zápis ze dne 26.3.2002

Zápis z mimořádného jednání obecního zastupitelstva městské části Opava-Suché Lazce ze dne 26. 3. 2002

Přítomni dle prezenční listiny
Schůzi zahájil zástupce starosty. Starosta byl omluven pro účast na zasedání zastupitelstva města Opavy.

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatelkou byla zvolena slečna Kateřina Ištvánková.
Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Jaroslav Pustka a pan Jiří Slavík.

2. Byla navržena změna programu
Pan Jiří Slavík navrhl změnu programu, tak, aby jako první byla projednána žádost manželů Pchálkových o vynětí ze stavební uzávěry. Změna programu byla odsouhlasena.

3. Žádost manželů Pchálkových o vynětí ze stavební uzávěry
Zástupce starosty navrhl, aby parcela č. 754/11 byla navržena do řešeného území za účelem využití dle územního plánu a vynětí této parcely ze stavební uzávěry.
Zařazení do řešeného území i vynětí ze stavební uzávěry této parcely bylo odsouhlaseno.

4. Bylo navrženo, že na tomto mimořádném jednání se bude jen diskutovat o změnách v navrženém územním plánu a 9. 3. 2002 bude územní plán projednán.

5. Zástupce starosty předal vedení schůze starostovi po jeho příchodu. Starosta seznámil přítomné, že byla schválena výstavba sportovní haly v městě Opava.

6. Starosta navrhl projít územní plán po jednotlivých stranách a konkrétních bodech.
Navržený územní plán zastupitelstvo po jednotlivých bodech prošlo a při tom, byly navrženy tyto změny.
- str. 7 odst. 1 doplnit - řešení území sousedí s katastrálním územím Štítina, Mokré Lazce.
bod 8 základní předpoklady ...... poslední odstavec (centrální - doplnit o severní část obce). Budování nadřazených komunikací se v řešeném území nepředpokládá - odstranit.
Doplnit - úprava nájezdů na ulici Ostravskou
- str. 8 odst. 3 vypustit z textu - chráněný přírodní výtvor "U dubu" (dub letní).
Kulturní, historické ...... ke stavbám, které stojí za zmínku - doplnit o "budova základní školy"
bod 9 Návrh urbanistické ...... odst. 2 hromadné bydlení - doplnit na ulici Přerovecké 46 a Přerovecká 144.
Poslední větu na str. 8 nahradit - Plochu tohoto území doporučujeme dále řešit v samostatné studii (požadujeme - doplnit situaci o zákresy z projektu).
-str. 9 odst. 3 ...... vypustit z textu - ulici V Ulici a nahradit - ulicí Sedlickou (na ulici V ulici je nedostatečný prostor).
odst. 4 řádek 2 text v březnu nahradit - v roce 2000
začátek 3 řádku ...... vybudování a vsunout - víceúčelové sportovní haly......
poslední odstavec.cyklistické dopravy vsunou text- není zpracována studie
- str. 24 tabulka návrhové plochy rekreace RS1 počet podlaží změnit na 1-3
- str. 30 posl odstavec nahradit text - 2 objekty ...... za 4 objekty hromadného bylení na ul. Májové a Přerovecké.
- str. 31 odst1 doplnit - o resocializační středisko na Přerovecké 36
odst 2 kultura a osvěta - vypustit hostinec U kašny - víceúčelový sál s kapacitou 150 lidí. Návrh: v rámci navrženého území text nahradit - doplnit - občanskou vybavenost řešit ve sportovním areálu na ul. Sedlické (sál).
4 Maloobchod stávající stav - vypustit z textu - prodej nábytku na ul. Přerovecká a prodej textilu ul. Přerovecká.
- str. 32 bod 5 vypustit text-restaurace Racek, doplnit text - restaurace Jedlička Přerovecká 114 a restaurace "U Tomáše" Přerovecká 64 a restaurace "Na hřišti TJ" ul. Na pískovně Návrh-doplnit text o restaurace Sportovní areál ul. Sedlická
- str. 33 bude řešeno na příštím jednání zastupitelstva
- str. 34 vypustit text - Zemní práce - fy Rosis ul Přerovecká.
řádek 2 kde se předpokládá vsunout do textu - vybudování víceúčelové sport haly ...... fotbal stadionu
- str. 36 - řešit na příštím zastupitelstvu
- str. 37 odst.1 předposlední slovo hotel Heja - nahradit restaurace Heja, dále v textu vždy nahradit na restaurace Heja
- str. 38 odst 1 první věta Mimo průtah jsou chodníky v ul. Sedlické, částečně i Ve dvoře, částečně Na pískovně a částečně na Májové
5 řádek od zemědělského areálu až - vypustit text v hotelu Heja nahradit na točnu DPMO na Přerovci
18.5 parkování ...... vypustit z textu v 5 řádku 10 podélných stání - navržena jsou stání na terénu: doplnit o text - u hřbitova na ul. Ke Strážnici
poslední odstavec-na příštím jednání zastupitelstva
-str. 39 18.8 Hromadná doprava osob - upravit text 1 řádek takto: vedeny jsou po silnici 1/11 a 3/4663 se zastávkami: Suché Lazce dolní, Zemědělské družstvo, Střed, Horní konec a Přerovec. Přístřešky pro cestující jsou opatřeny zastávky ZD, Střed, Horní konec a Přerovec pouze v jednom směru. Za zastávkou Přerovec je obratiště MHD č. 20. Zastávkové pruhy se na zastávkách nevyskytují mimo horní konec ve směru k centru a ZD. ...... text pokračuje dále absence ......
Vypustit text začínající: u zastávky Střed až po - rozsah spojů i umístění zastávek je podle vyjádření zástupců obce vyhovující
- str. 40 předposlední odst. změnit v textu - slovo letní na zimní
- str. 41 za 4 odst. doplnit text - oblast Strážnice je napojena na dálkový přivaděč - nutnost rekonstrukce přípojky
- str. 43 19.1.5 poslední odst. Návrh zásobovací v posledním odstavci doplnit - navrhnout automatickou tlakovou stanici (ATS)
- str. 44 do odstavce 19.1.6 vyhodnocení návrhu doplnit do textu - oprava vodovodního rozvodu pro oblast Strážnice včetně ATS
- str. 45 5 odstavec text - odkanalizování Suchých Lazců ve všech alternativách předpokládá využití stávající kanalizace nahradit - předpokládá úplnou rekonstrukci stávající kanalizace
- str. 47 19.3.1 současný stav - vložit na poslední odstavec - s prostoru tzv. Heroldova dolu vychází meliorační příkop, který pokračuje zatrubněn do potoku Hošťata
- str. 48 odst. 2 doplnit - taktéž je nutno věnovat pozornost podchycení vod z ulice Ke strážnici, která je často zaplavena přítokem vod z extravilánu
- str. 55 20.2.2 současný stav odst. 3 doplnit - a Komárov
- str. 60 odst. 1 doplnit - pouze vložit na Přerovci dochází ke zhoršení signálu stíněním

