Zápisy ze zastupitelstva 2015

Zápisy ze zastupitelstva 2015

Program 3. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce, konaného dne 13.1.2015 v 18.15 hod.
1/3 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
2/3 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
3/3 Kontrola plnění usnesení ze dne 22.12.2014.
4/3 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 22.12.2014 – 13.01.2015.
5/3 Dotace obecním spolkům na rok 2015.
6/3 Harmonogram zasedání zastupitelstva.
7/3 Statut Statutárního města Opavy.
8/3 Autobusové zastávky na ul. Přerovecká – Přerovec.
9/3 Interpelace.
10/3 Závěr.
Přítomní dle prezenční listiny: 10.

1/3 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil program zasedání. Taktéž konstatoval, že je z dnešního zasedání řádně omluvena p. Vladimíra Lencová a že je zastupitelstvo usnášeníschopné. Program bude z časových důvodů zkrácen o bod č. 7/3, tj. Statut Statutárního města Opavy a o bod č. 8/3 Autobusové zastávky na ul. Přerovecká – Přerovec. Zastupitelé souhlasí: 10.

2/3 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
Zápisem byla pověřená Lucie Židková, DiS. Ověřovateli byli zvolení p. Ing. Václav Skuplík a p. David Závěšický.

3/3 Kontrola plnění usnesení ze dne 22.12.2014.
Starosta informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 22.12.2014. Usnesení je průběžně plněno. Zastupitelé berou na vědomí.

4/3 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 22.12.2014 – 13.01.2015.
Starosta informoval zastupitele ohledně opravy plotu na hřbitově. Tato rekonstrukce oplocení bude prováděná své pomocí v rámci veřejné brigády, cena materiálu byla vyčíslena na 40.000,-Kč. Tato částka bude proplacena Technickými službami, s. r. o., nepůjde tudíž z rozpočtu městské části. Starosta obeznámil zastupitele, že s rekonstrukcí oplocení bude obnovena a částečně obměněná zeleň na hřbitově, tak aby toto místo bylo dostatečně reprezentativní. Starosta seznámil zastupitele s plánovanou kompletní výměnou elektroinstalace v dílně obecních pracovníků. Finanční prostředky na tuto výměnu budou činit 16.310,-Kč. Starosta informoval zastupitele o vyjádření Odboru architekta, jež upozorňuje, že sousoší před Obecním úřadem musí být do roku 2016 opraveno. Tuto opravu je možno pokrýt z dotačních prostředků. Starosta požádal p. Romana Kaštovského o vyčíslení ceny opravy tohoto sousoší. Starosta obeznámil zastupitele o instalaci bezdrátového připojení (Wi-Fi), tuto instalaci hradil Magistrát města Opavy. Toto bezdrátové připojení bude (svépomocí nainstalováno) v nejbližších dnech i v Kulturním zařízení. Starosta seznámil zastupitele s žádostí p. Štalmacha, aby autobusová linka 220 byla prodloužena a konečnou stanicí, aby byla autobusová zastávka U Divadla. Na základě této žádosti bude p. starosta spolupracovat se starostou Komárova, aby pak společně mohli jednat s ředitelem MDPO, a. s. P. Štalmach také upozornil na nevyhovující stav polní cesty "Ke Kuřínu" a polní cesty směrem do Podvihova. Starosta informoval zastupitele o plánovaných oslavách Osvobození obce (sedmdesátileté výročí), tato akce by měla proběhnout 26.4.2015. S touto akcí budou spojené doprovodné akce v rámci týdne od 20.4.2015 do soboty 26.4.2015. Starosta obeznámil zastupitele s možnou spolupráci s ředitelkou Úřadu práce, v rámci veřejně prospěšných prací (VPP), díky kterým, v případě že by bylo vyhověno Úřadem práce, bude možno poskytnout MČ Suché Lazce obecní pracovníky. V případě uskutečnění VPP, náplň práce stanoví svým rozhodnutím zastupitelstvo MČ. Upřednostnění budou obyvatele Suchých Lazců, kteří jsou na Úřadě práce evidováni více než půl roku. Plat těchto zaměstnanců bude dotován Úřadem práce, a to po dobu 6 měsíců s možným prodloužením až na 12 měsíců. Při VPP je poskytovaná dotace na jedno pracovní místo až 13.000,-Kč. Zastupitelé berou na vědomí.

5/3 Dotace obecním spolkům na rok 2015.
Starosta seznámil zastupitele s žádostmi jednotlivých spolků. Zastupitelům byl předložen soupis jednotlivých dotací. Stručný přehled: Složka Výše požadované dotace; SDH Suché Lazce 370.214,-Kč; TJ Sokol 190.000,-Kč; Střelecký klub polní kuše 51.900,-Kč; AVZO TSČ ČR 42.500,-Kč; MS Hošťata 25.000,-Kč; Klub důchodců 24.000,-Kč.
Starosta navrhl zastupitelům odsouhlasení částky 24.000,-Kč, pro Klub důchodců a dotaci 25.000,-Kč pro MS Hošťata. P. Bc. Jiří Lerche vyzval hospodáře MS Hošťata, p. Václava Žůrka k odůvodnění žádosti o dotaci. P. Žůrek zastupitelstvu vysvětlil účel dotace, tyto finanční prostředky budou určeny k výstavbě nové "kazatelny" a k pokrytí nákladů určených na výrobu nového krmného zařízení. Starosta vyzval zastupitele k odhlasování výše dotace 24.000,-Kč pro Klub důchodců. Zastupitelé souhlasí: 10. Starosta vyzval zastupitele k odhlasování výše dotace 25.000,-Kč pro MS Hošťata. Zastupitelé souhlasí: 10.

Starosta vyzval p. Oldřicha Kubesu k odůvodnění žádosti o dotaci pro AVZO TSČ ČR. P. Oldčich Kubesa zastupitele obeznámil, že částka kterou požadují, bude určená na pokrytí nákladu spojených s opravou lavic, skladu, buňky, vybavení kurtu a pořízení foto pasti. Starosta vysvětlil, že lavičky budou opraveny obecními pracovníky, jelikož jsou často zapůjčovány na různé společenské akce. Foto past bude pořízena s víceúčelovým záměrem, mimo tyto dotace. Starosta proto navrhl ponížit výši dotace o náklady spojení s pořízením foto pasti a o náklady na opravu lavic, a vyzval zastupitele k odhlasování výše dotace 26.500,-Kč pro AVZO TSČ ČR. Zastupitelé souhlasí: 10.

Starosta vyzval sl. Sabinu Kubesovou k odůvodnění žádosti o dotaci pro Střelecký klub polní kuše. Sl. Sabina Kubesová zastupitele seznámila se skutečností, že částka 51.900,-Kč, má pokrýt náklady na pořízení hober a stojanů na terčovnice, na terče a šípy, na pořádání venkovního a halového závodu (ceny, rozhodčí) a na účast na závodech (startovné). Starosta navrhl odsouhlasení částky ve výši 51.900,-Kč, pro Střelecký klub polní kuše s tím, že se ale pokusí společně se Střeleckým klubem získat dotace na pořádání závodů v polní kuši ve výši 18.000,-Kč. V případě získání těchto finančních prostředků bude ponížena výše dotace o získanou částku. Zastupitelé souhlasí: 9. Zdržel se: 1.

Starosta vyzval p. Jaromíra Sedláčka k odůvodnění žádosti o dotaci pro SDH Suché Lazce. P. Jaromír Sedláček společně s p. Ing. Petrem Žůrkem vysvětlili výši dotace, kterou je nutno pokrýt tyto náklady: soutěže (startovné), doprava na soutěže, výstroj a výzbroj, revize elektrocentrály, teleskopický žebřík, školení řidičů a velitelů, náklady na hasičský tábor, atd. Starosta vyzval p. Jaromíra Sedláčka o odůvodnění výše částky 105.364,-Kč, určených k nákupu zásahových kabátů (14 ks). P. Jaromír Sedláček vysvětlil, že stav současné výstroje je zastaralý a nevyhovující. Proto je nutné zakoupit nové ochranné a ohnivzdorné zásahové kabáty. Starosta konstatoval, že tato částka je velmi vysoká a je zapotřebí zjistit jestli se tyto kabáty nedají zakoupit levněji. Starosta zároveň přislíbil, že v horizontu 4 let pořídí SDH Suché Lazce kompletní potřebnou výstroj členům zásahové jednotky s ohledem na jejich vykonávanou činnost. Starosta navrhl pro SDH Suché Lazce částku 120.650,-Kč. Zastupitelé souhlasí: 10. Starosta navrhl pro JSDH Suché Lazce částku 93.850,-Kč. Zastupitelé souhlasí: 10.

Starosta vyzval p. Lukáše Denera k odůvodnění žádosti o dotaci pro TJ Sokol. P. Lukáš Dener obeznámil zastupitele s výši dotace, která bude použita na pokrytí těchto nákladů: cestovné, rozhodčí, praní dresů, zimní a letní příprava, sportovní potřeby, soustředění, vybavení, lékarničky, atd. Starosta navrhl odhlasování částky ve výši 190.000,-Kč, pro TJ Sokol s tím, že 139.000,-Kč bude poskytnuto v dotaci a 51.000,-Kč na vybavení bude poskytnuto oproti dodaným účtům. Zastupitelé souhlasí: 10.

