zápis ze dne 13.8.2002

Zápis ze zasedání zastupitelstva městské části Opava-Suché Lazce ze dne 13. 8. 2002

Přítomni dle prezenční listiny - 8 zastupitelů.
Starosta zahájil schůzi a konstatoval, že zastupitelstvo je schopno usnášení.

1. Volba ověřovatelů a zapisovatelky
Ověřovateli byli zvoleni pan Jaroslav Pustka a pan Pavel Krystyn.
Zápisem byla pověřena slečna Kateřina Ištvánková.

2. Kontrola plnění usnesení
- Starosta informoval zastupitele o své účasti na jednání ohledně řešení křižovatky v Suchých Lazcích na silnici I/11 a předložil navržené řešení křižovatky a také křižovatek na dané silnici také v Nových Sedlicích a Mokrých Lazcích.
- Starosta informoval zastupitele že dne 8.8.2002 proběhlo jednání v Ostravě za účasti zástupce Dopravoprojektu Brno Ing. Procházky , ing. Jůzy. Tel 0549133424 a 0549133466 a starosty městské části Opava Suché Lazce ve věci úprav napojení komunikace ul. Přerovecké na ul. Ostravskou.
Bylo konstatováno že úsek komunikace S1/11 v části kostel Nové Sedlice až rondel Globus dosud není rozpracován projekčně a bude zahájen na příští rok. Pan Hanke předložil podklady které byly zpracovány pro ÚMČ Komárov, fa. UDIMO. Bylo konstatováno, že tyto podklady požadavek na řešení, který předpokládá rozšíření komunikace ul. Ostravské směrem od Opavy o odbočovací pruh a směrem ze S. Lazců na Ostravu o najížděcí pruh. Najíždění ze Suchých Lazců na ul. Ostravskou a od Ostravy na S.Lazce řešit podjezdem pod ul. Ostravskou v prostoru nad kanalizací ze S. Lazců s vyvedením směrem k N. Sedlicím, kde by byl nájezd a sjezd na ul. Ostravskou.
Celé navrhované řešení je nutno technicky ověřit, poté projednat s vlastníky pozemků výkupy pozemků a dále bude nutno požádat o změnu územního plánu. Tato informace slouží jako podklad pro jednání s projektanty v roce 2003 . Příloha - situace navrženého řešení.
- Starosta předložil zastupitelům dopis na Okresní úřad Opava - referát dopravy a silničního hospodářství, kde žádá o dodání dopravního značení a to návěsti před křižovatkou na ul. Ostravské a ul. Přerovecké směrem z Ostravy. Dále také projednal umístit dopravní značení na Strážnici na ul. Ke Strážnici na odbočce směrem na Podvihov. Navrhované řešení bylo konzultováno dne 13.8.2002 s okresním úřadem a přijato. Rozhodnutí- stanovení úprav obdržíme poštou.
- Starosta informoval zastupitele o tom, že na křižovatce ul. Přerovecké a ul. K Vodojemu není možné umístit dopravní značku "zákaz vjezdu", neboť by se na ul. K Vodojemu nedostali místní obyvatelé a chataři, kteří mají zde příjezdovou cestu.
DZ zákaz vjezdu na ul. U Vodojemu nebyla požadována. Dříve dle dokladů zde nebyla, její osazení neřeší daný problém - jsou nedostatečné a neodpovídají současnému požadavku na úpravu napojení - řešení křižovatky pod obcí S.Lazce.
- Dále je stále v jednání umístění DZ na křižovatce u kulturního zařízení a také znovu zrcadlo U Kašny
- Starosta informoval o dopise odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy ve věci poskytnutí informací ve smyslu optimalizace sběru a třídění komunálního odpadu v rekreační oblasti Sedlinka.
- Všechny úkoly uložené na minulém zastupitelstvu byly splněny.

3. Došlá pošta
Zastupitelé byli informováni o následující došlé poště:
- Volby - zastupitelé byli informováni o počtu podpisů pro kandidáty do zastupitelstva, registračních úřadech pro podání kandidátních listin a místech, kde budou přijímány kandidátní listiny. Tyto informace jsou zveřejněny na úřední desce.
- Dopis z Krajského úřadu moravskoslezského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství, které vydalo nesouhlasné stanovisko k záměru stavby Střediska živočišné výroby v Suchých Lazcích. (Příloha pro dnešní jednání)
- Krizový štáb - starosta informoval zastupitele o tom, že byl pověřen do funkce člena krizového štábu
- Starosta informoval zastupitelstvo o stavu čerpání rozpočtu městské části k 30.7.2002

