Zpravodaj leden 2004

Sucholazecký zpravodaj leden 2004

Vážení spoluobčané,
od vydání posledního zpravodaje (srpen 2003) uplynuly již 4 měsíce. V tomto čísle Vás Zastupitelstvo MČ Opava – Suché Lazce bude informovat o novinkách v naší obci, o připravovaných činnostech následujících zimních a jarních měsíců. Škola a jednotlivá sdružení zájmových organizací se vám představí a zhodnotí svou činnost v uplynulém roce 2003. Také vás pozvou na své nejbližší akce.

Z činnosti zastupitelstva

Zhodnocení Sucholazeckého posvícení

Ve dnech 5. a 6. září 2003 proběhlo v naší obci posvícení.
Vše začalo instalací kolotočů v pátek před posvícením. Kulturní program začal v sobotu odpoledne zábavnými soutěžemi pro děti a mládež na prostranství u Obecního úřadu. Pokračoval diskotékou pro mládež a vyvrcholil taneční veselicí, která trvala až do pozdních nočních hodin.V neděli dopoledne proběhla slavnostní mše svatá v kapli Andělů strážných, kterou sloužil farář Adam Malek a celebroval ji děkan Josef Veselý z Opavské diecéze. Odpoledne se občané sešli opět u kolotočů, kde probíhala volná zábava u reprodukované hudby. Ještě v pondělí byly některé kolotoče občanům k dispozici. Celé akci přálo po celou dobu počasí, které mělo na začátku září letní charakter.

Členové obecního zastupitelstva věří, že tuto akci občané přivítali, a že se podařilo vytvořit novou tradici v naší obci. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří přiložili pomocnou ruku při přípravě této akce. Zastupitelstvo vítá další podněty občanů a spolků na zpestření oslav posvícení ve dnech 4.- 5. září 2004.

Rekonstrukce Obecního úřadu a úprava středu obce
Je prioritní akcí v roce 2004. Peníze uvolnil Magistrát města Opavy ze svých investic, nebudou tudíž použity peníze obce. Po dobu rekonstrukce bude přestěhována pošta, úřad obce a knihovna – pravděpodobně do kulturního zařízení. Toto bude vyhlášeno rozhlasem a vyvěšeno na vývěsce OÚ.

Ordinace praktického lékaře
Z důvodu plánované rekonstrukce obecního úřadu bylo ustoupeno od otevření ordinace v podzimním období. Tato bude vybudována a dořešena spolu s pracemi na rekonstrukci OÚ.

Návrhy na změny autobusové linky MDPO č. 220
Požadavky občanů na úpravy a změny jízdního řádu stávající linky Přerovec-Praskova byly sepsány ing. Brhelovou a vyvěšeny na vývěsce OÚ od 16.12. 2003 do 6.1. 2004. Kromě drobných úprav odjezdů autobusů je zde také požadavek, aby všechny autobusy o sobotách a nedělích zastavovaly na zastávce Globus (po dobu otvírací doby od 8.00 - 20.00 hod). Zastupitelstvo bylo na svém zasedání dne 6.1. 2004 seznámeno také s petiční iniciativou pana Ladislava Štalmacha na prodloužení autobusové linky č.220 přes centrum Opavy až k Hypernově. Na základě připomínek k MHD a také v souvislosti s plánovaným rušením škol ZŠ Komenského a ZŠ Praskova byla vytvořena v zastupitelstvu pracovní komise pro řešení MHD (starosta, ing. Brhelová).Tato připraví podklady pro jednání na Městském dopravním podniku města Opavy. Jednání na MDPO proběhne ještě v tomto měsíci.

Sál U Bílého anděla - Jednota
Při jednání s majitelem sálu U Bílého anděla o jeho dlouhodobém pronájmu a opravách se prozatím nepodařilo dojít ke shodě a proto se členové zastupitelstva rozhodli pokusit se jednat s Jednotou o možnosti vybudování kulturního zařízení nad prodejnou Jednoty.

