Historie Svazarmu

Z historie Svazarmu v Suchých Lazcích

Článek vznikl u příležitosti padesátiletého výročí fungování organizace.

Rád bych několika větami připomenul doby před vznikem naší organizace Svazarmu v roce 1967. První doložitelná zmínka o vzniku základní organizace Svazarm v Suchých Lazcích je již z roku 1958, kdy máme k dispozici "nález" Krajské správy ministerstva vnitra - správy veřejné bezpečnosti Ostrava ze dne 23. dubna 1958 o zřízení a používání sportovní malorážkové střelnice v kamenolomu na kopci za vesnicí nazvaném Strážnice. O tom, že svazarmovská organizace v Suchých Lazcích byla již před námi, se mi v minulosti zmínil Jindřich Illík. Nicméně o dalším osudu této organizace jsem nenašel žádný doklad.

Počátky současné organizace Asociace víceúčelových základních organizací Sdružení technických sportů a činností ČR - pobočný spolek Skála v Opavě - Suchých Lazcích spadají do roku 1967, kdy skupinka nadšenců začala organizovat a jezdit terénní soutěže na malých motocyklech. Mezi těmito nadšenci byli Ladislav Nováček, Břetislav Janošek, Zdeněk Štalmach, Ladislav Jelonek, Eda Pekárek, Richard Dener, Jiří Závěšický a další. V té době nebyla tato skupina organizována v žádné organizaci. Terénní dráha byla vybudována ve staré pískovni, jezdilo se po polních cestách, na hřišti a v lesích, dojíždělo se také na oficiální terénní dráhu do Malých Hoštic. Výsledky této skupiny nebyly špatné, např. Břetislav Janošek získal v roce 1968 licenci II. výkonnostní třídy do 50 cm3.

V listopadu 1967 byla založena Základní organizace Svazarmu, kdy v zasedací síní MNV za účasti předsedy OV Svazarmu pana Františka Kyselého a jeho tajemníka Drahomíra Trupara byly položeny základy k úspěšné organizaci ve dvou sportovních odvětvích a to motorismus a sportovní střelba. V čele nové organizace stanuli Josef Graca jako první předseda, Ladislav Nováček, Břetislav Janošek, Eda Pekárek, Nováčková Jarka a další.

V roce 1969 motoristická sekce zanikla a od této doby se rozvíjela sportovní střelba a branné sporty v odvětví Dukelských závodů branné zdatnosti a Sokolovských závodů branné zdatnosti (nyní velmi populární "Biatlon"). Prvními soutěžními střelci, kteří reprezentovali sucholazeckou organizaci Svazarmu byli Josef Graca, Břetislav Janošek, Jaroslav Carbol, Oldřich Vašek, Vítězslav Carbol, Jindřich Illík. Organizace se postupně rozrůstala a v čele se vystřídali postupně Josef Graca, Jiří Dener, Jaroslav Carbol, Zdeněk Štalmach, Břetislav Janošek, Alois Brada a Oldřich Kubesa. Svazarm v Suchých Lazcích se stal postupně jednou z nejaktivnějších organizací v obci. Brigádnická činnost v rámci akcí "Z" byla samozřejmostí, a členové se významnou měrou podíleli na výstavbě prodejny Jednota a na rekonstrukci kulturního zařízení. Za pomoc na rekonstrukci kulturního zařízení byla v tomto zařízení přidělena Svazarmu jedna místnost jako klubovna. Ta sloužila zároveň jako sklad zbraní a střeliva. Za aktivní činnost byla sucholazecká organizace oceněna celou řadou okresních, krajských a republikových vyznamenání, z nichž nejvýznamnější byly všechny tři stupně "Vzorná organizace Svazarmu ČR".