K tomuto dni bylo čerpáno celkem735 638,-Kč
Z toho:Komunikace
Kulturní zařízení
Odpad
Zeleň údržba
Hasiči
Správní
Režie
223 050,-
93 493,-
28 396,-
58 148,-
115 056,-
111 156,-
114 331,-
K čerpání zůstává ještě částka cca1 050 000,-Kč

- Nabídka firmy Jana Korábečného, Březolupy a firmy Smaltované tabule Miroslav Mišík na výrobu znaků a tabulí městské části Opava-Suché Lazce.(příloha pro jednání). Zástupce starosty poznamenal, že předložené nabídky nejsou v pořádku - velký rozdíl cen, a že jejich realizace by byla mrhání veřejnými prostředky. K názoru se připojil i pan Slavík s tím, že se jedná o nehospodárné zacházení se svěřenými prostředky. Pan Pustka řekl, že dosud nemáme schválený znak obce a navrhl, vyčkat s objednáním znaků a tabulí až dojde k jejich přidělení, dle předloženého návrhu na Podvýbor pro heraldiku Poslanecké směnovny Parlamentu.
Zastupitelstvo hlasovalo o tom, zda neobjednávat znaky a tabule podle předložených nabídek a vyčkat až dojde k jejich oficiálnímu přidělení: pro: 4, zdrželi se: 4; tzn. zastupitelstvo nepřijalo žádné usnesení.
- Žádost pana Františka Halšky o opravu plotu mezi kulturním zařízením a jeho pozemkem. Zastupitelé osobně prohlédli stav plotu . Poté navrhli požádat o opravu plotu na investicích včetně zpracování projektové dokumentace. Starosta k tomuto návrhu poznamenal, že tento návrh oddálí dobu opravy na příští rok. Bylo hlasováno o tom, zda pověřit starostu, aby požadoval na investicích opravu plotu u kulturního zařízení a zpracování projektové dokumentace: pro: 6, zdrželi se: 2.
- Žádost pana Františka Halšky o vysvětlení zániku jeho parcely č. 899/1, což je komunikace před parcelou č. 337.
Zastupitelstvo pověřilo starostu postoupit žádost pana Františka Halšky o zániku parcely č. 899/1 na majetkoprávní oddělení Magistrátu města Opavy: pro: 8
- Starosta informoval o Požárním řádu statutárního města Opava a o její příloze ve které je Výpis z Požárního poplachového plánu okresu Opavy a seznam ohlašoven požárů a dalších míst pro hlášení požáru. Tyto materiály jsou dostupné na úřadě městské části a jsou přílohou dnešního jednání.
- Starosta informoval o úpravě jízdního řádu, kdy na základě připomínek občanů projednal změnu jízdního řádu a od 1.9.2002 zajíždí všechny autobusy až na točnu zastávky Přerovec.
- Žádost náměstka primátora o stanovisko ke stížnosti občanů Strážnice, kteří zaslali primátoru města stížnost ohledně problematiky dodávky vody na Strážnici a neochotu starosty
Suchých Lazců s nimi o tomto problému jednat. Starosta seznámil přítomné se svým stanoviskem a poskytl zastupitelům svou odpověď na tuto stížnost. (Příloha pro dnešní jednání z dopisu mimo jiné vyplývá, že pověřen jednáním byl pan Ing. Radomír Solný).
Zastupitelé se v diskusi rozhodli pověřit pana Solného a pana Slavíka svolat jednání s obyvateli Strážnice a těch, kterých se tento problém týká na jednání ve věci uzavření dohod o dodávce vody na Strážnici a to do příštího zastupitelstva: pro: 8
- Dopise z Jednoty Opava o souhlasu s rozšířením vylepovací plochy o cca 1,5 m po vnitřní hranu chodníku ul. Ve Dvoře.
- Žádostí o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro úpravu rod. domu manželům Kašpárkovým.
Zastupitelé hlasovali o udělení výjimky ze stavební uzávěry manželům Kašpárkovým: pro: 8
- Žádostí pana Šustka o rozdělení parcely č. 749/16 dle předložené situace.
Zastupitelstvo hlasovalo o souhlasu rozdělení parcely č. 749/16 dle předložené situace: pro: 7, zdrželi se: 1