Vodovod na Strážnici
Zastupitelstvo obce nechalo vypracovat projekt napojení Strážnice na oblastní vodovod. Po dořešení drobných úprav je akce připravena k realizaci.

Hřiště
Je reálný předpoklad, že v roce 2004 dojde k realizaci Usnesení rady města o vykoupení pozemku fotbalového hřiště a okolí do vlastnictví obce.

Návštěva družebního města Jičín
Začátkem listopadu navštívila delegace naší obce ve složení starosta Miloslav Kostřiba, pan Lumír Jelonek, Josef Kubín a Tomáš Vašek družební město Jičín v Královehradeckém kraji. Vřelého přijetí se jim dostalo na jičínské radnici u místostarosty Jiřího Vitvara. Družba mezi Suchými Lazcemi a Jičínem trvá již od roku 1946. Tehdy vznikla organizace Budujeme Slezsko, která měla pomoci vesnicím zničeným válkou ve formě technické, materiální a manuální pomoci. Suché Lazce, které patřily po válce k deseti nejpostiženějším vesnicím, dostaly za kmotra město Jičín (nejvíce se podílel podnik Agrostroj). Kmotrovství trvá již 57 let také díky jičínskému pamětníkovi panu Josefu Hlaváčovi. V dnešní době spolupráce probíhá formou osobních kontaktů jednotlivých občanů.

Poplatky za psy na rok 2004
Na zasedání zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 16.12.2003 bylo schváleno nové znění Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů, která bude platit od 1.1.2004. Za psa se bude platit částka 200,- Kč a za každého dalšího psa 300,- Kč. Tato vyhláška se vztahuje na psy starší 3 měsíců. Upozorňujeme občany, že je třeba přihlásit nové psy, nebo odhlásit psa kterého již nevlastníte. Poplatky je třeba zaplatit do konce března 2004 na obecním úřadě.

Oprava kaple Andělů strážných
V roce 2003 probíhala oprava kaple Andělů strážných z důvodu havarijního stavu věže, střechy a podmáčeného zdiva.

Byly provedeny tyto práce: generální oprava střechy kaple, postavení nové věže, sanace krovů proti škůdcům, nové hromosvody, výroba a výměna oken, renovace křížové cesty, oklepání vlhkých omítek, sanace kolem kaple proti vlhkosti, základy pod zákristií, nové schody do zákristie, zhotovení nových chodníků před kaplí, výměna nové podlahy v celé kapli + zakoupení dlažby, postavení nové zpovědnice a zhotovení nové elektrické přípojky do kaple.

Odhad hodnoty prací provedených na kapli v loňském roce činí 987 000,- Kč.

Na tuto akci probíhá veřejná sbírka (k 31.12.2003 bylo vybráno 256 150,- Kč), obec přispěla (150 000,- Kč) a Komárovská farnost (38 000,- Kč). Z těchto prostředků byly uhrazeny odborné pokrývačské práce a materiál na výše uvedené opravy. Na účtu veřejné sbírky je nyní zůstatek 87 287,- Kč. Veškeré fyzické práce, na kterých se podíleli občané, byly provedeny zdarma. Chtěli bychom poděkovat všem občanům, kteří přispěli na veřejnou sbírku a nebo se zapojili do prací na kapli. Bez jejich přispění by se tato oprava nemohla uskutečnit.

Celková oprava kaple bude ještě rozsáhlá a měly by být provedeny následující práce: položení zakoupené dlažby, výměna elektroinstalace (neodpovídá součastným normám), výměna vchodových dveří, oprava stříšky nad vchodem, provedení vnitřních omítek a vymalování kaple, oprava vybavení interiéru, výroba a osazení žaluzií do zvonice, oprava fasády.

Pro pokrytí nákladů těchto oprav stále probíhá veřejná sbírka, na kterou můžete přispívat do konce května 2004 buď pověřeným osobám nebo na účet Komerční banky Opava č.ú. 86-6924290287/0100.

