Zápisy ze zastupitelstva 2014

Zápisy ze zastupitelstva 2014

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva městské části Opava – Suché Lazce ze dne 14.1.2014.
Přítomni dle prezenční listiny: Zastupitelů: 10. Omluveni: 1.
Starosta zahájil zasedání a konstatoval, že zastupitelstvo je schopno usnášení.

1. Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
Ověřovateli byli zvoleni p. Mgr. Josef Hrabina, p. Jaromír Sedláček. Zápisem byla pověřena slečna Lucie Židková, DiS.

2. Schválení programu zasedání.
Starosta požádal zastupitele o schválení programu 41. zasedání Zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce konaného dne 14.1.2014. Starosta vznesl návrh na doplnění programu a to o bod č. 5. Pochování basy, 6. Obecní ples a 7. Zřízení zastávek na ul. Přerovecká.
Zastupitelstvo MČ Opava – Suché Lazce schvaluje následující program zasedání:
1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu.
2. Schválení programu zasedání.
3. Kontrola plnění Usnesení ze dne 3.12.2013
4. Schválení rozpočtu pro rok 2014.
5. Pochování basy – žádost o finanční příspěvek.
6. Obecní ples.
7. Zřízení zastávek na ul. Přerovecká.
8. Interpelace zastupitelů.
9. Závěr.
Zastupitelé souhlasí. Pro: 10.

3. Kontrola plnění Usnesení z 3.12.2013.
Starosta informoval zastupitele o plnění Usnesení ze dne 3.12.2013. Usnesení je průběžně plněno. Zastupitelé berou na vědomí.

4. Schválení rozpočtu pro rok 2014.
Starosta předložil zastupitelům návrh čerpání rozpočtu MČ pro rok 2014, ve výši 2.867.000,-Kč. Navýšení letošního rozpočtu oproti roku 2013 je 18.000,-Kč. Zastupitelé souhlasí. Pro: 10

5. Pochování basy – žádost o finanční příspěvek.
Starosta obeznámil zastupitele s žádostí p. Martina Hřivnáče, který požaduje příspěvek ve výši 7.000,-Kč, na zaplacení nákladů (hudba, nájem) spojených s pořádáním šestého ročníku Pochování basy. Jednání bylo odročeno na únorové zastupitelstvo. Zastupitelé odročují. Pro: 10.

6. Obecní ples.
Starosta požádal zastupitele o uvolnění finanční částky na zajištění "Obecního plesu", ve výši 22.000,-Kč. Tombolu: 15.000,-Kč, nájem: 7.000,-Kč. Zastupitelé souhlasí. Pro: 10.

7. Zřízení zastávek na ul. Přerovecká.
Starosta informoval zastupitele o zahájení stavebního řízení ve věci "Zřízení autobusových zastávek na ul. Přerovecká", jejichž výstavba by měla začít v měsíci březnu tohoto roku. Zastupitelé berou na vědomí.

11. Interpelace zastupitelů.
Starosta informoval zastupitele o vypracování dotační smlouvy na pokrytí nákladů spojených s renovací školního hřiště. Pan Mgr. Josef Hrabina upozornil a urgoval objednávku dopravního zrcadla, které bude umístěno při výjezdu z ul. na Štěpnice. Pan Jaromír Sedláček poděkoval přítomnému panu Tomáši Balovi za rychlé jednání ohledně zajištění plakátu na Hasičský ples.

12.Závěr.
Zapsala: Lucie Židková, DiS., Starosta Miloslav Kostřiba, Ověřovatelé: p. Mgr. Josef Hrabina, p. Jaromír Sedláček.

Usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva městské části Opava – Suché Lazce ze dne 14.1.2014.

Zastupitelstvo schvaluje: návrh čerpání rozpočtu MČ pro rok 2014. finanční příspěvek na Obecní ples.
Zastupitelstvo odročuje: schválení příspěvku na "Pochování basy".
Zastupitelstvo bere na vědomí: Plnění Usnesení ze dne 3.12.2013. Zřízení zastávek na ul. Přerovecká.
Zastupitelstvo pověřuje: starostu zajistit dodávku a montáž dopravního zrcadla (ul. Přerovecká – ul. Na Štěpnici).


Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městské části Opava – Suché Lazce ze dne 18.2.2014.

Přítomni dle prezenční listiny: Zastupitelů: 4. Omluveni: 7.
Místostarosta zahájil zasedání a konstatoval, že zastupitelstvo není schopno usnášení.

1. Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
Ověřovatelé nemohli býti zvoleni. Zápisem byla pověřena slečna Lucie Židková, DiS.

2.Závěr.

Zapsala: Lucie Židková, DiS., Starosta Miloslav Kostřiba.


Zápis z 43. zasedání Zastupitelstva městské části Opava – Suché Lazce ze dne 4.3.2014.

Přítomni dle prezenční listiny: Zastupitelů: 11. Omluveni: 0.
Starosta zahájil zasedání a konstatoval, že zastupitelstvo je schopno usnášení.

1. Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
Ověřovateli byli zvoleni pí. Mgr. Martina Škrobánková, p. Tomáš Hečko. Zápisem byla pověřena slečna Lucie Židková, DiS.

2. Schválení programu zasedání.
Starosta požádal zastupitele o schválení programu 43. zasedání Zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce konaného dne 4.3.2014. Starosta vznesl návrh na doplnění programu a to o bod č. 8. Žádost – odkoupení pozemku č. 8916/11 – pí. Nelešovská.

Zastupitelstvo MČ Opava – Suché Lazce schvaluje následující program zasedání:
1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu.
2. Schválení programu zasedání.
3. Kontrola plnění Usnesení ze dne 14.1.2014.
4. Zpráva o jednání starostů MČ ze dne 10.2.2014.
5. Žádost o vyřešení dopravní situace ul. Májová – ul. Na Pískovně (zrcadlo – značka).
6. Finanční příspěvek p. Zavěšickému, na provoz webových stránek MČ Opava – Suché Lazce na rok 2014, ve výši 10.250,-Kč.
7. Petice – oprava komunikace ul. Na pískovně.
8. Žádost – odkoupení pozemku č. 8916/11 – pí. Nelešovská.
9. Schválení požadavku na výběrové řízení, na opravu chodníku – ul. Přerovecká.
10. Interpelace zastupitelů.
11. Závěr.
Zastupitelé souhlasí. Pro: 11.

3. Kontrola plnění Usnesení z 14.1.2014.
Starosta informoval zastupitele o plnění Usnesení ze dne 14.1.2014. Usnesení je průběžně plněno. Zastupitelé berou na vědomí.

4. Zpráva o jednání starostů MČ ze dne 10.2.2014.
Starosta informoval zastupitelé o jednání starostů MČ, které proběhlo v Milostovicích, dne 10.2.2014. Na tomto to jednání se mimo jiné jednalo i o založení nové politické strany – Strana starostů a občanů MČ částí Statutárního města Opavy. Za městskou část Opava – Suché Lazce, by mělo kandidovat 6 občanů MČ, a to ve volbách do zastupitelstev obcí, které proběhnou v letošním roce (datum není upřesněné). Tito občané by měli hájit zájmy Městských částí Statutárního města Opavy. Zájemci ať se přihlásí u zastupitelů MČ nebo u starosty. Zastupitelé berou na vědomí.

5. Žádost o vyřešení dopravní situace ul. Májová – ul. Na Pískovně (zrcadlo – značka).
Starosta zastupitelům přečetl žádost p. Kašpárka a p. Štalmacha, o nepřehledné a nebezpečné dopravní situaci na ul. Májová a ul. Na Pískovně. Zastupitelstvo pověřilo starostu, aby tuto situaci vyřešil a podal žádost na Odboru dopravy. Pan Tomáš Hečko, upozornil, že na ul. Májová je také Obecní hřiště, v jehož blízkosti se pohybují děti. V rámci bezpečnosti musí být tato dopravní situace řešená. Zastupitelé berou na vědomí.

6. Finanční příspěvek p. Zavěšickému, na provoz webových stránek MČ Opava – Suché Lazce na rok 2014, ve výši 10.250,-Kč.
Starosta informoval zastupitele o žádosti p. Davida Zavěšického na pravidelný, roční finanční příspěvek na provoz webových stránek MČ Opava – Suché Lazce, pro rok 2014, ve výši 10.250,-Kč. Zastupitelé souhlasí. Pro: 11.

7. Petice – oprava komunikace ul. Na pískovně.
Starosta informoval zastupitele o Petici místních občanů, kteří žádají opravu komunikace na ul. Na pískovně. Tato ulice je významnou komunikací v obci a slouží také na vycházky pro děti z místní školky. Petice byla podaná řádně, k datu 11.2.2014. Písemné vyjádření dostane petiční výbor nejpozději k datu 11.3.2014. Zastupitelé berou na vědomí.

8. Žádost – odkoupení pozemku č. 8916/11 – pí. Nelešovská.
Starosta informoval zastupitele o žádosti p. Vlasty Nelešovské, o odprodání pozemku č. 8916/11. Žádost byla podaná v roce 2011, nyní musí být znovu odsouhlasená zastupiteli. Zastupitelé pověřili starostu o zajištění nápravy v této kauze. Zastupitelé souhlasí. Pro: 11.

