zápis ze dne 9.10.2002

Zápis ze zasedání zastupitelstva městské části Opava-Suché Lazce ze dne 9.10.2002

Přítomni dle prezenční listiny: 9 zastupitelů. Omluveni: paní Satková
Starosta zahájil schůzi a konstatoval, že zastupitelstvo je schopno usnášení.

1. Volba ověřovatelů a zapisovatelky
Ověřovateli byli zvoleni pan Solný a pan Věntus.
Zápisem byla pověřena slečna Kateřina Ištvánková.

2. Kontrola plnění usnesení
2.1 Panu Slavíkovi bylo uloženo projednat podmínky, za kterých by byli majitelé urnových pomníků ochotni posunut tyto pomníky směrem k západní hranici hřbitova tak, aby byl vytvořen prostor k vybudování chodníku 1,5 m – 2m. Pan Slavík informoval zastupitelé o tom, že není možno se domluvit se všemi majiteli urnových pomníků o jejich posunu splněno
2.2 Starostovi vystavil objednávku na úpravu místního hřbitova dle varianty a)
splněno
2.3 Pan Krystýn předložil návrh na řešení hřbitova s cenou projektu ( 10 000 Kč) a termínem. Z projednání vznikl požadavek: studie má zohlednit pozemkové hranice, musí respektovat územní plán (rozšíření hřbitova), také rozšíření hřbitova na západ, včetně chodníčku a ozelenění, návrh stání a návrh výsadby pro etapy rozšíření.
Zastupitelstvo hlasovalo, zda svolat jednání s projektantem za účelem upřesnění zadání projektu ozelenění hřbitova: pro: 9
Zastupitelstvo hlasovalo o pověření pana Krystýna a pana ing. Solného uplatněním připomínek ze zastupitelstva a jejich projednáním s projektantem do 22.10.2002: pro: 9
2.4 Panu Krystynovi bylo uloženo prověřit, je-li realizace opravy kapličky možná ve shodě s ochranou chráněné kulturní a přírodní památky splněno
2.5 Dohody – voda Strážnice - pan ing. Solný a pan Slavík informovali o jednání na SmVaK Ostrava, kde jim bylo řečeno, že přípojka není jejich majetkem, ale majetkem MČ Opava-Suché Lazce a tedy Magistrátu města Opavy. SmVaK Ostrava nesouhlasí s převzetím tohoto odběrového místa do své správy neprojednáno
2.6 Panu Friedelovi projednat návrh na zakoupení základní nutné výbavy dobrovolných hasičů při zásahu a různých pomůcek na jednoho člena v ceně kolem 21 000 Kč (přilba Galet 8 000 Kč + světlo 1 000 Kč, Šubrt 7 000 Kč + světlo, opasek 1 500 Kč a oblek PS2 1 400 Kč, kabát Fireman 10 000 Kč). Pan Friedel předal cenovou nabídku dodavatele hasičského vybavení. neprojednáno