Pavel Pospěch, Ferdinand Konečný

Škola a školka
V měsíci listopadu se uskutečnila společná akce rodičů a přátel školy " O putovní kuželku", kterou pořádal výbor Klubu rodičů při ZŠ Suché Lazce. Rodiče se v počtu asi 15, tentokrát bez dětí, sešli v Pusté Polomi, v restauraci "U Krčmářů", kde uspořádali turnaj v kuželkách.Vítězství si odnesl pan Pustka, ale všichni přítomní se dobře pobavili, zahráli a těší se na další jarní turnaj.

V adventním čase, 9. prosince 2003, se již tradičně sešli žáci a rodiče sucholazecké školy, aby se spolu vánočně naladili a pokusili se vyrobit si pár drobností ke zkrášlení bytu, stromečku či jen tak pro radost.

Setkání bylo zahájeno vystoupením žáků 5. ročníku a společným zpěvem dětí všech tříd, poté se všichni návštěvníci rozešli k jednotlivým dílnám. Tady si pro ně paní učitelky školy i školky a také děti a maminky připravily ukázky zdobení perníčků, výrobu a zdobení svíček, výrobu obvyklých i netradičních vánočních ozdob, svícnů, pečení cukroví s ukázkou zdobení a ochutnávkou , nechyběl ani výhodný prodej vánočních baněk. Během celého odpoledne měli rodiče možnost zakoupení kávy, čaje a domácích lineckých koleček. Nesmíme zapomenout na důležitou věc, že totiž vše, co se zde předvádělo, si mohli jak rodiče, tak děti vyzkoušet a za symbolickou cenu pak odkoupit.Vánoční dílny tak určitě přispěly ke zpříjemnění vánoční atmosféry v mnoha rodinách.

Mgr. Martina Škrobánková

Kulturní dění v obci
Myslivecké sdružení Hošťata Komárov-Suché Lazce si Vás dovoluje pozvat na tradiční Myslivecký ples, který se koná 24. ledna 2004 ve 20 hodin v kulturním domě v Podvihově .

Tělovýchovná jednota v Suchých Lazcích si Vás dovoluje pozvat na tradiční Ples sportovců ... 2004 ve 20 hodin v Orlovně v Komárově .

Sbor dobrovolných Hasičů v Suchých Lazcích si Vás dovoluje pozvat na tradiční Hasičský ples, který jsme připravili na 14. února 2004 ve 20 hodin v kulturním domě v Podvihově .

Z činnosti spolků

Klub důchodců
Klub důchodců v Suchých Lazcích má 45 stálých členů, kteří se pravidelně setkávají jednou měsíčně. Při každém setkání je hodnotný kulturní program, který připravují členové výboru.

V lednu 2003 se uskutečnila lékařská přednáška na téma "Péče o zdraví seniorů". Přednášku provedl MUDr. Černý z Krajské nemocnice z Ostravy.
V měsíci září jsme mezi sebou přivítali p. Karla Loučného, učitele, který učil na naší škole v letech 1943-1944. Učil mnoho našich členů tenkrát školou povinných.

V říjnu 2003 se 44 našich členů zúčastnilo zájezdu do Opavy, kde v kině Mír účinkovala dechová kapela Hodolanka. Po programu všichni účastníci byli na společné večeři v opavské restauraci.
11.prosince 2003 na ukončení roku byl tradiční vánoční večírek, na kterém vystoupily děti Základní školy pod vedením pí učitelky Škrobánkové s pásmem vánočních zvyků a koled. Tohoto večírku byli přítomni hosté a to starosta obce p. Miloslav Kostřiba se svou manželkou a pan farář Adam Malek z Komárovské farnosti.

