zápis ze dne 26.3.2002

Zápis z mimořádného jednání obecního zastupitelstva městské části Opava-Suché Lazce ze dne 26. 3. 2002

Přítomni dle prezenční listiny
Schůzi zahájil zástupce starosty. Starosta byl omluven pro účast na zasedání zastupitelstva města Opavy.

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatelkou byla zvolena slečna Kateřina Ištvánková.
Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Jaroslav Pustka a pan Jiří Slavík.

2. Byla navržena změna programu
Pan Jiří Slavík navrhl změnu programu, tak, aby jako první byla projednána žádost manželů Pchálkových o vynětí ze stavební uzávěry. Změna programu byla odsouhlasena.

3. Žádost manželů Pchálkových o vynětí ze stavební uzávěry
Zástupce starosty navrhl, aby parcela č. 754/11 byla navržena do řešeného území za účelem využití dle územního plánu a vynětí této parcely ze stavební uzávěry.
Zařazení do řešeného území i vynětí ze stavební uzávěry této parcely bylo odsouhlaseno.

4. Bylo navrženo, že na tomto mimořádném jednání se bude jen diskutovat o změnách v navrženém územním plánu a 9. 3. 2002 bude územní plán projednán.

5. Zástupce starosty předal vedení schůze starostovi po jeho příchodu. Starosta seznámil přítomné, že byla schválena výstavba sportovní haly v městě Opava.

