Kořenová čistička Suché Lazce, Podvihov

Studie odkanalizování obcí Suché Lazce, Podvihov a čištění vody
pomocí kořenových čistíren

Cílem projektu bylo odkanalizování splaškových vod do kořenových čistíren. Tyto kořenové čistírny jsou ideálním a ekologickým řešením, které má řadu výhod a také nízké provozní nákady. Pro obec Suché Lazce připadaly v úvahu vzhledem k dispozicím spádů dvě lokality. Jedna by byla na Přerovci u prostoru bývalého areálu zdraví (Zde by se mohla napojit také část Podvihova). Další pak pod S. Lazcemi v prostoru podél a před tratí (zde by se mohla napojit také část Komárova). Projekt vyšel pozitovně a technicky umožnil realizaci kořenové čistírny. Narazilo se však na legislativní problém, který neumožnil obci s naším počtem obyvatel (máme 1033) realizovat kořenovou čistírnu (povoleno do 800 obyvatel).

Zpět na projekty Suché Lazce

Procesní řízeni kolem realizace

Projekt je ve fázi: ZAMÍTNUTO MINISTERSTVEM. Kořenové čističky se povolují pouze do 800 obyvatel.

Události kolem projektu:


vloženo - 26.8.2016
Sucholazecký zpravodaj strana 2. - článek starosty.

Dalším problémem, který zatím nemá reálné východisko je řešení splaškové kanalizace v Suchých Lazcích. Narážíme zde na dva zásadní problémy a to problém legislativní a finanční. Legislativní se týká možnosti realizace kořenové čističky odpadních vod. V nedávné době jsme zpracovali studii, která potvrdila, že v Suchých Lazcích je možné zrealizovat "kořenovku", bohužel Ministerstvo životního prostředí není ochotno navrhnout zněnu legislativy, která by umožňovala realizaci "kořenovky" i na obce o velikosti jako jsou Suché Lazce. V této chvíli můžu s jistotou konstatovat, že realizace kořenové čističky odpadních vod v Suchých Lazcích není možná a dlouhodobě zřejmě nebude. Druhý problém finanční, nám neumožňuje realizaci splaškové kanalizace s klasickou ČOV, jelikož náklady na realizaci se v Suchých Lazcích pohybují okolo 160 000 000 Kč, není reálné takové peníze získat a bohužel nejsou ani vypsány odpovídající dotační tituly pro obce o velikosti Suchých Lazců. K problematice kanalizace bude uspořádáno veřejné projednávání, kde dostanete podrobné informace k celé věci a taktéž budeme diskutovat o dalších možnostech, jak řešit splaškové vody v Suchých Lazcích. O termínu projednávání budete v dostatečném předstihu informováni. zobrazit zpravodaj 2016-8


Vážené dámy a pánové, je nám ctí, že Vám můžeme předložit studii o možnostech čištění odpadních vod v obcích Podvihov a Suché Lazce.
Autoři studie: Michal Šperling, Kristýna Adámková - Kořenovky.cz

Stávající stav
Obec Podvihov je částí statutárního města Opava. Nachází se na jihovýchod od centra města. Pod obec se rovněž řadí část Komárovské Chaloupky. V roce 2014 zde bylo evidováno 980 trvale žijících obyvatel. V obci se nachází stará dešťová kanalizace, která ústí do 3 toků (Zelený potok, Sedlinky a Hoštata). Po prvotním ohledání se zdá, že je kanalizace v horším stavu. Do této v této kanalizace jsou svedeny přepady ze septiků či jímek. Stávající stav lze definovat jako jednotnou kanalizace bez řádného čištění odpadních vod.
Obec Suché Lazce rovněž spadá pod město Opava a nachází se na jeho jihovýchodě. V současnosti žije v obci 1.080 obyvatel. V obci se nachází jednotná kanalizace, která je v relativně dobrém stavu a odvádí odpadní vodu do strouhy na severním okraji obce. Strouha ústí po cca 1 km do řeky Opavy. Na severním okraji obce se nachází logistický areál, od kterého vede dešťová kanalizace průměru 1.000 mm ústící do řeky Opavy, vybudovaná v roce 2014. Tato kanalizace vede poblíž možného budoucího umístění kořenové čističky pro obec Suché Lazce.

