlepen článek z listu "Naše Slezsko" ze 4. 8. 1934 o 40. výr. působení P. A. Suchánka ve Slezsku;projev řídícího uč. Ot. Gudricha na těchto oslavách dne 5. 8. 1934 v Komárově a další projevy - uč. K. Ruska, blahopřání Jednoty Orel, hasičského sboru a projev komárovského rodáka katechety P. Štěpána Konečného.

strana čís. 43 - 54
Volné stránky.

strana čís. 55
Podpisy význačných hostů na faře: msgre P. Frant. Hála, ministr pošt ČSR, dne 30. 8. 1946; Dr. Jos. Vašica, profesor UK v Praze, ze dne 16. 9. 1953.

strana čís. 56 - 83
Volné stránky - schází str. 66!

strana čís. 84
Kněží - rodáci.

strana čís. 85
Volná stránka.

strana čís. 86 - 89
Poznámky k dějinám Komárova a komár. farnosti - prof. P. F. Šigut.

strana čís. 90 - 93
1964 - 1974 - zápisy P. Vojtěcha Proksche.

strana čís. 93 - 96
1975 - 1978 - zápisy P. Max. Elbla.

strana čís. 97
Volná stránka.

strana čís. 98 - 99
Několik črt z historie kostela, farnosti komárovské a Slezska - K. Rusek: Úvod - Slovanské osídlení a původ názvu "Komárov".

strana čís. 100 - 101
Historický vývoj a rozloha Slezska (dle dr. J. Lukeše"Obraz Slezska v číslech").

strana čís. 101 - 105
Další poznámky o Komárovu, faře a kněžích a reformaci na Opavsku.

strana čís. 105 - 106
Komárovská kolonie - kylešovská

strana čís. 107
Příjmy rektora školy (1790), desátky faráře (1739), různé pozn. o farnosti.

strana čís. 108
Farská budova a budovy hospodářské za různ. komárov. farářů.

strana čís. 109
O p. faráři Ant. Žaludovi; arcibiskup Kohn na vizitaci v Komárově (1896)

strana čís. 109 - 110
Různá neštěstí.

strana čís. 110 - 111
Kostelníci, hrobaři, předzpěváci při poutích.

strana čís. 112 - 114
Různé události; rod Vašků. Dr. Antonín Gruda (+1903); Komárov r. 1836.

strana čís. 115 - 117
K historii Manschgova obrazu sv. Prokopa v Komárově.

strana čís. 117 - 118
Doplňky k dějinám opavského Slezska 1061-1900.

strana čís. 118 - 119
O komárovských fojtech.

strana čís. 119 - 124
Sociální poměry (o držitelích půdy v některých letech mezi 1612 až 1820.

strana čís. 124
Komárovské Chaloupky.

strana čís. 125
Doplňky o komárovských fojtech; platy učitelů r. 1785.

strana čís. 125 - 128
Různé - nemoci, epidemie, přírodní katastrofy, neúrody v l. 1339 až 1952 bez časového uspořádání.

strana čís. 128 - 129
Různé památnosti a události; o češtině ve Slezsku; český nápis na hradě Vikštejně z r. 1205; Kunrát z Benešova; Jan z Opavy; Mikuláš z Kozlí; Mikuláš z Úvalna; Filadelf Zámrský a další protestanté. Petr Weykert z Krnova vydal v češtině "Zvěrolékaře". Katoličtí kněží: františkán Nedbal, Fr. Al. Světlík, Jan Brhel; opavská Šindlerova tiskárna; Od r. 1781 na hlavních školách němčina. Kněži vlastenci: Viktorin Uvíra, farář Zábranský.

strana čís. 130 - 131
Dědictví svatojánské. Jan Ryba, rodák z Hadrunku, a kaplan komárovský Ludvík Ochrana, František Černoch a Blücherové z Raduně. Česká beseda v Opavě a její významní členové. Po roce 1859: činnost kněží Kazimíra Tomáška, Ludvíka Ochrany, Pavla Křížkovského. Znovu o Janu Rybovi.

