zápis ze dne 9.10.2002

Zápis ze zasedání zastupitelstva městské části Opava-Suché Lazce ze dne 9.10.2002

Přítomni dle prezenční listiny: 9 zastupitelů. Omluveni: paní Satková
Starosta zahájil schůzi a konstatoval, že zastupitelstvo je schopno usnášení.

1. Volba ověřovatelů a zapisovatelky
Ověřovateli byli zvoleni pan Solný a pan Věntus.
Zápisem byla pověřena slečna Kateřina Ištvánková.

2. Kontrola plnění usnesení
2.1 Panu Slavíkovi bylo uloženo projednat podmínky, za kterých by byli majitelé urnových pomníků ochotni posunut tyto pomníky směrem k západní hranici hřbitova tak, aby byl vytvořen prostor k vybudování chodníku 1,5 m – 2m. Pan Slavík informoval zastupitelé o tom, že není možno se domluvit se všemi majiteli urnových pomníků o jejich posunu splněno
2.2 Starostovi vystavil objednávku na úpravu místního hřbitova dle varianty a)
splněno
2.3 Pan Krystýn předložil návrh na řešení hřbitova s cenou projektu ( 10 000 Kč) a termínem. Z projednání vznikl požadavek: studie má zohlednit pozemkové hranice, musí respektovat územní plán (rozšíření hřbitova), také rozšíření hřbitova na západ, včetně chodníčku a ozelenění, návrh stání a návrh výsadby pro etapy rozšíření.
Zastupitelstvo hlasovalo, zda svolat jednání s projektantem za účelem upřesnění zadání projektu ozelenění hřbitova: pro: 9
Zastupitelstvo hlasovalo o pověření pana Krystýna a pana ing. Solného uplatněním připomínek ze zastupitelstva a jejich projednáním s projektantem do 22.10.2002: pro: 9
2.4 Panu Krystynovi bylo uloženo prověřit, je-li realizace opravy kapličky možná ve shodě s ochranou chráněné kulturní a přírodní památky splněno
2.5 Dohody – voda Strážnice - pan ing. Solný a pan Slavík informovali o jednání na SmVaK Ostrava, kde jim bylo řečeno, že přípojka není jejich majetkem, ale majetkem MČ Opava-Suché Lazce a tedy Magistrátu města Opavy. SmVaK Ostrava nesouhlasí s převzetím tohoto odběrového místa do své správy neprojednáno
2.6 Panu Friedelovi projednat návrh na zakoupení základní nutné výbavy dobrovolných hasičů při zásahu a různých pomůcek na jednoho člena v ceně kolem 21 000 Kč (přilba Galet 8 000 Kč + světlo 1 000 Kč, Šubrt 7 000 Kč + světlo, opasek 1 500 Kč a oblek PS2 1 400 Kč, kabát Fireman 10 000 Kč). Pan Friedel předal cenovou nabídku dodavatele hasičského vybavení. neprojednáno

