Zpravodaj prosinec 2000

Sucholazecký zpravodaj prosinec 2000

Vážení občané,
ač se to nezdá, nedávno jsme slavili vstup do roku, který začíná dvojkou, tedy do roku 2000 a už vítáme nový rok, který je zajímavý tím, že přes noc vstoupíme do nového tisíciletí. Proto mi dovolte, abych Vám u této příležitosti jménem svým, i jménem celého obecního zastupitelstva, na prahu nového roku 2001 popřál mnoho osobních úspěchů, hodně zdraví a štěstí a vzájemného porozumění.
Zároveň bych rád vyjádřil přání, abychom ve vzájemné spolupráci řešili jen ty problémy, které povedou k dalšímu rozvoji naší krásné městské části.

za ÚMČ Opava Suché Lazce Václav Hanke

V předcházejících zpravodajích bylo uvedeno, co nás čeká. Dovolte abych provedl malou rekapitulaci druhé poloviny letošního roku.
Před posvícením provedli občané úklid před svými domy, hasiči vyčistili požární nádrž, klub důchodců provedl úklid ve středu obce. Byl proveden ořez stromů a technickými službami vyčištěny komunikace.

Soutěž mladých požárníků PLAMEN
Dne 14. 10. 2000 proběhla okresní soutěž mladých požárníků "Plamen" Tato okresní soutěž byla celá zabezpečena místní organizací pod záštitou rozhodčích z okresu. Naši mladí požárníci postavili tři družstva z celkových 16 družstev (130 soutěžících) a umístili se na dvou druhých a jednom prvním místě. Orientační běh byl velmi náročný a díky připravenosti soutěžících proběhl velmi zdárně.

Volby
Ve dnech 12. 11. a 19. 11. 2000 proběhly v kulturním zařízení volby do senátu a krajských zastupitelstev.
Výsledky voleb z 12. 11. 2000. Z 798 evidovaných se účastnilo pouze 333 voličů, platných hlasů 301
Výsledky:
93 hlasů- KSČM
74 hlasů ODS
52 hlasů Čtyřkoalice
34 hlasů ČSSD
27 hlasů Sdružení nezávislých kandidátů
11 hlasů Nezávislí
8 hlasů Moravskoslezká koalice
4 hlasů Koalice neparlamentních stran
4 hlasy Česká strana národně sociální
2 hlasy Republikáni Miroslava Sládka.
Do senátu byli voleni v prvním kole
J. Jařab 55, R. Masný 35, Z. Petřík 82, V. Vlček 104, B. Lešenár 22 hlasy.
V druhém kole dne 19. 11. 2000 volilo 130 voličů platných hlasů 129 pro V. Vlčka 66 hlasů, J. Jařeba 63 hlasů.

Kronika obce
Kronikářkou obce je paní Marie Jedličková z Májové ul. č. 14. Prosíme tímto občany aby byli kronikářce nápomocni při získávání informací.
ÚMČ Suché Lazce zpracovává fotodokumentaci z historie obce a materiál o významných občanech. Zastupitelstvo ÚMČ prosí občany, aby zapůjčili materiály, fotografie, knihy př. doklady k pořízení kopií dokladů, originály budou občanům vráceny. Bližší informace podá Václav Hanke.

Sportovní areál
V minulém čísle jsme Vás informovali o studii sportovního areálu. Sportovní areál - objekty budou včetně pozemku zapracovány do územního plánu. Rozhodnutím zastupitelstva statutárního města Opavy dne 12. 12. 2000, bylo rozhodnuto, že město nebude provádět výkup těchto pozemků.

Místní hřbitov
Na jaře začala oprava oplocení hřbitova. Za významné pomoci provozně technického náměstka. Technických služeb Opava s. r. o, pana Aleše Žižlavského byla tato práce provedena do konce a dále byl proveden ořez stromu na hřbitově, posečení a úklid hřbitova včetně přilehlých ploch. Klub důchodců provedl dočištění plochy před hřbitovem a tak jsme mohli oslavit svatodušní svátky v důstojném prostředí. Na příští rok je plánována oprava márnice zejména střechy (pokud budou uvolněny prostředky z rozpočtu města pro Technické služby).

