Historie označení obce v úředních razítcích

Historie označení obce v úředních razítcích

Stránka se připravuje, děkujeme za pochopení...

Na jednání obecního zastupitelstva městské části Opava Suché Lazce bylo uloženo zpracovat návrh znaku obce Suché Lazce, nyní městské části Opavy.

Při hledání podkladů o původním znaku byl navštíven Zemský archív Opava kde mimo jiné bylo jednáno s ředitelem Zemského archívu . Zde byl zjištěn otisk pečeti znaku obce z roku 1694 dle originálu uloženého v Zemském archívu v Brně (Matrika výnosů pozemků E 44., z 27. 4. 1820)
Na dokladu bylo uvedeno, že pečeť byla prokazatelně užívána od roku 1694 do roku 1823.
Při práci se starými dokumenty bylo v srpnu letošního roku nalezeno další razítko otištěné v dokladech o vyúčtování viz kopie z roku 1890.
Ve farním archivu na komárovské faře je uchována listina z 23. 5. 1823, která obshuje otisk pečetního razítka obce z roku 1694.

Popis razítka z roku 1890
Razítko má průměr 35 mm a v mezikruží je nápis "Představenstvo obce v Suchých Lazcích 1890" ve vnitřním kruhu o prům. cca .20 mm je vlevo postava pelikána stojícího na zemi se zobákem skloněným k hrudi a před ním na zemi (zřejmě v hnízdě) jsou dvě mláďata . Osud originálu razítka není znám

Popis razítka z roku 1904
Razítko obce má průměr cca 36 mm a v mezikruží je nápis "PŘEDSTAVENSTVO OBCE v SUCHÝCH LAZCÍCH .1904 " ve vnitřním kruhu o prům. cca .22mm je vlevo postava pelikána stojícího na zemi se zobákem skloněným k hrudi a před ním na zemi ( zřejmě v hnízdě) jsou dvě mláďata .Tyto a další razítka v kronice nesou dobře čitelná. Osud originálu razítka není znám
Další razítko z roku 1936 je uloženo v uloženo v Zemském archívu a to od roku 1953 kdy proti předání starého razítka bylo vydáno nové.

Popis razítka z roku 1936.
V mezikruží je nápis * PŘEDSTAVENSTVO OBCE v SUCHÝCH LAZCÍCH * a dle mezi hvězdičkami * 1936 * Uprostřed kruhu je pelikán stojící v hnízdě se dvěma mláďaty. Průměr razítka cca 35mm a vnitřní kruh cca 22mm.

Razítka z roku 1953
Byly vyrobeny dvě razítka Jedno nové razítka byly s nápisem ".Místní Národní výbor" ( nápis po obvodu ) uprostřed byl nápis "Suché Lazce" Lazce byly napsány pod Suché, průměr razítka cca 22 mm s dvojitým kruhem po obvodu.
Druhé razítko s nápisem v kruhu " Místní národní výbor"prům 35mm a vnitřní kruh prům. 20 mm s postavou pelikána a dvěma mláďaty v hnízdě.
Zdroj "Zemský archív Opava" Sbírka úředních razítek.

Razítko uváděné v zápisu. F. Halšky z roku 1854 - 1904 nebylo nalezeno. Pouze byly nalezeny "Protokoly" s razítkem s německými nápisy bez vyobrazení. Viz fotokopie. V dokladech uložených na místní úřadovně byly dohledány některé protokoly a zápisy, které jsou opatřeny razítky. Jejich přehled, je na vývěsce.
Na základě pověření zpracování historie obce starostou městské části RNDr. Janem Břemkem. Pan František Halška zpracovával záznamy o různých údobích a zajímavostech v obci. Přílohou je zápis, jak jej zpracoval pan František Halška a to část nazvaná "Zápis o vzniku bývalého obecního razítka v naší obci Suché Lazce" tak jak byl předán v červenci 2001 na místní úřadovnu. V grafické části jsou podklady převzaté z obecního zpravodaje zpracované starostou městské části.