3. Došlá pošta
Zastupitelé byli informováni o následující došlé poště:
3.1 Žádost manželů Petry a Lubomíra Šimkových, Střední 28 o vyjádření souhlasu k zhotovení drobné stavby (skleníku) - příloha jednání
Zastupitelé hlasovali o souhlasu zhotovení drobné stavby manželům Šimkovým: pro: 8, zdrželi se: 1
3.2 Žádost manželů Petry a Jiřího Vavříčkových, Přerovecká 46 o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro stavební úpravy v bytě - příloha jednání
Zastupitelstvo hlasovalo o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro manželé Vavříčkovy: pro: 9
3.3 Žádost manželů Bedřišky a Jaroslava Knoppových, Návrší 8 o udělení výjimky ze stavební uzávěry k zazdění tří oken v rodinném domku - příloha jednání
Zastupitelé hlasovali o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro manželé Knoppovy: pro: 9
3.4 Žádost o souhlas s vykácením stromů (topolů) u místní prodejny Jednota.
Zastupitelstvo hlasovalo o souhlasu s vykácením stávající zeleně u prodejny Jednota: pro: 9
3.5 Dopisu z Magistrátu města Opavy, odboru investic o prohlídce, která proběhla a návrhu stavebních úprav dvorní části kulturního zařízení s tím, že je dohodnuto s odborem investic zpracování PD.
Zastupitelstvo hlasovalo o souhlasu s dohodou o zadání zpracování projektu na úpravu okolí kulturního zařízení s odborem investic: pro: 9
3.6 Dopisu z Magistrátu města Opavy, odboru životního prostředí o konání podzimního úklidu, který proběhne v termínu od 1.11.2002. Kontejnery budou přistaveny od 14,00 – 18,00 hodin a téhož dne odvezeny. Kontejnery budou určeny pouze na organický odpad jako je tráva, listí, větve a shrabky.
Starosta informoval o objednávce a dohodě s TS Opava, s.r.o. , že kontejnery budou přistaveny v době od 25.10.2002 do 29.10.2002. Ing. Solný navrhl změnu na 26.10.2002.
Zastupitelstvo hlasovalo, zda uložit starostovi zajištění kontejnerů na sobotu 26.10.2002 a pokud nebude možno, tak v pátek 25.10.2002: pro: 9
3.7 Žádost Římskokatolické farnoti Opava-Komárov o poskytnutí dotace na opravu kaple v Suchých Lazcích. Jde o zabezpečení stavby proti pronikající vlhkosti a následné vymalování objektu. Poté by mělo následovat provedení položení nové fasády a opravy věže kaple - příloha jednání.
Poté proběhla diskuse bez návrhů. Starosta navrhl hlasovat nejdříve o tom, zda poskytnou příspěvek – dotaci.
Zastupitelstvo hlasovalo o poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Opava-Komárov: pro: 9
Jednotliví zastupitelé navrhli částky, které by poskytli na opravu místní kaple a částku, která byla navržena nejčastěji vybrali. Tato částka je 150 000 Kč.
Zastupitelstvo hlasovalo, zda převést finanční prostředky ve výši 150 000 Kč z finanční rezervy obce, dle předložené žádosti na Římskokatolickou farnost Opava-Komárov: pro: 9
3.8 Žádost Sboru dobrovolných hasičů Suché Lazce o úhradu zhotovení nové podlahy v kulturní místnosti hasičské zbrojnice (16 000 Kč), pořízení topidla do skladu zásahové jednotky (4 000 Kč), pořízení řidičského průkazu skupiny C pro strojníka zásahové jednotky (10 000 Kč) a pořízení elektrické centrály pro napájení kalového čerpadla (20 000 Kč).
Zastupitelstvo hlasovalo o poskytnutí finančních prostředků dle předložené žádosti od SDH Suché Lazce: pro: 9
3.9 Změně právní subjektivity mateřské školky v Suchých Lazcích
3.10 Vyhlášení dražby objektu na ul. Přerovecké 36 (bývalý Racek)
3.11 Dopise Magistrátu města Opavy, odboru vnitřní správy na zřízení telekomunikačních služeb pro MČ. Ing. Solný objasnil podstatu funkce a použití dle nabídky. Po diskusi bylo hlasováno pro odmítnutí nabídky Magistrátu města Opavy: pro: 9

4. Interpelace členů ZMČ
4.1 Pan Kubín měl připomínku zda by nemohl místní rozhlas společenským organizacím vyhlásit jejich akce v případě i mimo úterky, jak bylo odsouhlašeno.
Zastupitelstvo hlasovalo o tom, zda v případě zájmu společenských organizací vyhlásit jejich akce v místním rozhlasu i mimo úterky: pro: 9
4.2 Pan Solný navrhl opravit AT stanici na Strážnici a elektrickou energii odpočítávat.
Zastupitelstvo hlasovalo zda objednat opravy AT stanice na Strážnici pro dodávku pitné vody a osazení vodoměru pro jednotlivé odběratele: pro: 8, zdrželi se: 1
Zastupitelstvo hlasovalo o tom, zda pověřit pana Solného objednáním opravy AT stanice na Strážnici pro dodávku pitné vody a osazení vodoměru pro jednotlivé odběratele: pro: 8, zdrželi se: 1
4.3 Zastupitelstvo hlasovalo o souhlasu s úhradou občerstvení dnešního zasedání z rozpočtu MČ: pro: 9
4.4 Zastupitelstvo hlasovalo o souhlasu s přesunem rozpočtu mezi jednotlivými kapitolami dle potřeb krytí MČ včetně finanční rezervy: pro: 8, zdrželi se: 1
4.5 Pan Solný navrhl vzhledem ke končícímu volebnímu období zastupitelstva městské části provést finanční kontrolu. Starosta upozornil, že finanční výbor má povinnost toto udělat a není nutno hlasovat.
Zastupitelstvo hlasovalo o tom, zda uložit finanční komisi provést finanční kontrolu: pro: 8, zdrželi se: 1

Zapsala: Kateřina Ištvánková
Ověřovatelé: Statutární město Opava úřad městské části Opava-Suché Lazce
starosta Václav Hanke

Usnesení ze zasedání zastupitelstva městské části Opava-Suché Lazce ze dne 9.10.2002

Zastupitelstvo schvaluje:
1 Objednání opravy AT stanice na Strážnici pro dodávku pitné vody a osazení vodoměru pro jednotlivé odběratele.
2 Souhlas se zhotovením drobné stavby manželům Šimkovým, Střední 28
3 Udělením výjimky ze stavební uzávěry pro manželé Vavříčkovy, Přerovecká 46
4 Udělením výjimky ze stavební uzávěry pro manželé Knoppovy, Návrší 8
5 Souhlas s vykácením stávající zeleně u místní prodejny Jednota
6 Dohodu na zadání zpracování projektu na úpravu dvorní části kulturního zařízení - s odborem investic
7 Poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Opava-Komárov a převedení finanční rezervy městské části ve výši 150 000 Kč dle předložené žádosti na Římskokatolickou farnost Opava-Komárov
8 Vystavení objednávky na úpravy a koupi dle předložené žádosti od SDH Suché Lazce
9 V případě zájmu společenských organizací vyhlásit jejich akce v místním rozhlasu i mimo úterky
10 Úhradou občerstvení z dnešního jednání z rozpočtu MČ
11 Přesun rozpočtu mezi jednotlivými kapitolami dle skutečného čerpání MČ