Rozpočet 2000
Rozpočet naší městské části byl ve výši 1.518.500,-Kč.
Některé vybrané údaje:
Údržbu komunikací mimo dostavby chodníku do 30. 11. 2000 celkem 764.986,- Kč.
Údržba zeleně byla provedena za 71.174,80 Kč.
Náklady na Kulturní zařízení , pouze energie bez běžné údržby 24.467,- Kč.
Úprava zadní místnosti a údržba světel stály celkem 42.430,80 Kč. Za letošní rok bylo zařízení pronajato celkem 49 krát a bylo vybráno na poplatcích 8300,- Kč. Rozdíl byl hrazen z prostředku rozpočtu městské části.
Na sportovní činnost byl poskytnut příspěvek ve výši 11910,- Kč, formou zakoupení dresů pro naše nejmladší fotbalové družstvo.
Na školní družinu byl příspěvek ve výši 3993,- Kč, na hračky.
Naši hasiči dostali na svou činnost příspěvek ve výši 8000,- Kč.
Příspěvek klubu důchodců ve výši 7532,- Kč.

Novinky
Volbou nového zastupitelstva krajských orgánů, vešel v platnost nový zákon 128/2000 Sb., ze dne 12. 4. 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)
Dle tohoto zákona, který byl projednán dne 5. 12. 2000, byl dle §96 schválen nový jednací řád obecního zastupitelstva úřadu městské části statutárního města Opavy. Dle § 119 byl zvolen - Finanční výbor, jehož členy jsou paní Pavla Satková, Libuše Konečná a ing. Jiří Friedel. Dále - Kontrolní výbor, ve složení Jaromír Pustka, Jiří Slavík a Josef Věntus. Dle § 93 byla zřízena úřední deska, umístěna před úřadovnou ÚMČ S. Lazce. V této skřínce budou občané informováni o dění v naší městské části včetně posledního hlášení místního rozhlasu.
Dále byla zřízena elektronická pošta, takže je možno komunikovat s úřadovnou přes E-mail suche.lazce@opava-city.cz Pokud budou ve spolupráci s občany zajištěny podklady, (historie obce a fotografie) bude zřízena webová (internetová) adresa naší městské části.

Počet obyvatel
K prosinci 2000 je evidováno v naší obci 1016 obyvatel z toho 496 mužů a 520 žen, na úřadu práce 32 nezaměstnaných.

Návštěvy v obci.
Ve dnech 27-29. 10. 2000 přijel na návštěvu svých známých náš rodák pan JUDr. Drahomír Ilík, nyní občan Prahy. Při této příležitosti navštívil místní úřad městské části, kde se seznámil s kronikou obce a při této příležitosti přislíbil pomoc při zpracování materiálu o naší obci a daru pro místní knihovnu. Dne 16. 12. 2000 došel na náš úřad balík se slíbeným darem, který obsahoval knihy Frani Smějě s osobním věnováním, dále výbor z vydaných knih a tři CD s písněmi na texty JUDr. Drahomíra Ilíka. Tento materiál je k nahlédnutí na místním úřadovně a po doplnění bude součástí trvalé výstavky v místním Kulturním zařízení.
Ve dnech 4-8. 12. 2000 navštívil naše občany pan Josef Hlaváč s manželkou, který přijel z Jičína. Porozhlédnul se po obci, navštívil známá místa a své dávné přátele. Přišel také do klubu důchodců dne 7. 12. 2000, kde se setkal také se svými známými. Na rozloučenou zanechal písemnosti o KMOTROVSTVÍ JIČÍN - SUCHÉ LAZCE 1946-2000. Po celou dobu byli hosty u paní Marie Břemkové.

Co nás čeká na začátku roku
Pokud bude včas stavební povolení, bude v měsíci únoru v Kulturním zařízení přemístěna kuchyň do uvolněné zadní místnosti a tím dojde ke zvětšení kapacity zařízení a možnosti konat dvě akce najednou. V březnu bude provedena oprava vrat na budově hasičské zbrojnie.
Je podepsána smlouva o údržbě zeleně na rok 2001 v rozsahu roku 2000. Pokud bude zájem ze strany občanů, bude na jaře přistaven kontejner na ekologické odpady, aby nedocházelo jako v minulosti, že občané do kontejneru na zeleň a shrabky házeli televizory, ledničky, části auta apod. což nás všechny na poplatcích stálo 10 000 Kč navíc.