Text uveřejněný ve zpravodaji z prosince 2000:
Znak obce
Dle § 5 zákona č. 367 České národní rady ze dne 4. 9. 1990 o obcích se poprvé v dějinách české státnosti dostalo všem samosprávným obcím České republiky právo disponovat vlastním znakem a praporem. Nový zákon č. 129/2000Sb., o obcích , toto právo rozšiřuje také na všechny samosprávné městské části či městské obvody statutárních měst. Pokud obec nemá historicky, řádně udělený či. tzv. vydržený znak, má právo požádat Parlament ČR, o jejich udělení. To znamená že končí platnost používání neschválených obecních symbolů, což je i náš případ. Z tohoto důvodu zastupitelstvo rozhodlo pověřilo starostu zajistit podklady pro zpracování znaku. Bylo zjištěno že obec používala prokazatelně od roku 1694 do 23. 5. 1823 pečeť. (kopie č. 1, resp. viz níže rukopisy) dále byla od roku 1904 do r. 1936 používáno razítko (kopie č. 2) od roku 1936 do r. 1939 se používalo razítko (kopie č. 3) od 3. 3. 1939 do r. 1945 bylo používáno razítko (kopie č. 4) a od roku 1945 do r. 1953 byla používána razítka (kopie č. 5). Po vyhodnocení používaných symbolů bylo heraldikem doporučeno použít znak obce z pečetě. Jedná se o ojedinělý znak, málo používaný a který v symbolice znamená sebeobětování kdy pelikán svou vlastní krví krmí mláďata. V podvědomí občanů se však traduje spíše z neznalosti heraldiky čáp. Pokud občané své zastupitele nepověří jinak, bude na příštím jednání navržen tento znak k odsouhlasení a bude požádáno v souladu se zákonem o jeho udělení. Návrh znaku a praporu včetně kopií razítek v původní velikosti bude vyvěšen ve vývěsní skříňce u úřadovny.

Postup projednávání návrhu znaku obce.

Zápis z jednání ZMČ dne 5. 9. 2000
5. Znak Suchých Lazců
Starosta předložil nabídku fy Jan Tejkal Uložen úkol.: viz usnesení
Usnesení Zastupitelstva městské části Opava-Suché Lazce ze dne 5. 9. 2000
3. ZMČ Suché Lazce ukládá :
3.1 starostovi zajistit podklady pro zpracování heraldiky městské části Opava - Suché Lazce.
Zápis z jednání ZMČ dne 19. 9. 2000
Kontrola plnění usnesení z minulého jednání ZMČ
Zastupitelstvo konstatuje, že bod:
Zajištění podkladů pro Heraldiku nebylo splněno, úkol pokračuje.

Usnesení Zastupitelstva městské části Opava-Suché Lazce ze dne 19. 9. 2000
1. ZMČ Suché Lazce bere na vědomí :
Zajištění podkladů pro Heraldiku nebylo splněno, úkol pokračuje.
3. ZMČ Suché Lazce ukládá :
Starostovi pokračovat v zajištění podkladů pro zpracování heraldiky městské části Opava - Suché Lazce.
Usnesení Zastupitelstva městské části Opava-Suché Lazce ze dne 5. 12. 2000
1. ZMČ Suché Lazce bere na vědomí
Zajišťování podkladů pro heraldiku městské části Opava - Suché Lazce
Informaci o nařízení vlády č. 358/2000 k tomuto bodu se ZMĆ vrátí na některém příštím zasedání
Zápis z jednání ZMČ dne 5. 12. 2000
3. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání ZMČ
Zastupitelstvo konstatuje, že bod:
Zajištění podkladů pro heraldiku - úkol pokračuje
Zápis z jednání ZMČ dne 6. 2. 2001
3. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání ZMČ
Zastupitelstvo konstatuje, že bod:
Zajištění podkladů pro Heraldiku - úkol splněn
Zápis z jednání ZMČ dne 13. 2. 2001
7. Návrh znaku městské části.
K návrhu se vyjádřil starosta který znovu informoval o podkladech, které byly použity pro návrh znaku a praporu. K návrhu se vyjádřil pan Jiří Slavík s tím, že v naší obci nikdy pelikáni nežili, starosta upřesnil, že se jedná o symboliku nikoliv skutečnost např. u nás nežili lvi a přesto jej máme ve státním znaku.
Poté bylo hlasováno o návrhu znaku.
Výsledek hlasování: dva se zdrželi. jeden pro, šest proti. Proto bylo přijato rozhodnutí.
Pan Jaroslav Pustka do příštího zasedání zastupitelstva připraví podklady pro návrh
nového znaku naší městské části.
Usnesení Zastupitelstva městské části Opava-Suché Lazce ze dne 13. 2. 2001
ZMČ Suché Lazce ukládá
- Zpracovat podklady pro návrh znaku MČ panu J. Pustkovi do příštího
jednání zastupitelstva.
Usnesení Zastupitelstva Statutárního města Opavy,městské části Opava - Suché Lazce
ze dne 10. 4. 2001
3 ZMČ Suché Lazce ukládá.
3.5 Panu Jaroslavu Pustkovi - zpracovat podklady pro návrh znaku MČ do příštího jednání zastupitelstva.
Zápis z jednání Zastupitelstva Statutárního města Opavy městské části
Opava Suché Lazce 5. 6. 2001
6. Znak městské části předkládá p. Jaromír Pustka
J. Pustka předložil původní návrh a tento obhajoval. Po diskusi bylo provedeno hlasování. Znak obce byl schválen většinou hlasů.