Starosta na závěr upozornil všechny obecní složky, že je nutné se aktivně účastnit a pořádat společenské akce, které oživují a udržují kulturní a společenský život naší obce. Dále pak vyzval všechny složky k účasti na obecních brigádách. Starosta taktéž konstatoval, že musí dojít k jednání se složkami o podobě výše dotací na příští léta.

6/3 Harmonogram zasedání zastupitelstva.
Starosta navrhl zastupitelům harmonogram zasedání zastupitelstva pro rok 2015, jež byl všem zastupitelům zaslán elektronicky. 3. únor; 3. březen; 14. duben; 12. květen; 2. červen; 14. červenec (v případě nutnosti); 4. srpen (v případě nutnosti); 8. září; 6. říjen; 3. listopad; 1. prosinec. Zastupitelé souhlasí 10.

7/3 Interpelace.
Místostarosta informoval zastupitele, že od ledna 2015 bude pravidelně každý měsíc přispívat 10% ze své odměny do Fondu starosty MČ Suché Lazce. Zastupitelstvo bere na vědomí.

8/3 Závěr. 7 Příloh.
Příloha č. 1 : Žádost o dotaci – AVZO TSČ ČR Opava – Suché Lazce. Příloha č. 2 : Žádost o dotaci – TJ Sokol. Příloha č. 3 : Žádost o dotaci – MS Hošťata. Příloha č. 4 : Žádost o dotaci – JSDH Suché Lazce. Příloha č. 5 : Žádost o dotaci – Klub důchodců. Příloha č. 6 : Žádost o dotaci – SDH Suché Lazce. Příloha č. 7 : Žádost o dotaci – Střelecký klub polní kuše Opava – Suché Lazce.

Ing. Václav Skuplík David Závěšický

Usnesení z 3. Zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce dne 13. 01. 2015

1/3 ZMČ 15 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. Zastupitelstvo souhlasí se zkrácením programu o bod č. 7, tj. Statut Statutárního města Opavy a o bod č. 8, tj., Autobusové zastávky na ul. Přerovecká – Přerovec,
2/3 ZMČ 15 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. Zastupitelstvo volí ověřovateli zápisu p. Ing. Václava Skuplíka a p. Davida Závěšického.
3/3 ZMČ 15 Kontrola plnění usnesení ze dne 22. 12 .2014. Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze dne 22.12.2014.
4/3 ZMČ 15 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 22.12.2014 – 13.01.2015. Zastupitelstvo bere na vědomí opravu plotu na hřbitově, ve výši 40.000,-Kč, výměna elektroinstalace v dílně obecních pracovníků, rekonstrukce sousoší před Obecním úřadem, instalace bezdrátového připojení v prostorách Obecního úřadu a Kulturního zařízení, žádost p. Štalmacha, oslavy Osvobození obce, spolupráci s Úřadem práce.
5/3 ZMČ 15 Dotace obecním spolkům na rok 2015. Zastupitelstvo souhlasí s výší dotace pro: Klub důchodců 24.000,-Kč; MS Hošťata 25.000,-Kč; AVZO TSČ ČR. 26.500,-Kč; Střelecký klub polní kuše 51.900,-Kč; TJ Sokol 190.000,-Kč; SDH + JSDH Suché Lazce 214.500,-Kč.
6/3 ZMČ 15 Harmonogram zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo berou na vědomí harmonogram zasedání zastupitelstva pro rok 2015.
7/3 ZMČ 15 Interpelace. Zastupitelstvo bere na vědomí informaci místostarosty o pravidelném příspěvku do Fondu starosty, ve výši 10% ze své odměny.
8/3 ZMČ 15 Závěr.

Místostarosta Pavel Nelešovský, starosta Mgr. Petr Orieščík.

Příloha č. 1 : Žádost o dotaci – AVZO TSČ ČR Opava – Suché Lazce.
AVZO TSČ ČR Opava - Suché Lazce, Střední 128/12, 747 95, Raiffeisenbank, a. s.: 5508464001/5500, IC: 41695402
V Suchých Lazcích dne 1. prosince 2014. Žádost o finanční příspěvek. Vážený pane starosto, žádáme o finanční příspěvek na rok 2015 ve výši 42.500,-Kč. Použití finančního příspěvku je rozepsáno v příloze. Děkujeme za kladné vyřízení žádosti a srdečné Vás zdravíme. Oldřich Kubesa předseda klubu.
Rozpis použití finančního příspěvku na rok 2015: 1) Pohár osvobození (náboje, terče. ceny 3 kategorie á 3 cenách, ostatní náklady, propozice, popisovati, start. čistky) 8.000,-Kč. 2) Dětský den, zajištění střelnice. (terče, sklopky, diabolky) 500,-Kč. 3) Střelecký den (občerstvení a balíčky pro děti, diabolky ceny pro dospélé, náboje) 10.000,-Kč. 4) Oprava lavic 11.000,-Kč. 5) Vybavení kurtu (napinaci tyče) 3.000,-Kč. 6) Oprava skladu (dveře, zabezpečení) 3.000,-Kč. 7) Oprava buňky (dveře, zabezpečení) 2.000,-Kč. 8) Foto past 5.000,-Kč. Celkem 42.500,-Kč

Příloha č. 2 : Žádost o dotaci – TJ Sokol.
Dorost, starší žáci a MINI žáci:
V současné dobé máme družstva mládeže starší žáci a minišáci. V příštím roce po skončení jarní sezóny se přihlásí do soutěže i družstvo dorostu, které bude čítat neuvěřitelných 18 chlapců! Tolik mládežnických družstev TJ nikdy neměla a byla by velká škoda je zanedbávat a tito nutit k odchodům do jiných klubů, které mají kvalitnější přípravu. Současný výkonný výbor TJ se vydal cestou budovat mládežnické družstva s kvalitní přípravou a zkušenými trenéry, kteří zase potřebují 100% zázemí a podporou strany klubu potažmo obce. Částky, které jsme zde uvedli budou pravděpodobně vyšší (nemáme v současné době představu co to vše bude pro nás obnášet, jelikož je to pro nás nová zkušenost), ale tak jako jsme nečekali, že založíme minižaky a nakonec jsme je podpořili z peněz financované pro muže, tak jsme připraveni se zachovat i v tomto případě.
1) Cestovné 12.000,-Kč; 2) Rozhodčí 7.000,-Kč; 3) Praní dresů a rozlišováků 10.000,-Kč; 4) Zimní a letní příprava 15.000,-Kč; 5) Sportovní potřeby 11.000,-Kč; 6) Soustředění 15.000,-Kč; 7) Vybavení 10.000,-Kč.
Muži: Tím že jsme se vydali cestou budování mládežnického fotbalu a učit je v organizaci, týmové hře, ale i disciplíně není to bráno jako postaveni mantinelů, mezi kterými se budou pohybovat. Chceme, aby naši odchovanci dále pokračovali v mužském oddíle a ne, aby odcházeli do vyšších soutěží jen proto, že jsou dobří a my jim nedokázali nabídnout kvalitní soutěž Proto se současný kádr snaží postoupit do okresního přebory, který již nabití kvalitní soutěž a do budoucna nechat pouze na našich odchovancích zda se chtějí poprat o vyšší soutěž. Bohužel je zde velký generační propad a my v současné dobé nejsme schopni pokrýt současný kádr hráči, kteří se nacházejí z místní obce. Bude ještě chvíli trvat, než se zaproudí hráči z dorostu (viz.článek zpravodaje), ale na druhou stranu jsou zde hráči takových kvalit, kteří můžou předávat mladým takové fotbalové zkušenosti, které my místní bohužel mnohdy nedosahujeme.
1) Cestovné 15.000,-Kč; 2) Rozhodčí 30.000,-Kč; 3) Praní dresů a rozlišováků 15.000,-Kč; 4) Zimní a letní příprava 20.000,-Kč; 5) Sportovní potřeby 15.000,-Kč. Další položky: 1) Hřiště 5.000,-Kč; 2) Lékamička 10.000,-Kč; 3) Budova TJ+ kabiny 0,-Kč;
TJ Suché Lezce žida o finanční příspěvek na r. 2015: 190.000,-Kč.
Zimni a letni příprava: tělocvična, bazén, posilovna, umělá tráva, turnaje, tréninky na cizím hřišti, přípravné zápasy... Lékarnička: obvazy, tejpy, masážni emulze, keleny, stehovací pásky, iontové nápoje... Sportovní potřeby: míče tréninkové a hrací, pitný režim pro hostující a domácí tým, štulpny, trenýrky, dresy, brankátské rukavice + jejich vybavení, veninkove pomůcky... Hřiště: latex, značíci body, provaz lajnovací. Letos jsme investovali do hřiště 2x hnojivo, naftu a benzín pro valování a sečení hřiště v hodnotě 6.329,-Kč. Nesmí se opomenout, že na jak se musí nutně použít postřik proti plevelům, který se v tomto roce rozšířil na celé ploše hřiště. Vybavení: hliníkové branky, sítě, kužely... Budova: zde neuvádíme částku, protože nedokážeme v piném rozsahu posoudit, kolik budeme investovat v r. 2015 do této budovy. Je zde samozřejmé nějaká pomyslná suma na minimální údržbu jako jsou revize, opravy, výměny, úklidové pomůcky, zabezpečení, atd., ale s přibývajicím časem je tato budova čim dál více v nevyhovujichn stavu a musí se stále nacházet vetší finanční částka na její údržbu. Jen pro informaci v letošním roce jsme investovali do této budovy částku 28.375,-Kč, kde značná část byla investice do nevyhovující elektroinstalace pří pořádání venkovních akcí (dětský den, závody ve střelbě z polní kuše, atd.). Pro představu v dalším nadcházejícím roce 2015 musíme opravit, přebrousit, natřít a vyřešit zatékáni do přístavku budovu hostů zatékání a oprava oplechováni zadní části budovy, včetně vybudování nového komínu a opravu stávajícího. Toto zatékáni přes střechu se netýká jen kabin hostů, ale v podstatě na celé budově se nachází nová místa, kde zatéká nebo voda vzlíná z porušené izolace. Nevyhovující jsou i samotné záchody, dřevěná nedovírajíci okna, rozpadající se unibuňka, nevyhovující vstupní dveře a to nejdůležitější, že celá budova se nedá v zimě temperovat (jsou zde dresy, bundy, sportovní oblečeni, vybavení šaten) a tim dochází k tvočeni plísní a pronnzání. Výkonný výbor TJ si je piné vědom okolo vivežného problému a budoucího dopadu chátrajlel budovy, proto jsme se rozhodli najít finanční podporu a nechat zpracovat kompletní projekt na opravu a přístavbu budovy TJ. V současné době hledáme jak finanční pomoc tak firmu nebo osob, která nám tento projekt zpracuje. Toto je samozřejmě jeno mála kroku k tomu zrealizovat celé dílo, protože největší finanční částka bude oprava a přístavba budovy TJ, která se bude určité pohybovat v desetitisících ne-li statisickh. Cely výkonný výbor TJ děkuje zastupitelstvu a starostovi obce městské části Opava - Suché Lazce za finanční podporu v následujícím roce 2015.

