Zpravodaj srpen 2005

Sucholazecký zpravodaj srpen 2005

Vážení spoluobčané,
dovolte, aby Vás zastupitelstvo MČ Opava – Suché Lazce v tomto vydání zpravodaje pozvalo na Sucholazecké posvícení konané ve dnech 2.-4. září 2005. Chceme Vás informovat o akcích, které proběhly od posledního vydání zpravodaje, ale i o tom co nás trápí. Zájmové organizace a sdružení naší obce Vás seznámí se svou činností.

Program oslav Sucholazeckého posvícení 2005

Pátek 2. září
16:00 - 22:00 odpolední a večerní zábavné atrakce pro děti i dospělé kolotoče, střelnice

Sobota 3. září
kolotoče, elektrická autíčka, střelnice
Program pro děti a rodiče
15:00 - 17:00 soutěžní odpoledne pro děti - soutěže o ceny pro děti i rodiče
17:00 - 20:00 diskotéka pro děti a mládež
16:30 mistrovské utkání v kopané mužů s TJ Slávia Opava
10:00 - 18:00 možnost prohlídky zvířat přírodovědecko-teraristického kroužku
Večerní program
20:00 - 02:00 taneční zábava - živá hudba k poslechu a tanci (Boby a Joe) soutěže pro dospělé, ohňostroj

Neděle 4. září
Poutní mše svatá
V 10:30 hodin bude v kapli Andělů strážných sloužena poutní mše svatá s žehnáním nového zvonu pro naši kapli. Po mši svaté bude žehnání chleba a soli tzv. "dožínky". Hlavním celebrantem bude opavský děkan. Při mši svaté bude zpívat chrámový pěvecký sbor "Cantate Domino" z Opavy-Komárova. V 15.00 hodin proběhnou v kapli nešpory k svatým Andělům strážným a svátostné požehnání.
13:00 - 22:00 odpolední a večerní zábavné atrakce pro děti i dospělé, kolotoče, střelnice, elektrická autíčka
10:00 mistrovské utkání starších žáků s TJ Malé Hoštice
14:30 mistrovské utkání minižáků s TJ Slávia Opava A
16:30 mistrovské utkání dorostu s TJ Malé Hoštice

Po celou dobu oslav bude zajištěno občerstvení, toalety budou k dispozici U bílého anděla. Na tyto oslavy Vás srdečně zve zastupitelstvo obce. Věříme, že se přijdete se svými přáteli a hosty pobavit a že se oslavy vydaří jako vloni.

Z činnosti zastupitelstva

Vodovod na Strážnici.
V uplynulých dnech byl dokončen nový vodovodní řád na Strážnici. Bylo položeno 400 metrů potrubí a napojeno pět odběrných míst. Tato akce v hodnotě 580 tis. korun byla hrazena z investičních prostředků statutárního města Opavy, takže se našeho obecního rozpočtu téměř nedotkla. Touto akcí bylo ukončeno úsilí o odstranění havarijního stavu starého vodovodu.

I takové dopisy dostáváme:

Pan starosta Miloš Kostřiba a zastupitelstvo obce
Obecní úřad Suché Lazce

Věc: Ošetřování travnatých ploch v obci

Nevím jak často se seká tráva v jiné části obce, ale ulicí Na Pískovně neprojely sekačky v roce 2004 ani jednou a v roce 2005 zatím pouze jednou a sekaly na výšku do 1 cm. Odborníci radí sekat každých 14 dní a to na výšku 4 cm. Obec má o jednu sekačku víc než v loňském roce, ale na údržbě zeleně to vidět není.
Další věcí je rozpočet obce. Jistě by se v Sucholazeckém zpravodaji našlo kousek místa, kde by byli občané informováni o všech příjmech a výdajích obce, aby každý občan pochopil, proč je naše obec v širokém okolí nejhorší.

