zápis ze dne 9.10.2002

Zápis ze zasedání zastupitelstva městské části Opava-Suché Lazce ze dne 9.10.2002

Přítomni dle prezenční listiny: 9 zastupitelů. Omluveni: paní Satková
Starosta zahájil schůzi a konstatoval, že zastupitelstvo je schopno usnášení.

1. Volba ověřovatelů a zapisovatelky
Ověřovateli byli zvoleni pan Solný a pan Věntus.
Zápisem byla pověřena slečna Kateřina Ištvánková.

2. Kontrola plnění usnesení
2.1 Panu Slavíkovi bylo uloženo projednat podmínky, za kterých by byli majitelé urnových pomníků ochotni posunut tyto pomníky směrem k západní hranici hřbitova tak, aby byl vytvořen prostor k vybudování chodníku 1,5 m – 2m. Pan Slavík informoval zastupitelé o tom, že není možno se domluvit se všemi majiteli urnových pomníků o jejich posunu splněno
2.2 Starostovi vystavil objednávku na úpravu místního hřbitova dle varianty a)
splněno
2.3 Pan Krystýn předložil návrh na řešení hřbitova s cenou projektu ( 10 000 Kč) a termínem. Z projednání vznikl požadavek: studie má zohlednit pozemkové hranice, musí respektovat územní plán (rozšíření hřbitova), také rozšíření hřbitova na západ, včetně chodníčku a ozelenění, návrh stání a návrh výsadby pro etapy rozšíření.
Zastupitelstvo hlasovalo, zda svolat jednání s projektantem za účelem upřesnění zadání projektu ozelenění hřbitova: pro: 9
Zastupitelstvo hlasovalo o pověření pana Krystýna a pana ing. Solného uplatněním připomínek ze zastupitelstva a jejich projednáním s projektantem do 22.10.2002: pro: 9
2.4 Panu Krystynovi bylo uloženo prověřit, je-li realizace opravy kapličky možná ve shodě s ochranou chráněné kulturní a přírodní památky splněno
2.5 Dohody – voda Strážnice - pan ing. Solný a pan Slavík informovali o jednání na SmVaK Ostrava, kde jim bylo řečeno, že přípojka není jejich majetkem, ale majetkem MČ Opava-Suché Lazce a tedy Magistrátu města Opavy. SmVaK Ostrava nesouhlasí s převzetím tohoto odběrového místa do své správy neprojednáno
2.6 Panu Friedelovi projednat návrh na zakoupení základní nutné výbavy dobrovolných hasičů při zásahu a různých pomůcek na jednoho člena v ceně kolem 21 000 Kč (přilba Galet 8 000 Kč + světlo 1 000 Kč, Šubrt 7 000 Kč + světlo, opasek 1 500 Kč a oblek PS2 1 400 Kč, kabát Fireman 10 000 Kč). Pan Friedel předal cenovou nabídku dodavatele hasičského vybavení. neprojednáno

3. Došlá pošta
Zastupitelé byli informováni o následující došlé poště:
3.1 Žádost manželů Petry a Lubomíra Šimkových, Střední 28 o vyjádření souhlasu k zhotovení drobné stavby (skleníku) - příloha jednání
Zastupitelé hlasovali o souhlasu zhotovení drobné stavby manželům Šimkovým: pro: 8, zdrželi se: 1
3.2 Žádost manželů Petry a Jiřího Vavříčkových, Přerovecká 46 o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro stavební úpravy v bytě - příloha jednání
Zastupitelstvo hlasovalo o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro manželé Vavříčkovy: pro: 9
3.3 Žádost manželů Bedřišky a Jaroslava Knoppových, Návrší 8 o udělení výjimky ze stavební uzávěry k zazdění tří oken v rodinném domku - příloha jednání
Zastupitelé hlasovali o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro manželé Knoppovy: pro: 9
3.4 Žádost o souhlas s vykácením stromů (topolů) u místní prodejny Jednota.
Zastupitelstvo hlasovalo o souhlasu s vykácením stávající zeleně u prodejny Jednota: pro: 9
3.5 Dopisu z Magistrátu města Opavy, odboru investic o prohlídce, která proběhla a návrhu stavebních úprav dvorní části kulturního zařízení s tím, že je dohodnuto s odborem investic zpracování PD.
Zastupitelstvo hlasovalo o souhlasu s dohodou o zadání zpracování projektu na úpravu okolí kulturního zařízení s odborem investic: pro: 9
3.6 Dopisu z Magistrátu města Opavy, odboru životního prostředí o konání podzimního úklidu, který proběhne v termínu od 1.11.2002. Kontejnery budou přistaveny od 14,00 – 18,00 hodin a téhož dne odvezeny. Kontejnery budou určeny pouze na organický odpad jako je tráva, listí, větve a shrabky.
Starosta informoval o objednávce a dohodě s TS Opava, s.r.o. , že kontejnery budou přistaveny v době od 25.10.2002 do 29.10.2002. Ing. Solný navrhl změnu na 26.10.2002.
Zastupitelstvo hlasovalo, zda uložit starostovi zajištění kontejnerů na sobotu 26.10.2002 a pokud nebude možno, tak v pátek 25.10.2002: pro: 9
3.7 Žádost Římskokatolické farnoti Opava-Komárov o poskytnutí dotace na opravu kaple v Suchých Lazcích. Jde o zabezpečení stavby proti pronikající vlhkosti a následné vymalování objektu. Poté by mělo následovat provedení položení nové fasády a opravy věže kaple - příloha jednání.
Poté proběhla diskuse bez návrhů. Starosta navrhl hlasovat nejdříve o tom, zda poskytnou příspěvek – dotaci.
Zastupitelstvo hlasovalo o poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Opava-Komárov: pro: 9
Jednotliví zastupitelé navrhli částky, které by poskytli na opravu místní kaple a částku, která byla navržena nejčastěji vybrali. Tato částka je 150 000 Kč.
Zastupitelstvo hlasovalo, zda převést finanční prostředky ve výši 150 000 Kč z finanční rezervy obce, dle předložené žádosti na Římskokatolickou farnost Opava-Komárov: pro: 9
3.8 Žádost Sboru dobrovolných hasičů Suché Lazce o úhradu zhotovení nové podlahy v kulturní místnosti hasičské zbrojnice (16 000 Kč), pořízení topidla do skladu zásahové jednotky (4 000 Kč), pořízení řidičského průkazu skupiny C pro strojníka zásahové jednotky (10 000 Kč) a pořízení elektrické centrály pro napájení kalového čerpadla (20 000 Kč).
Zastupitelstvo hlasovalo o poskytnutí finančních prostředků dle předložené žádosti od SDH Suché Lazce: pro: 9
3.9 Změně právní subjektivity mateřské školky v Suchých Lazcích
3.10 Vyhlášení dražby objektu na ul. Přerovecké 36 (bývalý Racek)
3.11 Dopise Magistrátu města Opavy, odboru vnitřní správy na zřízení telekomunikačních služeb pro MČ. Ing. Solný objasnil podstatu funkce a použití dle nabídky. Po diskusi bylo hlasováno pro odmítnutí nabídky Magistrátu města Opavy: pro: 9