Příloha č. 3 : Žádost o dotaci – MS Hošťata.
Žádost o finanční dotaci na rok 2015, Suché Lazce 2.12.2014. Myslivecké sdružení Hošťata se na Vás, jako Zastupitele Městské časti Opava-Suché Lazce, obrací se žádosti o finanční příspěvek na rok 2015, který bude použit pro výstavbu nových mysliveckých zařízeni v honitbě Hošťata. Finanční příspěvek bude využit pro zakoupeni desek, lepenky, ocelových trubek, barev a dalšiho materiélu nezbytného pro výrobu nových mysliveckých zařízeni či opravu zařízeni stávajících. Náklady na výrobu nového krmného zařízeni pro spárkatou zvéř činí cca 7.000,-Kč, výstavba kazatelny(posedu) cca 20.000,-Kč. Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o schválení dotace ve výši 25.000,-Kč. Děkujeme za kladné vyřízeni žádosti. S pozdravem "Myslivosti zdar" za Myslivecké sdruženi Hošťata IC 47810545 předseda sdruženi Véntus Josef U Kašny 3, 747 95 Opava-Suché Lazce.

Příloha č. 4 : Žádost o dotaci – JSDH Suché Lazce.
Návrh rozpočtu zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Suché Lazce na rok 2015
Výdaje: 1.Běžná údržba a opravy techniky: Zásahové vozidlo (TP), motorěva střikačka, plovousí a kalové čerpadlo 20.000,-Kč; Revize elektrocentrály, kalověho čerpadla a přetlakových ventilů 6.000,-Kč; Pohonné hmoty (Aviě stroje) 15.000,-Kč; Nové pneumatiky na Avii - celoroční (staré sjeté, neprojdou STK) 24.000,-Kč; 2.Doplnění výstroje a výzbroje: Dopinění stejnokrojů a ochranné obuvi 2.000,-Kč; Kabát zásahový Patriot plus tok s nápisem HASIČI (nynější jsou staré skoro 20 let, pro zásah liž nevyhovujich 14 x 7526,-Kč/ks) 105.364,-Kč; Teleskopický žebřík 3,8 m (žádný nemáme, tento je pro nás schválený, vejde se do Avie) 3.850,-Kč; 3.0dbome školena vzdělávání: Odborně školení řidičů, strojníků, velitelů 10.000,-Kč; Doplnění řidičů 2x řidičsky průkaz sk. C (návrh: D. Vavrečka, J. Sedlášek) (nevyhovující počet zásahuschopných řidičů) 27.000,-Kč; Notebook pro kancelář a výcvik jednotky 8.000,-Kč; Provoz zásahové jednotky pro rok 2015 celkem: 221.214,-Kč;
Příjmy: Příspévek od obce na práci zásahové jednotky 221.214,-Kč; Bilance: Činnost zásahové jednotky hradí obec v plném rozsahu.
V Suchých Lazcich 2.12.2014, velitel JSDH Suché Lazcě Jaromír Sedláček.

Příloha č. 5 : Žádost o dotaci – Klub důchodců.
Žádost o finanční dotaci na rok 2015, pro Klub důchodců v Suchých Lažcich. Vážený pane starosto. Výbor klubu důchodců v Suchých Lazolch na svém jednání dne 10.11.2014, rozhodl se požádat Vás a Vašim prostřednictvím zastupitelstvo obce o finanční dotaci, tak jako tomu bylo jit v minulých letech, která by byla nápomocná kvalitní obsahové činnosti klubu v roce 2015. Vzhledem k nárustu cen služeb oproti minulosti, které jsme zvykli využivat v naši činnosti, dospall jsme v našem požadavku na Vás se vší skromnosti k sumě 24.000,-Kč, jejímž čerpáním bychom chtěli, tak jako v minulých létech, zabezpečit pro naše členy: a) kytičky a grafické gratulace (blahopřání) u životních výročí členů klubu b) autobusový zájezd, navštěvu kultumích programů (divadlo, koncert, přednáška) c) pohoštění u příležitosti předvánočního setkání členů klubu. Předpokládané výdaje z pobblované dotace: a) dary (kyličky, tištěné gratulace) 3.000,-Kč b) služby (úhrada dopravy zájezdu, divadla a koncertu) 17.000,-Kč c) občerstvení (předvánoční pohoštění) 4.000,-Kč. Za spolupráci a vstřIcnost s jakou k našemu požadavku přistoupíte, Vám pane starosto i zastupitelstva obce předem děkujeme. V Suchých Lazcích, dne 10. 11.2014. Illiková Ludmila předsedkyně KD.

Příloha č. 6 : Žádost o dotaci – SDH Suché Lazce.
Návrh finančniho rozpočtu Sboru dobrovolných hasičů Suché Lazce na rok 2015
Výdaje: 1. Akce pořádané pro děti během roku. Páleni čarodějnic a smažení vajec (jaro) 3.000,-Kč; Hasičský tábor (léto) 20.000,-Kč; Soutěže mladých hasičů (jaro + podzim, startovné + občerstvení) 10.000,-Kč; Doprava na soutěže (autobus TQM - děti je hodně, Avie není způsobila pro převážení dětí) 35.000,-Kč; Mikulášská nadílka (zima - balíčky, teplý nápoj, opékání špekáčků) 3.000,-Kč. 2. Zajištění kvalitniho a bezpečného prostředí a podmínek pro činnost s dětmi. Výstroj a výzbroj soutěžních družstev 10.000,-Kč; Školení vedoucích mládeže a strojníků 10.000,-Kč; Tréninková dráha na hřišti (teréní úpravy, osiva, zakoupení skladového domku pro úschovu překážek) 50.000,-Kč; Kondiční víkendový zájezd na hory vedoucích a členů výboru SDH 8.000,-Kč. Celkové výdaje 149.000,-Kč. Příjmy: Členské příspěvky cca 130 členů 12.350,-Kč; Ples 10.000,-Kč; Sběr železného šrotu 6.000,-Kč; Příspěvek od obce na práci s mládeží celkem 120.650,-Kč. Celkové přijmy 149.000,-Kč. Bilance: 0,-Kč; V roce 2015 počítáme s vyrovnaným rozpočtem. V Suchých Lazcích 2.12.2014 starosta SDH Suché Lazce Pavel Žůrek.