strana čís. 131
Další katastrofy. Záplavy na Opavsku a v Komárově. Úrodné roky.

strana čís. 132 - 133
Různosti: r. 1669 pánem Komárova A. Z. Schick. Topografické měření r. 1720. Mosty: r. 1744 přes Moravici; brod a lávky přes Opavicí. Založení hasičského sboru v Komárově r. 1893.

strana čís. 133 - 134
Zásluhy čes. kněžstva o zachování českého jazyka ve Slezsku (1913-1945).

strana čís. 134 - 137
Boj českého lidu ve Slezsku za svá práva. Od 1860 Češi v zemském sněmu.
1869 tábor lidu na Ostré Hůrce. 1877 založení Matice Opavské. Další tábory lidu. České gymnázium v Opavě, první ředitel Vincenc Prasek. Někteří absolventi gymnázia, vč. komárovských. Podporovací spolek. Komárovští kněží podporují Matici Opavskou. Cyprian Lelek českým vlastencem zásluhou Jana Evang. Purkyně. Profesoři gymnázia Václav Hauer, Robert Parma. Komárovský kaplan P. Dominik Frnka.

strana čís. 137 - 138
Různé politické události 1747-1820.

strana čís. 138 - 139
Kněží z farnosti. Řádové sestry.

strana čís. 139
Česká knihovna v Komárově, divadelní ochotníci Kollár;Sokol,Orel v Komárově. Kino.

strana čís. 139 - 140a
Úcta svatojánská v Komárově. Čeští a němečtí hasiči.

strana čís. 140a -140b
Různé. Požáry v Komárově 1816-1889.

strana čís. 140b -141
Různé politické události - válečné: Jan Jiří Krnovský řádí v Raduni; ukrutnosti dánského vojska; slezské války; napoleonské války.

strana čís. 141 - 143
Školství a český jazyk ve Slezsku - od Marie Terezie po návštěvu císaře Františka Josefa I. ve Slezsku. Boj mezi českým a německým školstvím v Komárově; zásluhy kněží Žaludy, Suchánka a Frnky, kteří i na německé škole učili náboženství česky. Vznik spolku českých učitelů ve Slezsku.
Zakládání hasičských sborů.

strana čís. 143
Útrapy I. světové války a Komárov. Komárovští vojáci.

strana čís. 144 - 145
Převrat 1918. Události v Opavě. Němci proti. Čsl. vojsko obsadilo Opavu 18. 12. 1918. Tábor lidu na Ostré Hůrce 22. 9. 1918.

strana čís. 145 - 146
Rok 1937. Adorační den 17. 1. 1937 v Komárově. Aktivity P. Frant. Černocha. Nemoc p. děkana Suchánka. 8. - 11. 3. velká povodeň. 9. 7. ubytováno v Komárově vojsko SOS = Stráž obrany státu. President dr. E. Beneš v Opavě. 9. - 13. 9. deště z polí zaplavily továr. Komo a Hellco. Oslavy 70. výr. naroz. Petra Bezruče. 14. 9. zemřel v Lánech T. G. Masaryk, smuteč. zasedání obec. zastupitelstva. 18. 11. zemřel Richard Vašek. Počasí, slintavka a kulhavka, málo zajíců a koroptví; veteráni.

strana čís. 146 - 149
Rok 1938. Neobvyklé počasí. Hitler obsadil Rakousko. Naše příprava na obranu, motlitby za mír. Oslavy narozenin dr. E. Beneše v kostele a na návsi. Výcvik samarit. sester a domovních hlídek v obci. Katolický eucharistiský sjezd v Opavě. Slavnost Božího Těla. Hasičský župní sjezd na Dvořisku. V červenci slezská pouť na Hostýn a Velehrad. Politické události: 13. 9. schůze komárov. občanů (400 osob) na obranu republiky. Mnichovská dohoda. Obsazení Opavy němec. vojskem. České školy zavřeny. Propuštění 22 dělnic. Pronásledování Čechů a politicky činných komárovských občanů.