Na jaře, v létě před posvícením a také na podzim provádí členové klubu důchodců úklid kolem obecního úřadu, kašny a zastávky městské hromadné dopravy. Rovněž se provádí úklid 3x v roce kolem hřbitova, u kapličky sv. Jana a parčíku Ve Dvoře. V roce 2003 členové klubu důchodců odpracovali při úklidu a vzhledu naší obce celkem 287 hodin. Naši členové-muži provedli opravy čekáren autobusů městské hromadné dopravy a vždy jsou ochotni při různých pracích na požádání vypomoci.

Náš klub má dobrou spolupráci s obecním úřadem, proto děkujeme členům zastupitelstva za bezplatné používání kulturního zařízení k našemu setkávání.

Ludmila Konečná – jednatelka KD

TJ Suché Lazce – fotbal
TJ Suché Lazce má družstvo žáků, kteří hrají – OS žáků (okresní soutěž). Družstvo trénuje p. Václav Žůrek a vypomáhá mu p. Zděněk Dihel, který je také vedoucí družstva. O veškerou organizaci se stará pí Šárka Dihlová. Družstvo žáků skončilo po podzimní části na 11. místě se 3 body a skóre 9:43. Toto umístění neodpovídá skutečné síle žáků, protože protihráči jsou o 2 až 3 roky starší, proto považujeme umístění za dobré.

Dále máme družstvo mužů, kteří hrají 1.B třídu. Družstvo je pod hlavním vedením trenéra p. B. Otoupalíka, asistenta E. Říčného a R. Havlase. Družstvo skončilo po podzimní části na 2. místě s 25 body a skórem 22:12. Věříme, že dobře rozehranou soutěž proměníme na jaře v postup. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem našim fanouškům za vynikající podporu jak družstva mužů, tak i družstva žáků a chceme popřát vše dobré a hlavně zdraví v novém roce.

Miroslav Satke – předseda TJ Suché Lazce

Sbor dobrovolných hasičů
V roce 2003 měl Sbor dobrovolných hasičů v Suchých Lazcích 54 dospělých a 48 mladých členů.
Zásahová jednotka byla doplněna na třináct členů a byla povolána k sedmi výjezdům. Při nich jsme prováděli dálkovou dopravu vody,čerpáním do cisteren při lesním požáru. Odstraňovali jsme následky přívalových dešťů a odklízeli stromy spadlé na komunikaci.

Na soutěži zásahových jednotek O pohár primátora města Opavy jsme se umístili na šestém místě ze třinácti zúčastněných jednotek. Byli jsme povoláni k námětovému cvičení v Nových Sedlicích.
Členové sboru dobrovolných hasičů prováděli sběr železného šrotu, čistili jsme kašnu ve středu obce, byla provedena oprava kulturní místnosti a šatny zásahové jednotky ve zbrojnici, proběhly i brigády na úklid okolo zbrojnice.

Pro kulturní vyžití v obci jsme pořádali tradiční Hasičský ples v Podvihově, zapojili se do setkání všech složek činných v naší obci na Strážnici a svou pomocí přispěli i ke zdárnému průběhu posvícení v obci. K utužení kolektivu přispívá i pravidelný třídenní zájezd na hory, který letos proběhl v turistickém duchu.
V hasičském sportu je už pojmem naše mládež. O čtyři družstva žáků se stará patnáct vedoucích. Žáci měli dobré výsledky na všech soutěžích, kterých se zúčastnili. První družstva mladších i starších žáků vyhrála okrskovou soutěž a zúčastnila se okresní soutěže.

Pro děti byl uspořádán letní hasičský tábor, pálili jsme čarodějnice a konec sezóny proběhl při opékání párků. V rámci přípravy na podzimní soutěž jsme uspořádali branný závod na Strážnici. Nově bylo utvořeno družstvo dorostu a družstvo žen.

Ladislav Valík

Česky zahrádkářský svaz
ČZS Suché Lazce měl v uplynulém roce 40 členů.
Dne 14.3.2003 proběhla výroční členská schůze s přednáškou lektora okresní organizace ČZS o problematice pěstování ovoce a zeleniny v naší oblasti.