Příloha č. 7 : Žádost o dotaci – Střelecký klub polní kuše Opava – Suché Lazce.
Střelecký klub polní kuše Opava-Suché Lezce, Střední 128/12, 747 95. IČ: 27028216, Bankovní spojení: 2371829001/5500
Žádost o finanční príspěvek. Vážený pane starost, žádáme o finanční příspěvek na rok 2015 ve výši 51.900,-Kč. Použití finančního příspěvku je rozepsáno v přIloze. Děkujeme za kladné vyřízení žádosti a srdečně Vás zdravíme. Oldřich Kubesa předseda klubu. V Suchých Lazcích dne I. prosince 2014.
Rozpis použíti finančního příspěvku na rok 2015: 1) Hobra na terčovnice 7.000,-Kč; 2) Stojany na terčovnice 1.600,-Kč; 3) Terče 5.000,-Kč; 4) Pořádání venkovnlho závodu 2x (České ligy a Českého poháru) ceny, rozhodčí 10.000,-Kč; 5) Pořádání halového závodu (čerpání listopad, prosinec 2015) ceny, rozhodčí, pronájem haly 8.000,-Kč; 6) Společné náklady bodu 4, 5 (ostatní náklady - propozice, bodovačky,...) 300,-Kč; 7) Účast na závodech (startovné, cestovné, ubytování) Český pohár a Česká liga, MČR 2x, Světový pohár 15.000,-Kč; 8) Šípy 5.000,-Kč; Celkem 51.900,-Kč.


Program 4. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce konaného dne 3.2.2015 v 18:15 hod.
1/4 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
2/4 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
3/4 Kontrola plnění usnesení ze dne 13.1.2015.
4/4 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 13.1.2015 – 3.2.2015.
5/4 Autobusové zastávky na ulici Přerovecká - Přerovec.
6/4 Statut Statutárního města Opavy.
7/4 Žádost o zapůjčení obecního hřiště – Střelecký klub polní kuše Opava.
8/4 Oprava elektroinstalace – Moštárna.
9/4 Veřejně prospěšné práce v MČ Suché Lazce.
10/4 Interpelace.
11/4 Závěr.
Přítomní dle prezenční listiny: 10.

1/4 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil program zasedání. Taktéž konstatoval, že na dnešním zasedání není přítomen p. Pavel Nelešovský, který je řádně omluven, a že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zastupitelé souhlasí: 10.

2/4 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
Zápisem byla pověřená Lucie Židková, DiS. Ověřovateli byli zvolení p. Bc. Jiří Lerche a p. PhDr Richard Dener.

3/4 Kontrola plnění usnesení ze dne 13. 01. 2015.
Starosta informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 13. 01. 2015. Usnesení je průběžně plněno. Zastupitelé berou na vědomí.

4/4 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 13.1.2015 – 3.2.2015.
Starosta veřejně poděkoval p. Václavu Skuplíkovi, za zřízení bezdrátového internetového připojení (Wi-Fi) v prostorách kulturního zařízení. P. Václav Skuplík toto bezdrátové připojení zřídil pro obec zcela zdarma, věnoval ho MČ Suché Lazce darem. Dále starosta poděkoval p. Danielu Stiborovi, který zajistil kontakt na firmu Severochema a p. Bajera, který poskytl chemii na odstranění grafitů na kostelní zídce. P. Bajer starostovi navrhl, abych MČ Suché Lazce byla referenčním místem okresu Opava, a v rámci čehož budou všechny budovy ve správě městské části Suché Lazce ošetřeny speciálním přípravkem, který umožňuje snadné odstranění grafitů ze zdí a jiných materiálů. V případě, že autobusové zastávky budou opět poškozeny grafity, budou tyto kresby odstraněny omytím vodou, díky speciálnímu přípravku. Celá záležitost je v jednání. Starosta informoval zastupitele o zastaralém a nevyhovujícím stavu obecní zeleně, na základě této skutečnosti jednal s p. Pruskem, který vytváří tyto projekty na obnovu zeleně. Pro MČ Suché Lazce p. Prusek vytváří 3 varianty na revitalizaci zeleně. V případě kladného přijetí jedné z variant zastupitelstvem MČ, bude započata revitalizace zeleně v obci. Starosta informoval zastupitele o Setkání starostů městských částí, které proběhne 19.02.2015 v našem Kulturním zařízení, v 18 hod. Na programu jednání bude především financování MČ a získání finančních prostředků na investice v MČ. Starosta informoval zastupitele o probíhajících rozdílových inventurách, v rámci kterých by rád poděkoval p. Pavlu Nelešovskému, p. Davidu Závěšickému a p. Danielovi Stiborovi, kteří vyřazují nefunkční a zastaralý majetek MČ Suché Lazce (staré nefunkční počítače, tiskárny, atd.). Starosta informoval, že tento nefunkční majetek měl být již dávno vylikvidován z majetku MČ, bohužel se tak nestalo. Dále starosta jednal s p. ing. arch. Mlýnkem, který bude spolupracovat na návrhu nové podoby školního hřiště. Starosta obeznámil zastupitele s krádeží dopravního zrcadla u obchodu, bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele. Vzniklá škoda činí 12.000,-Kč. Proto starosta jednal s Technickými službami, které dopravní zrcadlo opět nainstalují a starosta následně požádá o převod zrcadla do správy majetku města, tak, aby zrcadlo bylo v majetku města a nespadalo do správy MČ. Starosta informoval zastupitele o povinné rekonstrukci sochy před obecním úřadem, tato oprava musí být dokončena do konce roku 2016, dle nařízení Magistrátu města Opavy. Magistrát města Opavy tuto rekonstrukci cenově odhaduje na částku cca 11.000,-Kč. Na této opravě by se MČ Suché Lazce mohlo spolupodílet částkou 5.000,-Kč.Starosta obeznámil zastupitele, že proběhne oficiální setkání s předsedy a výbory jednotlivých složek MČ Suché Lazce, na které bychom měli dojít ke společnému konsensu co se týká financování složek pro následující léta a možnosti pomoci a spolupráce složek s Obecním úřadem MČ Suché Lazce. Starosta také poděkoval pořadatelům plesů, za kulturní dění v naší obci. Jmenovitě p. Tomáši Balovi (Bál u Baly) a TJ Suché Lazce (Discoples). Starosta informoval zastupitele o přípravách 1. ročníku zabíjačkových hodů, které proběhnou v kulturním zařízení MČ Suché Lazce. Starosta obeznámil zastupitele s přípravami Posvícení, v rámci kterých již vyjednává kulturní program. Starosta informoval zastupitele, že pro tento rok se změní podoba programu. Starosta obeznámil zastupitele s dopisem od Lesů ČR, v němž žádají o vyjádření k vyčištění vodní nádrže Přerovec. Starosta se k tomuto dopisu vyjádřil kladně a za MČ Suché Lazce s čištěním vodní nádrže souhlasí. Starosta také informoval, že bude po Lesech ČR v rámci tohoto vyčištění i urgovat zpevnění břehů toků k Sedlince. Starosta obeznámil zastupitele s cenou dopravní šipky, která měla být umístěna směrem od Komárova do Suchých Lazců. Z důvodů vysoké ceny (30.000,-Kč), nebude toto dopravní značení na křižovatce umístěno. Starosta informoval zastupitele o hlídce Městské policie, která bude vždy při průjezdu vesnicí kontrolovat Obecní hřiště a také areál na Strážnici. Pro obecní hřiště bude vytvořen provozní řád, který bude upravovat možnosti využívání prostorů obecního hřiště. Starosta informoval zastupitele o jednání se starostkou Dolního Vadičova (SVK). V budoucnu by mohlo vzniknout partnerství s touto obcí. Zastupitele berou na vědomí.

5/4 Autobusové zastávky na ulici Přerovecká - Přerovec.
Starosta informoval zastupitele o stavu autobusových zastávek. Výstavbu těchto zastávek zajišťovala firma Dzida a firma Karola. Subdodavatelem byla firma pana Kostřiby. Se všemi třemi stranami bylo domluveno, že se podepíší nové dokumenty potvrzující záruku na tyto zastávky i po nových úpravách, které proběhly po převzetí zastávek MČ Suché Lazce v září roku 2014. Kolaudaci těch autobusových zastávek má na starosti p. Raszková (Magistrát města Opavy), kolaudační kontrola bude probíhat, ve chvíli kdy p. Ing. Novák zakreslí znova projekt těchto zastávek (skutečný stav). Po kolaudaci bude starosta jednat s ředitelem MDPO, p. Filipczykem, tak aby autobusové zastávky byly v provozu nejpozději do konce března. Zastupitelé berou na vědomí.