strana čís. 149 - 152
Zemřel p. děkan msgre P. Ant. Suchánek. Nový farář komárovský P. Jan Hrnčiřík. Život komár. rodáka, katechety P. Štěpána Konečného.

strana čís. 152 - 153
Slezské pouti. Do Hrabyně. Na Hostýn a Velehrad i z pruského Slezska zvláštní vlaky. Korunovace na Hostýně 1912.

strana čís. 154 - 155
Pan farář Böhm v Hrabyni. Dr. Stojan a hasiči v Příboře. Ještě o panu děkanovi Suchánkovi. Svatováclavské milenium v Komárově.

strana čís. 156 - 157
Vzpomínka na vzácnou ženu Marií Sontákovou. T. G. Masaryk v Opavě. Jubileum 40 let čes. gymnázia v Opavě. Sjezd čsl. katolíků v Praze r. 1935. Duchovní cvičení v Komárově v únoru 1921.

strana čís. 157 - 159
První světová válka. Komárovští vojáci a dezertéři. Učitelka čes. mateř. školy vězněna. Komárov upisuje válečné půjčky. Starosta Konrád Hartmann opakovaně chrání občany při rekvizicích. Státní revizní komise. Hladová demnostrace v Opavě.

strana čís. 159 - 161
Okupace. Protestní akce na Opavsku. Likvidace památníků, čs. hasič. sborů, odb. a středních škol. Totální nasazení mládeže do Německa. Rolníci i dělníci na nucené práce. Některá jména vězněných z farnosti Komárovské. Slezský odboj a některé jeho organizace. Koncentrák ve Skrochovicích. Persekuce českých hasičů.

strana čís. 161 - 163
Slovenská republika, kapitulace druhé republiky. Vznik čsl. zahraničních vojenských jednotek. Slov. nár. povstání. Ostravská operace. Osvobození Opavska a Opavy.

strana čís. 163 - 164
Bilance bojů za osvobození Opavska a Ostravska. Počet a stupeň poškození obcí podle okresů. Pomoc českých zemí poškozeným obcím ve Slezsku formou tzv. kmotrovství. Klatovy - kmotři Komárova. Komárovské děti na zájezdu do jižních Čech v r. 1950. Válečné škody a počet padlých v Komárově; mimo frontu zahynuli občané K. Kožaný a Jan Fiedler.

strana čís. 165 - 168
Snaha fašistů o vyhlazení Čechů. Jména mnohých kněží vězněných a mučených v koncentr. táborech. Projevy odporu na Opavsku. Lidice. Oradour. Tulle. Životice. Morávka. Slovensko. Ostravsko. Heinrich Jöckel.

strana čís. 168 - 169
Různé události. Zastřeleni Josef Orel a Frant. Graf. Potíže Rud. Birklena Jos. Hřivnáče, P. Aloise Kleina se sov. vojáky. Další tragická úmrtí.

strana čís. 169 - 170
Tragedie naších obcí při přechodu fronty -o zničených vesnicích, též o Komárovu. Aktivity občanů a členů KSČ (tendenční ?!). Osvobození Opavy, osvobození Ostravy.

strana čís. 170
Různé doplňky. - o kněžích v Ostravě a Hlučíně.

strana čís. 171 - 175
Přifařené obce. Nové Sedlice. Přerovec. N. Sedlice-pokračování. Suché Lazce. Kravařov-Hadrunek. Strážnice. S. Lazce-pokračování. Dvořisko.

strana čís. 175 - 177
Varhaníci. K dějinám školy v Komárově.