4. Interpelace členů ZMČ
4.1 Pan Kubín měl připomínku zda by nemohl místní rozhlas společenským organizacím vyhlásit jejich akce v případě i mimo úterky, jak bylo odsouhlašeno.
Zastupitelstvo hlasovalo o tom, zda v případě zájmu společenských organizací vyhlásit jejich akce v místním rozhlasu i mimo úterky: pro: 9
4.2 Pan Solný navrhl opravit AT stanici na Strážnici a elektrickou energii odpočítávat.
Zastupitelstvo hlasovalo zda objednat opravy AT stanice na Strážnici pro dodávku pitné vody a osazení vodoměru pro jednotlivé odběratele: pro: 8, zdrželi se: 1
Zastupitelstvo hlasovalo o tom, zda pověřit pana Solného objednáním opravy AT stanice na Strážnici pro dodávku pitné vody a osazení vodoměru pro jednotlivé odběratele: pro: 8, zdrželi se: 1
4.3 Zastupitelstvo hlasovalo o souhlasu s úhradou občerstvení dnešního zasedání z rozpočtu MČ: pro: 9
4.4 Zastupitelstvo hlasovalo o souhlasu s přesunem rozpočtu mezi jednotlivými kapitolami dle potřeb krytí MČ včetně finanční rezervy: pro: 8, zdrželi se: 1
4.5 Pan Solný navrhl vzhledem ke končícímu volebnímu období zastupitelstva městské části provést finanční kontrolu. Starosta upozornil, že finanční výbor má povinnost toto udělat a není nutno hlasovat.
Zastupitelstvo hlasovalo o tom, zda uložit finanční komisi provést finanční kontrolu: pro: 8, zdrželi se: 1

Zapsala: Kateřina Ištvánková
Ověřovatelé: Statutární město Opava úřad městské části Opava-Suché Lazce
starosta Václav Hanke

Usnesení ze zasedání zastupitelstva městské části Opava-Suché Lazce ze dne 9.10.2002

Zastupitelstvo schvaluje:
1 Objednání opravy AT stanice na Strážnici pro dodávku pitné vody a osazení vodoměru pro jednotlivé odběratele.
2 Souhlas se zhotovením drobné stavby manželům Šimkovým, Střední 28
3 Udělením výjimky ze stavební uzávěry pro manželé Vavříčkovy, Přerovecká 46
4 Udělením výjimky ze stavební uzávěry pro manželé Knoppovy, Návrší 8
5 Souhlas s vykácením stávající zeleně u místní prodejny Jednota
6 Dohodu na zadání zpracování projektu na úpravu dvorní části kulturního zařízení - s odborem investic
7 Poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Opava-Komárov a převedení finanční rezervy městské části ve výši 150 000 Kč dle předložené žádosti na Římskokatolickou farnost Opava-Komárov
8 Vystavení objednávky na úpravy a koupi dle předložené žádosti od SDH Suché Lazce
9 V případě zájmu společenských organizací vyhlásit jejich akce v místním rozhlasu i mimo úterky
10 Úhradou občerstvení z dnešního jednání z rozpočtu MČ
11 Přesun rozpočtu mezi jednotlivými kapitolami dle skutečného čerpání MČ

