Zpravodaj srpen 2000

Sucholazecký zpravodaj srpen 2000

Vážení spoluobčané,
na jednání Zastupitelstva městské části Suché Lazce dne 16.6. t.r. jsem oficiálně odstoupil z funkce starosty. Tento můj krok není pro mnohé z Vás překvapením, neboť jsem jej avizoval již před dvěma lety a seznámil s ním již tehdy zastupitelstvo a je jen souhrou náhod, že časově koresponduje s jinými změnami v mém životě. Na převzetí funkce starosty jsem navrhl pana Václava Hankeho, neboť jsem nepochyboval o tom, že můj návrh budou ostatní členové zastupitelstva akceptovat, jak se také stalo, a pan Václav Hanke byl starostou městské části zvolen.
Do funkce starosty jsem byl zvolen na podzim roku 1990 a vykonával jsem ji tedy nepřetržitě téměř 10 let, nepočítaje v to předcházejících 9 let ve funkci předsedy občanského výboru. Celou tuto dobu jsem tuto práci, stejně jako moji kolegové ve funkcích místopředsedů či místostarostů vykonával mimo svůj pracovní poměr, což znamenalo obětovat svůj volný čas, kteří ostatní věnovali svým rodinám, koníčkům nebo třeba hospodě.

str. 2.

Celou tu dobu jsem přicházel do velmi úzkého kontaktu s občany Suchých Lazců, zájmovými spolky, politickými stranami či institucemi státními i obecními. Snad to byla náhoda, ale až na několik výjimek jsem měl to štěstí setkat se s lidmi, kterým nešlo o osobní prospěch ale o veřejný zájem a byli tomu ochotni obětovat nejen svůj volný čas.
Dovolte mi využít této příležitosti, abych Vám všem poděkoval za Vaši osobní pomoc, podporu a povzbuzení.
Obec není něco statického, obec netvoří jen pozemky, budovy apod. ale hlavně jeho občané a v obci se neustále něco nového rodí, mění či zaniká. Přeji novému panu starostovi pevné nervy a zdraví a aby našel ve svých spoluobčanech takovou míru porozumění a podpory, jakou jsem u Vás nalezl já sám.
Přeji mu (a nám všem), aby se každoročně dařilo sehnat tolik peněz, aby se vytvořilo vždy něco nového, ať je to kousek cesty nebo chodníku či cokoli jiného, přeji mu (a nám všem), aby nalézal pochopení pro svou práci u lidí ale i společenských organizací a politických stran, přeji mu (a nám všem) pokračující konsenzus při jednáních zastupitelstva a – to zejména – naplnění snu o "velké akci pro Suché Lazce" – realizaci kulturně-společenského areálu.

Váš Jan Břemek

Obnovení zvoničky
Dne 3.6.2000 byla slavnostně zprovozněna zvonička na Přerovci. U této příležitosti provedli ukázku požárního útoku žáci Sboru dobrovolných hasičů Suchých Lazců.
V další části oslavy bylo provedeno kácení máje, který pro tuto slavnost postavili občané osady Přerovce. Pak následovala zábava, při které hrála dechová hudba. Pamětní list byl uložen na věčnou památku v  konstrukci nové zvoničky.

Z historie zvoničky…
...První písemná zpráva o osadě Přerovec je uvedena již v roce 1513. V této době patřila k panství ve Štítině. Jméno osady vzniklo podle názvu okolních lesů u Přerovce. Majitelka Štítiny a osady, která byla provdána za hraběte Spinzenšteina, prodala v roce 1806 Štítinu s příslušenstvím bratrům Karlovi a Františkovi Čejkovým z Badenfeldu. Po úmrtí bratra Františka Čejky v roce 1829, byla pravděpodobně postavena v osadě Přerovec malá zvonička, do níž byl zavěšen  malý zvon, který zhotovil František Staňek, zvonař z Olomouce v  roce 1828. Zvon byl zasvěcen svatému Floriánu, patronu hasičstva a osady Přerovce.
Od roku 1829 se zvonice používala ke svolávání poddaných k nástupu na robotu na panské pozemky a lesy, a to až do roku 1848, kdy byla robota zrušena.

str. 3.

