Zpravodaj duben 2000

Sucholazecký zpravodaj duben 2000

Poděkování občanům.
Zastupitelstvo městské části Opava Suché Lazce děkuje tímto občanům za provedený jarní úklid obce. Zastupitelstvo městské části Opava Suché Lazce děkuje tímto občanům za provedený úklid obce zejména před posvícením. Zvláště pak klubu důchodců, který provedl se svými členy úklid kolem a na hřbitově a občanům z ulice Ke Strážnici, kteří provedli posečení porostu po levé straně této ulice. Dále chce vyjádřit poděkování občanům, kteří se starají o úklid zastávky S.L. dolní, p. Laifert a p. Žídková, zastávky S.L. Střed, p. A. Gřešek, S.L. horní, p. Štalmachová.

Co se děje v naší obci?
U vodojemu je provedena již dříve avizovaná oprava vozovky. Na podzim došlo k zpevnění plochy pro výjezd požárního vozidla od požární zbrojnice, na jaře bude vybudován stožár na sušení hadic, stavební povolení je vydáno. Došlo také ke zpevnění povrchu přístupu k fotbalovému hřišti.

Dobudování chodníků
V loňském roce se podařilo získat finanční prostředky na dobudování chodníků na ul Přerovecké. Výběrové řízení vyhrála firma ZEMÉDÉLSKÁ a.s. Opava – Kylešovice, která tyto práce provede.
Obecní úřad upozorňuje v souvislosti s prováděným dobudováním scházejících chodníků na platnost vyhlášky o pozemních komunikacích zejména na zákaz parkování na chodnících.

Městská hromadná doprava
Na základě jednání dne 22.3.2000 na Magistrátu města Opavy bylo dohodnuto, že od 6.6.2000 budou provedeny alespoň dílčí změny v jízdním řádu tak, aby se vyhovělo oprávněných stížnostem cestujících. S ohledem na finance se posílení dopravy linky č.10 uskuteční tak, že se zredukuje doprava na jiných linkách, proto ten posun v termínu změny.
V letošním roce došlo k zásadní změně provozu MHD a to opatřením města které řešilo připomínky tras a zpoždění na linkách MHD. Při projednávání této situace byl o zastupitelstvo postaveno před rozhodnutí, a) trasu HMD S.Lazce ukončit u točny Ostraoj. b) Trasa bude končit na zastávce Praskova. Přes uplatněné připomínky byla zvolena varianta b. Po uvedení této upravené linky byly provedeny na žádost občanů možné změny a po skončení lprázdninového provozu je vyvoláno na žádost občanú další jednání, ve kterém budou projednány návrhy a stížnosti občanů.

Údržba zeleně
Údržba zeleně v obci bude zajišťována v letošním roce soukromou firmou Radim Křupala. Tato firma bude provádět údržbu travnatých ploch,. tj.zeleň podél komunikace nad a pod obcí, veřejná zeleň v obci a kolem hřbitova. Dále bude zajištovat údržba stromů (javorů) podél ulice Přerovecké.

Poplatek ze psů
Poplatek za psa je v letošním roce stejný jako vloni a je splatný do 30.4.2000 Poplatek je stanoven takto. Majitel psa v  rodinném domku platí za prvního psa 70,-Kč za každého dalšího psa á 105,-Kč. Důchodci mají slevu a to 40,-Kč za psa a za každého dalšího psa je sazba á 60,-Kč. Upozorňujeme, že je nutno ohlásit např: ztrátu psa, změnu majitele, změnu adresy a pořízení nového psa. Pokud majitel neohlásí např. že již psa nevlastní, poplatková povinnost trvá. Taktéž je povinností majitele zajistit každoroční očkování psa proti vzteklině.

str. 2.

