Zpravodaj květen 2001

Sucholazecký zpravodaj květen 2001

Vážení občané,
toto vydání zpravodaje je bez znaku, znak obce vyobrazený v minulém zpravodaji nebyl při zasedání zastupitelstva schválen.

Poděkování
Děkujeme všem občanům za provedení jarního úklidu před svými domy. Poděkování patří také Klubu důchodců, Sboru dobrovolných hasičů a členům družstva Jednota za úklid okolo prodejny Jednota, středu obce a vyčištění požární nádrže.

Ohlédnutí do minulého zpravodaje
Kronika obce
Kronikářka p. Jedličková Marie zpracovala podklady za rok 2000. Podklady nejsou dosud uzavřeny.
Místní hřbitov
Na základě požadavku městské části Suché Lazce byla zařazena do plánu oprav Technických služeb s.r.o. na letošní rok oprava márnice v hodnotě 100 000,- Kč. Bylo nám sděleno, že tato akce nebyla na letošní rok schválena.
Kulturní zařízení
Byly provedeny plánované úpravy , kuchyň je přemístěna do zadní místnosti. Úpravou se zvýšila kapacita kulturního zařízení o 25 míst. Náklady na úpravu byly 130 000,- Kč.
Hasičská zbrojnice
V březnu byla provedena oprava obou vrat požární zbrojnice, v květnu bude postaven stožár na sušení hadic - firmou - servis MŽV Kostřiba s. r. o. Opava -Jaktař.
Naši mladí "Hasiči".
Jak jste byli informováni, v loňském roce proběhlo první kolo soutěže hasičských družstev žáků pod názvem "PLAMEN" Jeho podzimní část byla na Strážnici. Druhé jarní kolo organizovala opět naše organizace ve spolupráci s obecním úřadem z Nových Sedlic a místním hasičském družstvem na hřišti v N. Sedlicích.Vlastní soutěž byla v sobotu 19. 5. 2001 za účasti celkem 16 družstev z toho 6 družstev mladších žáků a 10 družstev starších žáků. Nejvíce nás potěšil výsledek. Mladší žáci obsadili druhé místo a starší žáci první a sedmé místo. Výsledkem je postup obou naších družstev do okresní soutěže. Gratulujeme k úspěchu a děkujeme všem, kteří mají podíl na tomto o úspěchu.
Rozpočet
Po uzávěrce roku 2000 byl převeden zůstatek v částce 70 000,- Kč na rok 2001. To znamená, že rozpočet na rok 2001 je 1 440 000,- Kč.

Co se událo
Statut města Opavy
Od začátku roku se uskutečnilo mnoho jednání na úrovni starostů a zástupců magistrátu města ve věci zpracování statutu města Opavy, zejména však na stanovení podílu nákladů jednotlivých městských částí. Podařilo se stanovit pravidla pro výši rozpočtů jednotlivých částí města.
Statut města byl schválen zastupitelstvem města 27. 3. 2001. Současně se změnou údajů v označení města se změnilo i označení městské části - viz. otisk razítka.
do 26. 3. 2001 od 27. 3. 2001

Odvoz odpadů: Byly zajištěny kontejnery na odvoz komunálního i ekologicky nebezpečného odpadu. Náklady za likvidaci ekologicky nebezpečného odpadu byly 9694,70 Kč.

Změny
Úprava zastávek.
Byl zpracován projekt na vybudování nových zastávek městské hromadné dopravy (MHD) pod vesnicí, vyhovující předpisům o zastávkách včetně přechodu a chodníků. Výstupní zastávka směrem do obce se přemístí pod rod. dům p. Carbolové. Před realizací je nutné vykoupit část pozemků. Projekt zastávek je k nahlédnutí na úřadovně městské části Opava - Suché Lazce.
Změna jízdního řádu a číslovaní autobusů.
Od 10. 6. 2001 bude v platnosti nový jízdní řád MHDO - viz příloha zpravodaje. Naše linka bude přečíslována z čísla 10 na číslo 20. Byl zvýšen počet linek trolejbusů na 10. Trolejbusy jsou číslovány č. 1 -10 a autobusy č. 11 a výše.
Na základě připomínek občanů k provozu MHDO byly projednány úpravy. Nový jízdní řád byl upraven tak, aby byl zajištěn odvoz v sobotu a neděli na 12. hod. služby. Dále byla ve spolupráci s vedením MHDO a.s. zrušena zastávka na znamení (nyní vždy musí zastavit) ve středu obce, čímž bylo odstraněno časté nedorozumění mezi občany a řidičem, kdy řidič projel zastávku bez zastavení. Dále bylo provedeno osazení označníku zastávky ve středu obce směrem na Opavu. Cestující již mohou používat čekárny před odjezdem autobusu a nemusí přecházet na protější stranu komunikace.
Upozorňujeme občany, že pokud budou mít připomínky k novému jízdnímu řádu, aby je předávali ústní nebo lépe písemnou formou na své zastupitele. Dopisy občanů zasílané na DPMO a. s, nejsou touto organizací akceptovány, jelikož požadavky na změnu dopravní obslužnosti předkládá zastupitelstvo městské části.