6. Starosta navrhl projít územní plán po jednotlivých stranách a konkrétních bodech.
Navržený územní plán zastupitelstvo po jednotlivých bodech prošlo a při tom, byly navrženy tyto změny.
- str. 7 odst. 1 doplnit - řešení území sousedí s katastrálním územím Štítina, Mokré Lazce.
bod 8 základní předpoklady ...... poslední odstavec (centrální - doplnit o severní část obce). Budování nadřazených komunikací se v řešeném území nepředpokládá - odstranit.
Doplnit - úprava nájezdů na ulici Ostravskou
- str. 8 odst. 3 vypustit z textu - chráněný přírodní výtvor "U dubu" (dub letní).
Kulturní, historické ...... ke stavbám, které stojí za zmínku - doplnit o "budova základní školy"
bod 9 Návrh urbanistické ...... odst. 2 hromadné bydlení - doplnit na ulici Přerovecké 46 a Přerovecká 144.
Poslední větu na str. 8 nahradit - Plochu tohoto území doporučujeme dále řešit v samostatné studii (požadujeme - doplnit situaci o zákresy z projektu).
-str. 9 odst. 3 ...... vypustit z textu - ulici V Ulici a nahradit - ulicí Sedlickou (na ulici V ulici je nedostatečný prostor).
odst. 4 řádek 2 text v březnu nahradit - v roce 2000
začátek 3 řádku ...... vybudování a vsunout - víceúčelové sportovní haly......
poslední odstavec.cyklistické dopravy vsunou text- není zpracována studie
- str. 24 tabulka návrhové plochy rekreace RS1 počet podlaží změnit na 1-3
- str. 30 posl odstavec nahradit text - 2 objekty ...... za 4 objekty hromadného bylení na ul. Májové a Přerovecké.
- str. 31 odst1 doplnit - o resocializační středisko na Přerovecké 36
odst 2 kultura a osvěta - vypustit hostinec U kašny - víceúčelový sál s kapacitou 150 lidí. Návrh: v rámci navrženého území text nahradit - doplnit - občanskou vybavenost řešit ve sportovním areálu na ul. Sedlické (sál).
4 Maloobchod stávající stav - vypustit z textu - prodej nábytku na ul. Přerovecká a prodej textilu ul. Přerovecká.
- str. 32 bod 5 vypustit text-restaurace Racek, doplnit text - restaurace Jedlička Přerovecká 114 a restaurace "U Tomáše" Přerovecká 64 a restaurace "Na hřišti TJ" ul. Na pískovně Návrh-doplnit text o restaurace Sportovní areál ul. Sedlická
- str. 33 bude řešeno na příštím jednání zastupitelstva
- str. 34 vypustit text - Zemní práce - fy Rosis ul Přerovecká.
řádek 2 kde se předpokládá vsunout do textu - vybudování víceúčelové sport haly ...... fotbal stadionu
- str. 36 - řešit na příštím zastupitelstvu
- str. 37 odst.1 předposlední slovo hotel Heja - nahradit restaurace Heja, dále v textu vždy nahradit na restaurace Heja
- str. 38 odst 1 první věta Mimo průtah jsou chodníky v ul. Sedlické, částečně i Ve dvoře, částečně Na pískovně a částečně na Májové
5 řádek od zemědělského areálu až - vypustit text v hotelu Heja nahradit na točnu DPMO na Přerovci
18.5 parkování ...... vypustit z textu v 5 řádku 10 podélných stání - navržena jsou stání na terénu: doplnit o text - u hřbitova na ul. Ke Strážnici
poslední odstavec-na příštím jednání zastupitelstva
-str. 39 18.8 Hromadná doprava osob - upravit text 1 řádek takto: vedeny jsou po silnici 1/11 a 3/4663 se zastávkami: Suché Lazce dolní, Zemědělské družstvo, Střed, Horní konec a Přerovec. Přístřešky pro cestující jsou opatřeny zastávky ZD, Střed, Horní konec a Přerovec pouze v jednom směru. Za zastávkou Přerovec je obratiště MHD č. 20. Zastávkové pruhy se na zastávkách nevyskytují mimo horní konec ve směru k centru a ZD. ...... text pokračuje dále absence ......
Vypustit text začínající: u zastávky Střed až po - rozsah spojů i umístění zastávek je podle vyjádření zástupců obce vyhovující
- str. 40 předposlední odst. změnit v textu - slovo letní na zimní
- str. 41 za 4 odst. doplnit text - oblast Strážnice je napojena na dálkový přivaděč - nutnost rekonstrukce přípojky
- str. 43 19.1.5 poslední odst. Návrh zásobovací v posledním odstavci doplnit - navrhnout automatickou tlakovou stanici (ATS)
- str. 44 do odstavce 19.1.6 vyhodnocení návrhu doplnit do textu - oprava vodovodního rozvodu pro oblast Strážnice včetně ATS
- str. 45 5 odstavec text - odkanalizování Suchých Lazců ve všech alternativách předpokládá využití stávající kanalizace nahradit - předpokládá úplnou rekonstrukci stávající kanalizace
- str. 47 19.3.1 současný stav - vložit na poslední odstavec - s prostoru tzv. Heroldova dolu vychází meliorační příkop, který pokračuje zatrubněn do potoku Hošťata
- str. 48 odst. 2 doplnit - taktéž je nutno věnovat pozornost podchycení vod z ulice Ke strážnici, která je často zaplavena přítokem vod z extravilánu
- str. 55 20.2.2 současný stav odst. 3 doplnit - a Komárov
- str. 60 odst. 1 doplnit - pouze vložit na Přerovci dochází ke zhoršení signálu stíněním

Kapitola C
- str. 9 Kulturní zařízení: ul. V ulici jako rezervní řešení - doplnit možnost na ul. Sedlické dle studie
- str. 10 Rekreace a sport - vypustit bod c)
- str. 11 první větu změnit v návaznosti na předcházející úpravy a dořešení napojení na ul. Ostravskou - dopracovat
Doprava silniční: první věta - doplnit o úpravy
Zásobování pitnou vodou: bod c) doplnit - o Strážnici
- str. 12 Odkanalizování bod c) vsunout - lokální čističku pro oblast Přerovec

Zapsala: Kateřina Ištvánková
Ověřovatelé: Statutární město Opava úřad městské části Opava-Suché Lazce
starosta - Václav Hanke

Usnesení z mimořádného jednání obecního zastupitelstva městské části Opava-Suché Lazce ze dne 26. 3. 2002

Zastupitelstvo schvaluje:

- aby část parcely č. 754/11 byla navržena do řešení územního plánu za účelem využití dle územního plánu - občanská výstavba

- zároveň souhlasí s vynětím parcely č. 754/11 ze stavební uzávěry

Zastupitelstvo ukládá:
- zástupci starosty připravit podklady a pozvánku na příští zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo bere na vědomí:
- Informaci ze zastupitelstva města Opavy dne 26. 3. 2002 o schválení finančních prostředků na výstavbu sportovní haly v Opavě.