Usnesení Zastupitelstva Statutárního města Opavy městské části Opava-Suché Lazce ze dne 5. 6. 2001.
2. ZMČ Suché Lazce schvaluje
Znak městské části dle původního návrhu.

detail Pečeti z roku 1694 do roku 1823. Klikněte pro větší rozlišení.

Pečeti z roku 1694 do roku 1823

Pečeť Kravařova z roku 1861, Ø 34mm, umístěna na prohlášení o postavení a údržbě kříže z 1. června 1861-Farní archív komárov
Razítko Kravařova
Slezské museum Opava SING C-T/11


Lučenec pečeť z r. 1643, pelikán je symbol obětavosti
Zdenek M. Zengler: Česká heraldika (Vyšehrad 1978)
Kresba: J. Louda: Znaky Československých měst (MF 1972)
Str. 61: Zvířata v erbu ... pelikán (stojící s tlustým zobákem nebo roztaženými křídly na hnízdě a rozdírá si hruď zobákem) je symbol obětavosti ...

Z uvedených publikací vybral K. Rusek v dubnu 2004


ukázky obecních razítek a pečeti:

stranka 128. z kroniky obce:

Obsah zdělení rukopisu je níže:

Obec Suché Lazce v Opavském kraji se tímto zavazuje uhradit ze svých prostředků všechny potřebné náklady na nově postavenou kapli v obci Suché Lazce, ať už budou jakékoli a to na věčné časy, takže výše zmíněná obec Suché Lazce ráčí za to ručit veškerým svým movitým i nemovitým majetkem.
Na doklad toho byla tato dohoda podepsána obcí a stvrzená obecní pečetí.
L.S., Suché Lazce, 23.5.1823
+++ Tomáš Plachký, rychtář
+++ Josef Blucha, stavitel
+++ Václav Lacheta, radní
+++ Antonín Stuchlík, radní
+++ Josef Meixner, radní
+++ Tomáš Onderka, radní

František Englisch, pisatel jmen

Originál tohoto spisu je uložen v komárovském farním archivu. Komárov, pořídil K. Rusek květen 2003

Obsah zdělení rukopisu je níže:

My, níže podepsaní úřadové a pospolitá Sucholazecká poctivá obec, známo činíme a přiznáváme vše veřejně tímto listem přede všemi vůbec i před každým zvlášť, obvzláště pak tu, kde by toho důležitá potřeba uakzovala, že slovutý Johann Lacheta, dědičný fojt Sucholazecký z obzvláštní pobožnosti a ku věcné cti a chvále umuční Krista Spasitele a taky z nepochybné vlídností k nám a k rozšíření častějších pobožností, na svoje útraty kříž pořídí při cestě ku Raduni na hraniční roli jeho Jana Lachety a sousedů jeho Matouše Vaška, sedláka a Vavřince Trupky, zahradníka. Postaví a také naší poctivé Sucholazecké obci na věčnou jeho památku darovati se rozhodl.
Pročež jak výš jmenovaného slovutného fojta v tom vůle jest, všichni za jednoho a jeden každý za všechny slibuje a s potomky našimi se zavazujeme tímto, že nově pořízený a postavený kříž v tom stavu a místě, jak nám jest darovaný, vždy na budoucí časy a pokud Suché Lazce dědinou budou, zachováme. Útraty, při jakékoli příhodě buď vyvrácením, zkažením aneb jakého jiného poškození na něm věcí, nésti. To všechno činíme skutečně a bez vší falše a lsti na budoucí časy, což má pozorováno býti.
Ku potvrzení toho dali jsme naše vlastnoruční podpisy a pečeť obecní přitiskonouti.

