Zpravodaj duben 2004

Sucholazecký zpravodaj duben 2004

Vážení spoluobčané,
od vydání posledního zpravodaje (leden 2004) uplynuly již 4 měsíce. V tomto čísle Vás Zastupitelstvo MČ Opava – Suché Lazce bude informovat o novinkách v naší obci, o připravovaných činnostech následujících měsíců. Představí se Vám škola. Zájmové organizace Vás seznámí se svou činností a pozvou Vás na své plánované akce.

Z činnosti zastupitelstva

Rekonstrukce Obecního úřadu a úprava středu obce

V letních měsících proběhne celková rekonstrukce budovy obecního úřadu a okolí. Po dobu rekonstrukce nebude v provozu pošta, poštovní úřad bude přeložen do Komárova. Bude uzavřená i knihovna. Kulturní zařízení bude provozováno bez malé zasedací místnosti, do které bude přesunut úřad obce. Datum zahájení rekonstrukce a přesnější informace o průběhu budou vyhlášeny rozhlasem a vyvěšeny na vývěsce OÚ.

Volby
Ve dnech 11.-12.6.2004 proběhnou volby do Parlamentu Evropské unie.
V naší obci proběhnou tyto volby ve volební místnosti v kulturním zařízení na ulici Přerovecké 65.
V pátek 11.6.2004 bude volební místnost otevřená od 14 00 do 22 00 hodin.
V sobotu 12.6.2004 budou volby probíhat od 8 00 do 14 00 hodin.

Úklid obce
Dne 13. dubna provedli členové klubu důchodců spolu se zahrádkáři jarní úklid obce.Uklidili okolí obecního úřadu, parčík Ve Dvoře a kolem kapličky sv. Jana. Následujícího dne provedli hasiči vyčištění kašny.

Zastupitelé děkují všem zúčastněným za provedené práce.

Hřbitov
V měsíci březnu byly vykáceny tuje před hřbitovem. V květnu začne oprava čelní hřbitovní zdi. Po opravě bude provedeno osázení plochy podle projektu ozelenění hřbitova.

Kaple
V kapli Andělů strážných v současné době probíhají práce na provedení nové elektroinstalace. Po nich budou prováděny vnitřní omítky a malby.

Schůzka starostů
V pátek 26.3.2004 proběhla v zasedací místnosti kulturního zařízení schůzka starostů a vedoucích zájmových organizací, stran a sdružení pracujících v Suchých Lazcích. Byla iniciována starostou obce, pro koordinací akcí pořádaných v tomto roce. Jedním z výsledků této schůzky je akce "Setkání na Strážnici". Bude se konat v sobotu 26.6.2004 ve 14 00 hodin v areálu střelnice na Strážnici. Srdečně Vás na tuto akci zveme. Budou připraveny různé atrakce, občerstvení a bude vyhrávat místní živá hudba. Věříme, že se všichni pobavíme, stejně jako v loňském roce.

Uctění památky padlých
Dne 23.4.2.004 občané naší obce uctili památku padlých občanů naší obce v obou světových válkách u příležitosti 59. výročí osvobození naší obce Sovětskou armádou.
Odpoledne byla položena kytice k pomníku padlých rudoarmějců na Strážnici. V 19.00 hodin vyšel od místní školy lampiónový průvod našich dětí, v čele se státní vlajkou nesenou hasiči. Průvod došel do středu obce.

Zde proběhl slavnostní akt položení věnce a kytic k památníku padlých v obou světových válkách. Potom přednesli své kulturní pásmo k osvobození naší vlasti žáci naší školy. Starosta obce pan Kostřiba přednesl projev ve kterém uctil památku všech obětí obou světových válek.
Zastupitelé obce děkujíi všem občanům, kteří spolu s nimi uctili památku padlých.

Představuje se

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPAVA – SUCHÉ LAZCE

Od 1. 1. 2003 je školou s právní subjektivitou.
Je školou malotřídního typu pro děti od 1.-5. ročníku, kde se žáci učí ve čtyřech třídách.
Základní škola má 57 žáků.
1. ročník – 12 žáků, p. uč. Mgr.Hana Beinhauerová
2. ročník – 13 žáků, p. řed. Mgr. Alena Šmajstrlová
3. ročník + 4. ročník – 8 + 11 žáků, p. uč. Mgr. Lenka Kromrová
5. ročník – 13 žáků, p. uč. Mgr. Martina Škrobánková