9. Schválení požadavků na výběrové řízení, na opravu chodníků – ul. Přerovecká.
Starosta požádal zastupitele o schválení vyhlášení výběrového řízení na opravu chodníků – ul. Přerovecká. Zastupitelé souhlasí. Pro: 11.

10. Interpelace zastupitelů.
Místostarostou byla zastupitelům předložena žádost p. Daniela Stibora, kterou zastupitelé iformuje o stavu polní cesty, nacházející se pod hlavní silnicí. Součástí cesty je menší most, který je v dezolátním stavu a začíná se rozpadat. Místostarosta je pověřen, aby zjistil, komu tato cesta patří a do jakého katastru spadá. Tato žádost se bude projednávat na příštím zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce.
- Pí. Mgr. Martina Škrobánková, požádala zastupitelstvo o schválení finančního příspěvku, ve výši 1.500,-Kč, na dětský ples, konaný dne 16.3.2014, v Hostinci U Balů. Zastupitelé souhlasí. Pro: 11.
- P. Mgr. Josef Hrabina navrhl zvýšení platu místnímu obecnímu pracovníkovi Jaromírovi Kadulovi. P. Bronislav Vícha navrhl prověřit možnost stravenek pro p. Kadulu.
- Místostarosta upozornil všechny zastupitelé a místní složky, aby příspěvky do Zpravodaje, odevzdali nejpozději k datu 20.3.2014.
- Sl. Kateřina Denerová a p. Darina Vašková, předložily zastupitelům vyúčtování Pochování basy za rok 2011-2013.
- P. Mgr. Josef Hrabina, poděkoval mládeži Suchých Lazců, prostřednictvím sl. Denerové a p. Vaškové, za zachování tradice "Pochování basy".

11. Závěr.
Zapsala: Lucie Židková, DiS., Starosta Miloslav Kostřiba, Ověřovatelé: pí. Mgr. Martina Škrobánková, p. Tomáš Hečko.

Usnesení z 43. zasedání Zastupitelstva městské části Opava – Suché Lazce ze dne 4.3.2014.

Zastupitelstvo schvaluje: Finanční příspěvek p. Zavěšickému, na provoz webových stránek MČ Opava – Suché Lazce na rok 2014, ve výši 10.250,-Kč. Finanční příspěvek p. Mgr. Martině Škrobánkové, na dětský maškarní ples. Žádost – odprodání pozemku č. 8916/11 – pí. Nelešovské.
Zastupitelstvo odročuje: Žádost p. Daniela Stibora, ohledně špatného stavu mostu na polní cestě, k řece.
Zastupitelstvo bere na vědomí: Plnění Usnesení ze dne 14.1.2014. Zprávu o jednání starostů MČ ze dne 10.2.2014. Petici – oprava komunikace ul. Na pískovně.
Zastupitelstvo pověřuje: Starostu o vyřešení dopravní situace ul. Májová – ul. Na Pískovně (zrcadlo – značka). Starostu písemně odpovědět petičnímu výboru. Starostu prověřit možnost stravenek pro p. Kadulu.


Program 44. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce, konaného dne 1.4.2014 v 18:15 hod.
1/44 Zahájení a volba ověřovatelů.
2/44 Schválení programu zasedání.
3/44 Kontrola plnění Usnesení ze dne 4.3.2014.
4/44 Výběrové řízení na opravu chodníků.
5/44 Oslavy osvobození obce.
6/44 Schválení dotačních smluv.
7/44 Interpelace zastupitelů.
8/44 Závěr.
Přítomní dle prezenční listiny: Zastupitelů: 9. Omluveni: 2.

1/44 Zahájení a volba ověřovatelů.
Ověřovateli byli zvoleni p. Radek Adamčík, p. Bronislav Vícha. Zápisem byla pověřená Lucie Židková, DiS.

2/44 Schválení programu zasedání.
Starosta požádal zastupitele o schválení programu 44. zasedání Zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce, konaného dne 1.4.2014.

3/44 Kontrola plnění Usnesení ze dne 4.3.2014.
Starosta informoval zastupitele o plnění Usnesení ze dne 14.1.2014. Usnesení je průběžně plněno.

4/44 Výběrové řízení na opravu chodníků.
Výběrové řízení na opravu chodníků bylo zahájeno dne 24.3.2014, v 15 hod., na Obecním úřadě v Suchých Lazích. Hodnotící komisi výběrového řízení tvořili tito členové: Tomáš Hečko, Jaromír Sedláček, Václav Žůrek. Ve výběrové řízení se na prvním místě umístila firma STAZO, spol. s r.o. Na opravu chodníků bude použita zámková dlažba, z důvodů lepší zimní údržby, delší trvanlivosti materiálu.

5/44 Oslavy Osvobození obce.
Oslavy osvobození obce proběhnou 25.4.2014. Tradiční průvod odejde ve 20 hod od místní školy k pomníku padlých v 1. a 2. světové válce, kde bude položen věnec. Průvod se přesune na obecní hřiště, kde bude v 21:30 hod. odpálen ohňostroj a pro děti je připraveno opékání špekáčků. Cena ohňostroje: 14.000,-Kč.

6/44 Schválení dotačních smluv.
a) Myslivecké sdružení Hošťata předložilo žádost o finanční dotaci ve výši 40.000,-Kč. Na výsadbu stromů a keřů, ochranu proti okusu zvěře, zatravnění pásu podél výsadeb 30.000,-Kč. Na realizaci projektu "Prevence dopravních nehod způsobených zvěří" – 10.000,-Kč. Předseda mysliveckého sdružení Hošťata nebyl přítomen, otázky zastupitelů odůvodňoval p. Václav Žůrek – hospodář mysliveckého sdružení Hošťata.
b) Další žádostí byl rozpočet TJ Suché Lazce, požadovaný finanční příspěvek je ve výši 186.000,-Kč. Částka ve výši 120.000,-Kč má být použita na cestovné, praní dresů, výbavu lékárniček, světelnou tabuli, míče apod., pro muže. Částka ve výši 66.000,-Kč má být použita na cestovné, praní dresů, soustředění, míče, tréninkové pomůcky, vybavení hráčů apod., pro starší žáky. Z důvodů nepřítomnosti předsedy, byla tato žádost odročena na příští Zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce.
c) Žádost o finanční příspěvek na činnost Sboru dobrovolných hasičů Suché Lazce, činí celkově 276.000,-Kč. Částka 102.500,-Kč je určena na práci s mládeží (tábor, soutěže, dopravu na soutěže, nájem tělocvičny, výzbroj a výstroj soutěžních družstev, protiskluzová kladina), druhá polovina rozpočtu ve výši 173.000,-Kč je určena pro zásahovou jednotku (běžná údržba a oprava techniky, doplnění výzbroje a výstroje, odborné školení a vzdělávání, provoz zásahové jednotky). Pan Hečko požádal o objasnění koupě protiskluzové kladiny, pan místostarosta Valík vysvětlil, že protiskluzová kladina je nezbytně nutná v rámci bezpečnosti mládeže. Dříve se již pár dětí na staré kladině zranilo.
d) Střelecký klub polní kuše Opava - Suché Lazce, požádal o finanční příspěvek na pořádání venkovních a halových závodů, pořádání MČR, terče, šípy apod., ve výši 54.600,-Kč. Z důvodu nepřítomnosti předsedy Střeleckého klubu polní kuše, byla žádost odročena na další zastupitelstvo.
e) AVZO TSČ ČR Opava – Suché Lazce, žádá o finanční příspěvek ve výši 18.500,-Kč, který bude použit na nákup nábojů, diabolek, terčů apod.

7/44 Interpelace.
a) Pan Hrabina upozornil na dopravní zrcadlo, které má být umístěno při výjezdu z ulice Na Štěpnici, že ještě nebylo dodáno a správně umístěno.
b) Pan Václav Skuplík ml. informoval zastupitele o znemožnění přístupu na pozemek, svého otce p. Václava Skuplíka st., z důvodu osázení stávajících pozemků Mysliveckým sdružením Hošťata, které sloužily jako polní (přístupové) cesty.
Starosta byl pověřen jednáním na Odboru majetku města a vyzval majitele pozemku, aby předložili konkrétní podklady k řešení této situace.
c) Pan Hrabina upozornil na nedostatky spojené s redakční radou a navrhl zavést nová pravidla. Schůze redakční rady proběhne v út, tj. 8.4.2014, v 18:15 hod.
d) Pan Bronislav Vícha v rámci bezpečnosti, informoval zastupitele o stavu nalomeného kanálu před domem p. Kašinga.
e) Pan Daniel Stibor upozornil na stav propustku, směrem k řece, a požádal starostu pomoc při odstranění nánosu a opravu odtoku splaškových vod, který je propadlý. Starosta sdělil panu Stiborovi, že je nutné požádat majitele pozemku o opravu. Místostarosta poděkoval p. Stiborovi za upozornění.

Zapsala: Lucie Židková, DiS., Starosta Miloslav Kostřiba, Ověřovatelé: Radek Adamčík, Bronislav Vícha.

Usnesení z 44. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce dne 1.4.2014.