strana čís. 178
Různé. Pekárna Prokša-Rasch-Gödl. Tragická a náhlá úmrtí komárov. občanů a rodáků.

strana čís. 179 - 180
Po okupaci. O komárovských Němcích. Odsuny. Osidlování sever. Slezska po odchodu Němců.

strana čís. 181
Obnova vyučování na škole v Komárově. Řidící uč. K. Rusek od r. 1945 do důchodu 1960.

strana čís. 181
O osudech některých dalších komárovských Němců.

strana čís. 182
Několik dalších událostí. P. Alois Klein po odchodu z Komárova. Prof. P. Frant. Šigut v Komárově a v Raduni- jeho nemoc, smrt, pohřeb. Smrt ministra Jana Masaryka. Smrt býv. prezidenta A. Novotného.

strana čís. 183
Křížové čili prosebné dni - průvody do polí a ke křížům v Komárově. Velikonoce v Komárově od Božího hrobu ke vzkříšení. Slavnost Božího Těla - popis kaplí v Komárově - ještě na str. 187.

strana čís. 184
Další události, neštěstí aj. - úmrtí většinou tragická v l. 1935-51. Akt vděčnosti - odhalení pomníku Cypriánu Lelkovi v Dol. Benešově r. 1922.

strana čís. 185 - 187
Protektorátní vláda, politické strany r. 1938, rozpad ČSR. Oběti bojů za osvobození obce Komárova - seznam z pomníku odhaleného 8. 5. 1965.

strana čís. 187 - 190
Pokračování o kaplích Božího Těla. Kostelní pěvecký a hudební sbor. Svátek sv. Floriána. Další náboženské zvyky - o udílení svátostí v Komárovském kostele, o pohřbech a svatbách, jak se slavil advent a vánoce; Boží Tělo a půlnoční v Opavě; kostel komárovský v lednu pro slintavku a kulhavku do 18. 1. 1953 uzavřen. Příděl církevních rouch a potřeb od JNV Opava r. 1951. Ještě ke komárovským zvonům a bubnům za první světové války.

strana čís. 190 - 191
Další doplněk k dějinám Holasicka. O hrabyňském kostelu, zámku a harabatech.

strana čís. 191 - 193
Pokračování o činnosti dp. faráře Vojtěcha Proksche (Boží hrob u bočních dveří, kleštiny zpevňující klenby, vymalování kostela, r. 1965 plot a vrata kolem kostela, zdvojení dveří bočních a do sakristie. V r. 1966 přemístění čtyř kamenných křížů v Komárově a Kravařově. Vsuvka o p. faráři Hrnčiříkovi a služkách na faře. O nájemnících Hronových na faře za p. faráře Proksche. Jubileum - 25 let kněžství Voj. Proksche. Nový pan farář P. Maxmilián Elbl,jeho přivítání v Komárově,Raduni, a S. Lazcích. Úpravy zeleně kolem kostela. Práce na farních budovách.

strana čís. 194 - 195
V průběhu zápisů získané další poznámky. K rozsahu komárovské farnosti. Varhany v Komárově. Postaven nový hl. oltář. Ještě k dějinám komárovského kostela. Ke stavbě nynějšího kostela; z historie zvonů. Úvahy o vlivu blízkosti Opavy na vzdělání.

strana čís. 196
Fojtství v Komárově. Hospody v Komárově.

strana čís. 197 - 198
Další události - tragické úmrtí občanů z N. Sedlic(1944 a 1960),z Kravařova pan Alfréd Wiltsch (1949), 2 dětí Schlofrových (1927). Hrobník - o jeho odměnách. Požární ochrana - aktivita slezských učitelů a kněží. Doplněk ke str. 167 - o partyzánech Ostravska. Jiné události - tragická úmrtí sucholazeckých občanů.

strana čís. 199 - 201
Zahraniční odboj l. a 2. svět. války (jména komárovských odbojářů). Rok 1968. List pražského biskupa Frant. Tomáška čten v kostelích.