4. Interpelace členů ZMČ
- Starosta informoval přítomné o očekávaných úpravách na hřbitově v S. Lazcích.
S pracovníkem Technických služeb Opava, s.r.o. s panem Hrdinou bylo dohodnuto, že přes zdržení ve věci opravy krytiny na márnici, bude provedena oprava krytiny márnice nejpozději do konce října s tím, že bude vyměněn poškozený krov. Byl požádán starostou, aby před zahájením opravy byl sundán zvon ze zvonice a uschován, aby se zabránilo jeho krádeži.
Dále bylo přislíbeno zhotovit novou branku v místě výstavby nového chodníku od márnice.
- Ve věci dobudování chodníků na místním hřbitově starosta navrhl pověřit konkrétního zastupitele zajistit souhlas vlastníků přilehlých hrobů s provedením položení obrubníků a zámkové dlažby až k rámům hrobů s tím, že případné výškové úpravy a následné možné pohyby rámů hrobů si majitelé provedou ve své režii bez jakéhokoliv nároku na náhradu.
Jedná se o chodník podél západní strany hřbitova mezi urnovými a normálními hroby v šířce 90-100 cm včetně obrubníků, dále o chodník od hrobu východo-jižní branky s napojením na stávající chodník od kříže k márnici v levém rohu v šířce cca 1m.
Zastupiteli bylo navrženo, aby se členové zastupitelstva seznámili se situací na hřbitově a předložili návrh na řešení na příštím zasedání zastupitelstva, na kterém bude provedena prohlídka hřbitova.
V diskusi zastupitelé hovořili o úpravě zeleně kolem a před místním hřbitovem včetně výsadby nové zeleně, přemístění kontejneru na odpady a zřízení zpevněné plochy u hřbitova.
Zastupitelé hlasovali o tom, zda uložit starostovi projednat zpracování nabídky na projekt úpravy zeleně před a kolem místního hřbitova: pro: 8
- Starosta informoval přítomné zastupitele o nedostačující výbavě místních dobrovolných hasičů. Předložil návrh na zakoupení základní nutné výbavy dobrovolných hasičů při zásahu a různých pomůcek na jednoho okolo 21 000 Kč. (Přilba Galet 8000 Kč + světlo 1000 Kč, Šubrt 7000 Kč + světlo, opasek 1500 Kč a oblek PS 2 1400 Kč. Jen kabát 10 000 Kč - Fireman.Tel. 732279 - výzbrojna Opava). Dále zakoupení motorové pily a sekačky, případně plovoucího čerpadla.
Zastupitelé navrhli pověřit pana Friedla, zjistit jakou výbavu potřebují dobrovolní hasiči: pro: 8
- Starosta informoval zastupitele o nevyhovujícím stavu chodníku v úseku před domem p. Boženy Vítkové k domu p. Jiřího Koudelky.
Zastupitelé se dohodli, že úprava této části chodníku podél ul. Přerovecké měla být opravena.
Zastupitelstvo hlasovalo o tom, že v případě pokud je majitelem tohoto chodníku město Opava chodníky opraví, pokud majitelem jsou soukromé osoby, bude řešena oprava chodníku až po vykoupení majetkoprávním odborem města Opavy: pro: 8
- Starosta předložil návrh na zateplení stropu kulturního zařízení minerální vatou ve výši 16 - 20 cm./200m2. Celková cena zateplení by v tomto případě byla cca 60 000 Kč.
Zastupitelé diskutovali o nejvhodnějším způsobu zateplení stropu a v diskusi byla také navržena výměna podlahy v kulturním zařízení.
Zastupitelstvo hlasovalo o tom, zda uložit panu Krystynovi zpracovat zadání výběrového řízení na zateplení stropu a výměny podlahy v místním kulturním zařízení: pro: 8
- Starosta navrhl vzhledem ke konci volebního období stávajícího zastupitelstva svolat veřejnou schůzi, kde bude zhodnocena činnost zastupitelstva.
Zastupitelstvo hlasovalo, zda svolat veřejnou schůzi s vyhodnocením činnosti zastupitelstva: pro: 1, proti: 5, zdrželi se: 2
Zastupitelé požadovali, aby práci členů zastupitelstva zhodnotil starosta.
Zastupitelé hlasovali o pověření starosty vyhodnocením práce členů místního zastupitelstva: pro: 7, zdržel se 1
- Starosta informoval o blížící s inventarizaci a potřeby stanovit inventarizační komisi a navrhl jako členy pana Solného, paní Satkovou a paní Konečnou.
Zastupitelé hlasovali o zvolení za členy komise pana Solného, paní Satkovou a paní Konečnou: pro: 8

Zapsala: Kateřina Ištvánková
Ověřovatelé: Statutární město Opava úřad městské části Opava-Suché Lazce
starosta - Václav Hanke

Usnesení ze zasedání zastupitelstva městské části Opava-Suché Lazce ze dne 13. 8. 2002