Návrh řešení odkanalizování obcí
Řešením stávajících poměrů pro jednotlivé obce se jeví jako reálné využití stávajících kanalizací. Rozsah jejich oprav bude třeba podrobně posoudit. Po zběžném ohledání a posouzení koncentrací vod vytékajících z kanalizace lze předpokládat, že kanalizace v Suchých Lazcích bude využitelná bez větších oprav, kanalizace v Podvihově si pravděpodobně vyžádá opravy rozsáhlejší. Vzhledem k tomu, že v obou obcích jde o jednotné kanalizace, jsou jediným řešením pro čištění různě ředěných vod kořenové čistírny - pokud mají být stávající kanalizace zachovány.

Obec Suché Lazce
Řešením současné situace pro obec Suché Lazce je díky vhodným morfologickým podmínkám stavba dvou kořenových čistíren o celkové ploše 5.600 m2 rozdělených na 2 kořenová pole o velikosti 3.900 m2 a 1.700 m2. Kořenové čistírny lze v severní části obce napojit na stávající jednotnou kanalizaci. V jižní části obce je třeba vybudovat kanalizaci novou. Navrhujeme realizovat tzv. hybridní kořenovou čistírnu, která kombinuje kořenová pole s horizontálním a vertikálním průtokem - anaerobní a aerobní způsob čištění. Tento typ čistírny umožňuje účinné odstraňování organických látek, nerozpuštěných látek i dusíkatých látek. První kořenová ČOV pro Suché Lazce o velikosti polí 1.700 m2 pro jižní část obce je navržena na jižním okraji obce na přítoku vodní nádrže Sedlinka. Druhá kořenová ČOV pro Suché Lazce o velikosti 3.900 m2 je navržena na severním okraji obce u železniční tratě. Vzhledem k tomu, že do čistírny bude ústit jednotná kanalizace, počítá se také s výstavbou odlehčovací komory umístěné u silnice č. 11, odkud bude OV dále odváděna na kořenovou čistírnu. Vyčištěnou odpadní vodu navrhujeme odvádět desťovou kanalizací logistického areálu, která ústí do řeky Opavy a má dostatečnou kapacitu.

Schéma čistírna Suché Lazce

Obec Podvihov
V obci Podvihov nejsou vhodné morfologické podmínky k vybudování jedné kořenové čistírny odpadních vod pro celou obec bez potřeby čerpání. Též u obce nejsou příliš vodné recipienty. Proto navrhujeme v obou variantách řešení vybudování třech čistíren odpadních vod. Podle stavu stavu stávající kanalizace je možné zvolit její ponechání, opravu a doplnění, nebo variantu celkově nové kanalizace.
Morfologie terénu a odkanalizování do třech bodů umožňuje až na jednotlivé úseky gravitační řešení kanalizace.
Varianta 1 - využití stávající kanalizace
Varianta využití stávající dešťové kanalizace počítá s její částečnou rekonstrukcí a doplněním o nové přivaděče na čistírny. Aby se zamezilo přílišnému množství odpadní vody, která při velkých deštích může přitékat na čistírnu, budou součástí kanalizace odlehčovací komory, které by byly postaveny před vtokem na čistírnu.
Varianta 2 - výstavba nové splaškové kanalizace
Varianta počítá s vyspravením a ponecháním stávající jednotné kanalizace, která by byla nadále využívána pro dešťové vody a vybudováním nové splaškové kanalizace, která by přiváděla odpadní vodu na čistírnu.
Čistírna odpadních vod
Za vhodný způsob čištění odpadních vod v obci považujeme kořenové čistírny. Vzhledem k rozložení obce se bude jednat o tři čistírny o celkové ploše 5.100 m2. Navrhujeme realizovat tzv. hybridní kořenovou čistírnu, která kombinuje kořenová pole s horizontálním a vertikálním průtokem - anaerobní a aerobní způsob čištění. Tento typ čistírny umožňuje účinné odstraňování organických látek, nerozpuštěných látek i dusíkatých látek. První kořenovou ČOV o ploše 1.700 m2 navrhujeme umístit na východní straně oblasti Komárovské Chaloupky na levém břehu říčky Hoštata, do které by byla odváděna přečištěná odpadní voda. Druhou kořenovou ČOV o ploše 1.700 m2 navrhujeme umístit na severovýchodní straně obce Podvihov na začátku rokle, která se svažuje východním směrem od obce a kterou protéká potok Sedlinka, rovněž uvažovaný jako vhodný recipient přečištěné odpadní vody Třetí kořenovou ČOV o ploše 1.700 m2 navrhujeme umístit na jihovýchodní straně obce na konci zástavby v ulici Hrušovecká. Recipientem by byl v tomto případě Zelený potok, který protéká v údolí pod touto oblastí.