strana čís. 202 - 204
Jiné zajímavosti - nová a stará márnice. Poutě - jména poutních míst, kam putovali z Komárova. Smrt zachránce - o Karlu Stuchlíkovi (1970). O dvou pohřbech v jeden den v Suchých Lazcích (1973). Při přechodu fronty - pohřbení sov. vojáků. Suché Lazce - moravská enkláva. Jména pánů z Kravařova pokřtěných v Komárově. Naši nejstarší občané.

strana čís. 205
Různé další události roku 1927: povodeň,uctění památky bitvy u Zborova, odhalení pomníku padlých v 1. svět. válce v Opavě, odhalení pomníků B. Smetany a P. Křížkovského v Opavě. Vrátíme se ke konci roku 1918 k osvobození Opavy. Měna r. 1919.

strana čís. 206
Další zajímavosti. Starý hřbitov v Komárově. Ranašovec. O hřbitovu ještě. V r. 1935 krádež na faře. 1936 - zatmění měsíce, počasí.

strana čís. 207
O poutích na sv. Hostýn-pěší poutě 1935-37. Zemětřesení a jiné jevy (1931-35). Vloupání na faru 1926. Krádeže v kostele.

strana čís. 208 - 210
Jiné události. Rok 1950 rokem "Milostivého léta". Oslavy ve farnosti. Doplaceny dluhy z oprav kostela a kaplí. Nový betlém v Komárově. Zákaz biřmování v Komárově. Zrušení klášterů. V r. 1952 - komárovští kněží zpovídají v kaplích v S. Lazcích a N. Sedlicích. Zákaz průvodů ve všední dny. Kaplan na politickém školení. V Raduni zemřel děkan P. Vincenc Kubáč, administrátorem v Raduni prof. P. F. Šigut. Pan farář na školení. Povolena pěší pouť do Hrabyně přes Přerovec. Vyučování náboženství. Vymalování kaple v Suchých Lazcích. Uzavření kostela kvůli slintavce. Oprava zdi kolem farní zahrady. Onemocnění pana faráře.

strana čís. 210 - 211
Rok 1953. od 1. do 18. 1. znovu uzavřen kostel. Přeložen adorační den na 1. 2. Nařízeno šetření elektřinou. Od 17. 4. do 9. 5. znovu kostel uzavřen; škola, hostinec, kino, továrny nebyla uzavřeny. Měnová reforma. Oslava Božího těla omezena. Oslava 900. výr. smrti sv. Prokopa. Poutě jen soukromě. 60. výročí hasič. sboru.

strana čís. 211 - 212
Rok 1954. Větrná smršť poškodila střechu kostela. 24. ledna adorační den. V únoru a v polovině května velké mrazy. V Raduni nový duchovní správce jen 7 měsíců. První sv. přijímání v červnu dvakrát. Nová dřevěná božítělová kaple u p. Jos. Sosny. Poutě jen soukromě. V N. Sedlicích zlatá svatba manželů Balových. Triduum na ukončení mariánského jubilejního rok (100 let od vyhlášení dogmatu o Neposkvrněném Početí P. Marie). Zákaz vyučování náboženství v 1. tř. a v poslední třídě měšťanky. 27 křtů, 17 svateb, 30 pohřbů.
Rok 1955. Oprava varhan. Zemřela matka prof. P. F. Šiguta. Zemřel býv. zdejší kaplan P. František Černoch. 22 svateb, 23 křtů, 25 pohřbů. Úprava prostranství před kostelem.
Rok 1956. Od 1. ledna nová úprava breviáře a misálu. Rozmary počasí. Oslava 80 let Pia XII. Děti 3. tř. u prvního sv. přijímání. Nový svátek sv. Josefa Dělníka. Pověra v tzv. "řetězových motlitbách". Začátek žní až 27. 7. Zlatá svatba manželů Trulejových. Nový misál. 34 křtů, 19 svateb a 30 pohřbů.
Rok 1957. Stát přestal platit pojistné budov. JZD zabralo farní stodolu a ostatní pole. Stát přestal platit pojistné budov. Zlatá svatba manželů Hartmannových z Kravařova, bývalých komárovakých hospodářů z čp. 39. Nový plot kolem kaple na Dvořisku. Úprava půstu před sv. přijímáním. 40. výr. kněžství p. faráře. Letos 20 křtů, 23 svateb, 31 pohřbů.