6/4 Statut Statutárního města Opavy.
Starosta informoval zastupitele, že MČ Suché Lazce má možnost navrhnou do nového znění Statutu města Opavy (přílohy č. 2. – majetek města) majetek města, který by MČ Suché Lazce chtěla do své správy. Z diskuze nakonec vyplynula tato podoba majetku, který by MČ ráda do své správy: budova č.p. 9 na pozemku parc. č. 1 v k.ú.Suché Lazce (úřad městské části); budova č.p. 129 na pozemku parc .č. 333 v k.ú.Suché Lazce (kulturní dům); budova bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 20 v k.ú.Suché Lazce (moštárna); pozemek parc. č. 633/1 v k.ú.Suché Lazce (ostatní plocha); pozemek – parc. č. 678/1 v k.ú. Suché Lazce (obecní hřiště); pozemek – parc. č. 678/2 v k.ú. Suché Lazce (obecní hřiště); pozemek – parc. č. 677/5 v k.ú. Suché Lazce (obecní hřiště); pozemek – parc. č. 461/1 v k.ú. Suché Lazce; pozemek – parc. č. 838/1 v k.ú. Suché Lazce; pozemek – parc. č. 842/4 v k.ú. Suché Lazce; pozemek – parc. č. 841/8 v k.ú. Suché Lazce; pozemek – parc. č. 717/1 v k.ú. Suché Lazce. Zastupitelé souhlasí: 10.

7/4 Žádost o zapůjčení obecního hřiště – Střelecký klub polní kuše Opava.
Starosta seznámil zastupitele s žádostí od Střeleckého klubu polní kuše Opava, o zapůjčení obecního hřiště, v rámci soutěží polní kuše. A to v těchto termínech: od 5.6.2015 do 6.6.2015 a od 2.10.2015 do 3.10.2015. Zastupitelé souhlasí: 9. Zdržel se: 1.

8/4 Oprava elektroinstalace – Moštárna.
Starosta informoval zastupitele s opravou elektroinstalace v Moštárně, nynější stav elektroinstalace je nevyhovující a je ve velmi špatném stavu. Tato oprava je v rámci bezpečnosti nutná, cena této opravy je 16.500,-Kč. P. Tomáš Bala navrhl odstranění dělící stěny v Moštárně, která rozděluje dílnu obecních pracovníků a garáž, v níž je umístěn obecní traktor. A aby v Moštárně vznikl prostor pro jednu velkou dílnu, v níž bude umístěn i obecní traktor. Starosta tento návrh zamítnul, z důvodu bezpečnosti obecních pracovníků. Kdyby vznikl jeden otevřený prostor sloužící jako dílna, byli by naši pracovníci v přímém kontaktu s PHM a dalšími látkami. Zastupitelé souhlasí: 10.

9/4 Veřejně prospěšné práce v MČ Suché Lazce.
Starosta informoval zastupitele o uchazečích, o veřejně prospěšné práce v MČ Suché Lazce. O tyto pracovní místa se zajímalo celkem 6 uchazečů, všichni jsou obyvateli Suchých Lazců. Starosta navrhne 3 jména. Konečné slovo má rada města Opavy. Tito zaměstnanci nastoupí do pracovního poměru v období od 1.3.2015 do 31.10.2015. Pokud se tito pracovníci osvědčí, bude jim pracovní smlouva prodloužena. Finanční odměna pro tyto pracovníky činí 9.330,-Kč hrubého. Zastupitele souhlasí: 10.

10/4 Interpelace.
P. Vladimíra Lencová požádala o proplacení nájmu sálu v Hostinci u Baly, v rámci dětského maškarního plesu. Zastupitelstvo souhlasí 10. P. Bala informoval zastupitelstvo, že finance určené k zaplacení pronájmu sálu v Hostinci u Baly, vloží zpět do fondu starosty, kromě nákladů na energie. Starosta informoval zastupitele o skácení stromu na školním hřišti, který bude skácen Hasičským záchranným sborem Opava zdarma. P. Ing. Petr Žůrek požádal zastupitelstvo o schválení a prodloužení produkce do 03:00, dne 25.02.2015, kdy probíhá v Hostinci u Baly Hasičský ples. Zastupitele souhlasí: 10. P. Bc. Jiří Lerche upozornil na zvýšenou hlučnost během Disco plesu, kterou způsobila otevřená okna v sále, směrem na ul. Přerovecká. V budoucnu, v případě, že dojde ke zvýšené hlučnosti, je nutné upozornit provozovatele a sjednat nápravu. V této věci starosta uvedl, že je nutné respektovat obě strany i obyvatele a jejich nárok na noční klid a i stranu pořadatelů zábavných a společenských akcí. P. Bala vysvětlil, že sál byl během plesu větrán a pro příště se bude větrat v době, kdy hudba nehraje. Dále se řešily komunikační kanály, které budou zastupitelé využívat pro svoji diskuzi a především pro poskytování informací ze strany starosty MČ směrem k zastupitelům všech politických stran a uskupení zastoupených v zastupitelstvu MČ Suché Lazce. E-mailová korespondence přináší mnohé varianty pochopení psaných slov, a proto se e-mailová komunikace bude využívat pouze v nejnutnějších případech a budou se hledat jiné varianty přenášení informací zastupitelům. Starosta informoval zastupitele s žádostí p. Tomáše Balhara, o připojení na stávající dešťovou kanalizaci, na stavební parcele č. 820. Zastupitele souhlasí: 10.

11/4 Závěr.
Bc. Jiří Lerche, PhDr. Richard Dener

Usnesení z 3. Zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce dne 3.2.2015

1/4 ZMČ 15 Volba ověřovatelů a zapisovatelky Zastupitelstvo MČ volí ověřovateli zápisu p. Bc. Jiřího Lercheho, p. PhDr. Richarda Denera, a zapisovatelkou zápisu sl. Lucii Židkovou, DiS.
2/4 ZMČ 15 Schválení programu 4. Zasedání ZMČ Zastupitelstvo schvaluje program 4. Zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce.
3/4 ZMČ 15 Kontrola plnění usnesení ze dne 13.1.2015. Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze dne 13.1.2015.
4/4 ZMČ 15 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 13.1.2015 – 3.2.2015 Zastupitelstvo bere na vědomí: Poděkování p. Václavu Skuplíkovi, za zřízení bezdrátového internetového připojení (wi-fi) v prostorách kulturního zařízení. Poděkování p. Danielu Stiborovi, který zajistil prostřednictvím firmy p. Bajera odstranění grafitů na kostelní zídce. Informace o zastaralém a nevyhovujícím stavu obecní zeleně. Informace o setkání starostů městských částí, které proběhne 17.2.2015 v našem Kulturním zařízení, v 18 hod. Informace o probíhajících rozdílových inventurách, poděkování p. Pavlu Nelešovskému, p. Davidu Závěšickému a p. Danielovi Stiborovi za vyřazení nefunkčního a zastaralého majetku obce. Informace ohledně jednání s p. Ing. arch. Mlýnkem, který navrhne novou podobu školního hřiště. Informace ohledně krádeže dopravního zrcadla u obchodu. Rekonstrukce sochy před Obecním úřadem. Setkání starosty s předsedy obecních spolků. Poděkování pořadatelům plesů. 1. ročník zabíjačkových hodů. Přípravy na Posvícení. Žádost o vyjádření k vyčištění vodní nádrže Přerovec. Informace o terénních úpravách v obci. Cenu dopravního značení (šipky). Družba s obcí Dolní Vadičov.
5/4 ZMČ 15 Autobusové zastávky na ulici Přerovecká - Přerovec. Zastupitelstvo bere na vědomí informace ohledně stavu autobusových zastávek na ulici Přerovecká – Přerovec.
6/4 ZMČ 15 Statut Statutárního města Opava. Zastupitelstvo souhlasí s návrhem pozemků a budov do přílohy č. 2. Statutu města Opavy v následném znění: budova č.p. 9 na pozemku parc. č. 1 v k.ú.Suché Lazce (úřad městské části); budova č.p. 129 na pozemku parc. č. 333 v k.ú.Suché Lazce (kulturní dům); budova bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 20 v k.ú.Suché Lazce (moštárna); pozemek parc. č. 633/1 v k.ú.Suché Lazce (ostatní plocha); pozemek – parc. č. 678/1 v k.ú. Suché Lazce (obecní hřiště); pozemek – parc. č. 678/2 v k.ú. Suché Lazce (obecní hřiště); pozemek – parc. č. 677/5 v k.ú. Suché Lazce (obecní hřiště); pozemek – parc. č. 461/1 v k.ú. Suché Lazce; pozemek – parc. č. 838/1 v k.ú. Suché Lazce; pozemek – parc. č. 842/4 v k.ú. Suché Lazce; pozemek – parc. č. 841/8 v k.ú. Suché Lazce; pozemek – parc. č. 717/1 v k.ú. Suché Lazce.
7/4 ZMČ 15 Žádost o zapůjčení obecního hřiště – Střelecký klub polní kuše Opava. Zastupitelstvo souhlasí se zapůjčením obecního hřiště v termínech: od 5.6.2015 do 6.6.2015 a od 2.10.2015 do 3.10.2015.
8/4 ZMČ 15 Oprava elektroinstalace – Moštárna. Zastupitelstvo souhlasí s opravou zastaralé elektroinstalace v prostorách Moštárny. Cena opravy 16.500,-Kč.
9/4 ZMČ 15 Veřejně prospěšné práce v MČ Suché Lazce. Zastupitelstvo souhlasí s informacemi ohledně veřejně prospěšných prací.
10/4 ZMČ 15 Interpelace. Zastupitelstvo souhlasí: S žádostí p. Vladimíry Lencové o proplacení nájmu sálu v Hostinci u Baly, v rámci Maškarního plesu. S žádostí p. Ing. Petra Žůrka o schválení a prodloužení produkce do 3:00, dne 25.2.2015, kdy probíhá v Hostinci u Baly Hasičský ples. S žádostí p. Tomáše Balhara, o připojení na stávající dešťovou kanalizaci, na stavební parcele č. 820.
11/4 ZMČ 15 Závěr.