Přelomem v kvalitativním i kvantitativním rozvoji naší organizace byl rok 1974, kdy jsme zorganizovali velkou brigádu na vyřezávání keřú a náletových dřevin podél silnice vedoucí do Pusté Polomi. Tehdy jsme získali dostatek finančních prostředků, které nám umožňovaly hradit náboje, zakoupili jsme nejnutnější sportovní potřeby pro střeleckou činnost. Za tehdejšího předsedy Aloise Brady začala růst členská základna, podstatně se zlepšily výsledky ve střelbě, byl založen kroužek mládeže. Důležitým zdrojem finančních prostředků byl sběr železného šrotu. Zorganizovali jsme také několik tematických zájezdů.

Organizace Svazarmu se stala také nositelem místních tradic. Každým rokem až do roku 1993 jsme organizovali "Pochování basy", v květnu byl zapalován táborový oheň k výročí osvobození a v červenci k výročí upálení Jana Husa, na podzim se konaly drakyády a v neposlední řadě právě členové Svazarmu obnovili v roce 1980 družbu s kmotrovským Agrostrojem Jičín.

V roce 1982 bylo započato s výstavbou sportovní střelnice ve skále na Strážnici. V této době bylo organizováno 52 členů Svazarmu, po Aloisu Bradovi převzal funkci předsedy tehdejší místopředsed Oldřich Kubesa, který se stal předsedou ZO v roce 1981 a v čele organizace je dodnes. Ještě v roce 1982 byla dokončena hrubá stavba střelnice a 8.5.1983 byla první část střelnice slavnostně otevřena. Další výstavba areálu se postupně rozšiřovala až do roku 1987.

Od založení Svazarmu v Suchých Lazcích se členové pravidelně zúčastňovali Okresní střelecké ligy. Jezdili jsme na střelnici v Raduni, Velké Polomi a v Opavě. Po vybudování vlastní střelnice se začaly podstatně zlepšovat výsledky. Nejlepšími střelci byli Břetislav Martínek, Břetislav Janošek, Václav Žůrek, Václav Pchálek, Zdeněk Moša, Richard Dener, Marcela Cimingová, Zdeněk Martínek, Rudolf Volný. Okresní střelecké ligy se zúčastňovalo přes 20 střelců, v "B" skupině jsme se umisťovali na předních místech. Celkem jsme měli vystříleno 17 III. a 8 II. výkonnostních tříd. Rovněž mládež do 15 let se zúčastňovala Okresní střelecké ligy ve střelbě ze vzduchovky. Nejúspěšnější naší členkou byla Mošová Andrea, která v roce 1986 vyhrála OSL ve střelbě ze vzduchovky, v roce 1987 postoupila do finále, v roce 1987 zvítězila v okresním přeboru SZBZ, v DZBZ vyhrála dokonce krajský klasifikační závod. I v dalších létech si vedla velmi dobře. Střelci ze vzduchovky vystříleli jednu II. a 4 III. VT.
V roce 1985 jsme uspořádali 1. ročník střelecké soutěže o "Pohár osvobození Suchých Lazců". Tato soutěž je celookresního významu a je organizována nepřetržitě již 32 let. Břetislav Janošek byl členem Okresní střelecké rady a od roku 1983 až do roku 1990 byl pravidelně delegátem celostátních sjezdů Svazarmu. V roce 1988 byl zvolen členem Ústředního výboru Svazarmu v Praze.

V roce 1984 byla v Suchých Lazcích zahájena nová sportovní disciplína a to střelba z polní kuše. První závod měl název "O zlatý šíp Petra Bezruče". Později se tato disciplína osamostatnila a mnozí členové se stali rovněž členy organizace kušistů, ovšem mimo naší organizaci.

Střelnice začala být využívána pro pořádání dalších kulturních akcí a to k promítání filmů v přírodě, pořádání koncertů slavných skupin a zpěváků např. Heidi Janků, Michal Tučný s Tučňáky, Marie Rottrová, Tania, Věra Špinarová, skupina Citrón a další. V areálu střelnice se začaly pořádat také "Benátské noci" a diskotéky. Pro tato vystoupení bylo v roce 1985 vybudováno podium a v roce 1987 také sociální zařízení.