3. Došlá pošta
Zastupitelé byli informováni o následující došlé poště:
3.1 Žádost manželů Petry a Lubomíra Šimkových, Střední 28 o vyjádření souhlasu k zhotovení drobné stavby (skleníku) - příloha jednání
Zastupitelé hlasovali o souhlasu zhotovení drobné stavby manželům Šimkovým: pro: 8, zdrželi se: 1
3.2 Žádost manželů Petry a Jiřího Vavříčkových, Přerovecká 46 o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro stavební úpravy v bytě - příloha jednání
Zastupitelstvo hlasovalo o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro manželé Vavříčkovy: pro: 9
3.3 Žádost manželů Bedřišky a Jaroslava Knoppových, Návrší 8 o udělení výjimky ze stavební uzávěry k zazdění tří oken v rodinném domku - příloha jednání
Zastupitelé hlasovali o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro manželé Knoppovy: pro: 9
3.4 Žádost o souhlas s vykácením stromů (topolů) u místní prodejny Jednota.
Zastupitelstvo hlasovalo o souhlasu s vykácením stávající zeleně u prodejny Jednota: pro: 9
3.5 Dopisu z Magistrátu města Opavy, odboru investic o prohlídce, která proběhla a návrhu stavebních úprav dvorní části kulturního zařízení s tím, že je dohodnuto s odborem investic zpracování PD.
Zastupitelstvo hlasovalo o souhlasu s dohodou o zadání zpracování projektu na úpravu okolí kulturního zařízení s odborem investic: pro: 9
3.6 Dopisu z Magistrátu města Opavy, odboru životního prostředí o konání podzimního úklidu, který proběhne v termínu od 1.11.2002. Kontejnery budou přistaveny od 14,00 – 18,00 hodin a téhož dne odvezeny. Kontejnery budou určeny pouze na organický odpad jako je tráva, listí, větve a shrabky.
Starosta informoval o objednávce a dohodě s TS Opava, s.r.o. , že kontejnery budou přistaveny v době od 25.10.2002 do 29.10.2002. Ing. Solný navrhl změnu na 26.10.2002.
Zastupitelstvo hlasovalo, zda uložit starostovi zajištění kontejnerů na sobotu 26.10.2002 a pokud nebude možno, tak v pátek 25.10.2002: pro: 9
3.7 Žádost Římskokatolické farnoti Opava-Komárov o poskytnutí dotace na opravu kaple v Suchých Lazcích. Jde o zabezpečení stavby proti pronikající vlhkosti a následné vymalování objektu. Poté by mělo následovat provedení položení nové fasády a opravy věže kaple - příloha jednání.
Poté proběhla diskuse bez návrhů. Starosta navrhl hlasovat nejdříve o tom, zda poskytnou příspěvek – dotaci.
Zastupitelstvo hlasovalo o poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Opava-Komárov: pro: 9
Jednotliví zastupitelé navrhli částky, které by poskytli na opravu místní kaple a částku, která byla navržena nejčastěji vybrali. Tato částka je 150 000 Kč.
Zastupitelstvo hlasovalo, zda převést finanční prostředky ve výši 150 000 Kč z finanční rezervy obce, dle předložené žádosti na Římskokatolickou farnost Opava-Komárov: pro: 9
3.8 Žádost Sboru dobrovolných hasičů Suché Lazce o úhradu zhotovení nové podlahy v kulturní místnosti hasičské zbrojnice (16 000 Kč), pořízení topidla do skladu zásahové jednotky (4 000 Kč), pořízení řidičského průkazu skupiny C pro strojníka zásahové jednotky (10 000 Kč) a pořízení elektrické centrály pro napájení kalového čerpadla (20 000 Kč).
Zastupitelstvo hlasovalo o poskytnutí finančních prostředků dle předložené žádosti od SDH Suché Lazce: pro: 9
3.9 Změně právní subjektivity mateřské školky v Suchých Lazcích
3.10 Vyhlášení dražby objektu na ul. Přerovecké 36 (bývalý Racek)
3.11 Dopise Magistrátu města Opavy, odboru vnitřní správy na zřízení telekomunikačních služeb pro MČ. Ing. Solný objasnil podstatu funkce a použití dle nabídky. Po diskusi bylo hlasováno pro odmítnutí nabídky Magistrátu města Opavy: pro: 9

4. Interpelace členů ZMČ
4.1 Pan Kubín měl připomínku zda by nemohl místní rozhlas společenským organizacím vyhlásit jejich akce v případě i mimo úterky, jak bylo odsouhlašeno.
Zastupitelstvo hlasovalo o tom, zda v případě zájmu společenských organizací vyhlásit jejich akce v místním rozhlasu i mimo úterky: pro: 9
4.2 Pan Solný navrhl opravit AT stanici na Strážnici a elektrickou energii odpočítávat.
Zastupitelstvo hlasovalo zda objednat opravy AT stanice na Strážnici pro dodávku pitné vody a osazení vodoměru pro jednotlivé odběratele: pro: 8, zdrželi se: 1
Zastupitelstvo hlasovalo o tom, zda pověřit pana Solného objednáním opravy AT stanice na Strážnici pro dodávku pitné vody a osazení vodoměru pro jednotlivé odběratele: pro: 8, zdrželi se: 1
4.3 Zastupitelstvo hlasovalo o souhlasu s úhradou občerstvení dnešního zasedání z rozpočtu MČ: pro: 9
4.4 Zastupitelstvo hlasovalo o souhlasu s přesunem rozpočtu mezi jednotlivými kapitolami dle potřeb krytí MČ včetně finanční rezervy: pro: 8, zdrželi se: 1
4.5 Pan Solný navrhl vzhledem ke končícímu volebnímu období zastupitelstva městské části provést finanční kontrolu. Starosta upozornil, že finanční výbor má povinnost toto udělat a není nutno hlasovat.
Zastupitelstvo hlasovalo o tom, zda uložit finanční komisi provést finanční kontrolu: pro: 8, zdrželi se: 1