Místostarosta Pavel Nelešovský, starosta Mgr. Petr Orieščík.


Program 5. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce, konaného dne 3.3.2015 v 18:15 hod.
1/5 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
2/5 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
3/5 Kontrola plnění usnesení ze dne 3.2.2015.
4/5 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 3.2.2015 – 2.3.2015.
5/5 Hlavní investice na volební období 2014–2018.
6/5 Antigraffiti v Suchých Lazcích.
7/5 Fond starosty.
8/5 Transparentní Suché Lazce.
9/5 Dopravní zrcadlo na ulici Přerovecká.
10/5 Souhlas s odkupem pozemku par. č. 899/15.
11/5 Zakoupení peřinek pro ZŠ a MŠ Suché Lazce.
12/5 Schválení smlouvy pro praktického lékaře MUDr. Šárku Běrskou.
13/5 Pronájem pozemku par. č. 678/1.
14/5 Interpelace.
15/5 Závěr.
Přítomní dle prezenční listiny: 11.

1/5 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil program zasedání. Taktéž konstatoval, že je přítomen plný počet zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Program bude rozšířen o tyto body: 10/5 Souhlas s odkupem pozemku par. č. 899/15, 11/5 Zakoupení peřinek pro ZŠ a MŠ Suché Lazce, 12/5 Schválení smlouvy pro praktického lékaře MUDr. Šárku Běrskou, 13/5 Pronájem pozemku par. č. 678/1. Zastupitelé souhlasí: 11.

2/5 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
Zápisem byla pověřená Lucie Židková, DiS. Ověřovateli byli zvolení p. David Závěšický a p. Pavel Nelešovský.

3/5 Kontrola plnění usnesení ze dne 3.2.2015.
Starosta informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 3.2.2015. Usnesení je průběžně plněno. Zastupitelé berou na vědomí.

4/5 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 3.2.2015 – 3.3.2015.
Starosta veřejně poděkoval JSDH za pořádání Hasičského plesu, dále pak SRPŠ za pořádání Maškarního karnevalu pro děti a mládeži Suchých Lazců za pořádání Pochování basy. Starosta informoval zastupitele o setkání starostů, které proběhlo dne 17.2.2015, v kulturním zařízení v Suchých Lazcích. Hlavní bodem tohoto setkání byly investice do městských částí a spolupráce s Technickými Službami Opava, s. r. o. Výsledkem debaty bylo, že starostové MČ předloží návrh investic na jednání s vedením Statutárního města Opavy. Návrh obsahuje žádost o tyto výše finančních prostředků na investice na každý rok k rozpočtu městské části:
A) městské části do 500 obyvatel – 1.000.000,-Kč. B) městské části do 1.000 obyvatel – 1.500.000,-Kč. C) městské části do 1.500 obyvatel – 3.000.000,-Kč. D) městské části nad 1500 obyvatel – 4.000.000,-Kč.
Naše obec spadá do kategorie "C", nýbrž výše požadovaných finančních prostředků činí 3.000.000,-Kč. Starostové se také shodli, že v problematice Technických služeb Opava, s. r. o., je zapotřebí jednat, komunikovat a apelovat na údržbu a chodníků v městských částech. Nyní Technické služby, s. r. o. dodávají pouze posypový materiál, veškerou údržbu jinak obstarávají obecní zaměstnanci i přesto, že TSO, s.r.o. má čištění komunikací ve svém pasportu údržby. Starosta informoval zastupitele o stavu autobusových zastávek na Přerovci. Autobusové zastávky budou v provozu od 1.4.2015. Starosta obeznámil zastupitele s informacemi ohledně nových zaměstnanců obce. Novými zaměstnanci obce jsou: p. David Martínek, p. Hynek Bena a p. Libor Straka. Tito zaměstnanci nastoupili do pracovního poměru dne 2.3.2015 a jsou Obecním úřadem městské části Suché Lazce zaměstnáni prostřednictvím Úřadu práce na tzv. veřejně prospěšné práce a jejich mzda je plně hrazena z externích zdrojů a to z 85% Evropskou unií a z 15% ze státního rozpočtu. Z rozpočtu městské části nejsou na platy zaměstnanců vynakládány žádné další finanční prostředky. Celková výše dotace je 311 000,-Kč Pracovní smlouvy byly podepsána na 6 měsíců s možností prodloužení o dalších maximálně 6 měsíců. Starosta informoval zastupitele o jednání s p. Otipkou z Magistrátu města Opavy prostřednictvím kterého zjistil, že min. počet členů zásahové jednotky je 9, z toho 4 členové musím mít speciální ochranný kabát a další ochranné pomůcky, dle zákona. V naší obci má zásahová jednotka 14 členů. Starosta konstatoval, že bude také ještě jednat s p. Jaromírem Sedláčkem, a přislíbil, že JSDH plně vybaví touto výstrojí v horizontu 4 let. Starosta obeznámil zastupitele s průběhem vepřových hodů v naší obci, pod vedením řeznického mistra p. Lukáše Gebauera. Tato akce proběhla v sobotu 7.2.2015, v kulturním zařízení. Celkové náklady obce na pořádání vepřových hodů činily 2.000,-Kč. Jelikož se jednalo o první ročník této společenské akce, bylo kulturní zařízení p. Gebauerovi k dispozici zdarma. V rámci dalšího ročníku bude p. Gebauerovi kulturní zařízení řádně pronajmuto. V jednání je, jestli tyto vepřové hody budou pořádány 2 krát ročně, na jaře a na podzim. V jednání je také pravidelné dojíždění provizorní prodejny p. Gebauera. Starosta informoval zastupitele o skácení stromu na školním hřišti, dřevo je již uklizeno a bude použito na topení v dílně pro obecní zaměstnance. Zastupitelé berou na vědomí.

5/5 Hlavní investice na volební období 2014–2018.
Starosta vyzval zastupitele, aby se vyjádřili k hlavní investici na volební období 2014 -2018, a otevřel debatu. P. David Závěšický navrhl, aby hlavní investicí bylo vybudování chodníku na Přerovci, z důvodu bezpečnosti občanů. P. Ing. Václav Skuplík podpořil a doplnil návrh p. Závěšického, aby hlavní investici bylo vybudování chodníků na Přerovci, byla zahrnuta komplexní příprava kanalizace na Přerovci. P. Bc. Jiří Lerche navrhl, aby hlavní investicí byla kořenová čistička a kanalizace v naší obci. Starosta konstatoval, že jako hlavní investici pro volební období 2014–2018, nelze považovat vybudování kořenové čističky a kanalizace, z důvodů velmi vysokých nákladů na uskutečnění tohoto projektu. P. Bc. Jiří Lerche tedy navrhl, aby v rámci této hlavní investice byla vystavěna komplexní budova, která by sloužila JSDH, zaměstnancům a dalším složkám. Další návrh p. Bc. Jiřího Lercheho byl vybudování nového kulturního domu, nebo víceúčelového zastřešeného sportoviště, které by sloužilo složkám, ZŠ a MŠ Suché Lazce, ale také pro pořádání společenských akcí. Starosta navrhl jako hlavní investici celkovou rekonstrukci ul. Na Pískovně a ul. Ve Dvoře. Zastupitelé se shodli, že o této investici by neměli rozhodovat sami a měli by dát prostor projevit se také občanům, aby měli možnost se vyjádřit k této investici, popřípadě předložit své návrhy na tuto hlavní investici. Zastupitelé se také shodli, že občané mohou své návrhy odevzdat v úředních hodinách na Obecním úřadě do 10. 04. 2015. A dne 14. 04. 2015 proběhne v sále Hostince u Baly Zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce, spojeno s veřejnou schůzí, na které se budou moci občané k této problematice hlavní investice vyjádřit, případně prezentovat své návrhy. Informace budou zveřejněny i ve zpravodaji. Odročeno na příští zasedání zastupitelstva.

6/5 Antigraffiti v Suchých Lazcích.
Starosta informoval zastupitele o spolupráci s p. Bajerem, při odstranění graffitů na kostelní zdi, v rámci které zaslal starostovi předběžnou kalkulaci instalace antigraffitů. Starosta vysvětlil zastupitelům, že tato instalace antigraffitů má životnost 8 let a 25 krát lze poškozené místo "omýt". Dále také konstatoval, že tyto ceny jsou referenční.Zastupitelé se shodli, že další informace a všechny místa kde proběhne instalace antigrafittů, nebudou zveřejněny, z důvodů ochrany majetku obce. Zastupitelé souhlasí: 10. Proti: 1.