Ladislav Štalmach, Na Pískovně 10, Suché Lazce
V Suchých Lazcích dne 18.7.2005

s pozdravem Ladislav Štalmach

Naše odpověď:

Vážený pane Štalmachu,

Váš dopis ze dne18.7.2005 byl projednán následujícím 36. zasedáním zastupitelstva MČ Opava-Suché Lazce dne 9.8.2005, kde zastupitelstvo zaujalo toto stanovisko:
Rozlohu travnatých ploch a četnost sečení těchto ploch jsme akceptovali podle smluv z let 2000-2003, kdy údržbu zeleně prováděla firma p. Křupaly. Myslím, že k práci této firmy nebyly žádné výhrady. V té době se jednalo asi o 15 000 m2 travnatých ploch za celý rok.
Dne 2.11.2004 zastupitelstvo MČ Opava-Suché Lazce rozhodlo a schválilo navýšení ploch o 8 268 m2. Z těchto důvodů byla zakoupena ještě jedna sekačka, což ale neznamená, aby byly travní porosty v obci sečeny co 14 dnů, jak Vy nebo odborníci navrhujete.
Co se týká rozpočtu obce, zastupitelstvo MČ Opava-Suché Lazce nevidí důvod zveřejňovat čerpání rozpočtu v místním zpravodaji, poněvadž k tomu účelu má úřední tabuli u Obecního úřadu.
Rozpočet obce na následující rok a jeho přerozdělení bývá projednáván již v měsíci listopadu a prosinci a následně také schvalován. Celkový účet za uplynulý rok je uzavřen obvykle v měsíci březnu následujícího roku a zveřejněn. Veškeré změny v účetní osnově během roku se provádějí až po schválení zastupitelstvem MČ. Zápisy z každého jednání zastupitelstva MČ jsou vyvěšeny 20 dní na úřední tabuli. Je to dostatečně dlouhá doba k tomu, aby si občané vyvěšené materiály, pokud mají zájem, prostudovali, případně vznesli na dalším jednání zastupitelstva své dotazy. Všechna jednání zastupitelstva MČ jsou veřejná.
K Vašemu názoru- cituji: " aby každý občan pochopil, proč je naše obec v širokém okolí nejhorší." konec citátu - zastupitelstvo nechápe, co jste myslel tím, v čem jsme nejhorší.

Možná si ani neuvědomujete, že tímto výrokem znevažujete práci všech občanů obce (nejen práci zastupitelstva), kteří oproti Vám odvádějí osobně nebo jako členové zájmových organizací obrovský kus práce, který je vidět na vzhledu obce.

za zastupitelstvo MČ Opava-Suché Lazce
Miloslav Kostřiba, starosta

Z našich spolků

Ekosklep
Činnost přírodovědecko-teraristického kroužku EKOSKLEP je během prázdnin uzpůsobena na klidový režim. Děti v průběhu prázdnin navštěvují tábory a dovolené a proto neprobíhá kolektivní činnost. Pokud se děti chtějí postarat o svá zvířátka, je jim vždy umožněna návštěva. Že se naši členové o zvířátka dobře starají svědčí i množství mláďat, které se nám podařilo odchovat.
Nabízíme touto cestou všem občanům k odprodeji tato mláďata: činčily, křečky, morčata, potkany a pakobylky indické.
Všichni zájemci o prohlídku našich zvířat se mohou domluvit na návštěvě na telefonním čísle 732 857 347 a 723 647 480. Navštívit nás můžete také během Sucholazeckého posvícení v sobotu od 10.00 do 18.00 hodin.
Po letních prázdninách začíná oficiální činnost kroužku 5. září 2005 celoroční soutěživou hrou, která skončí v červnu 2006.