1/44 ZMČ 14 Volba ověřovatelů zastupitelstvo MČ volí ověřovatelé zápisu z 44. Zasedání ZMČ Opava – Suché Lazce, konaného dne 1.4.2014: p. Radka Adamčíka, p. Bronislava Víchu.
2/44 ZMČ 14 Schválení programu 44. Zasedání ZMČ Opava – Suché Lazce zastupitelstvo MČ schvaluje program 44. Zasedání MČ Opava- Suché Lazce.
3/44 ZMČ 14 Kontrola plnění Usnesení ZMČ Zastupitelstvo MČ bere na vědomí informaci o plnění usnesení.
4/44 ZMČ 14 Výběrové řízení na opravu chodníků zastupitelstvo MČ schvaluje výsledek výběrového řízení na opravu chodníků, která bude provedená firmou STAZO spol, s. r. o., za cenu 999.601,-Kč bez DPH.
5/44 ZMČ 14 Oslavy osvobození obce zastupitelstvo MČ schvaluje program Osvobození obce, dne 25.4.2014, včetně finanční částky 14.000,-Kč, na ohňostroj.
6/44 ZMČ 14 Schválení dotačních smluv: a) Zastupitelstvo MČ schvaluje žádost Mysliveckého sdružení Hošťata o finanční dotaci ve výši 40.000,-Kč. b) Zastupitelstvo MČ odročuje žádost TJ Suché Lazce o finanční dotaci ve výši 186.000,-Kč. c) Zastupitelstvo MČ schvaluje žádost Sboru dobrovolných hasičů Suché Lazce, o finanční dotaci ve výši 173.500,-Kč. d) Zastupitelstvo MČ odročuje žádost Střeleckého klubu polních kuší Opava – Suché Lazce, o finanční dotaci ve výši 54.600,-Kč. e) Zastupitelstvo MČ schvaluje žádost AVZO TSČ ČR Opava – Suché Lazce, o finanční dotaci ve výši 18.500,-Kč.
7/44 ZMČ 14 Interpelace: a) Dodávka a umístění zrcadla ul. Přerovecká – Na Štěpnici zastupitelstvo MČ bere na vědomí. b) Informace p. Václava Skuplíka ml. O znemožnění přístupu na pozemky svého otce zastupitelstvo MČ bere na vědomí. c) Ověřit řešení výše uvedené situace na Odboru majetku města zastupitelstvo MČ pověřuje starostu.
d) Schůzka redakční rady dne 8.4.2014 zastupitelstvo MČ bere na vědomí. e) Informace p. B. Víchy, ohledně poškození kanálové vpusti na ul. Ke Strážnici zastupitelstvo MČ bere na vědomí. f) Upozornění p. Daniela Stibora na špatný stav propustku na komunikaci k řece a zanesený příkop pod propustkem zastupitelstvo MČ bere na vědomí.


Program 45. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce, konaného dne 6.5.2014 v 18:15 hod.
1/45 Zahájení a volba ověřovatelů.
2/45 Schválení programu zasedání.
3/45 Kontrola plnění Usnesení ze dne 1.4.2014.
4/45 Oprava chodníků.
5/45 Prodej dlaždic.
6/45 Opěrná zeď – hřiště.
7/45 Dopravní značení ul. Májová – ul. Na Pískovně.
8/45 Posvícení program.
9/45 Dotace klubům a spolkům.
10/45 Stížnost – aplikace postřiků zemědělských plodin.
11/45 Stížnost – volně pobíhající pes.
12/45 Významné krajinné prvky.
13/45 Pořádání dětského dne.
14/45 Volby.
15/45 Žádost – logo Tempo.
16/45 Interpelace.
17/45 Závěr.
Přítomní dle prezenční listiny: Zastupitelů: 8. Omluveni: 3.

1/45 Zahájení a volba ověřovatelů.
Ověřovateli byli zvoleni pí. Veronika Žůrková, p. Marek Satke. Zápisem byla pověřená Lucie Židková, DiS.

2/45 Schválení programu zasedání.
Starosta požádal zastupitele o schválení programu 45. zasedání Zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce, konaného dne 6.5.2014. Program bude rozšířen od bod 10, tj. Stížnost – aplikace postřiků zemědělských plodin. Dále bod 11, tj. Stížnost – volně pobíhající pes, bod 12, tj. Významné krajinné prvky. Bod 13, tj. Pořádání dětského dne, bod 14, Volby, bod 15, tj. Žádost – logo Tempo.

3/45 Kontrola plnění Usnesení ze dne 1.4.2014.
Starosta informoval zastupitele o plnění Usnesení ze dne 1.4.2014. Usnesení je průběžně plněno. Zastupitelé berou na vědomí.

4/45 Oprava chodníků.
Starosta informoval zastupitele o průběhu rekonstrukce chodníků v naší obci. Prostřednictvím p. Josefa Hrabiny, byly starostovi a zastupitelům předloženy Písemné připomínky občanů, k opravě chodníků. Písemné připomínky jsou jako dodatek č. 1 programu včetně odpovědi na tyto připomínky. Zastupitelé berou na vědomí.

5/45 Prodej dlaždic.
Starosta požádal zastupitele o souhlas prodeje starých dlaždic, po rekonstrukci chodníků. Dlaždice se budou prodávat za cenu 5Kč/ks. Starostou budou určeny konkrétní dny, kdy si budou moci občané dlaždice odkoupit. Každý kdo bude mít zájem o odkup, si musí zařídit svou vlastní dopravu dlaždic. Obecní traktor nebude pro tyto účely k dispozici. Upřesnění podmínek prodeje bude vyvěšeno na úřední desce a webové stránky obce. V případě zájmu budou mít místní spolky dlaždice zdarma. Obec si na případné opravy ponechá rezervu 600 ks dlaždic. Souhlasí: 8.

6/45 Opěrná zeď - hřiště.
Starosta požádal zastupitele o schválení vyhlášení výběrového řízení na výstavbu opěrné zdi na obecním hřišti, na kterou byl zpracován projekt pro stavební povolení v říjnu v roce 2013. Předpokládaný rozpočet činí 1.680.000,-Kč s DPH. Souhlasí: 8.

7/45 Dopravní značení ul. Májová – ul. Na Pískovně.
Starosta informoval zastupitele od výsledku šetření dopravního značení ul. Májová – ul. Přerovecká. Za účasti pracovníka odboru dopravy MMO byly projednány možnosti umístění dopravního značení na křižovatce ul. Májová – ul. Na pískovně. Písemné vyjádření zašle odbor dopravy MMO na Úřad MČ Opava – Suché Lazce. Zastupitelé berou na vědomí.

8/45 Posvícení – program.
Starosta obeznámil zastupitele s nabídkou programu na posvícení, od p. Štambery. Nabídka obsahuje zajištění hudby, zábavného odpoledne pro děti, balíčky pro děti, večerní diskotéku pro dospělé a jiné atrakce. Navrhovaná cena činí 42.900,-Kč. Starosta vyzývá místní majitele restaurací k podání žádostí, o umístění stánků s občerstvením. Zastupitelé souhlasí: 8.

9/45 Dotace klubům a spolkům.
a) Zástupkyní za TJ polní kuše, která objasnila zastupitelům jednotlivé položky v žádosti o dotaci, byla sl. Sabina Kubesová. Sl. Kubesová vysvětlila, že částka ve výši 54.600,-Kč, bude použita k nákupu šípů a terčů, zaplacení rozhodčího, pořádání mistrovství světa, pronájem haly apod. Zastupitelé souhlasí: 8.
b) Za TJ Suché Lazce se jako zástupci dostavili p. Lukáš Lenc a p. Lukáš Dener. Požadovaná dotace pro oddíl mužů je 120.000,-Kč, jež budou použity na cestovné praní, dresů, výbavu lékárniček, světelnou tabuli apod. P. Lukáš Lenc objasnil k čemu světelná tabule slouží, vysvětlit, že světelná tabule je již dnes běžný standardem a informuje hráče i diváky o průběhu zápasu a zbývajícím času. P. Lukáš Lenc předložil starostovi nabídky světelných tabulí. P. Lukáš Dener vysvětlil zastupitelům co vše patří do výbavy lékárniček, na které požadují dotaci 10.000,-Kč. Tato částka zahrnuje bandáže na kolena a kotníky, iontové nápoje, chladící emulze, léky, apod. Zastupitelé souhlasí: 8.
c) Požadovaná výše dotace pro starší žáky činí 66.000,-Kč. Starosta navrhl snížení částky na soustředění z 15.000,-Kč na 10.000,-Kč, s ohledem na podobné akce jiných složek. Navrhovaná částka pro starší žáky činí 61.000,-Kč. Zastupitelé souhlasí: 8.
Navrhovaná dotační částka pro TJ Suché Lazce činí 181.000,-Kč. Zastupitelé souhlasí: 8.

10/45 Stížnost – aplikace postřiku zemědělských plodin.
Starosta informoval zastupitele o stížnosti manželů Šimkových. Stížnost obsahovala informace o nerespektování pravidel, ze strany zemědělců, nutná pro postřik zemědělských plodin. V stížnosti bylo uvedeno, že na základě nerespektování povětrnostních podmínek, byl postřik aplikován tak, že všechen nalétl do obytné zony na ul. Sedlická. Na základě čehož uhynuly p. Šimkové okrasné stromy a keře, které pěstuje. V dopise upozorňuje také na škodlivost toxických pesticidů, které obsahují rakovinotvorné látky. A tímto žádá o nastavení bezpečných postupů a upozorňuje na zásady ochrany zdraví. Starosta informoval zastupitele o tom, že je nutno podniknout určité kroky k nápravě, aby se tato situace nadále neopakovala. Zastupitelé berou na vědomí.