Zastupitelstvo ukládá :
1 Panu Krystynovi a ing. Solnému, uplatnit připomínky ze zastupitelstva a jejich projednání s projektantem do 22.10.2002, projektu ozelenění hřbitova, za účelem upřesnění zadání projektu ozelenění hřbitova
2 Panu ing. Solnému, objednat opravu AT stanice na Strážnici pro dodávku pitné vody a osazení vodoměru pro jednotlivé odběratele
3 Starostovi, zajištění kontejnerů na podzimní úklid na sobotu 26.10.2002 a pokud nebude možno, tak v pátek 25.10.2002
4 Finanční komisi provést finanční kontrolu
5 Starostovi odpovědět na dopis Magistrátu města Opavy, odboru vnitřní správy na zřízení telekomunikačních služeb pro MČ dle zápisu

Zapsala: Kateřina Ištvánková
Ověřovatelé: Statutární město Opava úřad městské části Opava-Suché Lazce
starosta Václav Hanke

Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - středa 18.9.2019:

1) Vážení spoluobčané, z důvodu konání kulturní akce Vinobraní pořádané obecním úřadem, bude parkoviště u obecního úřad od pátku 20.9.2019 do neděle 22.9.2019 uzavřeno. Děkujeme za pochopení.

2) Obecní úřad městské části Suché Lazce pořádá v rámci akce kulturní léto 2019 v sobotu 21.9.2019 ve středu obce u kašny od 15:00 hodin 4. ročník Sucholazeckého Vinobraní.

3) V úterý 24. září 2019 proběhne od 17:00 hodin na Obecním úřadě Suché Lazce bezplatná právní poradna

Hlášení rozhlasu - úterý 10.9.2019:

1) Výbor klubu důchodců oznamuje svým členům, že pravidelné setkání se uskuteční ve čtvrtek 12.9.2019 v 16.00 hodin na hřišti ve Štítině. Odjezd je v 15:30 ze zastávky Suché Lazce střed. Pěší mají sraz v 15:00 na konci ulice Májová.

2) Vážení spoluobčané, obecní úřad městské části Suché Lazce ve spolupráci s panem Řehulkem ze Suchých Lazců nabízí konverzační hodiny angličtiny pro školní děti, mládež a dospělé. První konverzační hodiny proběhnou dne 18. září 18:30 hod pro školní děti v kulturním zařízení. A dále pak 19. září od 18:30 hod pro mládež a dospělé taktéž v kulturním zařízení. Délka jednoho kurzu je 90 minut. Těšíme se na Vaší účast. 

3) TJ Suché Lazce, z.s. - LAZIO za podpory MČ Suché Lazce, zve všechny fanoušky na mistrovské utkání mužů Suché Lazce : Hradec nad Moravicí B. Zápas se koná v sobotu 14.9.2019 v 16:00 hodin na obecním hřišti v Suchých Lazcích.

4) TJ Suché Lazce, z.s. LAZIO za podpory MČ Suché Lazce, pořádá nábor do přípravky (minižáků). Hledáme všechny zájemce a zájemkyně od 5 let věku do 10 let věku. Tréninky začnou 13. září a budou každý pátek na obecním fotbalovém hřišti od 17:00 do 18:00 hodin.

zobrazit vše

Kalendář akcí

21.9.2019 od (15:00) hodin:

Od 15:00 hodin proběhne v rámci akce kulturní léto 2019 u kašny ve středu obce, "4. ročník sucholazeckého Vinobraní", pořádá Obecní úřad městské části Suché Lazce. Pozvánka. Více o akci zde.

22.9.2019 od (16:00) hodin:

Mistrovské utkání muži Suché Lazce vs. Budišovice (domácí). Další zápasy zde.

23.9.2019 od (18:15) hodin:

Od 18:15 hodin proběhne v kulturním domě, "7. zasedání MČ Opava - Suché Lazce" (zastupitelstvo S.L.). Pozvánka.

24.9.2019 od (17:00) hodin:

Od 17:00 do 18:00 hodin je bezplatná právní poradna v kanceláři starosty v obecním domě. Více informaci zde.

28.9.2019 od (15:30) hodin:

Mistrovské utkání muži Suché Lazce (domácí) vs. Pustá Polom B. Další zápasy zde.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Zaléváte zahradu během letních veder? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Zalévám trávník z vodovodního řádu 6%
Zalévám trávník ze zachycené dešťové vody 10%
Zalévám pouze zeleninu z vodovodního řádu 4%
Zalévám pouze zeleninu ze zachycené dešťové vody 53%
Zalévám trávník a zeleninu z vodovodního řádu 4%
Zalévám trávník a zeleninu ze zachycené dešťové vody 18%
Nezalévám vůbec 6%

Celkem hlasů: 51 | Hlasování začalo: 26.7.2019 08:00 | Hlasování končí: 30.9.2019 10:00 | všechny ankety

Na začátek stránky