Za Ekosklep Petra Meixnerová

Tělovýchovná jednota Suché Lazce

Dětský den
Dne 4. června připravili členové TJ Suché Lazce "Dětský den" pod záštitou starosty obce. Za krásného počasí se děti zapojily do her a soutěží, které pro ně byly připraveny. Po splnění všech disciplín si mohly vyzvednout sladké odměny. Následovala ukázka požárního útoku našich nejmenších hasičů. Překvapením byla ukázka bojového vozidla pěchoty, které předvedli příslušníci Armády České republiky z Přáslavic. Všechny děti si mohly toto vozidlo prohlédnout a nakonec se v něm i svézt. V závěru odpoledne probíhala volná zábava, nechybělo kolo štěstí a občerstvení.
Soudě podle ohlasu dětí i rodičů se celý "Dětský den" velmi povedl. Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli.

Soustředění žáků
V červnu zajistilo vedení TJ Suché Lazce víkendové soustředění žáků na chatě Motýlek v obci Kružberk. Soustředění se zúčastnilo dvacet žáků se dvěma trenéry a čtyřmi vedoucími. V rámci soustředění sehráli naši žáci dva přípravné zápasy, v sobotu porazili žáky z Kružberku a v neděli vyhráli i s žáky z Budišova nad Budišovkou. Soustředění probíhalo v krásném prostředí, naši mladí fotbalisté navštívili i přehradní hráz a ve chvílích volna se bavili stolním tenisem a kuželkami. Všem se soustředění moc líbilo. Děkujeme všem, kdo se na zdárném průběhu akce podíleli.

Nová družstva
Základna naší TJ se rozrostla o družstvo "minižáků" a družstvo dorostu, obě družstva se zapojují do soutěže.
Minižáci trénují každý pátek, budou hrát Okresní soutěž skupinu B a první zápas sehrají 30.8. v 17.00 hodin v Komárově.

Družstvo starších žáků z minulé sezony.

Většina hráčů úspěšného družstva starších žáků přestoupila do dorostu a proto obě družstva musela doplnit kádr o nováčky, kteří mají více či méně zkušeností. Věříme, že se brzy sehrají.
Muži hráli minulou sezonu ve vyšší soutěži a jejich sedmé místo pokládáme pro nováčka jako úspěch. V letních měsících jsme kádr doplnili a věříme, že příští ročník bude ještě úspěšnější.
Těšíme se na hojnou účast všech příznivců kopané v nové sezoně.
za TJ Suché Lazce Benová I.

Klub důchodců Suché Lazce

V měsíci květnu jsme oslavili na našem setkání svátek Matek, každá žena dostala od našeho předsedy pana Žůrka kytičku. Navštívil nás pan Slavík s harmonikou a celý večer jsme se dobře bavili zpíváním našich krásných písniček. Úspěch měla paní Vinárková se sólovou písničkou o mámě, která se všem velmi líbila.
36 členů našeho klubu se zúčastnilo oslav 60. výročí osvobození naší obce a lampiónového průvodu.
V červnu jsme si připomněli výročí narození našeho rodáka Fráni Směje přečtením jeho básni ve slezském nářečí ze sbírky Pletky. Pan Žůrek poděkoval všem, kdo se zapojili do jarního úklidu obce. Potom jsme si pro pobavení předčítali úryvky z knihy Osudy dobrého vojáka Švejka. Přednášeli jsme i básně ve slezském nářečí od Růženy Foglarové. Nakonec jsme si jako obvykle zazpívali.
Na setkání 14. července jsme si připomněli státní svátek Cyrila a Metoděje přečtením úryvků o jejich působení u nás z knihy Slovanští Věrozvěstové. Na každém setkání oslavíme předáním kytičky narozeniny našich členů, tentokrát jich bylo pět. Pro osvěžení paměti jsme uspořádali soutěž "Jak znáš naše památky". Znalosti našich členů jsou obdivuhodné. Dohodli jsme se, že 11.8. uspořádáme zájezd do zámku v Bruntále, hornického muzea v Zlatých horách a na poutní místo Maria Pomocná, které bylo obnoveno v roce 1997. Celkový program zájezdu připraví paní Konečná, která zajistí autobus, vstupy do památek a oběd.
jednatelka KD Konečná L.