Na výstavbě střelnice bylo odpracováno zdarma 10 292 hodin, z toho nejvíce odpracovali Břetislav Janošek (1587), Oldřich Kubesa, Václav Pchálek, Richard Dener, Stanislav Havlíček, Břetislav Martínek, Zdeněk Moša, Petr Havlíček, Zdeněk Martínek. Více než 100 hodin odpracovalo 23 členů, celkem se na výstavbě podílelo 97 členů. V roce 1989 bylo evidováno 120 členů ZO Svazarmu Suché Lazce.

V roce 1990, kdy nastaly ve společnosti zásadní změny, došlo k zániku Svazarmovské organizace, která byla nahrazena Asociací víceúčelových základních organizací STSČ ČR, z naší organizace se stala Základní organizace Skála Opava - Suché Lazce a v roce 1991 byl založen Sportovně střelecký klub. Předsedou AVZO STSČ ČR - ZO zůstal Oldřich Kubesa, ve výboru byli Břetislav Janošek, Richard Dener, Alois Brada, Miroslav Kubín, Zdeněk Martínek a Stanislav Havlíček, v revizní komisi Jan Břemek, Zdeněk Moša a Břetislav Martínek. Předsedou sportovně střeleckého klubu byl zvolen Břetislav Janošek, členy výboru SSK Oldřich Kubesa, Jan Němý, Alois Brada a Zdeněk Martínek. Celkem bylo v AVZO registrováno 26 členů a ve střeleckém klubu 9 členů. Obě organizace hospodaříly společně a všechny akce pořádaly rovněž společně. Vzhledem k tomu, že ze členství ve Sportovně střeleckém svazu nám plynuly pouze povinnosti placení nemalých členských příspěvků a žádný efekt nám to nepřineslo, z tohoto svazu jsme v roce 2004 vystoupili.

V roce 1997 musely být na střelnici provedeny poměrně rozsáhlé úpravy, aby střelnice vyhovovala novým zpřísněným předpisům o provozu střelnic. Byla postavena záchytná stěna a upravena čelní stěna střeliště. Byl zpracován nový Provozní řád střelnice. Rovněž byla provedena výměna stropu v klubovně, byly provedeny nové krytiny na objektech areálu.

V roce 2010 byla provedena celková oprava podlahy palebné čáry.

1.7.2014 vstoupila v účinnost novelizace zákona o střelných zbraních a střelivu, která stanovovala zásadní změny v provozování střelnic. Po složitých úpravách Provozního řádu střelnice a jednání s balistikem byl nový dokument schválen Policií ČR ve stanoveném termínu a to v říjnu 2015.

V roce 2016 byla provedena celková rekonstrukce záchytné stěny, byly provedeny opravy omítek a fasády a proveden nátěr fasády.

V současné době spolek spravuje areál sportovní střelnice na Strážnici, kde se koná celá řada společenských a sportovních akcí. Mimo střeleckých a sportovně zábavných soutěží se jedná například o dětské dny se zaměřením na střelbu, turnaje v nohejbale, akce Sboru dobrovolných hasičů a v neposlední řadě o celou řadu rodinných setkání a soukromých oslav. Údržba areálu si vyžaduje každoročně poměrně hodně finančních nákladů a brigádnických hodin. Proto se zde v minulosti pořádaly mimo jiné také diskotéky, sbírali jsme kovový šrot, z  výtěžku se financovala jak výstavba tak i údržba a provoz střelnice, na kterou žádné dotace organizace nedostávala. Po změně a zpřísnění zákonů jsme od této činnosti zcela upustili. Finanční prostředky získáváme z pořádaných sportovních akcí, z vlastních příspěvků členů a v neposlední řadě z dotací obecního úřadu.

Další fotografie najdete ve fotogalerii. ukázat celou fotogalerii

V současné době má pobočný spolek Skála v Suchých Lazcích stabilně 27 registrovaných členů. Problémem je skutečnost, že věkový průměr rychle roste, několik členů nás již opustilo na věky a zájem z řad mládeže je téměř nulový. Tento stav je zapříčiněn částečně finanční stránkou, neboť ceny nábojů, zbraní i nejnutnějšího sportovního vybavení jsou velmi vysoké. Druhý problém je v nezájmu mládeže o sportovní aktivity obecně, což můžeme doložit poměrně malou účastí na dobře propagovaných střeleckých akcích pro děti.