Zastupitelstvo ukládá :
1 Panu Krystynovi a ing. Solnému, uplatnit připomínky ze zastupitelstva a jejich projednání s projektantem do 22.10.2002, projektu ozelenění hřbitova, za účelem upřesnění zadání projektu ozelenění hřbitova
2 Panu ing. Solnému, objednat opravu AT stanice na Strážnici pro dodávku pitné vody a osazení vodoměru pro jednotlivé odběratele
3 Starostovi, zajištění kontejnerů na podzimní úklid na sobotu 26.10.2002 a pokud nebude možno, tak v pátek 25.10.2002
4 Finanční komisi provést finanční kontrolu
5 Starostovi odpovědět na dopis Magistrátu města Opavy, odboru vnitřní správy na zřízení telekomunikačních služeb pro MČ dle zápisu

Zapsala: Kateřina Ištvánková
Ověřovatelé: Statutární město Opava úřad městské části Opava-Suché Lazce
starosta Václav Hanke

Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - úterý 20.6.2017:

1) OÚ pořádá ve středu 21.6.2017 od 18:00 na obecním hřišti T-Mobile olympijský běh. Součástí programu jsou i dětské závody. Star dětského závodu je v 16:30. pro děti je přichystán kolotoč a cukrová vata.

2) AVZO Suché Lazce s SDH a OÚ pořádá v sobotu 24.6.17 od 18:00 táborový oheň k 50. výročí založení organizace. Akce se koná v areálu na .

3) TJ Suché Lazce za podpory Městské části Suché Lazce pořádá 25.6.2017 na obecním hřišti Suché Lazce Dětský den, který začne od 14:00 hod.

Hlášení rozhlasu - pondělí 19.6.2017:

1) Ve čtvrtek 22.6.2017 bude v naší obci přistavěn kontejner na nebezpečný odpad, a to od 15:00 - 17:00. Kontejner bude přistavěn na parkovišti u OÚ.

2) Sbor dobrovolných hasičů Suché Lazce oznamuje občanům, že jsou stále volná místa na tradiční hasičský tábor. Tábor bude probíhat v termínu 1 - 8.7.2017. Bližší informace k volným místům a podmínkám tábora dostanete u pí. Evy Sedláčkové nebo se m ůžete stavit osobně, v pátek 23.6.17 v 16:30 hod. před hasičárnu.

zobrazit vše

Kalendář akcí

1.7.2017 od (9:00) hodin:

Ve dnech 1.7. až 8.7.2017 proběhne již tradiční dětský hasičský tábor 2017. Pořáda SDH Suché Lazce (jen pro členy)

1.7.2017 od (22:00) hodin:

Od 22:00 hodin proběhne v rámci akce kulturní léto 2017 na obecním hřišti 6. Letní kino v Suchých Lazcích. O výběru filmu rozhodne anketa na našem webu, nabídku filmů připravujeme. (upřesňujeme)

5.7.2017 od (9:00) hodin:

Od 9:00 hodin v rámci akce kulturní léto 2017 v areálu střelnice na Strážnici, "3. ročník - Nohejbalový turnaj trojic, amatérských družstev 2017" Suché Lazce, pořádá (AVZO za podpory starosty Suchých Lazců). Více informací připravujeme.

8.7.2017 od (8:00) hodin:

Od 8:00 hodin 3. veřejná brigáda 2017 v rámci akce kulturní léto 2017 aneb "Ukliďme si Suché Lazce", od 8:00 (místo upřesňujeme). Prosíme občany, aby si s sebou přinesli hrábě, rýč a nůžky na zeleň.

11.7.2017 od (18:15) hodin:

Od 18:15 hodin proběhne v kulturním domě, "25. zasedání MČ Opava - Suché Lazce" (zastupitelstvo S.L.)

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Jaký typ zahrady preferujete: Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

- zahrada s okrasnými dřevinami a tujemi, (hl. účelem je vzhled a design) 16%
- zahrada s ovocnými stromy a okrasnými dřevinami 10%
- zahrada s ovocnými stromy, záhony zeleniny a okrasnými dřevinami 58%
- zahrada s ovocnými stromy, záhony zeleniny a s minimem okrasných dřevin 5%
- zahrada s ovocnými stromy, záhony zeleniny bez okrasných dřevin (hl. účelem je úžitek) 11%

Celkem hlasů: 62 | Hlasování začalo: 15.3.2017 00:00 | Hlasování končí: 15.12.2017 00:00 | všechny ankety

Na začátek stránky