Zapsala: Kateřina Ištvánková
Ověřovatelé: Statutární město Opava úřad městské části Opava-Suché Lazce
starosta Václav Hanke

Usnesení ze zasedání zastupitelstva městské části Opava-Suché Lazce ze dne 9.10.2002

Zastupitelstvo schvaluje:
1 Objednání opravy AT stanice na Strážnici pro dodávku pitné vody a osazení vodoměru pro jednotlivé odběratele.
2 Souhlas se zhotovením drobné stavby manželům Šimkovým, Střední 28
3 Udělením výjimky ze stavební uzávěry pro manželé Vavříčkovy, Přerovecká 46
4 Udělením výjimky ze stavební uzávěry pro manželé Knoppovy, Návrší 8
5 Souhlas s vykácením stávající zeleně u místní prodejny Jednota
6 Dohodu na zadání zpracování projektu na úpravu dvorní části kulturního zařízení - s odborem investic
7 Poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Opava-Komárov a převedení finanční rezervy městské části ve výši 150 000 Kč dle předložené žádosti na Římskokatolickou farnost Opava-Komárov
8 Vystavení objednávky na úpravy a koupi dle předložené žádosti od SDH Suché Lazce
9 V případě zájmu společenských organizací vyhlásit jejich akce v místním rozhlasu i mimo úterky
10 Úhradou občerstvení z dnešního jednání z rozpočtu MČ
11 Přesun rozpočtu mezi jednotlivými kapitolami dle skutečného čerpání MČ

Zastupitelstvo ukládá :
1 Panu Krystynovi a ing. Solnému, uplatnit připomínky ze zastupitelstva a jejich projednání s projektantem do 22.10.2002, projektu ozelenění hřbitova, za účelem upřesnění zadání projektu ozelenění hřbitova
2 Panu ing. Solnému, objednat opravu AT stanice na Strážnici pro dodávku pitné vody a osazení vodoměru pro jednotlivé odběratele
3 Starostovi, zajištění kontejnerů na podzimní úklid na sobotu 26.10.2002 a pokud nebude možno, tak v pátek 25.10.2002
4 Finanční komisi provést finanční kontrolu
5 Starostovi odpovědět na dopis Magistrátu města Opavy, odboru vnitřní správy na zřízení telekomunikačních služeb pro MČ dle zápisu

Zapsala: Kateřina Ištvánková
Ověřovatelé: Statutární město Opava úřad městské části Opava-Suché Lazce
starosta Václav Hanke

Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - čtvrtek 11.04.2024:

1) TJ Suché Lazce, z.s. - LAZIO za podpory MČ Suché Lazce, zve všechny fanoušky na utkání mužů Dobroslavice - TJ Suché Lazce. Zápas se koná v sobotu 13.4.2024 v 16:00 hodin na obecním hřišti v Dobroslavicích.

Hlášení rozhlasu - středa 10.4.2024:

1) Vážení spoluobčané, v sobotu 13. dubna od 9:00 hodin bude v naší obci probíhat prodej sadby květin a zeleniny, kterou vypěstovali žáci Masarykovy střední školy zemědělské v Opavě. Prodej bude probíhat v centru obce na parkovišti.

zobrazit vše

Kalendář akcí

21.4.2024 od (8:00) hodin:

Od 8:00 hodin proběhne na Strážnici v areálu střelnice, 39. ročník soutěže ve střelbě z malorážky "O pohár osvobození Suchých Lazců 2024" pořádá AVZO. Pozvánka.

24.4.2024 od (15:00) hodin:

Dubnové setkání kronikářů 2024 ve Štítině.

27.4.2024 od (15:00) hodin:

Od 15:00 hodin proběhne na Strážnici v areálu střelnice tradiční "Pálení čarodějnic 2024" se smažením vajec. (pořádá SDH Suché Lazce) akce pro děti i dospělé. Pozvánka.

30.4.2024 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na zelený odpad.

18.5.2024 od (8:00) hodin:

Na obecním hřišti proběhne Český pohár ve střelbě z polní kuše. Pořádá klub polní kuše Suché Lazce

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Napojení na přípojku kanalizace v S. Lazcích jste realizovali / budete realizovat? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Svépomocí 1-2 lidé. 29%
Svépomocí 3 a více lidí. 21%
Odbornou firmou. 7%
Živnostníkem/(y) se zaměření na výkopové práce. 43%

Celkem hlasů: 82 | Hlasování začalo: 11.4.2023 01:00 | Hlasování končí: 11.4.2024 01:00 | všechny ankety

Na začátek stránky