Předpokládané investiční náklady
Níže jsou uvedeny předpokládané investiční náklady vč. DPH na kanalizace a kořenové ČOV vycházející z cen, které jsou dosahovány u obcí pomocí otevřených výběrových řízení.

Suché Lazce
NákladyJednotkaCena
Kanalizace - Suché Lazce U trati240m2.100.000
Kanalizace - Suché Lazce Přerovec800m3.200.000
Kořenová ČOV - Suché Lazce U trati800obyvatel10.000.000
Kořenová ČOV - Suché Lazce Přerovec350obyvatel4.375.000
Celkem19.675.000
Podvihov Varianta 1 - využití stávající kanalizace
NákladyJednotkaCena
Kanalizace - Podvihov1.900m9.500.000
Kořenová ČOV - Podvihov - Hrušovec350obyvatel4.375.000
Kořenová ČOV - Podvihov - Lazská350obyvatel4.375.000
Kořenová ČOV - Podvihov - Komárovské Chaloupky350obyvatel4.375.000
Celkem18.250.000
Podvihov - Varianta 2 - nová splašková kanalizace
NákladyJednotkaCena
Kanalizace - Podvihov3.500m17.500.000
Kořenová ČOV - Podvihov - Hrušovec350obyvatel4.375.000
Kořenová ČOV - Podvihov - Lazská350obyvatel4.375.000
Kořenová ČOV - Podvihov - Komárovské Chaloupky350obyvatel4.375.000
Celkem26.250.000

Předpokládané provozní náklady
Níže jsou uvedeny předpokládané provozní náklady jednotlivých kořenových ČOV vycházející ze zkušeností z dlouholetého provozu kořenových čistíren v ČR.

Provozní nákladyJednotkaCena
Suché Lazce U trati800obyvatel200.000
Suché Lazce Přerovec350obyvatel87.500
Podvihov - Hrušovec350obyvatel87.500
Podvihov - Lazská350obyvatel87.500
Podvihov - Komárovské Chaloupky350obyvatel87.500

Doporučení dalšího postupu. Do budoucna doporučujeme:
Podrobnější posouzení stavu kanalizací a možností jejich oprav. Vytvoření projektové dokumentace čistíren odpadních vod a projektové dokumentace splaškových kanalizací. Vyřízení povolení na čističku a kanalizaci. Na základě stavebního povolení k čistírnám je pak možné žádat o dotace.

Dokumentace ke studii ke stažení:
- PF-17715-studie proveditelnosti_Lazce-Podvihov.pdf
- PF-17715-studie proveditelnosti_Lazce-Suche-Lazce-1.pdf
- PF-17715-studie proveditelnosti_Lazce-Suche-Lazce-2.pdf
- Studie-korenove-cistirny-Podvihov-Such-Lazce-2015-10-20.pdf
- Technicka-zprava.pdf