Obnova katastrálního operátu
Katastrální úřad v Opavě oznamuje že katastrální území Suché Lazce bude obnoveno a přepracováno do digitálního vyjádření (počítačové číselné zpracování mapy). Obnova proběhne v době od dubna do prosince letošního roku. Při obnově bude vykonána revize za účelem srovnání případných nesrovnalostí nebo chyb. Přitom nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem. Účast vlastníků nemovitostí v průběhu revize se nepředpokládá, je však v jejich zájmu ukázat katastrálnímu úřadu v terénu případně zachovalé hranice. Pokud by byla účast vlastníka nezbytná, vyzve jej k ní katastrální úřad písemně. Zaměstnanci kat. úřadu jsou oprávněni vstupovat v nezbytném rozsahu na nemovitosti, na nemovitost která je oplocena mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo oprávněného uživatele. Své oprávnění přitom prokazují služebním průkazem. Porušení pořádku na úseku zeměměřičství se dopustí ten, kdo poškodí, zničí nebo neoprávněně přemístí měřičskou značku. Úplné oznámení bude vyvěšeno na obvyklém místě a na obecním úřadě.

Přemístění úřadovny ÚMČ
V měsíci květnu dojde k přestěhování úřadovny Obecního úřadu z prvního patra do přízemí, aby zejména starší občané měli návštěvu obecního úřadu snadnější. Bývalá úřadovna bude sloužit po rekonstrukci jako zasedací místnost pro společenské organizace a k separátním jednáním na úřadě.

Pozvánka
Obecní zastupitelstvo městské části Opava – Suché Lazce zve tímto občany na pietní akt spojený s položením věnce u pomníku padlých. Pietní akt se uskuteční u příležitosti 55. výročí ukončení druhé světové války a to dne 25.4.2000 v 19 hodin.

Zajímavosti
Dne 5.5.2000 uplyne přesně 50 let od otevření místní mateřské školky v Suchých Lazcích. Při této příležitosti bude v místní mateřské škole pořádáno setkání bývalých a současných pracovníků MŠ.

Počet obyvatel v Suchých Lazcích byl k 31.12.1999 celkem 1004 občanů. Pro srovnání uvádíme přehled.

rokS. LazceOpava
199396364 734
199495263 981
199596363 903
199699463 725
1997100763 487
1998101763 294
1999100463 012

Co se do zpravoddaje nevešlo:

Územní studie Suché Lazce.
V Měsíci srpnu nabyl platnost schválený územní plán městské části Suché Lazce. Došlé připomínky byly zapracovány do studie. Návrh územního plánu je možno shlédnout na místní úřadovně a to v úředních hodinách.

Jak se mění tvář obce.
Klub důchodců provedl propagačních skříněk u zastávky MHD S.L. střed a a tké zde byla umístěna nová lavice Dále oprava tabule a skříněk u obchodu Jednota.

Co lze ještě očekávat do konce roku.
Byl zpracován projekt dostavby scházejících chodníků v obci. Po vydání stavebního povolení a prováděcí firmy bude zahájena výstavba chodníku, lze očekávat, že realizace proběhne koncem letošního roku a bude pokračovat v roce 2000 dle přidělených fin. prostředků. Umístění lavičky na místním hřbitově. Úprava - zatrubnění části meliorační rýhy za oplocením p. Šumbery.

Poplatek ze psů.
Poplatek za psa přes zaslané upomínky dosud nezaplatilo .... majitelů. Upozorňujeme, že je nutno ohlásit např: ztrátu psa, změnu majitele, změnu adresy a pořízení nového psa.

Nový správce kulturního zařízení.
Na základě výběrového řízení byl ustanoven nový správce a to p. Pavla Satková ul. Ke Strážnici č.

Odvoz ekologicky závadného odpadu.
Odvoz a výkup ekol. závadného odpadu, který přes určité nedostatky proběhl v měsíci květnu stál obec cca 40 000,-Kč. Přestože občané měli možnost tohoto sběru využít, stále i přes vyhlášení zákazu se vkontejneru u hřbitova nachází rúzný odpad, který tam nepatří, Z tohoto důvodu je správa hřbitova nucena platit dvoj až trojnásobek běžných poplatků za likvidaci odpadů z kontejneru. Pokud dojde ke zjištění pachaelů, kteří zde vozí odpady, bude po nich uplatňována náhrada škody.

Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - středa 18.9.2019:

1) Vážení spoluobčané, z důvodu konání kulturní akce Vinobraní pořádané obecním úřadem, bude parkoviště u obecního úřad od pátku 20.9.2019 do neděle 22.9.2019 uzavřeno. Děkujeme za pochopení.

2) Obecní úřad městské části Suché Lazce pořádá v rámci akce kulturní léto 2019 v sobotu 21.9.2019 ve středu obce u kašny od 15:00 hodin 4. ročník Sucholazeckého Vinobraní.

3) V úterý 24. září 2019 proběhne od 17:00 hodin na Obecním úřadě Suché Lazce bezplatná právní poradna.

Hlášení rozhlasu - úterý 10.9.2019:

1) Výbor klubu důchodců oznamuje svým členům, že pravidelné setkání se uskuteční ve čtvrtek 12.9.2019 v 16.00 hodin na hřišti ve Štítině. Odjezd je v 15:30 ze zastávky Suché Lazce střed. Pěší mají sraz v 15:00 na konci ulice Májová.

2) Vážení spoluobčané, obecní úřad městské části Suché Lazce ve spolupráci s panem Řehulkem ze Suchých Lazců nabízí konverzační hodiny angličtiny pro školní děti, mládež a dospělé. První konverzační hodiny proběhnou dne 18. září 18:30 hod pro školní děti v kulturním zařízení. A dále pak 19. září od 18:30 hod pro mládež a dospělé taktéž v kulturním zařízení. Délka jednoho kurzu je 90 minut. Těšíme se na Vaší účast. 

3) TJ Suché Lazce, z.s. - LAZIO za podpory MČ Suché Lazce, zve všechny fanoušky na mistrovské utkání mužů Suché Lazce : Hradec nad Moravicí B. Zápas se koná v sobotu 14.9.2019 v 16:00 hodin na obecním hřišti v Suchých Lazcích.

4) TJ Suché Lazce, z.s. LAZIO za podpory MČ Suché Lazce, pořádá nábor do přípravky (minižáků). Hledáme všechny zájemce a zájemkyně od 5 let věku do 10 let věku. Tréninky začnou 13. září a budou každý pátek na obecním fotbalovém hřišti od 17:00 do 18:00 hodin.

zobrazit vše

Kalendář akcí

23.9.2019 od (18:30) hodin:

Od 18:30 hodin proběhne v kulturním domě, "7. zasedání MČ Opava - Suché Lazce" (zastupitelstvo S.L.). Pozvánka.

24.9.2019 od (17:00) hodin:

Od 17:00 do 18:00 hodin je bezplatná právní poradna v kanceláři starosty v obecním domě. Více informaci zde.

28.9.2019 od (15:30) hodin:

Mistrovské utkání muži Suché Lazce (domácí) vs. Pustá Polom B. Další zápasy zde.

5.10.2019 od (15:00) hodin:

Mistrovské utkání muži Suché Lazce (domácí) vs. Kyjovice. Další zápasy zde.

6.10.2019 od (15:30) hodin:

Od 15:30 hodin, proběhne tradiční "Drakiáda 2019" pouštění draků. S sebou si vemte draka a dobrou náladu. Občerstvení a teplý čaj bude zajištěn. (pořádá Klub rodičů Suché Lazce).

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Zaléváte zahradu během letních veder? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Zalévám trávník z vodovodního řádu 6%
Zalévám trávník ze zachycené dešťové vody 9%
Zalévám pouze zeleninu z vodovodního řádu 4%
Zalévám pouze zeleninu ze zachycené dešťové vody 55%
Zalévám trávník a zeleninu z vodovodního řádu 4%
Zalévám trávník a zeleninu ze zachycené dešťové vody 17%
Nezalévám vůbec 6%

Celkem hlasů: 53 | Hlasování začalo: 26.7.2019 08:00 | Hlasování končí: 30.9.2019 10:00 | všechny ankety

Na začátek stránky