11/45 Stížnost – volně pobíhající pes.
Starosta informoval zastupitele o anonymní stížnosti na p. Radka Adamčíka, který je majitelem volně pobíhajícího psa (německý ovčák) na Přerovci. Dopis obsahoval informace o opakujících se útocích na psy, kteří se svými majiteli prochází okolo. Starosta oznámil zastupitelům, že na základě toho dopisu upozorní majitele na tyto skutečnosti. P. Adamčík bude vyzván, aby pro bezpečnost okolí i svého psa, udělal patřičné kroky. Zastupitelé berou na vědomí.

12/45 Významné krajinné prvky.
Starosta informoval zastupitele o oznámení odboru majetku města MMO, ohledně zahájení řízení ve věci vyhlášení významného krajinného prvku s názvem: Alej Na hranici Podvihov – Lazce, Alej k lesíku Břeží, Alej Na Zbytkách, Alej u Vodojemu, Alej Nad Lučky – Pod Lazeckou cestou. Starosta upozornil zastupitele, že nejsou dořešeny stížnosti majitelů a uživatelů pozemků sousedícími s osázenými pozemky dle smlouvy o výpůjčce ze dne 25.9.2012. Starosta navrhl zastupitelům odročit schválení vyhlášení výše uvedených krajinných prvků, do vyřešení stávající situace a projednání na dalších zastupitelstvech Mč. Zastupitelé souhlasí: 7. Zdržel se: 1.

13/45 Pořádání dětského dne.
Tělovýchovná jednota TJ Suché Lazce písmeně požádala zastupitelstvo o finanční příspěvek ve výši 10.000,-Kč, na pořádání Dětského dne, který se bude konat den 1.6.2014, na obecním hřišti. Požadovaný finanční obnos bude použit na zajištění programu pro děti v podobě vodního fotbalu, skákacího hradu a vystoupení p. Kašinga se psy, apod. Zastupitelé souhlasí: 8.

14/45 Volby.
Dne 23. - 24.5.2014, budou v Kulturním zařízení probíhat volby do Evropského parlamentu. Sl. Lucie Židková, je pověřená vyzvednutím vlajky ČR a EU, na Magistrátě města Opavy a bude nápomocná Pí. Pavle Paláčkové k zajištění voleb. Zastupitelé berou na vědomí.

15/45 Žádost – logo Tempo.
Starosta informoval zastupitele o obdržení žádosti společnosti Tempo, o umístění znaku Suchých Lazců na webové stránky společnosti Tempo. Zastupitelé souhlasí: 8.

16/45 Interpelace.
- Pí. Mgr. Martina Škrobánková informovala starostu a zastupitelé o nespokojivé organici Oslav osvobození obce.
- P. Václav Žůrek informoval starostu a ostatní zastupitelé, že nesouhlasí s informacemi, které byly uvedeny v Zápisu zasedání zastupitelstva č. 44. Kde bylo projednáváno upozornění p. Václava Skuplíka ml., že výsadba stromků vysazených Mysliveckým sdružením Hošťata, zabraňuje v přístupu na pozemek jeho otce, p. Václava Skuplíka - Staršího. Starosta podle p. Václava Žůrka, nebyl pověřen jednáním na Magistrátu města Opavy. P. Václav požaduje omluvu a opravu zápisu.
- P. Ladislav Valík upozornil na chybu v Zápisu zasedání zastupitelstva č. 44, v bodě 6, je špatně uvedená částka výše dotace určená pro potřeby Dobrovolným hasičům.
- P. Václav Šumbera upozornil na situaci, kdy při hasičském cvičení je voda z hadic stříkaná na pole. P. Šumbera navrhl řešení, že by bylo vhodné touto vodou zavlažovat travnatou plochu na místním hřišti.
- P. Daniel Stibor informoval zastupitelé o hlučnosti ohňostroje, který probíhal v rámci Osvobození obce na místním hřišti. Na základě toho, že p. Daniel Stibor bydlí v blízkosti obecního hřiště, požádal starostu o informace ze strany vykonavatelů ohňostroje, jestli neexistuje nějaká jiná varianta, bez nadbytečného hluku.
- P. Bc. Jiří Lerche upozornil starostu a zastupitelé o nedostačující formě a způsobu sepisování zápisu ze zasedání zastupitelstva. Upozornil že tyto zápisy by se měly psát více podrobně.

17/45 Závěr.

Zapsala: Lucie Židková, DiS., Starosta Miloslav Kostřiba, Ověřovatelé: Veronika Žůrková, Marek Satke.

Usnesení z 45. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce dne 6.5.2014.

1/45 ZMČ 14 Volba ověřovatelů zastupitelstvo MČ volí: p. Marka Satkeho, pí. Veroniku Žůrkovou.
2/45 ZMČ 14 Schválení programu 45. Zasedání ZMČ Zastupitelstvo schvaluje program 45. Zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce.
3/45 ZMČ 14 Kontrola plnění Usnesení ZMČ Zastupitelstvo bere na vědomí infomace o průběžném plnění usnesení.
4/45 ZMČ 14 Opravy chodníků ul. Přerovecká Zastupitelstvo bere na vědomí informace o průběhu opravy chodníků.
5/45 ZMČ 14 Prodej dlaždic Zastupitelstvo schvaluje prodej starých dlaždic za cenu 5,-Kč/ks, občanům MČ Suché Lazce.
6/45 ZMČ 14 Výběrové řízení Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení na výstavbu opěrné zdi na obecním hřišti.
7/45 ZMČ 14 Dopravní značení Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o umístění dopravního značení, na ul. Májová – ul. Na Pískovně.
8/45 ZMČ 14 Posvícení Zastupitelstvo schvaluje kulturní program Sucholazeckého posvícení navržený p. Štamberou za dohodnutou cenu 42.900,-Kč.
9/45 ZMČ 14 Dotace složkám Zastupitelstvo schvaluje: a) finanční dotaci Střeleckému klubu polních kuší Opava - Suché Lazce ve výši 54.600,-Kč. b) finanční dotaci TJ Suché Lazce ve výši 181.000,-Kč.
10/45 ZMČ 14 Stížnost – postřiky zemědělských plodin Zastupitelstvo bere na vědomí stížnost manželů Šimkových ohledně postřiků zemědělských plodin.
11/45 ZMČ 14 Stížnost Zastupitelstvo bere na vědomí dopis ohledně volně pobíhajícího psa na Přerovci.
12/45 ZMČ 14 Vyhlášení významných krajinných prvků Zastupitelstvo odročuje rozhodnutí o vyhlášení významných krajinných prvků v k. ú. Suché Lazce.
13/45 ZMČ 14 Dětský den Zastupitelstvo schvaluje TJ Suché Lazce finanční příspěvek ve výši 10.000,-Kč na zajištění dětského dne.
14/45 ZMČ 14 Volby Zastupitelstvo bere na vědomí volby do Evropského parlamentu ve dnech 23.-24.5.2014, volební místnost v Kulturním zařízení.
15/45 ZMČ 14 Žádost Zastupitelstvo schvaluje umístění znaku MČ Suché Lazce na webových stránkách společnosti Tempo.
16/45 ZMČ 14 Interpelace Zastupitelstvo bere na vědomí: a) námitky p. Václava Žůrka ohledně zápisu ze 44. Zasedání ZMČ. b) upozornění p. Ladislava Valíka na chybu v zápisu ze 44. Zasedání ZMČ. c) návrh p. Václava Šumbery o využití vody při hasičských cvičení. d) stížnost p. Daniela Stibora na nadměrný hluk ohňostroje
e) p. Jiří Lerche požaduje podrobnější zápisy ze zasedání ZMČ. c) upozornění pí. Mgr. Martiny Škrobánkové na průběh oslav Osvobození obce.
17/45 ZMČ 14 Závěr.

Příloha č. 1
Odpověď na dotazy občanů ohledně opravy chodníků – ul. Přerovecká, Suché Lazce
1. a) Podmínky výběrového řízení na opravu chodníků byly vyvěšeny od 7.3.2014 do 1.4.2014 na úřední desce MČ Opava – Suché Lazce a na webových stránkách MČ Opava – Suché Lazce i na webových stránkách Statutárního města Opavy.
1. b) Výběrového řízení se zúčastnily firmy: STAZO spol. s r.o., VZS Rychtář s.r.o., DUO STAV s.r.o. Nabídky se lišily ve výši cenových návrhů.
2. a) Projekt nebyl zpracován, neboť se jedná o opravu chodníků, ne o výstavbu chodníků nových.
2. b) Parametry chodníků zůstávají stejné, jen šířka chodníků s ohledem na čištění a úklid sněhu je 140 cm.
2. c) Vjezdy na parcely občanů se budou řešit při výstavbě splaškové kanalizace.
2. d) Smlouva o dílo na zhotovení chodníků, včetně krycího listu rozpočtu, byla vyvěšena na webových stránkách Statutárního města Opavy. Originály smluv jsou k nahlédnutí na úřadě MČ Opava – Suché Lazce.