Informace o vyhlášce.
Na základě častých připomínek občanů, kteří jsou obtěžováni volně pobíhajícími psy, kteří také znečišťují (exkrementy) nejen veřejné plochy, ale i soukromé pozemky, upozorňujeme majitelé psů, že od 1. 6. 2001 nabývá platnost vyhláška, jejíž plné znění uvádíme:

SOUBOR OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK MĚSTA OPAVY číslo: 9/2001
Název: OZV o zabezpečení veřejného pořádku při chovu a držení zvířat na území statutárního města Opavy
Garant: odbor životního prostředí účinnost od: 1. 06. 2001
Zrušena dne:
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
Obecně závazná vyhláška o zabezpečení veřejného pořádku při chovu a držení zvířat na území statutárního města Opavy.
Zastupitelstvo města Opavy se usneslo dne 2. 05. 2001 podle § 10 písm. b) a d) a v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

článek 1 Pohyb zvířat
K zajištění veřejného pořádku, ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku se zakazuje:
- volné pobíhání drůbeže na plochách veřejné zeleně a na všech dětských a sportovních hřištích.
- volné pobíhání psů na plochách veřejné zeleně
- pohyb psů bez vodítka a náhubku na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných prostorech
- vstup se psy na dětská a sportovní hřiště a pískoviště

článek 2 Zajištění čistoty
Chovatel nebo držitel psa je povinen:
- zajistit, aby pes neznečišťoval veřejná prostranství, veřejně přístupné prostory a veřejná zařízení, psem způsobenou nečistotu (exkrement) neprodleně odstranit

článek 3 Vymezení pojmů
Pro účely této obecně závazné vyhlášky se veřejnou zelení rozumí zeleň přístupná každému bez omezení,
veřejným prostranstvím rozumí náměstí, ulice, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, veřejně přístupným prostorem rozumí prostory a stavební díla přístupná veřejnosti, zejména společné prostory obytných domů, nádraží, veřejné plovárny, zdravotnická, pohostinská, kulturní a sportovní zařízení, hřbitovy, budovy úřadů státní správy a samosprávy, pošt a peněžních ústavů a přístřešky zastávek veřejné hromadné dopravy, veřejným zařízením rozumí zařízení pro potřeby veřejnosti, zejména telefonní budky a stožáry osvětlení.

článek 4 Sankční ustanovení
Porušení povinností stanovených touto obecně z vaznou vyhláškou lze postihovat jako přestupek 1) nebo jiný správní delikt 2), nejde-li o trestný čin.

článek 5 Společná a závěrečná ustanovení
Touto obecně z vaznou vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy. 3)
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 06. 2001.
§ 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
např.:
přihlásit psa do evidence Magistrátu města Opavy a zaplatit popletek podle OZV města Opava č. 4/96 ve znění OZV č. 5/98 o místních poplatcích,
odstranit uhynulého a mrtvě narozeného psa podle § 40 odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů,
zajistit preventivní očkování psa proti vzteklině podle § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů.

Ing. Václav Klučka Doc. RNDr. Ing. Jan Mrázek, CSc.
místostarosta primátor

Pro úplnost připomínáme, že z 201 evidovaných majitelů psů v naší městské části dosud nezaplatilo poplatek za psa na rok 2001 celkem 71 občanů, to znamená, že více než třetina majitelů psů nesplnila své základní povinnosti.

Něco k zamyšlení.
Každý z nás má jistě zájem, aby okolí kolem svého bydliště měl co nejkrásnější. a cítil se v naší městské části dobře. Je vidět, že občané věnují mnoho svého času na úpravu a vylepšení svých zahrad, domů i okolí. Po provedené práci si mohou v pohodě a klidu vychutnat výsledky svého úsilí. A právě klid je problém, který nás začíná znepokojovat. Spousta věcí je možno řešit vyhláškou (veřejný pořádek při chovu a držení zvířat a pod). Toto je však důsledek postoje jedinců, kteří jsou bezohlední ke svým spoluobčanům. Jistě je lépe zachovávat určitá pravidla, mít ohled na své sousedy a občany. K jedné z možností jak přispět ke spokojenosti a zlepšení vztahů mezi občany je omezení (snížení) hlučnosti. Občany jsou používány motorové i el. sekačky a podobné stoje k provádění úprav zahrad apod.. Problémem je, že tyto práce jsou prováděny také v neděli.
Úřad městské části navrhuje občanům uzavření tak zvané tiché (nepsané) dohody. V neděli nebudeme používat stroje a zařízení způsobující hluk.
Domníváme se, že občané mají nárok na jeden den klidu, kdy nejsou obtěžováni nadměrným hlukem. Věříme, že tento návrh bude občany přijat s povděkem.