7/5 Fond starosty.
Starosta informoval zastupitele, že v rámci fondu starosty byl zřízen bankovní účet, na který může přispět kdokoliv a jakoukoliv částkou. Pokud dotyčný bude chtít přispět na konkrétní věc, musí napsat, na jaký účel mají být tyto finanční prostředky využity (např. příspěvek pro ZŠ a MŠ). Starosta bude do tohoto fondu odvádět cca 22.000,-Kč ročně a místostarosta cca 6.000,-Kč. Z toho bankovního účtu bude moci vybírat finanční prostředky pouze starosta, místostarosta a p. Ing. Petr Žůrek jako předseda finančního výboru. Starosta zdůraznil, že bude vždy zveřejněno, k jakému účelu se vybrané peněžní prostředky použily. Zastupitelstvo bere na vědomí.

8/5 Transparentní Suché Lazce.
Starosta obeznámil zastupitele se stavem čerpání rozpočtu pro rok 2015, tento stav hospodaření bude zveřejňován vždy k určitému datu na webové stránce obce a na úřední desce. Starosta by rád také zveřejňoval faktury na webových stránkách. V této věci ovšem musí být ještě jednání, jestli je to fakticky možné.

9/5 Dopravní zrcadlo na ulici Přerovecká.
Starosta informoval zastupitele o tom, že bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele. Škoda byla vyčíslena na cca 15.000,-Kč. Starosta proto navrhl pořízení nového dvojitého dopravního zrcadlo, které v případě koupě bude ihned převedeno do majetku Statutárního města Opavy, což znamená, že v případě vzniku škody, bude tento problém řešen Technickými službami Opava s.r.o. Starosta na základě žádostí občanů navrhuje zakoupení dvojitého dopravního zrcadla, pořizovací cena je 15.000,-Kč. Zastupitelé souhlasí: 11.

10/5 Souhlas s odkupem pozemku par. č. 899/15.
Starosta informoval zastupitele ohledně odkupu pozemku par. č. 899/15, vlastníkem tohoto pozemku je p. František Věntus, z Pusté Polomi. Jedná se o velikost pozemku o 7 m2. Tento odkup pozemku je financován z rozpočtu Statutárního města Opavy. Cena výkupu je 400,-Kč/m2. Zastupitelé souhlasí: 11.

11/5 Zakoupení peřinek pro ZŠ a MŠ Suché Lazce.
Starosta obeznámil zastupitele s žádostí ředitelky školy, p. Mgr. et Mgr. Martiny Škrobánkové, o nákup 25 ks dětských peřinek a 5 ks polštářů pro MŠ Suché Lazce. P. ředitelka vysvětlila, že nynější peřinky jsou velmi zastaralé (asi 30 let) a potřebují nutně vyměnit za nové. Zastupitelé souhlasí: 10. Zdržel se: 1.

12/5 Schválení smlouvy pro praktického lékaře MUDr. Šárku Běrskou.
Starosta informoval zastupitele, že v rámci změny právní formy p. MUDr. Šárky Běrské, musela být sepsána nová nájemní smlouva, která byla vytvořena právním oddělením Magistrátu města Opavy. Smlouva musí být schválena znovu, protože byly udělány úpravy, které si žádají nové schválení zastupitelstvem MČ. Zastupitelé souhlasí: 11.

13/5 Pronájem pozemku par. č. 678/1.
Starosta informoval zastupitele o možnosti pronájmu pozemku č. 678/1, tj. (obecní hřiště). V případě, že bychom pronajali pozemek TJ Suché Lazce, mohlo by TJ čerpat na údržbu hřiště dotace ve výši cca 15.000,-Kč ročně, které by nemusely být čerpány z rozpočtu MČ. P. Lukáš Dener zdůraznil a připomněl, že je zapotřebí vytvořit provozní řád hřiště. Z diskuze vyplynulo, že zastupitelé nejprve chtějí vidět znění smlouvy a následně rozhodnou. Bod se odročuje na další zasedání ZMČ. Zastupitelé souhlasí: 11.

14/5 Interpelace.
P. Vladimíra Lencová veřejně poděkovala za SRPŠ, všem, kteří poskytli sponzorské dary pro Maškarní karneval pro děti, jmenovitě Hypermarketu Globus Opava, RWE Ostrava, Hostinci u Baly, starostovi Mgr. Petru Orieščíkovi, místostarostovi Pavlovi Nelešovskému, fotbalistům Suchých Lazců (Lazio) a hlavně všem rodičům, kteří přispěli věcným nebo finančním příspěvkem. P. David Závěšický připomněl blížící se oslavy Osvobození obce, krátce pohovořil o průběhu těchto oslav, v rámci kterých by v dopoledních hodinách proběhla přednáška pro děti v místní škole, v odpoledních hodinách by měla proběhnout přednáška veteránů spojená s promítáním fotek v kulturním zařízení. Celá akce by měla být dvoudenní. P. David Vavrečka doplnil, že v rámci Osvobození obce shání dobové uniformy a jedná se Slezským muzeem v Opavě, o zapůjčení drobných zbraní. P. Tomáš Bala upozornil zastupitele, že tyto dobové věci by se daly zapůjčit u p. Sukeníka, jehož otec tyto předměty sbíral. P. Vladimíra Lencová zmínila, že veškeré finanční prostředky, její osobou vložené do fondu starosty, si přeje vynaložit na potřeby MŠ a ZŠ Suché Lazce a SRPŠ.

15/5 Závěr.

David Závěšický, Pavel Nelešovský.

Usnesení z 5. Zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce dne 3.3.2015

1/5 ZMČ 15 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. Zastupitelstvo souhlasí s rozšířením programu o tyto body: 10/5 Souhlas s odkupem pozemku par. č. 899/15, 11/5 Zakoupení peřinek pro ZŠ a MŠ Suché Lazce, 12/5 Schválení smlouvy pro praktického lékaře MUDr. Šárku Běrskou, 13/5 Pronájem pozemku par. č. 678/1.
2/5 ZMČ 15 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. Zastupitelstvo volí ověřovateli zápisu p. Pavla Nelešovského a p. Davida Závěšického. Zápisem je pověřená sl. Lucie Židková, DiS.
3/5 ZMČ 15 Kontrola plnění usnesení ze dne 3.2.2015. Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze dne 3.2.2015.
4/5 ZMČ 15 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 3.2.2015 – 3.3.2015. Zastupitelstvo bere na vědomí poděkování pořadatelům plesů (JSDH, SRPŠ, Pochování basy), informace o Setkání starostů, zkolaudování autobusových zastávek na ul. Přerovecká – Přerovec, noví zaměstnanci – veřejně prospěšné práce,
vybavení členů JSDH, informace o vepřových hodech, skácení stromu na školním hřišti.
5/5 ZMČ 15 Hlavní investice na volební období 2014 - 2018. Zastupitelstvo odročuje jednání o hlavní investici na volební období 2014–2018.
6/5 ZMČ 15 Antigraffiti v Suchých Lazcích. Zastupitelstvo souhlasí s instalací antigraffitů na obecním majetku.
7/5 ZMČ 15 Fond starosty. Zastupitelstvo bere na vědomí informace ohledně založení bankovní účtu, sloužící jako fond starosty.
8/5 ZMČ 15 Transparentní Suché Lazce. Zastupitelstvo bere na vědomí informace o zveřejňování stavu rozpočtu MČ Suché Lazce a komplexního hospodaření obce.
9/5 ZMČ 15 Dopravní zrcadlo na ul. Přerovecká. Zastupitelstvo souhlasí se zakoupením dvojitého dopravního zrcadla, v hodnotě 15.000,-Kč.
10/5 ZMČ 15 Souhlas s odkupem pozemku par. č. 899/15. Zastupitelstvo souhlasí s odkupem pozemku p. Františka Věntuse, o celkové ploše 7 m2.
11/5 ZMČ 15 Zakoupení peřinek pro MŠ a ZŠ Suché Lazce. Zastupitelstvo souhlasí se zakoupením 25 ks dětských peřinek a 5 ks polštářů, pro ZŠ a MŠ Suché Lazce.
12/5 ZMČ 15 Schválení nájemní smlouvy pro praktického lékaře. Zastupitelstvo souhlasí se schválením nové nájemní smlouvy pro pí. MUDr. Šárku Běrskou.
13/5 ZMČ 15 Pronájem pozemku par. č. 678/1. Zastupitelstvo odročuje bod na příští jednání zastupitelstva.
14/5 ZMČ 15 Interpelace. Zastupitelstvo bere na vědomí: Veřejné poděkování p. Vladimíry Lencové za SRPŠ, všem, kteří poskytli sponzorské dary, nebo přispěli věcným, či finančním příspěvkem. Připomínku p. Davida Závěšického, ohledně příprav oslavy Osvobození obce. Dále také zmínku p. Davida Vavrečky o jednání se Slezským muzeem v Opavě, předmětů z války. Upozornění p. Tomáše Baly na možnost zapůjčení předmětů z války od p. Sukeníka. Komentář p. Vladimíry Lencové, která již finanční prostředky vložené od fondu starosty, chce, aby byly vynaloženy na potřeby MŠ a ZŠ Suché Lazce a SRPŠ.
15/5 ZMČ 15 Závěr.