Pro své členy i ostatní občany jsme 9.května uspořádali zájezd do Koblova na prodejní výstavu květin, stromků a různého materiálu pro zahrádkáře.
15. července jsme se podíleli na setkání spolků na Strážnici.
30.8. jsme provedli ořez okrasných javorů na ulici Přerovecká, včetně úklidu ořezaného materiálu.

Podílíme se taktéž při úklidu parčíku Ve Dvoře, okolí obecního úřadu, hřbitova a na běžném úklidu okolo moštárny. Taktéž provádíme údržbu okrasné zeleně okolo svých obydlí.
Pro podporu zdárného průběhu posvícení v obci jsme poskytli moštárnu k dispozici pro zajištění občerstvení účastníků.

Jan Sedláček-předseda ČZS

Další Sucholazecký zpravodaj roku 2004 vyjde v dubnu a pak před posvícením v srpnu.
Vaše písemné podněty a příspěvky, pozvánky na akce a informace o jejich průběhu jsou na obecním úřadě vítány! Možno také doložit fotografie.


Vydal ÚMČ Opava – Suché Lazce, Přerovecká 21, 747 95 Suché Lazce
úřední hodiny: úterý 16.30-18.00
Zpracoval: Brhelová, Valík, leden 2004, 300 výtisků
tel.: 553 794 427, e-mail: suche.lazce@opava-city.cz, internetové stránky: www.suchelazce.cz

Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - čtvrtek 18.4.2024:

1) TJ Suché Lazce, z.s. - LAZIO za podpory MČ Suché Lazce, zve všechny fanoušky na utkání mužů Chvalíkovice - TJ Suché Lazce. Zápas se koná v neděli 21.4.2024 v 16:00 hodin na obecním hřišti ve Chvalíkovicích.

Hlášení rozhlasu - úterý 16.4.2024:

1) V pátek 19.4.2024 od 20:00 hodin proběhne oslava 79. výročí osvobození obce Suché Lazce, Rudou armádou. Od  20:00 - 20:30 proběhne Lampionový průvod, poté 20:30 - 21:00 pietní akt před památníkem padlých. Od 21:00 - společenská akce na Obecním hřišti MČ Suché Lazce.

2) AVZO TSČ ČR Skála zve střelce a diváky na 39. ročník Poháru osvobození Suchých Lazců, který se bude konat v neděli 21. dubna 2024 od 8 hodin v areálu střelnice na Strážnici v Suchých Lazcích.

zobrazit vše

Kalendář akcí

21.4.2024 od (8:00) hodin:

Od 8:00 hodin proběhne na Strážnici v areálu střelnice, 39. ročník soutěže ve střelbě z malorážky "O pohár osvobození Suchých Lazců 2024" pořádá AVZO. Pozvánka.

24.4.2024 od (15:00) hodin:

Dubnové setkání kronikářů 2024 ve Štítině.

27.4.2024 od (15:00) hodin:

Od 15:00 hodin proběhne na Strážnici v areálu střelnice tradiční "Pálení čarodějnic 2024" se smažením vajec. (pořádá SDH Suché Lazce) akce pro děti i dospělé. Pozvánka.

30.4.2024 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na zelený odpad.

18.5.2024 od (8:00) hodin:

Na obecním hřišti proběhne Český pohár ve střelbě z polní kuše. Pořádá klub polní kuše Suché Lazce

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Napojení na přípojku kanalizace v S. Lazcích jste realizovali / budete realizovat? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Svépomocí 1-2 lidé. 29%
Svépomocí 3 a více lidí. 21%
Odbornou firmou. 7%
Živnostníkem/(y) se zaměření na výkopové práce. 43%

Celkem hlasů: 82 | Hlasování začalo: 11.4.2023 01:00 | Hlasování končí: 11.4.2024 01:00 | všechny ankety

Na začátek stránky