Kontejnery na plasty.
V minulém roce byl přidán na odpady ještě jeden kontejner. V současnosti jsou tyto kontejnery plné, odpadky jsou kladeny ke kontejnerům. Na základě výzvy k občanům a upozorněním vylepeným na kontejnerech byly zejména PET obaly stlačovány a tím došlo ke zmenšení objemu odpadů. Obsah kontejneru je 1100 litrů. Při stlačení obalu zejména PET láhve se zde vejde min 1500 lahví, nestlačených pouze 650. Je pouze na nás, zda správným postupem (stlačením obalu) zmenšíme jeho objem. Výsledkem bude dostatečná kapacita kontejneru a pořádek na veřejných plochách.

Způsob nahlášení požáru.
Před několika léty byla na budovu Základní školy v Suchých Lazcích namontována nová siréna. Její ovládání (tlačítko) je umístěno v budově školy tak, že není přístupné, pokud je škola zavřena. Urgence ani připomínky nevedly dosud k nápravě. Sbor dobrovolných hasičů připomíná občanům, že v případě, kdy chcete nahlásit požár v městské části Opava Suché Lazce, neprodleně volejte tísňovou linku č. 150. Operační důstojník se Vás zeptá na Vaše jméno, tel. číslo z kterého voláte pro ověření zprávy, pak KDE HOŘÍ - přesná adresa, CO HOŘÍ - upřesnění (např. střecha rod. domku nebo ve sklepě a podobně) ZDA JSOU ČI NEJSOU OHROŽENY LIDSKÉ ŽIVOTY. Pak Vám sdělí, ať zavěsíte sluchátko a vyčkáte u tel .přístroje a zpětným dotazem na Vámi uvedené tel. číslo si operační důstojník zprávu ověří. Při zpětném dotazu je zásahová jednotka HZS již na cestě k nahlášené události.

Připomínáme
Úklid vozovek. Po dohodě s Technickými službami s. r. o. bylo dohodnuto pravidelné měsíční čištění místních komunikací a to v období od 24 do 28. dne měsíce v závislosti na počasí, čištění se provádí samosběrným vozidlem v období duben až říjen.

Zajímavosti, oznámení
Další zasedání zastupitelstva městské části se koná dne 5. 6. 2001 v kulturním zařízení, začátek v 19 hodin.

Nová vyhláška o zabezpečení veřejného pořádku při chovu a držení zvířat na území stat. města Opavy a vyhláška o zabezpečení veřejného pořádku při provádění veřejných hudebních produkcí na území stat. města Opavy, bude vyvěšena na úřední tabuli.

Hlášení místního rozhlasu je vždy po skončení hlášení vyvěšeno na úřední tabuli.

Před 97 léty se narodil Fraňa Směja dne 31. 5. 1904.

Další setkání klubu důchodců bude dne 14. 6. 2001.

Na naší e-mailovou adresu již přišlo několik zpráv od občanů městské části. suché.lazce@opava-city.cz

vydal ÚMČ Suché Lazce květen 2001 Pu/Ha

Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - čtvrtek 13.6.2024:

1) TJ Suché Lazce, z.s. - LAZIO za podpory MČ Suché Lazce, zve všechny fanoušky na utkání mužů TJ Suché Lazce – Raduň Zápas se koná v sobotu 15. 6. 2024 v 15 hodin na obecním hřišti v Suchých Lazcích. Občerstvení zajištěno.

2) Obecní úřad ve spolupráci s rodinou Kalužíkových a kronikářem D. Závěšickým zvou všechny občany na výstavu fotografií sucholazeckého fotografa Josefa Kalužíka. Týdenní výstava začíná v pondělí 17. 6. až do pátku 21.6.2024, denně od 16 do 19 hodin v Kulturní domě

Hlášení rozhlasu - úterý 11.6.2024:

1) Výbor Klubu důchodců zve své členy na pravidelné setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 13.6.2024 od 16 hodin, v salonku Hostince U Baly.

zobrazit vše

Kalendář akcí

17.6.2024 od (16:00) hodin:

Výstava fotografií Josefa Kalužíka, od pondělí 17.6.2024 do pátku 21.6.2024 denně od 16 do 19 hodin v kulturním zařízení. Pozvánka.

21.6.2024 od (15:30) hodin:

Od 15:30 hodin v areálu střelnice na Strážnici, "9. ročník - Nohejbalový turnaj trojic, amatérských družstev 2024" Suché Lazce, pořádá AVZO. Pozvánka.

28.6.2024 od (18:00) hodin:

AVZO Suché Lazce srdečně zve na 7. ročník "Táboráček" v areálu střelnice na Strážnici. Pozvánka.

3.7.2024 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na zelený odpad.

7.8.2024 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na zelený odpad.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Napojení na přípojku kanalizace v S. Lazcích jste realizovali / budete realizovat? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Svépomocí 1-2 lidé. 29%
Svépomocí 3 a více lidí. 21%
Odbornou firmou. 7%
Živnostníkem/(y) se zaměření na výkopové práce. 43%

Celkem hlasů: 82 | Hlasování začalo: 11.4.2023 01:00 | Hlasování končí: 11.4.2024 01:00 | všechny ankety

Na začátek stránky