Další Sucholazecký zpravodaj roku 2005 vyjde v prosinci.
Vaše písemné podněty a příspěvky, pozvánky na akce a informace o jejich průběhu jsou na obecním úřadě vítány! Možno také doložit fotografie.


Vydal ÚMČ Opava – Suché Lazce Zpracoval: Valík
Přerovecká 21, 747 95, Suché Lazce, úřední hodiny: úterý 16.30-18.00 srpen 2005, 300 výtisků
tel.: 553 794 427 e-mail: suche.lazce@opava-city.cz internetové stránky: www.suchelazce.cz

Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - úterý 14.9.2021:

1) TJ Suché Lazce, z.s. - LAZIO za podpory MČ Suché Lazce, zve všechny fanoušky na mistrovské utkání mužů Suché Lazce : Raduň. Zápas se koná v sobotu 18.9.2021 v 15:30 hodin na obecním hřišti v Suchých Lazcích.

2) Obecní úřad městské části Suché Lazce pořádá v sobotu 18.9.2021 ve středu obce u kašny od 15:00 hodin 5. ročník Sucholazeckého Vinobraní.

3) Vážení spoluobčané, z důvodu konání kulturní akce Vinobraní pořádané obecním úřadem, bude parkoviště u obecního úřad od pátku 17.9.2021 do neděle 19.9.2021 uzavřeno. Děkujeme za pochopení.

4) Od soboty 18.9.2021 od 7:00 do neděle 19.9.2021 do 14:00 dojde k přesunutí zastávky v Suchých Lazcích - "Suché Lazce Střed" na ulici Přerovecká 103/46. Důvodem přesunutí je konání Sucholazeckého Vinobraní. Děkujeme za pochopení.

Hlášení rozhlasu - pondělí 13.9.2021:

1) Vážení spoluobčané, v průběhu tohoto týdne (od 13.9. do 19.9.) bude v obci probíhat opis všech plynoměrů.

zobrazit vše

Kalendář akcí

26.9.2021 od (8:00) hodin:

Od 8:00 hodin proběhne na Strážnici v areálu střelnice, 36. ročník soutěže ve střelbě z malorážky "O pohár osvobození Suchých Lazců 2021" pořádá AVZO. Pozvánka. Více o akci zde.

26.9.2021 od (10:00) hodin:

Fotbalové mistrovské utkání muži Hradec nad Mor. : Suché Lazce. Další zápasy zde, Výsledek zápasu.

28.9.2021 od (15:00) hodin:

Fotbalové mistrovské utkání muži Suché Lazce : Dobroslavice. Další zápasy zde, Výsledek zápasu.

2.10.2021 od (15:00) hodin:

Fotbalové mistrovské utkání muži Suché Lazce : Hrabyně. Další zápasy zde, Výsledek zápasu.

6.10.2021 od (9:00) hodin:

Budou přistaveny velkoobjemové kontejnery na zelený odpad na obvyklých místech. (vždy první středu v měsíci).

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Zůčastníte se letošních voleb do parlamentu ČR a víte již koho volit? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Ano půjdu volit a vím koho budu volit. 50%
Ano půjdu volit a váhám koho budu volit. 6%
Ano půjdu volit a nevím koho volit. 6%
Nevím jestli půjdu volit, ale vím koho bych volil. 0%
Nevím jestli půjdu volit, nevím koho volit. 19%
Nepůjdu volit, nevím koho volit. 6%
Nepůjdu volit, nemůžu se dostavit. 6%
Nepůjdu volit, volby mě nezajímají. 6%

Celkem hlasů: 16 | Hlasování začalo: 8.9.2021 12:00 | Hlasování končí: 7.10.2021 12:00 | všechny ankety

Na začátek stránky