Vychovatelkou ve školní družině je p. Radka Beinhauerová. Výdej stravy a školní údržbu provádí p. Helena Volná a o úklid se stará p.Pavla Friedlová.
V budově školy je umístěna Mateřská škola, která je od 1.1.2003 součástí ZŠ. Mateřskou školu navštěvuje 41 dětí ve dvou odděleních:
1. oddělení (celodenní) 6.30 – 16.00 – 24 dětí, p. uč. Šárka Demčíková a p.uč.Jaroslava Kostřibová.
2. oddělení 8.00 – 14.00 – p. uč. Dana Žůrková. Výdej stravy v MŠ provádí p. Petra Satke, školnice je p. Martina Vicherková. Strava je do celé budovy dovážena ze školní jídelny 17. listopadu v Opavě.
Ředitelkou celé Základní školy je p. Mgr. Alena ŠMAJSTRLOVÁ, řídící učitelkou v MŠ je p. Jaroslava Kostřibová.
Výhodou školy je malý počet žáků ve třídách a tím větší možnost se individuálně se věnovat jednotlivým žákům.Mladý kolektiv učitelů se snaží v útulném rodinném prostředí s perfektním a moderním vybavením tříd vytvořit zázemí pro co nejlepší školní výsledky.
V odpoledních hodinách mají děti možnost trávit volný čas v bezplatných kroužcích angličtiny, hry na flétnu, dovedných rukou a sportovních hrách.
Mezi každoroční tradice školy patří vánoční a velikonoční výstavy a dílny pro děti i rodiče, slet čarodějnic, spaní ve škole se skřítkem Školníčkem aj.
Škola v Suchých Lazcích je opravdu "malá, ale naše". Za poslední léta se toho hodně změnilo i hodně vybudovalo, pracuje zde stabilizovaný kolektiv pedagogických pracovníků. S dobrými výsledky jsou spokojení žáci i rodiče.
Přes všechnu snahu ale škola nemůže ovlivnit udržení toho, co vybudovala a díky současnému přístupu magistrátu, který nemá na zachování takovýchto malých škol zájem visí také nad naší "školičkou" velký otazník.

Velikonoční výstava
Předvelikonoční období zpestřila výstava s názvem "Co všechno musí udělat jaro" v budově Základní školy.
Navštívilo ji spoustu dětí, rodičů i hostů. Snad největší radost měli důchodci, kteří se nejen potěšili krásou malovaných vajíček na mnoho způsobů, ale spolu s žáky 2.třídy si přímo ve vyučování mohli zopakovat to, co již ze svých školních lavic zapomněli.
Velikonoční výstava se konala v tělocvičně školy a poprvé se představili také ti nejmenší - děti z obou oddělení mateřské školy, jejichž práce byly součástí celkové expozice, která zahrnovala velikonoční kraslice, dekorace, výrobky z papíru a lepenky, přírodních materiálů i práce ochotných rodičů.
Všichni měli možnost zakoupení velikonočních perníčků, primulek, kraslic i drobných výrobků dětí.
Výstava určitě přispěla k příjemné jarní atmosféře letošních Velikonoc

Mgr. Martina Škrobánková

Z našich spolků

Dětský den
V sobotu 22.5.2004 ve 14:30 hodin pořádá tělovýchovná jednota Suché Lazce pod záštitou starosty obce na svém hřišti Dětský den. Pro děti budou připraveny soutěže, ve kterých mohou získat drobné ceny. Zveme všechny děti naší obce spolu s rodiči.

Osázení obecního lesa
Myslivecké sdružení Hošťata provedlo v měsíci dubnu osázení obecního lesa na Strážnici. Myslivci vysadili 500 kusů mladých stromků.

Kácení máje
Mládež ročníku 1986 si Vás dovoluje pozvat na "Kácení máje", které proběhne v sobotu 29.5.2004 v odpoledních hodinách.

Sbor dobrovolných hasičů - Lyže
V sobotu 10.1. jsme uspořádali 2. závod v běhu na lyžích. Využili jsme příznivých sněhových podmínek a navázali jsme na závod v roce 1997. Start i cíl závodu byl v ulici Na Pískovně. Soutěžilo se v pěti kategoriích na třech tratích. Po červené vyrazily ženy a mladší žáci. Dorostenky a starší žáci jeli po modré, na zelené závodili muži. Celkem závodilo 29 účastníků. V prostoru startu a cíle byli všichni povzbuzováni několika diváky. Po absolvováni závodu přišla k duhu "pravá Hasičská zelňačka nebo čočkovka", zahřát se všichni mohli dobrým čajem a svařeným vínem.
Při závěrečném hodnocení obdrželi všichni účastníci pamětní diplom a medailisté pravou medaili od mistra Fidora.