Znak obce
Dle § 5 zákona č. 367 České národní rady ze dne 4. 9. 1990 o obcích se poprvé v dějinách české státnosti dostalo všem samosprávným obcím České republiky právo disponovat vlastním znakem a praporem. Nový zákon č. 129/2000Sb., o obcích, toto právo rozšiřuje také na všechny samosprávné městské části či městské obvody statutárních měst. Pokud obec nemá historicky řádně udělený či. tzv. vydržený znak, má právo požádat Parlament ČR o jejich udělení. To znamená, že končí platnost používání neschválených obecních symbolů, což je i náš případ. Z tohoto důvodu zastupitelstvo rozhodlo pověřilo starostu zajistit podklady pro zpracování znaku. Bylo zjištěno že obec používala prokazatelně od roku 1694 do 27. 4. 1820 pečeť. (kopie č. 1) dále byla od roku 1904 do r. 1936 používáno razítko (kopie č. 2) od roku 1936 do r. 1939 se používalo razítko (kopie č. 3) od 3. 3. 1939 do r. 1945 bylo používáno razítko (kopie č. 4) a od roku 1945 do r. 1953 byla používána razítka (kopie č. 5). Po vyhodnocení používaných symbolů bylo heraldikem doporučeno použít znak obce z pečetě. Jedná se o ojedinělý znak, málo používaný, který v symbolice znamená sebeobětování, kdy pelikán svou vlastní krví krmí mláďata. V podvědomí občanů se však traduje spíše z neznalosti heraldiky čáp. Pokud občané své zastupitele nepověří jinak, bude na příštím jednání navržen tento znak k odsouhlašení a bude požádáno v souladu se zákonem o jeho udělení. Návrh znaku a praporu včetně kopií razítek v původní velikosti bude vyvěšen ve vývěsní skříňce u úřadovny.

Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu- čtvrtek 21.9.2017:

1) TJ Suché Lazce zve všechny spoluobčany na mistrovské utkání mužů TJ Suché Lazce s Malými Hošticemi. Zápas proběhne v sobotu 23.9.2017 od 16:00 na obecním fotbalovém hřišti.

Hlášení rozhlasu - pondělí 18.9.2017:

1) ve čtvrtek 21.9.2017 se v Kulturním domě koná od 17 hodin veřejné projednávání možné realizace workoutového hřiště s příslušenstvím v prostoru současné zeleně před hasičárnou. Dále se bude řešit dopravní situace ulice Ve Dvoře.

2) Od pondělí 25. září do pátku 29. září praktický lékař MUDr. Vít Kašpárek z důvodu dovolené neordinuje. Zástup je zajištěn v ordinaci MUDr. Darji Palzerové v Hrabyni a Velké Polomi, bližší informace jsou uvedeny v budově Obecního úřadu a na internetových stránkách obce.

3) Pan Přemysl Plachký, nabízí občanům ve dne 14. října 2017 zájezd do oblasti Mutěnic, na Burčákový pochod. Více informací naleznete u Přemysla Plachkého na tel. 605 806 567. Prosíme zájemce, aby se nahlásili co nejdříve, z důvodu zajištění dopravy.

zobrazit vše

Kalendář akcí

23.9.2017 od (15:00) hodin:

Od 15:00 hodin proběhne v rámci akce kulturní léto 2017 u kašny ve středu obce, "3. ročník sucholazeckého Vinobraní", pořádá Obecní úřad městské části Suché Lazce. (zrušeno kvůli nepřízni počasí!)

23.9.2017 od (16:00) hodin:

Mistrovské utkání muži Suché Lazce (domácí) vs. M. Hoštice. Další zápasy zde.

30.9.2017 od (15:30) hodin:

Mistrovské utkání muži Suché Lazce vs. H.Benešov (domácí). Další zápasy zde.

3.10.2017 od (18:15) hodin:

Od 18:15 hodin proběhne v kulturním domě, "28. zasedání MČ Opava - Suché Lazce" (zastupitelstvo S.L.)

7.10.2017 od (15:00) hodin:

Mistrovské utkání muži Suché Lazce (domácí) vs. Úvalno. Další zápasy zde.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Jaký typ zahrady preferujete: Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

- zahrada s okrasnými dřevinami a tujemi, (hl. účelem je vzhled a design) 16%
- zahrada s ovocnými stromy a okrasnými dřevinami 8%
- zahrada s ovocnými stromy, záhony zeleniny a okrasnými dřevinami 59%
- zahrada s ovocnými stromy, záhony zeleniny a s minimem okrasných dřevin 5%
- zahrada s ovocnými stromy, záhony zeleniny bez okrasných dřevin (hl. účelem je úžitek) 12%

Celkem hlasů: 86 | Hlasování začalo: 15.3.2017 00:00 | Hlasování končí: 15.12.2017 00:00 | všechny ankety

Na začátek stránky