V nejbližší době nás čekají další údržbářské práce a to výměna střešní krytiny na klubovně, výměna všech okapů, celková rekonstrukce držáků terčových rámků a v neposlední řadě nátěry střechy a konstrukcí.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se v kterékoliv době padesátileté historie naší organizace - nyní pobočného spolku - podíleli na vybudování naší střelnice a na činnosti, která byla po celou dobu bez přerušení velmi úspěšná. Rovněž je třeba poděkovat obecnímu úřadu městské části v Opavě - Suchých Lazcích a starostům za přízeň, která se stále lepší.

  • Členové AVZO a hosté

    Členové AVZO a hosté

  • čestný titul za 50 letou úspěšnou práci

    čestný titul za 50 letou úspěšnou práci

  • Pan Tomeš Vašek

    Pan Tomeš Vašek

Další fotografie najdete ve fotogalerii. ukázat celou fotogalerii

Další články o Svazarmu potažmo AVZO, jejich historii a současnosti najdete v aktualitách zde.

Další článek o historii je také zde.

autor článku: Ing. Břetislav Janošek (25.11.2017)

sdílet článek historie Svazarmu na
Facebooku

Závěšický

článek o historie Svazarmu zpracoval pro web
David Závěšický (12/2017)

Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - středa 20.9.2023:

1) Dobrovolníci za podpory obecního úřadu městské části Suché Lazce Vás zvou na Sucholazecký dětský bazárek. Zveme vás na malou burzu dětského, dámského i pánského podzimního a zimního oblečení, obuvi a hraček, V sobotu 23. 9. 2023, od 8:00 – 13:00 hodin v kulturním domě v Suchých Lazcích.
Příjem zboží, které chcete prodat: Pátek 22.9.2023 15:00 – 18:00 hodin kontaktujte Kateřinu Orieščíkovou pomocí e-mailu: katkakurkova14@seznam.cz nebo tel.: 607 172 130.

2) TJ Suché Lazce, z.s. - LAZIO za podpory MČ Suché Lazce, zve všechny fanoušky na utkání mužů Suché Lazce – Chlebičov „B“. Zápas se koná v sobotu 23. 9. 2023 v 15:30 hodin na obecním hřišti v Suchých Lazcích. Občerstvení zajištěno.

Hlášení rozhlasu - čtvrtek 14.9.2023:

1) TJ Suché Lazce, z.s. - LAZIO za podpory MČ Suché Lazce, zve všechny fanoušky na utkání mužů Opabrum: TJ Suché Lazce. Zápas se koná v sobotu 16.9.2023 v 15:30 hodin na hřišti v Nových Sedlicích.

zobrazit vše

Kalendář akcí

23.9.2023 od (8:00) hodin:

Sucholazecký dětský bazárek v kulturním domě. Otevřeno bude od 8:00 - 13:00 hodin. Pozvánka.

4.10.2023 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na zelený odpad.

6.10.2023 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na NEBEZPEČNÝ odpad.

12.10.2023 od (8:30) hodin:

Přerušení dodávky elektrické energie č. 110060914080, od 8:30 do 12:00 hodin.

22.10.2023 od (8:30) hodin:

AVZO pro své členy pořádá - místní přebor ve střelbě z malorážky.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Napojení na přípojku kanalizace v S. Lazcích jste realizovali / budete realizovat? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Svépomocí 1-2 lidé. 27%
Svépomocí 3 a více lidí. 24%
Odbornou firmou. 4%
Živnostníkem/(y) se zaměření na výkopové práce. 44%

Celkem hlasů: 45 | Hlasování začalo: 11.4.2023 01:00 | Hlasování končí: 11.4.2024 01:00 | všechny ankety

Na začátek stránky