Příloha č. 2
Vážený pane starosto, po vydání posledního Sucholazeckého zpravodaje, ve kterém je na první straně oznámena skutečnost týkající se celkové rekonstrukce chodníků od středu obce směrem na Přerovec po levé straně, se na mne obrátilo několik občanů s dotazy, které já nejsem schopen z neznalosti zodpovědět.
Jedná se o následující dotazy: 1. Jaké byly podmínky vyhlášeného výběrového řízení na rekonstrukci chodníků? Které firmyssekzúčastnily výběrového řízení a v čem se lišily nabídky? 2. Kdo a jak zpracoval projekt na uvedenou akci? (jaké parametry chodníku byly stanoveny a proč) 3. Proč nebyly do rekonstrukce zahrnuty také vjezdy na parcely občanů? 4. Zda je možno zveřejnit smlouvu o zhotovení zmíněných chodníků? Předem děkuji a současně žádám, aby jste odpovědi na výše uvedené dotazy zveřejnil na úřední desce, případně na internetových stránkách Suchých Lazců.
V S. L. dne 25.4.2014 Mgr. Josef Hrabina


Program 46. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce, konaného dne 3.6.2014 v 18:15 hod.
1/46 Zahájení a volba ověřovatelů.
2/46 Schválení programu zasedání.
3/46 Kontrola plnění Usnesení ze dne 6.5.2014.
4/46 Oprava chodníků.
5/46 Opěrná zeď.
6/46 Významné krajinné prvky.
7/46 Prodej dlaždic.
8/46 Změna data – zastupitelstvo.
9/46 Žádost – odstranění kontejneru.
10/46 Určení počtu zastupitelů do příštího volebního období.
11/46 Žádost – odtok dešťových vod.
12/46 Žádost TJ Suché Lazce – popelnice.
13/46 Interpelace.
14/46 Závěr.
Přítomní dle prezenční listiny: Zastupitelů: 9. Omluveni:2.

1/46 Zahájení a volba ověřovatelů.
Ověřovateli byli zvoleni pí. Mgr. Martina Škrobánková, p. Tomáš Hečko. Zápisem byla pověřená Lucie Židková, DiS.

2/46 Schválení programu zasedání.
Program bude rozšířen o bod 8. Změna data – zastupitelstvo, bod 9. Žádost – odstranění kontejneru, bod 10. Určení počtu zastupitelů do příštího volebního období, bod 11. Žádost – odtok dešťových vod a bod 12 Žádost TJ Suché Lazce - popelnice. Starosta požádal zastupitele o schválení programu 46. zasedání Zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce, konaného dne 3.6.2014. Zastupitelé souhlasí: 9.

3/46 Kontrola plnění Usnesení ze dne 06.05.2014.
Starosta informoval zastupitele o plnění Usnesení ze dne 6.5.2014. Usnesení je průběžně plněno. Zastupitelé berou na vědomí.

4/45 Oprava chodníků.
Starosta informoval zastupitele o dokončení rekonstrukce chodníků v naší obci. Starosta a místostarosta převzali za účasti zástupce firmy Stazo spol. s r. o., p. Krystýnem provedené dílo. Závady na které byl p. Krystýn upozorněn byly odstraněny a znovu zkontrolovány starostou. Zastupitelé souhlasí se smlouvou o dílo na opravu chodníků č. 1/2014OU SL. Zastupitelé souhlasí: 9.

5/46 Opěrná zeď.
Starosta informoval zastupitele o vyhlášení výběrového řízení na výstavbu opěrné zdi, na obecním hřišti. Informace ohledně výběrového řízení na výstavbu opěrné zdi, byly vyvěšeny na úřední desce dne 27.5.2014. Dne 16.6.2014 v 16 hod, proběhne na OÚ vyhodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení. Zastupitelé zvolili členy hodnotící komise, v tomto složení: p. Marek Satke, p. Tomáš Hečko a p. Jaromír Sedláček. Zastupitelé souhlasí: 9.

6/46 Významné krajinné prvky.
Pokud budou na obecní úřad zaslány další materiály ohledně významných krajinných prvků v k. ú. Suché Lazce, je starosta pověřen jednáním se zúčastněnými stranami. Zastupitelé souhlasí: 9.

7/46 Prodej dlaždic.
Starosta obeznámil zastupitele s informacemi ohledně prodeje zbylých dlaždic, po rekonstrukci chodníků. Dlaždice se budou prodávat za cenu 5Kč/ks. Starostou byly určeny konkrétní dny prodeje, a to ve čtvrtek 12.6., 19.6 a 26.6.2014, v dopoledních hodinách, od 9:00 do 11:30 a odpoledne od 15:00 do 18:00. V areálu Zemědělská Kylešovice a. s., na Přerovecké ulici. Každý kdo bude mít zájem o odkup, si musí zařídit svou vlastní dopravu dlaždic. Obecní traktor nebude pro tyto účely k dispozici. Dlaždice budou prodávány jen občanům MČ Opava – Suché Lazce. Zastupitelé souhlasí: 9.

8/46 Změna data - zastupitelstvo.
S ohledem na letní prázdniny navrhl starosta konání ZMČ dne 24.6.2014. Zastupitelé souhlasí: 9.

9/46 Žádost – odstranění kontejneru.
Starosta informoval zastupitele s žádostí p. Zdeny Hajdukové, na odstranění kontejneru na tříděný odpad, který je umístěn na chodníku vedle pozemku p. Hajdukové. V žádosti je také uvedeno, že kontejnery zabraňují v užívání plynulého průchodu chodníku. Starosta byl zastupiteli pověřen jednáním na Technických službách a s p. Petrem Havlíčkem, o možnosti umístit kontejnery na chodník vedle pozemku p. Havlíčka. Zastupitelé souhlasí: 9.

10/46 Určení počtu zastupitelů na volební období 2014-2018.
Starosta požádal zastupitele o určení počtu zastupitelé na volebního období 2014-2018. Zastupitelé se shodli na 11 členech zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce. Zastupitelé souhlasí: 9.

11/46 Žádost – odtok dešťových vod.
P. Vícha informoval zastupitele o špatném stavu komunikace "Ke Strážnici", v důsledku nedostatečného odvodu dešťových vod. Starosta a p. Bronislav Vícha zkontrolují stav odtoku dešťových vod na Strážnici a na příštím zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, podají zastupitelům podrobnější informace. Zastupitelé berou na vědomí.

12/46 Žádost TJ Suché Lazce – popelnice.
Starosta informoval zastupitele o žádosti TJ Suché Lazce, o umístění popelnice u budovy TJ. Zastupitelé pověřují starostu, aby zjistil všechny potřebné informace, ohledně ceny, umístění a možnosti převést platbu na OÚ. Starosta navrhl odročení tohoto bodu. Zastupitelé souhlasí: 9.

13/46 Interpelace.
P. Lukáš Lenc informoval zastupitele o průběhu dětského dne, který se konal 1.6.2014, na obecním hřišti. Pro děti byl připraven vodní fotbálek a různé soutěže a hry. Dětského dne se zúčastnilo 140 dětí.

14/46 Závěr.

Zapsala: Lucie Židková, DiS., Starosta Miloslav Kostřiba, Ověřovatelé: Mgr. Martina Škrobánková, Tomáš Hečko.

Usnesení z 46. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce dne 3.6.2014.

1/46 ZMČ 14 Volba ověřovatelů Zastupitelstvo MČ volí: pí. Martinu Škrobánkovou, p. Tomáše Hečka.
2/46 ZMČ 14 Schválení programu 46. Zasedání ZMČ Zastupitelstvo schvaluje program 46. Zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce.
3/46 ZMČ 14 Kontrola plnění Usnesení ZMČ Zastupitelstvo bere na vědomí informace o průběžném plnění usnesení.
4/46 ZMČ 14 Opravy chodníků Zastupitelstvo schvaluje informace o dokončení rekonstrukce chodníků, na ul. Přerovecká smlouvu o dílo č. 1/2014 OU SL.
5/46 ZMČ 14 Opěrná zeď Zastupitelstvo schvaluje tříčlennou komisi pro výběrové řízení na výstavbu opěrné zdi na obecním hřišti.
6/46 ZMČ 14 Významné krajinné prvky Zastupitelstvo pověřuje starostu k jednání ohledně významných krajinných prvků.
7/46 ZMČ 14 Prodej dlaždic Zastupitelstvo schvaluje prodej starých dlaždic za cenu 5,-Kč/ks, občanům MČ Suché Lazce.
8/46 ZMČ 14 Změna data – zastupitelstvo Zastupitelstvo schvaluje datum zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce, a to na 24.6.2014.
9/46 ZMČ 14 Žádost – odstranění kontejneru Zastupitelstvo bere na vědomí žádost od p. Zdeny Hajdukové, ohledně změny umístění kontejnerů na tříděný odpad. A pověřuje starostu k jednání, ohledně umístění kontejneru.
10/46 ZMČ 14 Určení počtu zastupitelů Zastupitelstvo schvaluje počet zastupitelů, pro volební období 2014-2018.
11/46 ZMČ 14 Žádost – odtok dešťových vod Zastupitelstvo bere na vědomí upozornění ohledně nedostatečného odtoku dešťových vod.
12/46 ZMČ 14 Žádost TJ Suché Lazce - popelnice Zastupitelstvo odročuje jednání ohledně pořízení popelnice na obecní hřiště pro TJ Suché Lazce.
13/46 ZMČ 14 Interpelace Zastupitelstvo bere na vědomí informace p. Lukáše Lence, ohledně průběhu Dětského dne, který se konal dne 1.6.2014.