Dáno v Suchých Lazcích dne, jak kříž tento postaven jest, 21. srpna 1778

L.S. Georg Pavlík
Johan Pive úředníci
Úřadové a celá poctivá
Obec Sucholazecká

Volný přepis původního textu, z originálu, uloženého ve farním komárovském archivu, pořídil K. Rusek v květnu roku 2003.


Poznámka:
Další razítka již byly běžného obdélníkového tvaru a nejsou proto pro heraldiku podstatná.

Protože dosud nebyly nalezeny doklady které by potvrdily text na který se odvolává pan František Halška, prosím občany, kteří vědí kde se tyto dokumenty nachází, případně je mají doma, aby laskavě sdělili kde je možno je zapůjčit, případně získat kopie.

Také byl údajně kolem roku 1948 ušit prapor s obecním znakem (možná složkou Junák, Orel).

Návrh znaku byl podroben ze strany Klubu důchodců, ale i občanů mnohdy nesouhlasem. S některými občany, kteří měli zájem se seznámit s problematikou jsem hovořil a tito po seznámení s předloženými podklady mi dali za pravdu. Také byly vyrobeny dvě nástěnky s předloženými doklady a tyto byly umístěny v kulturním zařízení do 06/2002. Přes negativní postoj některých občanů, ale i některých zastupitelů nikdo z nich nepředložil po dobu projednávání (ani do dnešního dne) ani jeden důkaz o čápech. Jediný čáp s mláďaty je na dvou fotografiích obce z roku cca 1990 který nakreslila údajně paní Libuše Konečná na základě požadavku starosty obce.
Otevřený protest byl zaznamenán ve formě rezoluce ZO KSČM.

Úplný text: Obecní zastupitelstvo Městské části Opava -Suché Lazce.
V Suchých Lazcích, dne 1. srpna 2001

zdroj: Karel Rusek, Václav Hanke

Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - čtvrtek 16.5.2024:

1) Vedoucí prodejny Tempo Opava - Suché Lazce oznamuje, že z provozních důvodů bude od 17.5.2024 prodejní doba až do odvolání zkrácena.
Provozní doba: pondělí,  úterý, čtvrtek, sobota 6.30 - 11 hod, středa, pátek    6.30 až 16 hod. Děkujeme za pochopení.

2) TJ Suché Lazce, z.s. - LAZIO za podpory MČ Suché Lazce, zve všechny fanoušky na utkání mužů TJ Suché Lazce – Budišovice. Zápas se koná v sobotu 18. 5. 2024 v 17:00 hodin na obecním hřišti v Suchých Lazcích. Občerstvení zajištěno.

Hlášení rozhlasu - úterý 14.5.2024:

1) Výbor Klubu důchodců, upozorňuje své členy na pravidelné setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 16. 5. 2024 od 15:00 hodin, na Strážnici v Suchých Lazcích spojené se smažením vajec.

2) Vážení spoluobčané v sobotu 18.5.2024 od 9:00 hod se na obecním hřišti v Suchých Lazcích koná Český pohár ve střelbě z kuše. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

zobrazit vše

Kalendář akcí

18.5.2024 od (8:00) hodin:

Na obecním hřišti proběhne Český pohár ve střelbě z polní kuše. Pořádá klub polní kuše Suché Lazce

19.5.2024 od (14:00) hodin:

Pohádkové odpoledne v maskách pořádá klub rodičů. Pozvánka.

26.5.2024 od (9:00) hodin:

Od 9:00 hodin proběhne v areálu střelnice na Strážnici, (Soutěž ve střelbě z malorážky) "Soutěže ve střelbě tříčlenných družstev 2024". Pořádá AVZO. Pozvánka.

27.5.2024 od (16:00) hodin:

Zahájení týdenní výstavy na počest Frana Směji. Ke 120. výročí narození spisovatele, vystoupí narodopisný folklórní soubor BEJATKY ze Štítiny.

1.6.2024 od (16:30) hodin:

Od 16:30 hodin na parkovišti U kašny, proběhne 8. ročník Gulášfest 2024. (Pořádá obec ve spolupráci se složkami a jednotlivci.)

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Napojení na přípojku kanalizace v S. Lazcích jste realizovali / budete realizovat? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Svépomocí 1-2 lidé. 29%
Svépomocí 3 a více lidí. 21%
Odbornou firmou. 7%
Živnostníkem/(y) se zaměření na výkopové práce. 43%

Celkem hlasů: 82 | Hlasování začalo: 11.4.2023 01:00 | Hlasování končí: 11.4.2024 01:00 | všechny ankety

Na začátek stránky