Kapitola C
- str. 9 Kulturní zařízení: ul. V ulici jako rezervní řešení - doplnit možnost na ul. Sedlické dle studie
- str. 10 Rekreace a sport - vypustit bod c)
- str. 11 první větu změnit v návaznosti na předcházející úpravy a dořešení napojení na ul. Ostravskou - dopracovat
Doprava silniční: první věta - doplnit o úpravy
Zásobování pitnou vodou: bod c) doplnit - o Strážnici
- str. 12 Odkanalizování bod c) vsunout - lokální čističku pro oblast Přerovec

Zapsala: Kateřina Ištvánková
Ověřovatelé: Statutární město Opava úřad městské části Opava-Suché Lazce
starosta - Václav Hanke

Usnesení z mimořádného jednání obecního zastupitelstva městské části Opava-Suché Lazce ze dne 26. 3. 2002

Zastupitelstvo schvaluje:

- aby část parcely č. 754/11 byla navržena do řešení územního plánu za účelem využití dle územního plánu - občanská výstavba

- zároveň souhlasí s vynětím parcely č. 754/11 ze stavební uzávěry

Zastupitelstvo ukládá:
- zástupci starosty připravit podklady a pozvánku na příští zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo bere na vědomí:
- Informaci ze zastupitelstva města Opavy dne 26. 3. 2002 o schválení finančních prostředků na výstavbu sportovní haly v Opavě.

Zapsala: Kateřina Ištvánková
Ověřovatelé: Statutární město Opava úřad městské části Opava-Suché Lazce
starosta - Václav Hanke

Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - úterý 21.3.2023:

1) Vážení spoluobčané zveme vás na 4. zasedání Zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce, které se uskuteční v úterý 21.3.2023 od 18:15 hodin v kulturním zařízení obce.

Hlášení rozhlasu - úterý 7.3.2023:

1) Výbor Klubu důchodců, zve své členy na pravidelné setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 9.3.2023 od 16:00 hodin, v salonku Hostince U Baly.

zobrazit vše

Kalendář akcí

25.3.2023 od (16:00) hodin:

Uzávěrka dubnového čísla zpravodaje je 25.3.2023, zpravodaj by měl vyjít 5.4.2023.

31.3.2023 od (15:00) hodin:

Jarní brigáda AVZO na zprovoznění střelnice.

5.4.2023 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na zelený odpad.

5.4.2023 od (17:00) hodin:

Bezplatná právní poradna na Obecním úřadě Suché Lazce.

23.4.2023 od (8:00) hodin:

Od 8:00 hodin proběhne na Strážnici v areálu střelnice, 38. ročník soutěže ve střelbě z malorážky "O pohár osvobození Suchých Lazců 2023" pořádá AVZO.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Odkud převážně čerpáte informace o aktuálním dění u nás i v zahraničí? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Televize - ČT1 29%
Televize - Prima 6%
Televize - Nova 2%
Televize - Barandov 2%
Televize - ostatní domácí stanice  2%
Televize - ostatní zahraniční stanice  0%
Rozhlas - Český rozhlas 2%
Rozhlas - Evropa 2 1%
Rozhlas - Frekvence 1 3%
Rozhlas - Rádio Impuls 1%
Rozhlas - ostatní domácí stanice 1%
Rozhlas - ostatní zahraniční stanice  2%
Sociální sítě - Facebook 0%
Sociální sítě - Twitter 4%
Sociální sítě - VK 0%
Sociální sítě - Tik Tok 2%
Sociální sítě - ostatní 6%
Komunikátor - Messanger 1%
Komunikátor - WhatsUp 0%
Komunikátor - Signal 1%
Komunikátor - Telegram 1%
Komunikátor - ostatní 1%
Web - Novinky.cz 6%
Web - Seznam Zprávy.cz 17%
Web - iDnes.cz 0%
Web - Aktuálně.cz 0%
Web - Denik.cz 1%
Web - Blesk.cz 1%
Web - Reflex.cz 1%
Web - ostatní domácí 2%
Web - ostatní zahraniční 0%
Tisk - Právo 2%
Tisk - Lidové noviny 1%
Tisk - MF Dnes 2%
Tisk - Region  1%
Tisk - ostatní 2%

Celkem hlasů: 126 | Hlasování začalo: 24.4.2022 00:00 | Hlasování končí: 30.9.2023 00:00 | všechny ankety

Na začátek stránky