Program 47. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce, konaného dne 24.6.2014 v 18:15 hod.
1/47 Zahájení a volba ověřovatelů.
2/47 Schválení programu zasedání.
3/47 Kontrola plnění Usnesení ze dne 3.6.2014.
4/47 Opěrná zeď na obecním hřišti.
5/47 Žádost TJ Suché Lazce – popelnice.
6/47 Posvícení. a) Prodejní stánky b) Program c) Ohňostroj.
7/47 Přístřešek KZ - pojištění.
8/47 Výše dotace klubům a spolkům.
9/47 Prodloužení smlouvy asistentce starosty.
10/47 Přemístění kontejnerů.
11/47 Interpelace .
12/47 Závěr.
Přítomní dle prezenční listiny: Zastupitelů: 7. Omluveni:4.

1/47 Zahájení a volba ověřovatelů.
Ověřovateli byli zvoleni p. Mgr. Josef Hrabina, p. Radek Adamčík. Zápisem byla pověřená Lucie Židková, DiS.

2/47 Schválení programu zasedání.
Program bude rozšířen o bod 8. Výše dotace klubům a spolkům, bod 9. Prodloužení pracovní smlouvy asistentce starosty, bod 10. Přemístění kontejnerů. Starosta požádal zastupitele o schválení programu 47. zasedání Zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce, konaného dne 24.6.2014. Zastupitelé souhlasí: 7.

3/47 Kontrola plnění Usnesení ze dne 3.6.2014.
Starosta informoval zastupitele o plnění Usnesení ze dne 3.6.2014. Usnesení je průběžně plněno. Zastupitelé berou na vědomí.

4/47 Opěrná zeď na hřišti.
a) Starosta požádal zastupitele o zrušení zadávacího řízení na výše uvedenou akci, z důvodů probíhajícího stavebního řízení, jehož výsledkem není vydání stavebního povolení a tím není možnost dodržet termín realizace 15.7.2014. Zastupitelé souhlasí: 7.
b) Starosta požádal zastupitele o odsouhlasení vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce "Opěrná zeď na obecním hřišti". Všichni uchazeči, kteří podali nabídku, budou opětovně vyzvání k předložení nabídky. Zastupitelé souhlasí: 7.
c) Starosta navrhl do hodnotící komise tyto členy: Mgr. Josef, Hrabina, p. Marek Satke, p. Tomáš Hečko. Zastupitelé souhlasí: 7.

5/47 Žádost TJ Suché Lazce - popelnice.
Starosta informoval zastupitele o žádosti TJ Suché Lazce, o umístění popelnice na obecním hřišti. Budova TJ Suché Lazce, není majetkem obce, tudíž nelze poplatek za popelnice pokrýt z rozpočtu obce. Zastupitelé berou na vědomí.

6/47 Posvícení.
a) Prodejní stánky Starosta informoval zastupitele o žádosti o umístění prodejního stánku na posvícení, od p. Ivany Liché a manželů Balových. Tajným hlasováním zastupitelů bylo rozhodnuto, že místo pro prodejní stánek bude přiděleno manželům Balovým.
b) Program Starosta informoval zastupitele s návrhem programu p. Štambery na posvícení ve dnech 5.9. – 8.9.2014. Zastupitelé souhlasí: 7.
c) Ohňostroj Starosta navrhl provedení ohňostroje v hodnotě 13.000,-Kč. Zastupitelé souhlasí: 7.

7/47 Přístřešek KZ - pojištění.
Starosta obeznámil zastupitele s informacemi ohledně vyrovnání s pojišťovnou, týkající se pojistné události, a to přístřešku u KZ, který byl zničen po dopravní nehodě, v květnu roku 2012. Nový přístřešek na KZ byl zhotoven v hodnotě 58.000,-Kč, pojišťovnou bylo nyní proplaceno 57.708,-Kč. Zastupitelé berou na vědomí.

8/47 Výše dotace klubům spolkům.
Starosta požádal zastupitele o odhlasování jednotlivých dotačních smluv pro tyto složky:
SDH Suché Lazce – výše dotace 77.000,-Kč PID: MMOPP009UM0X Zastupitelé souhlasí: 7.
TJ Suché Lazce – výše dotace 181.000,-Kč PID: MMOPP009ULZ9 Zastupitelé souhlasí: 7.
MS Hošťata – výše dotace 40.000,-Kč. PID: MMOPP009UM1S Zastupitelé souhlasí: 7.
Střel. klub pol. kuše – výše dotace 54.600,-Kč. PID: MMOPP009ULYE Zastupitelé souhlasí: 7.

9/47 Prodloužení smlouvy asistentce starosty.
Starosta informoval zastupitele o prodloužení pracovní smlouvy asistentce starosty, sl. Lucii Židkové, do 31.12.2014. Výše navrhované měsíční odměny je 11.000,-Kč. Zastupitelé souhlasí: 7.

10/47 Přemístění kontejnerů.
Starosta informoval zastupitele o žádosti p. Zdeny Hajdukové, před jejímž pozemkem jsou umístěny kontejnery. Zastupitelé navrhli přemístit kontejnery z chodníku ul. Přerovecká a z prostranství před restaurací u Balů, na plochu u hřbitova. Zastupitelé pověřili starostu zajistit vybudování zpevněné plochy u hřbitova do 14.7.2014. Zastupitelé souhlasí: 7.
11/47 Interpelace.
12/47 Závěr.

Zapsala: Lucie Židková, DiS., Starosta Miloslav Kostřiba, Ověřovatelé: Mgr. Josef Hrabina, Radek Adamčík.

Usnesení z 47. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce dne 24.6.2014.

1/47 ZMČ 14 Volba ověřovatelů Zastupitelstvo MČ volí: p. Mgr. Josefa Hrabinu, p. Radka Adamčíka.
2/47 ZMČ 14 Schválení programu 47. Zasedání ZMČ Zastupitelstvo schvaluje program 47. Zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce.
3/47 ZMČ 14 Kontrola plnění Usnesení ZMČ Zastupitelstvo bere na vědomí informace o průběžném plnění usnesení.
4/47 ZMČ 14 Opěrná zeď. Zastupitelstvo Schvaluje zrušení stávajícího zadávajícího řízení vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce akce: Opěrná zeď na obecním hřišti.
5/47 ZMČ 14 Žádost TJ Suché Lazce – popelnice. Zastupitelstvo bere na vědomí úřad MČ nebude zajišťovat ani platit popelnici pro TJ Suché Lazce.
6/47 ZMČ 14 Posvícení Zastupitelstvo schvaluje: a) žádost manželů Balových, o umístění prodejního stánku na posvícení. b) program zajistí p. Štambera (program pro dospělé i děti). c) pořádání ohňostroje na posvícení.
7/47 ZMČ 14 Přístřešek KZ - pojištění Zastupitelstvo bere na vědomí informace ohledně proplacení přístřešku KZ pojišťovnou.
8/47 ZMČ 14 Dotace klubům a spolkům Zastupitelstvo schvaluje výši dotací pro tyto složky: SDH Suché Lazce 77.000,-Kč PID: MMOPP009UM0X. TJ Suché Lazce 181.000,-Kč PID: MMOPP009ULZ9. MS Hošťata 40.000,-Kč PID: MMOPP009UM1S. Střel. klub pol. kuš. 54.600,-Kč PID: MMOPP009ULYE.
9/47 ZMČ 14 Prodloužení pracovní smlouvy asistentce starosty Zastupitelstvo schvaluje prodloužení pracovní smlouvy asistentce starosty, sl. Lucii Židkové, do 31.12.2014, měsíční odměna 11.000,-Kč.
10/47 ZMČ 14 Přemístění kontejnerů Zastupitelstvo schvaluje přemístění kontejnerů od p. Zdeny Hajdukové a od restaurace U Balů, na plochu u hřbitova, vybudování zpevněné plochy u hřbitova.
11/47 ZMČ 14 Interpelace.
12/47 ZMČ 14 Závěr.


Program 48. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce, konaného dne 7.7.2014 v 17:00 hod.
1/48 Zahájení a volba ověřovatelů.
2/48 Schválení programu zasedání.
3/48 Opěrná stěna na obecním hřišti.
4/48 Žádost o odkoupení pozemku – par. č. 898/11 v k.ú. Suché Lazce.
5/48 Interpelace.
6/48 Závěr.
Přítomní dle prezenční listiny: Zastupitelů: 6. Omluveni: 5.

1/48 Zahájení a volba ověřovatelů.
Ověřovateli byli zvoleni p. Marek Satke, p. Mgr. Josef Hrabina. Zápisem byla pověřená Lucie Židková, DiS.

2/48 Schválení programu zasedání.
Starosta požádal zastupitele o schválení programu 48. zasedání Zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce, konaného dne 7.7.2014. Zastupitelé souhlasí: 6.