Zapsala: Kateřina Ištvánková
Ověřovatelé: Statutární město Opava úřad městské části Opava-Suché Lazce
starosta - Václav Hanke

Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu úterý 29.11.2022:

1) Obecní úřad Suché Lazce ve spolupráci s dobrovolníky pořádá kulturní akci "Přivítání sv. Jana v Suchých Lazcích". Krátká kulturní akce proběhne ve čtvrtek 1. 12. 2022 v 17:00 hodin. Přijďte s námi přivítat, téměř po půl roce, zpět v naší obci, zrestaurovanou sochu sv. Jana Nepomuckého v opravené kapličce. Občané si mohou, prohlédnou opravenou kulturní památku Suchých Lazců.

2) Obecní úřad městské části Suché Lazce pořádá v neděli 4. 12. 2022, od 15 hodin Adventní koncert v kapli sv. Andělů strážných v Suchých Lazcích.

Hlášení rozhlasu - úterý 22.11.2022:

1) Vážení spoluobčané ve středu 23. 11. 2022 po svozu odpadu nechejte své popelnice do cca 14 hodiny před svými domy, Technické služby Opava budou opět opatřovat čipem popelnice.

2) Obecní úřad MČ Suché Lazce srdečně zve všechny občany na tradiční rozsvícení vánočního stromečku, před obecním úřadem, které se uskuteční v sobotu 26. 11. 2022 od 17:00 hodin. Bude pro vás přichystán vánoční program a poté začne samotné rozsvícení stromečku.

zobrazit vše

Kalendář akcí

1.12.2022 od (17:00) hodin:

Přivítání sv. Jana v Suchých Lazcích - Přijďte s námi přivítat, téměř po půl roce, zpět v naší obci, zrestaurovanou sochu sv. Jana Nepomuckého v opravené kapličce. Pozvánka.

4.12.2022 od (15:00) hodin:

Adventní koncert v kali sv. Andělů strážných vystoupí Petr Urbánek basbaryton v doprovodu Nenko Slavov na klávesové nástroje. Pozvánka.

9.12.2022 od (17:00) hodin:

Valná sboru dobrovolných hasičů Suché Lazce v kulturním domě.

11.12.2022 od (9:00) hodin:

Vánoční jarmark v kulturním domě od 9 do 17 hodin. Pozvánka.

31.12.2022 od (10:00) hodin:

Upomínka: 31.12. je termín pro podání rozpočtu obecních složek do rukou starostovi městské části pro následující rok 2023.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Odkud převážně čerpáte informace o aktuálním dění u nás i v zahraničí? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Televize - ČT1 29%
Televize - Prima 3%
Televize - Nova 1%
Televize - Barandov 3%
Televize - ostatní domácí stanice  3%
Televize - ostatní zahraniční stanice  0%
Rozhlas - Český rozhlas 2%
Rozhlas - Evropa 2 1%
Rozhlas - Frekvence 1 4%
Rozhlas - Rádio Impuls 1%
Rozhlas - ostatní domácí stanice 1%
Rozhlas - ostatní zahraniční stanice  2%
Sociální sítě - Facebook 0%
Sociální sítě - Twitter 4%
Sociální sítě - VK 0%
Sociální sítě - Tik Tok 1%
Sociální sítě - ostatní 6%
Komunikátor - Messanger 1%
Komunikátor - WhatsUp 0%
Komunikátor - Signal 0%
Komunikátor - Telegram 1%
Komunikátor - ostatní 0%
Web - Novinky.cz 7%
Web - Seznam Zprávy.cz 16%
Web - iDnes.cz 0%
Web - Aktuálně.cz 0%
Web - Denik.cz 1%
Web - Blesk.cz 0%
Web - Reflex.cz 1%
Web - ostatní domácí 2%
Web - ostatní zahraniční 0%
Tisk - Právo 1%
Tisk - Lidové noviny 1%
Tisk - MF Dnes 2%
Tisk - Region  1%
Tisk - ostatní 1%

Celkem hlasů: 89 | Hlasování začalo: 24.4.2022 00:00 | Hlasování končí: 30.9.2023 00:00 | všechny ankety

Na začátek stránky