Brigáda
V sobotu dne 17.4. jsme provedli jarní brigádu. Muži sbírali železný šrot v obci. Naši žáci, kterých se sešlo třicet pět vyhrabali okolí hasičárny pod vedením několika žen. Nakonec byl proveden úklid zbrojnice.

Pálení čarodějnic
V odpoledních hodinách soboty 24. dubna se u školy začali slétat čarodějové a čarodějnice z celé obce. Když se seskupili do letové formace vyrazili na vrcholek Strážnice. Zde se zapojili do všeobecného mumraje, svou dovednost mohli vyzkoušet v různých čarovných disciplínách. Pro občerstvení bylo připraveno několik kouzelných elixírů, pro posilnění byla vyčarována smaženice neporazitelnosti. Každá čarodějnice napsala své tajné přáníčko, které bylo vloženo do kapsy nejmladší kolegyně. Ta byla nakonec upálena a tím se přání splní.
Škoda, že nám nepřálo počasí (pokoušeli jsme se vyčarovat lepší, ale nepovedlo se to). Pršelo a proto se sešlo jenom 25 malých čarodějnic a čarodějů.

Soutěže.
První soutěž žáků v tomto roce byla v sobotu 8.5. v Komárově. Další okrsková 15.5. ve Slavkově. Za SDH Suché Lazce soutěží dvě družstva mladších žáků a dvě družstva starších žáků.
Členové zásahové jednotky soutěží 16.5. v Kylešovicích "O pohár primátora Opavy".
Poprvé budou soutěžit i naše ženy na okrskové soutěži v Komárovských Chaloupkách.
Do této soutěže se zapojí i naši muži.
Dorostenci 5.6. mají okresní soutěž ve Vítkově.

Další Sucholazecký zpravodaj roku 2004 vyjde před posvícením v srpnu.
Vaše písemné podněty a příspěvky, pozvánky na akce a informace o jejich průběhu jsou na obecním úřadě vítány! Možno také doložit fotografie.


Vydal ÚMČ Opava - Suché Lazce, Přerovecká 21, 747 95, Suché Lazce
úřední hodiny: úterý 16.30 - 18.00
Zpracoval: Valík, květen 2004, 300 výtisků
tel.: 553 794 427 e-mail: suche.lazce@opava-city.cz internetové stránky: www.suchelazce.cz

Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - čtvrtek 11.04.2024:

1) TJ Suché Lazce, z.s. - LAZIO za podpory MČ Suché Lazce, zve všechny fanoušky na utkání mužů Dobroslavice - TJ Suché Lazce. Zápas se koná v sobotu 13.4.2024 v 16:00 hodin na obecním hřišti v Dobroslavicích.

Hlášení rozhlasu - středa 10.4.2024:

1) Vážení spoluobčané, v sobotu 13. dubna od 9:00 hodin bude v naší obci probíhat prodej sadby květin a zeleniny, kterou vypěstovali žáci Masarykovy střední školy zemědělské v Opavě. Prodej bude probíhat v centru obce na parkovišti.

zobrazit vše

Kalendář akcí

21.4.2024 od (8:00) hodin:

Od 8:00 hodin proběhne na Strážnici v areálu střelnice, 39. ročník soutěže ve střelbě z malorážky "O pohár osvobození Suchých Lazců 2024" pořádá AVZO. Pozvánka.

24.4.2024 od (15:00) hodin:

Dubnové setkání kronikářů 2024 ve Štítině.

27.4.2024 od (15:00) hodin:

Od 15:00 hodin proběhne na Strážnici v areálu střelnice tradiční "Pálení čarodějnic 2024" se smažením vajec. (pořádá SDH Suché Lazce) akce pro děti i dospělé. Pozvánka.

30.4.2024 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na zelený odpad.

18.5.2024 od (8:00) hodin:

Na obecním hřišti proběhne Český pohár ve střelbě z polní kuše. Pořádá klub polní kuše Suché Lazce

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Napojení na přípojku kanalizace v S. Lazcích jste realizovali / budete realizovat? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Svépomocí 1-2 lidé. 29%
Svépomocí 3 a více lidí. 21%
Odbornou firmou. 7%
Živnostníkem/(y) se zaměření na výkopové práce. 43%

Celkem hlasů: 82 | Hlasování začalo: 11.4.2023 01:00 | Hlasování končí: 11.4.2024 01:00 | všechny ankety

Na začátek stránky