3/48 Opěrná stěna na obecním hřišti.
Starosta obeznámil zastupitele s informacemi v rámci vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce "Opěrná stěna na obecním hřišti". Členové hodnotící komise: Mgr. Josef, Hrabina, p. Marek Satke, p. Broněk Vícha. Do výběrového řízení se přihlásily 3 firmy: VZS RYCHTÁŘ, s. r. o., FICHNA – HUDECZEK, a .s., STAZO spol. s r. o. Na základě nabídek byla vybrána hodnotící komisí firma STAZO, spol. s r. o., s nejnižší nabídnutou cenou 1.344.647,-Kč, bez DPH, se zárukou 36 měsíců. Zastupitelé berou na vědomí.

4/48 Žádost o odkoupení pozemku – par. č. 898/11 v k.ú. Suché Lazce.
Starosta obeznámil zastupitele s žádostí manželů Nelešovských – odkoupení pozemku par. č. 898/11 v k. ú. Suché Lazce (chodník), za cenu 600,-Kč/m2. Zastupitelé souhlasí: 6.

5/48 Interpelace.

6/48 Závěr.

Zapsala: Lucie Židková, DiS., Starosta Miloslav Kostřiba, Ověřovatelé: Mgr. Josef Hrabina, Marek Satke.

Usnesení z 48. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce dne 7.7.2014.

1/48 ZMČ 14 Volba ověřovatelů Zastupitelstvo MČ volí: p. Marek Satke, p. Mgr. Josef Hrabina.
2/48 ZMČ 14 Schválení programu 48. Zasedání ZMČ Zastupitelstvo schvaluje program 48. Zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce.
3/48 ZMČ 14 Opěrná stěna na obecním hřišti Zastupitelstvo bere na vědomí nejlepší cenovou nabídku firmy Stazo, spol. s r. o., 1. 344.647,-Kč, bez DPH, se zárukou 36 měsíců.
4/48 ZMČ 14 Žádost o odkoupení pozemku – par. č. 898/11 v k.ú. Suché Lazce. Zastupitelstvo schvaluje žádost manželů Nelešovských – odkoupení pozemku par. č. 898/11 v k. ú. Suché Lazce (chodník), za cenu 600,-Kč/m2.
5/48 ZMČ 14 Interpelace.
6/48 ZMČ 14 Závěr


Program 49. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce, konaného dne 8.8.2014 v 17:00 hod.
1/49 Zahájení a volba ověřovatelů.
2/49 Schválení programu zasedání.
3/49 Čerpání nákladů na zřízení autobusových zastávek u. Přerovecká – stavební část.
4/49 Výpůjčka pozemku par. č. 602/1 v k. ú. Suché Lazce; par. č. 602/2 v k. ú. Suché Lazce a par. č. 678/1 v k. ú. Suché Lazce.
5/49 Interpelace.
6/49 Závěr.
Přítomní dle prezenční listiny: Zastupitelů: 6. Omluveni: 5.

1/49 Zahájení a volba ověřovatelů.
Ověřovateli byli zvoleni pí. Veronika Žůrková, p. Radek Adamčík. Zápisem byla pověřená Lucie Židková, DiS.

2/49 Schválení programu zasedání.
Starosta požádal zastupitele o schválení programu 49. zasedání Zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce, konaného dne 8.8.2014. Zastupitelé souhlasí: 6.

3/49 Čerpání nákladů na zřízení autobusových zastávek u. Přerovecká – stavební část.
Starosta obeznámil zastupitele s výši nákladů na výstavbu autobusových zastávek ulice Přerovecká, dle zpracované projektové dokumentace a krycích listů rozpočtu na každou zastávku. Starosta požádal zastupitele o schválení čerpání rozpočtu na autobusové zastávky. Zastávka směr Suché Lazce – Přerovec: 136.452,-Kč. Zastávka směr Přerovec Suché Lazce: 279.898,-Kč. Zastupitelé souhlasí: 6.

4/49 Výpůjčka pozemků par. č. 602/1 v k. ú. Suché Lazce; par. č. 602/2 v k. ú. Suché Lazce a par. č. 628 v k. ú. Suché Lazce.
Starosta seznámil zastupitele s žádostí Magistrátu města Opavy, odboru majetku města o vyjádření se k zápůjčce pozemků, par. č. 602/1 v k. ú. Suché Lazce; par. č. 602/2 v k. ú. Suché Lazce a par. 678/1 v k. ú. Suché Lazce, pro TJ Suché Lazce na dobu 15-ti let.
a) Zastupitelé souhlasí s výpůjčkou pozemků par. č. 602/1v k. ú. Suché Lazce a par. č. 602/2v k. ú. Suché Lazce. Zastupitelé souhlasí: 6.
b) Zastupitelé nesouhlasí s výpůjčkou pozemku par. č. 678/1 v k. ú. Suché Lazce. Zastupitelé souhlasí: 6.

5/49 Interpelace.

6/49 Závěr.

Zapsala: Lucie Židková, DiS., Starosta Miloslav Kostřiba, Ověřovatelé: pí. Veronika Žůrková, p. Radek Adamčík.

Usnesení z 49. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce dne 8.8.2014.

1/49 ZMČ 14 Volba ověřovatelů Zastupitelstvo MČ volí: pí. Veronika Žůrková, p. Radek Adamčík.
2/49 ZMČ 14 Schválení programu 49. Zasedání ZMČ Zastupitelstvo schvaluje program 49. Zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce.
3/49 ZMČ 14 Čerpání nákladů na zřízení autobus. zastávek u. Přerovecká – stavební část. Zastupitelstvo schvaluje výši nákladů na výstavbu autobusových zastávek – ul Přerovecká, dle zpracované projektové dokumentace a krycích listů rozpočtu na každou zastávku. Zastávka směr Suché Lazce – Přerovec: 136.452,-Kč. Zastávka směr Přerovec - Suché Lazce: 279.898,-Kč.
4/49 ZMČ 14 Výpůjčka pozemků par. č. 602/1 v k. ú. Suché Lazce; par. č. 602/2 v k. ú. Suché Lazce a par. č. 678/1 v k. ú. Suché Lazce. Zastupitelstvo: a) schvaluje výpůjčku pozemků par. č. 602/1 v k. ú. Suché Lazce a par. č. 602/2 v k. ú. Suché Lazce, pro TJ Suché Lazce. b) neschvaluje výpůjčku pozemku par. 678/1 v k.ú. Suché Lazce, pro TJ Suché Lazce.
5/49 ZMČ 14 Interpelace.
6/49 ZMČ 14 Závěr.


Program 50. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce, konaného dne 2.9.2014 v 17:00 hod.
1/50 Zahájení a volba ověřovatelů.
2/50 Schválení programu zasedání.
3/50 Kontrola plnění Usnesení ze dne 7.7.2014 a 8.8.2014
4/50 Autobusové zastávky – ul. Přerovecká.
5/50 Posvícení – organizace.
6/50 Inventury 2014.
7/50 Dotace pro ZŠ a MŠ Suché Lazce.
8/50 Interpelace.
9/50 Závěr.
Přítomní dle prezenční listiny: Zastupitelů: 7. Omluveni: 4.

1/50 Zahájení a volba ověřovatelů.
Ověřovateli byli zvoleni pí. Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková, p. Václav Žůrek. Zápisem byla pověřená Lucie Židková, DiS.

2/50 Schválení programu zasedání.
Starosta požádal zastupitele o schválení programu 50. zasedání Zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce, konaného dne 2.9.2014. Program bude rozšířen o bod 7., tj. Dotace pro ZŠ a MŠ Suché Lazce. Zastupitelé souhlasí: 7.

3/50 Kontrola plnění Usnesení ze dne 7.7.2014 a 8.8.2014.
Starosta informoval zastupitele o plnění Usnesení ze dne 7.7.2014 a 8.8.2014. Usnesení je průběžně plněno. Zastupitelé berou na vědomí.

4/50 Autobusové zastávky – ul. Přerovecká.
Starosta obeznámil zastupitele s právě dokončující se výstavbou autobusových zastávek na ul. Přerovecká. V měsíci září budou zastávky zkolaudovány. Zastupitelé berou na vědomí.

5/50 Posvícení - organizace.
Starosta informoval zastupitelé o organizaci letošního Posvícení. Zajištění programu na posvícení a provedení kulturní produkce má na starost p. Bohuslav Štambera. Stánek s občerstvením zajištuje p. Tomáš Bala a ohňostrojné práce firma Sdružení Rytíři a Lapkové z Vítku. Zastupitelé berou na vědomí.

6/50 Inventury 2014.
Zastupiteli pro Úřad MČ Opava – Suché Lazce byla zvolená invent. komise, ve složení: p. Mgr. Josef Hrabina, p. Václav Žůrek a předsedou byl zvolen p. Bronislav Vícha. Pro Sbor dobrovolných hasičů byla odsouhlasena inventurní komise, ve složení: p. Ladislav Žídek, p. David Vavrečka a předseda Jaromír Sedláček. Zastupitelé souhlasí: 7.

7/50 Dotace pro ZŠ a MŠ Suché Lazce.
Starosta informoval zastupitele s žádostí ZŠ a MŠ Suché Lazce, o dotaci ve výši 42.000,-Kč. Tato finanční částka bude určená na vybavení právě rekonstruované školní tělocvičny (míče, podložky, basket. koše, koloběžky, tříkolky, zakoupení a montáž ochranných sítí do oken tělocvičny, apod.). Zastupitelé souhlasí: 7.