Zvonice byla postavena na zahradě bývalého majitele hospody pana Grudy na Přerovci. Poslední občan, který na této zvoničce zvonil, byl místní občan pan Jakub Graca – bednář. Říkalo se mu Jakubeček.
Při přechodu fronty v roce 1945 byla zvonička poškozena a zvon roztříštěn natolik, že nevydává tón tak, jako před rokem 1945. Po skončení II. světové války byl poškozený zvon uchován v kůlně majitelů hospody manželů Kožaných až do roku 1999.
V roce 2000 v době oslav 55. výročí osvobození naší obce Suchých Lazců a osady Přerovce Rudou armádou byla postavena tato nová zvonička s vadným zvonem a to na popud pana Lumíra Jelonka, stolařského mistra, pana Tomáše Vaška, zámečníka a svařeče, pana Miloslava Pchálka, kovářského mistra a Huberta Kožaného. S jejich přičiněním byl zvon opraven a byla postavena nová zvonička, jelikož ta původní byla přechodem fronty zničena. Další občané ze Suchých Lazců a Přerovce, kteří přispěli svou prací k obnově této "zvoničky" jsou: pánové Milan Žůrek, Antonín Štencl, Eduard Otypka, Josef Graca a synové, Jiří Adamčík a synové, bratři Martínkové a Zdeněk Adamec.
Památná zvonička je postavena na pozemku pana Huberta Kožaného a současného majitele Jiřího Adamčíka.
Všichni, kteří byli vyjmenováni a kteří pomáhali při realizaci této zvoničky, neobdrželi žádnou odměnu. Mají však hřejivý pocit, že udělali něco pro historii a pro budoucnost.
Poděkování patří taktéž rodině pana Huberta Kožaného a rodině Jiřího Adamčíka, kteří umožnili znovupostavení zvoničky na jejich pozemku.

Sbor dobrovolných hasičů Suché Lazce
Od 8.7.2000 – 15.7.2000 se uskutečnil již čtvrtý letní hasičský tábor pořádaný SDH v Suchých Lazcích. Tábora se zúčastnilo 48 dětí. I když počasí nebylo nelepší, děti se dobře bavily a zásluhou všech vedoucích se nikdy nenudily. Také se zdokonalily v požárním sportu a všichni na hasičský tábor vzpomínají.

Myslivecké sdružení Hošťata
Sdružení pořádalo dne 23.7.2000 odpoledne na Strážnici "Myslivecký den". Součásti programu byla výstava trofejí ulovených členy sdružení, vystoupení trubačů a pasování nového člena. Největší pozornost vzbudilo vystoupení sokolníků. Zajištěno bylo bohaté občerstvení. Všichni účastníci mysliveckého dne byli velmi spokojeni.

Klub důchodců
Dne 16.8.2000 se konal zájezd pořádaný klubem důchodců a to po trase naších okolních přehrad. Byla provedena prohlídka přehradní nádrže Kružberk a Slezká Harta. Dále navštívili expozici a park v zámku  Hradci nad Moravicí. Zájezdu se

str. 4.

zúčastnilo 46 členů klubu důchodců. K tradičně dobré náladě přispělo i pěkné počasí.

Víceúčelové hřiště
Žáci ZŠ dostali k MDD V Suchých Lazcích víceúčelové hřiště. Bylo pořízeno spolu s průlezkami a pískovištěm za více než 400 000 Kč. Toto zařízení má sloužit ke zlepšení kvality tělesné výchovy, posílení tělesné zdatnosti dětí a také ho používá školní družina. V odpoledních hodinách a volných dnech je využíváno i ostatní veřejností. Areál školní zahrady je Magistrátu města Opavy, škola však zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví a majetku. Z  těchto důvodů ředitelka školy apeluje na všechny občany, aby si tuto skutečnost uvědomili. Zodpovědným chováním musí každý chránit tento objekt a dodržovat provozní řád. V uplynulém období se tak nedělo, byla zničena cedule zákazu vodění psů a odcizena i druhá, oznamující zákaz vstupu na soukromý pozemek. Věřím, že spolu se zastupitelstvem obce najdeme takové řešení, aby pěkná školní zahrada sloužila všem a přispěla ke sportovnímu vyžití v Suchých Lazcích i v dalších letech.

Co nás čeká do konce roku

Posvícení bude v obci dne 3.9.2000
V rámci příprav na posvícení bude proveden od 21.8.2000 firmou Radim Křupala ořez stromů podél komunikace ul. Přerovecké a následně bude provedeno čištění obecních komunikací čisticím vozem Technických služeb města Opavy. Dne 31.8.2000 provedou mladí hasiči vyčištění požární nádrže ve středu obce.