Místostarosta Pavel Nelešovský, starosta Mgr. Petr Orieščík.


Program 6. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce konaného dne 12.5.2015 v 17:15 hod.
1/6 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
2/6 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
3/6 Kontrola plnění usnesení ze dne 3.3.2015.
4/6 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 3.3.2015 – 12.5.2015.
5/6 Hlavní investice pro MČ Suché Lazce pro období 2015 – 2018.
6/6 Schválení finančních prostředků na projektovou dokumentaci – Nové dětské hřiště ZŠ a MŠ.
7/6 Dotace pro TJ Suché Lazce – Dětský den.
8/6 Schválení finančních prostředků - Posvícení.
9/6 Nová nájemní smlouva pro knihovnu v MČ Suché Lazce.
10/6 Prodej části pozemku parc. č. 258/1.
11/6 Vyčištění kanalizačního odtoku pod ul. Na Štěpnici.
12/6 Interpelace.
13/6 Závěr.
Přítomní dle prezenční listiny: 9.

1/6 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil program zasedání. Taktéž konstatoval, že na dnešním zasedání není přítomen p. Pavel Nelešovský a p. David Závěšický, kteří jsou řádně omluveni, jelikož se účastní za MČ Suché Lazce plánu udržitelné městské mobility na Magistrátu města Opavy a že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zastupitelé souhlasí: 9.

2/6 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
Zápisem byla pověřená Lucie Židková, DiS. Ověřovateli byli zvolení pí. Vladimíra Lencová a p. Ing. Petr Žůrek.

3/6 Kontrola plnění usnesení ze dne 3.3.2015.
Starosta informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 3.3.2015. Usnesení je průběžně plněno. Zastupitelé berou na vědomí.

4/6 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 3.3.2015 – 12.5.2015.
Starosta veřejně poděkoval za pořádání kulturních akcí v obci, a to: SDH Suché Lazce za Pálení čarodějnic, které proběhlo 2.5.2015, na Strážnici. Všem, kteří se podíleli na oslavách 70. výročí osvobození Suchých Lazců. Mládeži Suchých Lazců - stavění máje. Starosta informoval zastupitele o stavu zprovoznění autobusových zastávek na Přerovci. Starosta zaslal oficiální dopis (právně ošetřený), p. Dzidovi jehož firma DIROP, autobusovou zastávku vybudovala. Dle smlouvy nyní končí lhůta, do které měl p. Dzida, všechny závady a nedodělky odstranit. Pokud však nebudou tyto nedostatky včas odstraněny, dojde k porušení smlouvy a následným sankcím. Firma DIROP, taktéž nedodala statický posudek, který by doložil jak a z jakých materiálů byla tato autobusová zastávka vystavěná a zda splňuje statické normy. Starosta obeznámil zastupitele o setkání se zástupcem Technických služeb Opava, s. r. o., se kterým řádně prošel naší obec, aby ukázal a upozornil na propadlé kanály, špatný stav některých chodníků atd. Starosta taktéž sdělil zastupitelům, že na ul. Na Pískovně, bylo před domem manželů Malohlavových instalováno pouliční světlo. Starosta podal písemný návrh o prodloužení intervalu (2s), mezi červeným a zeleným světelným značení semaforu při vjezdu do Suchých Lazců. Aby byla zajištěna větší bezpečnost. Výsledek návrhu bude následně sdělen. Starosta informoval zastupitele o budoucí výsadbě nových stromů (švestek), podél cesty vedoucí do Suchých Lazců. Starosta obeznámil zastupitele s programem kulturního léta v Suchých Lazcích, začínající kácením Máje, spojeného s Gulášfestem. Dále starosta také informoval, o brigádách v rámci renovace plotu na hřbitově. Brigáda proběhne 6.6.2015 a 13.6.2015. Kulturní léto bude ukončeno posvícením, které se bude konat od 4.9.2015 do 6.9.2015. Zastupitelé berou na vědomí.

5/6 Hlavní investice pro MČ Suché Lazce pro období 2015/2018.
Dne 15.4.2015, proběhla v sále Hostince u Baly veřejná debata o hlavních investicích v naší obci na období 2015/2018. Této debaty se zúčastnilo 43 občanů. Byly prezentovány 4 návrhy: Vybudování kořenové kanalizace. Realizace chodníků na Přerovci. Rekonstrukce ulice Na Pískovně. Výstavba víceúčelového kulturně společenského zařízení. Jedná se o investici, financovanou Magistrátem města Opavy (mimo rozpočet obce). Většina občanů se přiklonila k projektu "Realizace chodníků na Přerovci". Starosta vyzval zastupitele k hlasování o hlavní investici pro období 2015/2018 "Realizace chodníků na Přerovci". Zastupitelé souhlasí: 9.

6/6 Schválení finančních prostředků na projektovou dokumentaci – Nové dětské hřiště ZŠ a MŠ.
Starosta informoval zastupitele o spolupráci s p. ing. arch. Petrem Mlýnkem, který byl osloven, aby vytvořil návrhy variant nové podoby dětského hřiště ZŠ a MŠ. Podmínkou je, aby maximální výše ceny tvorby této projektové dokumentace byla do 50.000,-Kč. Celková realizace Nového dětského hřiště pro ZŠ a MŠ, by měla přijít max. na cca 1.000.000,-Kč. Pí. Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková, podotkla, že se na vybudování nového dětského hřiště, budou podílet částkou 100.000,-Kč (výhra ze soutěže hypermarketu Globus), která alespoň z části pokryje výdaje na nákup vybavení hřiště (prolézačka atd.). Zastupitelé souhlasí: 9.

7/6 Dotace pro TJ Suché Lazce – Dětský den.
Dne 20.6.2015, proběhne na obecním hřišti Dětský den. TJ Suché Lazce podala žádost o dotaci ve výši 21.000,-Kč, na náklady spojené s pořádáním této kulturní akce (tombola, koníčcí, balíčky pro děti, atd.). A taktéž požádala o prodloužení hudební produkce do 2:00 hod. Starosta vyzval zastupitele k hlasování o žádosti TJ Suché Lazce, tj. žádost o dotaci ve výši 21.000,-Kč a o prodloužení hudební produkce do 2:00 hod. Zastupitel Václav Skuplík ještě před hlasováním vznesl požadavek, aby fotbalisté měli na akci svůj vlastní stánek jednak z důvodu lepší a rychlejší obslužnosti lidí, kteří přijdou na dětský den a aby si také vydělali na případný projekt nových kabin, který je v současnosti v přípravné fázi. Zastupitelé souhlasí: 9.

8/6 Schválení finančních prostředků – Posvícení.
Starosta informoval zastupitele o probíhajících přípravách na Posví

Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - úterý 11.6.2024:

1) Výbor Klubu důchodců zve své členy na pravidelné setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 13.6.2024 od 16 hodin, v salonku Hostince U Baly.

Hlášení rozhlasu - čtvrtek 6.6.2024:

1) Vážení spoluobčané, 7. a 8. 6. 2024 se konají volby do Evropského parlamentu. V naší městské části Suché Lazce se volby konají v kulturním domě na ul. Přerovecké 129/68. Začátek voleb je v pátek 7.6.2024 od 14 do 22 hodin a v sobotu 8.6.2024 od 8 do 14 hodin.

2) Vážení spoluobčané každý čtvrtek od 19 - 20:15 hodin probíhá v tělocvičně ZŠ Suché Lazce kurz jógy s cvičitelkou Ivanou Jelonkovou. Cena za jednu lekci je 150,- Kč, Jógamatka a deku s sebou.

zobrazit vše

Kalendář akcí

17.6.2024 od (16:00) hodin:

Výstava fotografií Josefa Kalužíka, od pondělí 17.6.2024 do pátku 21.6.2024 denně od 16 do 19 hodin v kulturním zařízení. Pozvánka.

21.6.2024 od (15:30) hodin:

Od 15:30 hodin v areálu střelnice na Strážnici, "9. ročník - Nohejbalový turnaj trojic, amatérských družstev 2024" Suché Lazce, pořádá AVZO. Pozvánka.

28.6.2024 od (18:00) hodin:

AVZO Suché Lazce srdečně zve na 7. ročník "Táboráček" v areálu střelnice na Strážnici. Pozvánka.

3.7.2024 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na zelený odpad.

7.8.2024 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na zelený odpad.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Napojení na přípojku kanalizace v S. Lazcích jste realizovali / budete realizovat? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Svépomocí 1-2 lidé. 29%
Svépomocí 3 a více lidí. 21%
Odbornou firmou. 7%
Živnostníkem/(y) se zaměření na výkopové práce. 43%

Celkem hlasů: 82 | Hlasování začalo: 11.4.2023 01:00 | Hlasování končí: 11.4.2024 01:00 | všechny ankety

Na začátek stránky