Zastupitelstvo schvaluje:
- opravu chodníku před domem paní Boženy Vítkové k domu pana Jiřího Koudelky, pokud je majitelem těchto chodníku město Opava. Pokud majiteli jsou soukromé osoby, bude oprava chodníku provedena po vykoupení majetkoprávním odborem města Opavy.
- inventarizační komisi ve složení: Ing Radomír Solný, paní Pavla Satková a paní Libuše Konečná
- udělení výjimky ze stavební uzávěry manželům Kašpárkovým
- rozdělení parcely č. 749/16 dle předložené situace

Zastupitelstvo neschvaluje:
- svolat veřejnou schůzi s vyhodnocením činnosti zastupitelstva

Zastupitelstvo ukládá:
- starostovi, zaslat požadavek na odbor investic, na zajištění investic pro opravu plotu u kulturního zařízení a včetně zpracování projektové dokumentace
- starostovi, postoupit žádost pana Františka Halšky o zániku parcely č. 899/1 na majetkoprávní oddělení Magistrátu města Opavy
- starostovi, projednat nabídku na projekt úpravy zeleně před a kolem místního hřbitova
- starostovi, vyhodnotit práci členů místního zastupitelstva
- panu Friedlovi, zjistit jakou výbavu potřebují místní dobrovolní hasiči
- panu Krystynovi, zpracovat zadání výběrového řízení na zateplení stropu a výměny podlahy v místním kulturním zařízení
- panu Solnému a panu Slavíkovi, svolat jednání s obyvateli Strážnice a těch, kterých se problém týká na jednání ve věci uzavření dohod o dodávce vody na Strážnici do příštího zastupitelstva
- členům zastupitelstva, seznámit se se situací na hřbitově a předložit návrh na řešení na příštím zasedání zastupitelstva, na kterém bude provedena návštěva hřbitova.

Zapsala: Kateřina Ištvánková
Ověřovatelé: Statutární město Opava úřad městské části Opava-Suché Lazce
starosta - Václav Hanke

Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - čtvrtek 16.5.2024:

1) Vedoucí prodejny Tempo Opava - Suché Lazce oznamuje, že z provozních důvodů bude od 17.5.2024 prodejní doba až do odvolání zkrácena.
Provozní doba: pondělí,  úterý, čtvrtek, sobota 6.30 - 11 hod, středa, pátek    6.30 až 16 hod. Děkujeme za pochopení.

2) TJ Suché Lazce, z.s. - LAZIO za podpory MČ Suché Lazce, zve všechny fanoušky na utkání mužů TJ Suché Lazce – Budišovice. Zápas se koná v sobotu 18. 5. 2024 v 17:00 hodin na obecním hřišti v Suchých Lazcích. Občerstvení zajištěno.

Hlášení rozhlasu - úterý 14.5.2024:

1) Výbor Klubu důchodců, upozorňuje své členy na pravidelné setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 16. 5. 2024 od 15:00 hodin, na Strážnici v Suchých Lazcích spojené se smažením vajec.

2) Vážení spoluobčané v sobotu 18.5.2024 od 9:00 hod se na obecním hřišti v Suchých Lazcích koná Český pohár ve střelbě z kuše. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

zobrazit vše

Kalendář akcí

19.5.2024 od (14:00) hodin:

Pohádkové odpoledne v maskách pořádá klub rodičů. Pozvánka.

26.5.2024 od (9:00) hodin:

Od 9:00 hodin proběhne v areálu střelnice na Strážnici, (Soutěž ve střelbě z malorážky) "Soutěže ve střelbě tříčlenných družstev 2024". Pořádá AVZO. Pozvánka.

27.5.2024 od (16:00) hodin:

Zahájení týdenní výstavy na počest Frana Směji. Ke 120. výročí narození spisovatele, vystoupí narodopisný folklórní soubor BEJATKY ze Štítiny.

1.6.2024 od (16:30) hodin:

Od 16:30 hodin na parkovišti U kašny, proběhne 8. ročník Gulášfest 2024. (Pořádá obec ve spolupráci se složkami a jednotlivci.)

2.6.2024 od (16:00) hodin:

Uzávěrka červnového čísla zpravodaje je 2.6.2024, zpravodaj by měl vyjít 12.6.2024.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Napojení na přípojku kanalizace v S. Lazcích jste realizovali / budete realizovat? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Svépomocí 1-2 lidé. 29%
Svépomocí 3 a více lidí. 21%
Odbornou firmou. 7%
Živnostníkem/(y) se zaměření na výkopové práce. 43%

Celkem hlasů: 82 | Hlasování začalo: 11.4.2023 01:00 | Hlasování končí: 11.4.2024 01:00 | všechny ankety

Na začátek stránky