Soutěž
V průběhu měsíce října proběhne v naší obci hasičská soutěž dětí v orientačním běhu.

Výstava
V období svatodušních svátků provede sdružení fotografů v Suchých Lazcích výstavu svých prací v kulturním zařízení.

Volby
Dne 12.11.2000 se budou konat volby do senátu a krajských orgánů.

Hledá se
Úřad městské části Suché Lazce hledá ochotného občana, který by vedl kroniku obce. Tato činnost je finančně ohodnocena.

str. 5.

Zajímavosti
Starostové a předsedové v naší obci

Plachký Jan1840 
Skuplík František1858 
Plachký Valentin1877 
Halška František  
Halška Valentin  
Luska Jan1886 – 1914 
Stuchlík Karel1917 – 1919 
Bialý Jan1919 – 1927 
Luska Josef1927 – 1938od 6.11. 1927
Wolf1938 – 1940 
Haratík Anton1940 1945 
Můra Bohumil1945do 24.6.1945
Ondrášek František1945 – 1946od 24.6. 1945 – 1946
Slaný Bohumil1946do 24.6. 1946
Ondrášek František1946 – 1948od 24.6. 1946
Jelonek Jindřich1948 – 1950od 25.3. 1948
Halška Vladimír1950 – 1954od 12.7. 1950
Kostřiba Erich1954 – 1958od 19.5. 1954
Střílka Josef ml.1958 – 1959od 13.4. 1959
Kubesa Oldřich1959 – 1960od 13.4. 1959 – tajemník
Klemisch Jindřich1960 – 1964od 21.6. 1960
Kubesa Oldřich1964 – 1981předseda
Břemek Jan1981 – 20004.10. 1981 – 16.6. 2000
Hanke Václav2000od 16.6. 2000

Studie sportovně – rekreačního areálu
Na základě záměru zastupitelstva městské části Suché Lazce, byla do souvisejících generelů a územního plánu města zapracována studie sportovně – rekreačního areálu. Jako základní informaci o této studii přikládám zastavovací situaci. Areál je situován pod ul. Sedlickou. Studie sportovního areálu je k dispozici na našem úřadu.

str. 6.

Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - čtvrtek 13.6.2024:

1) TJ Suché Lazce, z.s. - LAZIO za podpory MČ Suché Lazce, zve všechny fanoušky na utkání mužů TJ Suché Lazce – Raduň Zápas se koná v sobotu 15. 6. 2024 v 15 hodin na obecním hřišti v Suchých Lazcích. Občerstvení zajištěno.

2) Obecní úřad ve spolupráci s rodinou Kalužíkových a kronikářem D. Závěšickým zvou všechny občany na výstavu fotografií sucholazeckého fotografa Josefa Kalužíka. Týdenní výstava začíná v pondělí 17. 6. až do pátku 21.6.2024, denně od 16 do 19 hodin v Kulturní domě

Hlášení rozhlasu - úterý 11.6.2024:

1) Výbor Klubu důchodců zve své členy na pravidelné setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 13.6.2024 od 16 hodin, v salonku Hostince U Baly.

zobrazit vše

Kalendář akcí

17.6.2024 od (16:00) hodin:

Výstava fotografií Josefa Kalužíka, od pondělí 17.6.2024 do pátku 21.6.2024 denně od 16 do 19 hodin v kulturním zařízení. Pozvánka.

21.6.2024 od (15:30) hodin:

Od 15:30 hodin v areálu střelnice na Strážnici, "9. ročník - Nohejbalový turnaj trojic, amatérských družstev 2024" Suché Lazce, pořádá AVZO. Pozvánka.

28.6.2024 od (18:00) hodin:

AVZO Suché Lazce srdečně zve na 7. ročník "Táboráček" v areálu střelnice na Strážnici. Pozvánka.

3.7.2024 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na zelený odpad.

7.8.2024 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na zelený odpad.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Napojení na přípojku kanalizace v S. Lazcích jste realizovali / budete realizovat? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Svépomocí 1-2 lidé. 29%
Svépomocí 3 a více lidí. 21%
Odbornou firmou. 7%
Živnostníkem/(y) se zaměření na výkopové práce. 43%

Celkem hlasů: 82 | Hlasování začalo: 11.4.2023 01:00 | Hlasování končí: 11.4.2024 01:00 | všechny ankety

Na začátek stránky