8/50 Interpelace.

9/50 Závěr.

Zapsala: Lucie Židková, DiS., Starosta Miloslav Kostřiba, Ověřovateli: pí. Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková, p. Václav Žůrek.

Usnesení z 50. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce dne 2.9.2014.

1/50 ZMČ 14 Volba ověřovatelů Zastupitelstvo MČ volí: pí. Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková, p. Václav Žůrek.
2/50 ZMČ 14 Schválení programu 50. Zasedání ZMČ Zastupitelstvo schvaluje program 50. Zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce.
3/50 ZMČ 14 Kontrola plnění Usnesení ze dne 7.7.2014 a 8.8.2014 Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu plnění Usnesení ze dne 7.7.2014 a 8.8.2014.
4/50 ZMČ 14 Autobusové zastávky – ul. Přerovecká. Zastupitelstvo bere na vědomí právě dokončující výstavbu autobusových zastávek – ul .Přerovecká.
5/50 ZMČ 14 Posvícení - organizace. Zastupitelstvo bere na vědomí organizaci Posvícení, kulturní produkce – p. Bohuslav Štambera, stánky s občerstvením p. Tomáš Bala, ohňostrojné práce – Sdružení Rytíři a Lapkové z Vítku.
6/50 ZMČ 14 Inventury 2014. Zastupitelstvo souhlasí se jmenováním invent. komise: Bronislav Vícha – předseda, Václav Žůrek, Mgr. Josef Hrabina.
7/50 ZMČ 14 Dotace pro ZŠ a MŠ Suché Lazce. Zastupitelstvo souhlasí poskytnutím finanční dotace, ve výši 42.000,-Kč, pro ZŠ a MŠ Suché Lazce (míče, podložky, basket. koše, koloběžky, tříkolky, zakoupení a montáž ochranných sítí do oken tělocvičny, apod.)
8/50 ZMČ 14 Interpelace.
9/50 ZMČ 14 Závěr.


Program 51. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce, konaného dne 7.10.2014 v 18:15 hod.
1/51 Zahájení a volba ověřovatelů.
2/51 Schválení programu zasedání.
3/51 Kontrola plnění Usnesení ze dne 2.9.2014.
4/51 Schválení odměn za zpracování kronik MČ Opava – Suché Lazce.
5/51 Inventury 2014.
6/51 Interpelace.
7/51 Závěr.
Přítomní dle prezenční listiny: Zastupitelů: 9. Omluvení: 2.

1/51 Zahájení a volba ověřovatelů.
Ověřovateli byli zvoleni p. Marek Satke, p. Bronislav Vícha. Zápisem byla pověřená Lucie Židková, DiS.

2/51 Schválení programu zasedání.
Starosta požádal zastupitele o schválení programu 51. zasedání Zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce, konaného dne 7.10.2014. Zastupitelé souhlasí: 9.

3/51 Kontrola plnění Usnesení ze dne 2.9.2014.
Starosta informoval zastupitele o plnění Usnesení ze dne 2.9.2014. Usnesení je průběžně plněno. Zastupitelé berou na vědomí.

4/51 Schválení odměn za zpracování kronik MČ Opava – Suché Lazce.
Starosta požádal zastupitele o odsouhlasení odměn za zhotovení Obecních kronik za období 2002-2011, pro p. Bc. Věru Koníkovou a sl. Danielu Matrozsovou, ve výši 8.000,-Kč/1 kronika. Zastupitelé souhlasí: 9.

5/51 Inventury 2014.
Starosta informoval zastupitele o zahájení Inventur – Obecního úřadu a Sboru dobrovolných hasičů. Zastupitelé berou na vědomí.

6/51 Interpelace.
Místostarosta požádal zastupitele o povolení terénních úprav na pozemku obce – hasičská dráha. Zastupitelé souhlasí: 9.
7/51 Závěr.

Zapsala: Lucie Židková, DiS., Starosta Miloslav Kostřiba, Ověřovateli: p. Marek Satke, p. Bronislav Vícha.

Usnesení z 51. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce dne 7.10.2014.

1/51 ZMČ 14 Volba ověřovatelů Zastupitelstvo MČ volí: p. Marek Satke, p. Bronislav Vícha.
2/51 ZMČ 14 Schválení programu 51. Zasedání ZMČ Zastupitelstvo schvaluje program 51. Zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce.
3/51 ZMČ 14 Kontrola plnění Usnesení ze dne 02.09.2014. Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu plnění Usnesení ze dne 2.9.2014.
4/51 ZMČ 14 Schválení odměn za zpracování kronik MČ Opava – Suché Lazce. Zastupitelstvo schvaluje odměny za zhotovení Obecních kronik za období 2002-2011, pro p. Bc. Věru Koníkovou a sl. Danielu Matrozsovou, ve výši 8.000,-Kč/1 kronika.
5/51 ZMČ 14 Inventury 2014. Zastupitelstvo bere na vědomí zahájení Inventur – Obecního úřadu a Sboru dobrovolných hasičů.
6/51 ZMČ 14 Interpelace. Zastupitelstvo schvaluje terénní úpravy na pozemku obce – hasičská dráha.
7/51 ZMČ 14 Závěr.


Program ustavujícího zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce, konaného dne 7.11.2014 v 18:00 hod.
1/1 Slib zastupitelů.
2/1 Schválení programu jednání.
3/1 Schválení ověřovatelů zápisu jednání.
4/1 Schválení jednacího řádu Statutárního města Opavy – MČ Opava – Suché Lazce.
5/1 Volba volební komise.
6/1 Volba návrhové komise pro přípravu návrhu usnesení.
7/1 Volba starosty MČ Opava – Suché Lazce.
8/1 Volba místostarosty (místostarostů) MČ Opava – Suché Lazce.
9/1 Určení funkcí, pro které budou zastupitelé uvolnění.
10/1 Organizační – diskuze.
11/1 Zpráva návrhové komise – návrh usnesení.
12/1 Závěr.
Přítomní dle prezenční listiny: Zastupitelů: 11. Omluveni: 0.

1/1 Slib zastupitelů.
Podle § 69 odst.3 zákona o obcích složil slib každý člen nového zastupitelstva, složení slibu potvrdili noví zastupitelé svým podpisem. Noví členi zastupitelstva přistupovali v abecedním pořadí k předsedajícímu a složili slib ve znění: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu obce a jejich občanů, a řídit se Ústavou a zákony České republiky". Všichni přítomní členové zastupitelstva složili zákonem stanovený slib a mohou se ujmout svého mandátu.

2/

Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - čtvrtek 16.5.2024:

1) Vedoucí prodejny Tempo Opava - Suché Lazce oznamuje, že z provozních důvodů bude od 17.5.2024 prodejní doba až do odvolání zkrácena.
Provozní doba: pondělí,  úterý, čtvrtek, sobota 6.30 - 11 hod, středa, pátek    6.30 až 16 hod. Děkujeme za pochopení.

2) TJ Suché Lazce, z.s. - LAZIO za podpory MČ Suché Lazce, zve všechny fanoušky na utkání mužů TJ Suché Lazce – Budišovice. Zápas se koná v sobotu 18. 5. 2024 v 17:00 hodin na obecním hřišti v Suchých Lazcích. Občerstvení zajištěno.

Hlášení rozhlasu - úterý 14.5.2024:

1) Výbor Klubu důchodců, upozorňuje své členy na pravidelné setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 16. 5. 2024 od 15:00 hodin, na Strážnici v Suchých Lazcích spojené se smažením vajec.

2) Vážení spoluobčané v sobotu 18.5.2024 od 9:00 hod se na obecním hřišti v Suchých Lazcích koná Český pohár ve střelbě z kuše. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

zobrazit vše

Kalendář akcí

26.5.2024 od (9:00) hodin:

Od 9:00 hodin proběhne v areálu střelnice na Strážnici, (Soutěž ve střelbě z malorážky) "Soutěže ve střelbě tříčlenných družstev 2024". Pořádá AVZO. Pozvánka.

27.5.2024 od (16:00) hodin:

Zahájení unikátní týdenní výstavy 120 let výročí Frana Směji. Vystoupí narodopisný folklórní soubor BEJATKY ze Štítiny. Pozvánka. Pondělí 27.5. - sobota 1.6.2024 od 16 - 20 hodin.

1.6.2024 od (16:30) hodin:

Od 16:30 hodin na parkovišti U kašny, proběhne 8. ročník Gulášfest 2024. (Pořádá obec ve spolupráci se složkami a jednotlivci.)

2.6.2024 od (16:00) hodin:

Uzávěrka červnového čísla zpravodaje je 2.6.2024, zpravodaj by měl vyjít 12.6.2024.

4.6.2024 od (17:00) hodin:

Bezplatná právní poradna na Obecním úřadě Suché Lazce.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Napojení na přípojku kanalizace v S. Lazcích jste realizovali / budete realizovat? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Svépomocí 1-2 lidé. 29%
Svépomocí 3 a více lidí. 21%
Odbornou firmou. 7%
Živnostníkem/(y) se zaměření na výkopové práce. 43%

Celkem hlasů: 82 | Hlasování začalo: 11.4.2023 01:00 | Hlasování končí: 11.4.2024 01:00 | všechny ankety

Na začátek stránky