Další informace o fungování kořenových čističek:
Základní princip - Kořenové (vegetační) čističky odpadních vod fungují na stejných principech jako přirozené mokřady, kde probíhají samočistící procesy. Základním principem kořenové čističky je průtok předčištěné odpadní vody kořenovým filtrem. Kořenový filtr je naplněn jemnými kamínky, na jejichž povrchu sídlí bakterie, které zajišťují čisticí proces. Rostliny vysázené na kořenovém filtru mají doplňkovou funkci - částečně odsávají živiny, dodávají kyslík, na jejich kořenech sídlí bakterie a v zimě působí jako tepelná izolace ... více zde

Fungování kořenové čističky
Základní principy kořenové čističky Schéma kořenové čističky Výhody kořenové čističky Proces čištění Typy vod Čistící účinky

zdroj informaci o kořenových čističkách: www.korenova-cisticka.cz ,
poslední aktualizace stránky: 5.9.2016.

Zpět na projekty Suché Lazce


sdílet článek o kořenovkách na
Facebooku

Závěšický

článek o kořenovkách zpracoval pro web
David Závěšický (2015)

Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - úterý 14.9.2021:

1) TJ Suché Lazce, z.s. - LAZIO za podpory MČ Suché Lazce, zve všechny fanoušky na mistrovské utkání mužů Suché Lazce : Raduň. Zápas se koná v sobotu 18.9.2021 v 15:30 hodin na obecním hřišti v Suchých Lazcích.

2) Obecní úřad městské části Suché Lazce pořádá v sobotu 18.9.2021 ve středu obce u kašny od 15:00 hodin 5. ročník Sucholazeckého Vinobraní.

3) Vážení spoluobčané, z důvodu konání kulturní akce Vinobraní pořádané obecním úřadem, bude parkoviště u obecního úřad od pátku 17.9.2021 do neděle 19.9.2021 uzavřeno. Děkujeme za pochopení.

4) Od soboty 18.9.2021 od 7:00 do neděle 19.9.2021 do 14:00 dojde k přesunutí zastávky v Suchých Lazcích - "Suché Lazce Střed" na ulici Přerovecká 103/46. Důvodem přesunutí je konání Sucholazeckého Vinobraní. Děkujeme za pochopení.

Hlášení rozhlasu - pondělí 13.9.2021:

1) Vážení spoluobčané, v průběhu tohoto týdne (od 13.9. do 19.9.) bude v obci probíhat opis všech plynoměrů.

zobrazit vše

Kalendář akcí

26.9.2021 od (8:00) hodin:

Od 8:00 hodin proběhne na Strážnici v areálu střelnice, 36. ročník soutěže ve střelbě z malorážky "O pohár osvobození Suchých Lazců 2021" pořádá AVZO. Pozvánka. Více o akci zde.

26.9.2021 od (10:00) hodin:

Fotbalové mistrovské utkání muži Hradec nad Mor. : Suché Lazce. Další zápasy zde, Výsledek zápasu.

28.9.2021 od (15:00) hodin:

Fotbalové mistrovské utkání muži Suché Lazce : Dobroslavice. Další zápasy zde, Výsledek zápasu.

2.10.2021 od (15:00) hodin:

Fotbalové mistrovské utkání muži Suché Lazce : Hrabyně. Další zápasy zde, Výsledek zápasu.

6.10.2021 od (9:00) hodin:

Budou přistaveny velkoobjemové kontejnery na zelený odpad na obvyklých místech. (vždy první středu v měsíci).

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Zůčastníte se letošních voleb do parlamentu ČR a víte již koho volit? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Ano půjdu volit a vím koho budu volit. 50%
Ano půjdu volit a váhám koho budu volit. 7%
Ano půjdu volit a nevím koho volit. 7%
Nevím jestli půjdu volit, ale vím koho bych volil. 0%
Nevím jestli půjdu volit, nevím koho volit. 21%
Nepůjdu volit, nevím koho volit. 7%
Nepůjdu volit, nemůžu se dostavit. 0%
Nepůjdu volit, volby mě nezajímají. 7%

Celkem hlasů: 14 | Hlasování začalo: 8.9.2021 12:00 | Hlasování končí: 7.10.2021 12:00 | všechny ankety

Na začátek stránky