strana čís. 213
Rok 1958. V S. Lazcích 1. 1. mše sv. za mládež (poprvé). Oslava 100. výr. zjevení v Lurdech. Smrt Josefa Kukelky. Návštěva univ. prof. J. Vašici z Prahy na faře. 9. 10. zemřel Pius XII. , 28. 10. zvolen Jan XXIII. 16. 12. zemřel pan farář Jan Hrnčiřík.
Rok 1959. Prof. P. F. Šigut jmenován administrátorem v Raduni. P. Jaromír Hučka 7. 2. 1959 kaplanem v Komárově. Smlouva s JZD o nájmu farní stodoly. 15. 1. tradiční adorační den. Zaopatřování nemocných po domech v postě. Kaplan Hučka odchází 30. 3. do N. Jičína. Májový oltář v kostele. Nové bílé korouhve. Nový kněžský hrob ze 3 hrobů. Byt kaplana skladištěm civilní obrany. 30. 6. navštívil faru dr. J. Vašica z Prahy. Posvícení bez kolotočů. Inventář kostela a fary. V říjnu až prosinci rekonstrukce elektroinstalace v kostele a na faře. Pomník na kněžském hrobě (faráři T. Glass, J. Hrnčiřík,kaplan F. Maleček, katecheta P. Š. Konečný, rodák komárovský.

strana čís. 214
Rok 1960. Tradiční celodenní adorace 17. 1. K sv. přijímání i děti ze 2. tř. Boží Tělo jen kolem kostela (150 družiček) ke čtyřem dřevěným kaplím. Opravené fialové korouhve.
(Roky 1950 až 1960 přepsal do kroniky K. Rusek podle zápisů prof. Šiguta na volných listech. )

strana čís. 215
Stará škola. Postel pro službu ve třídě. R. 1875 postavena nová škola. Starou koupil R. Prokša a postavil na jejím místě pekárnu. Hospoda na čp. 5. Pašování zboží přes řeku Opavici.

strana čís. 216
Pokračování ze str. 206. Budování armády v r. 1918. Zádušní mše u sv. Jiří a smuteční tryzna v kasárnách v Opavě na paměť dr. M. R. Štefánika, prvního ministra obrany ČSR. Volnost a pak zpřísnění pro účast vojáků na nedělních bohoslužbách. Protikatolické akce. Doplněk ke stati "Ranašovec" ze str. 206. U hrobu rechtora Bohuschkeho.

strana čís. 217
Další zprávy podle vlastních zápisů na volných listech od prof. Šiguta:
Rok 1961. Nová úprava breviáře od 1. 1. V noci z 31. 12. na 1. 1. vandaly poškozeny kříže a pomníky na hřbitově. Zákaz prosebných průvodů, jen v kostele a kolem kostela. V kostele a na faře nová elektroinstalace podle nových předpisů. Na faře instalace koupelny a nový sporák.

strana čís. 217
Rok 1962. Oprava fasády fary poškozené za války. Zahájen II. vatikánský sněm. V Suchých Lazcích zahájena úprava schodiště ke kapli.

strana čís. 217
Rok 1963. Nemoc prof. Šiguta (opakování slabého záchvatu mozkové mrtvice v květnu, 7 týdnů v nemocnici, pak do prosince v domácím léčení). Kněží od P. Marie v Opavě ho zastupují v kostele i ve škole. Od 15. 12. prof. Šigut kaplanem u P. Marie a duchovním správcem dominikánek na Rooseltově ulici v Opavě. Ostava 1 100 výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje v komár. kostele. Prof. Šigut obstaral 400 nových Božích cest.

strana čís. 218 - 220
Doplněk ke stati o dp. Františku Černochovi na str. 212.

strana čís. 220 - 221
P. Josef Hlaváč - rodák ze Suchých Lazec. P. Josef Sentenský-rodák ze Dvořiska.

strana čís. 221
Politický přehled naší obce. Počet Čechů a Němců v Komárově v letech 1880,1890,1900,1910. Německá škola, spolky v Komárově.

strana čís. 222
Doplněk ke straně 172. O kapli v N. Sedlicích, její výmalba r. 1951. Vnitřní zařízení z proboštské kaple v Opavě. Marie Šindelářová - Ludmila Hořká.

strana čís. 222 - 223
Různé zajímavosti a rozmarné události z Komárova. Kolář Prokša. P. Ludvík
Ochrana. Reifeisenka místo kaluže. Sedlák Chylla (na nynějším Fiedlerově statku). Ludvík a František Hartmannovi z čp. 27 (pak Václavík čp. 27). Statek pí Hermíny Vaňkové, roz. Prokšové.

strana čís. 224 - 226
Další pozoruhodnosti. Pomník Pavlu Křížkovskému v Neplachovicích (1910). Akce českých hasičů na Opavsku. Přírodní jevy. Oslavy 50 let Národního divadla. Kněží buditelé na Opavsku. Pěvecko-čtenářské spolky na Opavsku. Národnostní boje na Hradecku (u Opavy). Z činností Matice Opavské.

Materiály poskytl pan Karel Rusek 2002 Komárov (zdroj - komárovský farní archiv)

Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - čtvrtek 11.04.2024:

1) TJ Suché Lazce, z.s. - LAZIO za podpory MČ Suché Lazce, zve všechny fanoušky na utkání mužů Dobroslavice - TJ Suché Lazce. Zápas se koná v sobotu 13.4.2024 v 16:00 hodin na obecním hřišti v Dobroslavicích.

Hlášení rozhlasu - středa 10.4.2024:

1) Vážení spoluobčané, v sobotu 13. dubna od 9:00 hodin bude v naší obci probíhat prodej sadby květin a zeleniny, kterou vypěstovali žáci Masarykovy střední školy zemědělské v Opavě. Prodej bude probíhat v centru obce na parkovišti.

zobrazit vše

Kalendář akcí

21.4.2024 od (8:00) hodin:

Od 8:00 hodin proběhne na Strážnici v areálu střelnice, 39. ročník soutěže ve střelbě z malorážky "O pohár osvobození Suchých Lazců 2024" pořádá AVZO. Pozvánka.

24.4.2024 od (15:00) hodin:

Dubnové setkání kronikářů 2024 ve Štítině.

27.4.2024 od (15:00) hodin:

Od 15:00 hodin proběhne na Strážnici v areálu střelnice tradiční "Pálení čarodějnic 2024" se smažením vajec. (pořádá SDH Suché Lazce) akce pro děti i dospělé. Pozvánka.

30.4.2024 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na zelený odpad.

18.5.2024 od (8:00) hodin:

Na obecním hřišti proběhne Český pohár ve střelbě z polní kuše. Pořádá klub polní kuše Suché Lazce

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Napojení na přípojku kanalizace v S. Lazcích jste realizovali / budete realizovat? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Svépomocí 1-2 lidé. 29%
Svépomocí 3 a více lidí. 21%
Odbornou firmou. 7%
Živnostníkem/(y) se zaměření na výkopové práce. 43%

Celkem hlasů: 82 | Hlasování začalo: 11.4.2023 01:00 | Hlasování končí: 11.4.2024 01:00 | všechny ankety

Na začátek stránky