zápis ze dne 10.9.2002

Zápis ze zasedání zastupitelstva městské části Opava-Suché Lazce ze dne 10.9.2002

Přítomni dle prezenční listiny - 7 zastupitelů. Omluveni: p. Friedel, Věntus, Kubín
Starosta zahájil schůzi a konstatoval, že zastupitelstvo je schopno usnášení.

1. Volba ověřovatelů a zapisovatelky
Ověřovateli byli zvoleni paní Pavla Satková a pan Jiří Slavík.
Zápisem byla pověřena slečna Kateřina Ištvánková.

2. Kontrola plnění usnesení
- Starosta informoval o zajištění investic pro opravu plotu u kulturního zařízení, včetně zpracování projektové dokumentace. Dne 11. 9. 2002 proběhne schůzka projektanta, starosty a pracovníka odboru investic u kulturního zařízení v S. Lazcích.
- Starosta informoval o postoupení žádosti pana Františka Halšky o zániku parcely č. 899/1 na majetkoprávní oddělení Magistrátu města Opavy.
- Projednání nabídky na projekt úpravy zeleně před a kolem místního hřbitova. Starosta jednal s projektantem a ten zpracuje nabídku do 30. 9. 2002 tak, aby ji mohlo zastupitelstvo na příštím zasedání posoudit.
- Starosta písemně zpracoval vyhodnocení činnosti zastupitelstva městské části Opava-Suché Lazce, které obdrželi všichni zastupitelé - vyhodnocení bere zastupitelstvo na vědomí.
- Z důvodu neúčasti pana Friedla se kontrola zjištění povinné výbavy místních dobrovolných hasičů přesouvá na další zasedání zastupitelstva.
- Návrh na zateplení stropu v místním kulturním zařízení nebyl proveden, neboť bylo zjištěno, že strop je zateplen polystyrénem 2x5 cm a toto zateplení bylo posouzeno jako dostatečné - bylo rozhodnuto tuto akci nerealizovat.
- Dlažba ve velké místnosti - po ověření bylo zjištěno, že podlaha vykazuje nerovnost 6 cm se spádem ke dveřím. Bude nutno provézt vyrovnání podlahy včetně nové vodorovné izolace. Vzhledem k náročnosti prací (min. 1 měsíc) není možno vzhledem k požadavkům na pronájem kulturního zařízení tuto akci letos realizovat.
- Pan Krystyn informoval zastupitele o nabídce firmy Stazo, s. r. o. na realizaci opravy místní kapličky. Oprava je rozdělena na opravu fasády a opravu dlažby chodníku. Cena této nabídky na opravu je 52 917,96 Kč včetně DPH.
Objednávka na tuto akci již byla vystavena. Pan Solný požaduje prověřit, zda je možno tuto akci realizovat, protože se jedná o práce u přírodní kulturní památky (lípy).
Zastupitelé hlasovali o tom, zda uložit panu Krystynovi prověření, je-li realizace opravy kapličky možná ve shodě s ochranou chráněné kulturní a přírodní památky (lípy). V případě že ano, bude vystavena objednávka na firmu Stazo, s. r. o. : pro: 6, zdrželi se: 1
- Pan Slavík a pan Solný informovali zastupitelé o průběhu jednání s obyvateli Strážnice a těch, kterých se problém uzavření dohod o dodávce vody na Strážnici týká. Do příštího zasedání zastupitelstva bude tato věc vyřízena.
- Zastupitelé se osobně seznámili se situací na hřbitově a navrhli řešení:
a) Provést položení zámkové dlažby na západní části hřbitova (mezi hroby a urnovými pomníky) s tím, že po pravé straně (urny) budou položeny záhonové obrubníky a po levé straně chodníku zámková dlažba položena do betonu. Vrchní strana chodníku směr jiho-východní branky bude provedena dodlážděním až po hrobku (Adamec) a provedení chodníku v šířce 1 m, obrubník od severní strany včetně vykácení 2 stromů a přemístění branky do osy chodníku. Objednávku vystaví ÚMČ a provedení práce oznámí správci hřbitova.
b) Pan Slavík navrhl přesunout urnové pomníky na náklady městské části Suché Lazce tak, aby byl vytvořen prostor k vybudování chodníku 1,5 m - 2 m .
Bylo uloženo panu Slavíkovi projednat písemně podmínky za kterých by byli majitelé urnových pomníků ochotni posunout tyto pomníky směrem k západní hranici a do 17. 9. 2002 předložit písemně výsledek jednání na ÚMČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo hlasovalo o návrhu b): pro: 7
V případě nesouhlasu jediného majitele urnového pomníku vystaví ÚMČ Suché Lazce objednávku dle varianty a) na firmu Stazo, s. r. o..
V případě souhlasu všech majitelů urnových hrobů bude zrealizováno pouze vybudování chodníku od hrobky směrem k jiho-východní hranici hřbitova.
- Úkoly uložené na minulém zastupitelstvu byly splněny mimo zjištění povinné výbavy místních dobrovolných hasičů, které se přesouvá na další zasedání zastupitelstva, z důvodu omluvené neúčasti pana Friedla.

3. Došlá pošta
Zastupitelé byli informováni o následující došlé poště:
- žádosti manželů Bluchových, Návrší 4 o souhlas ke stavebním úpravám v rodinném domku - podklad pro jednání.
Zastupitelstvo hlasovalo o udělením výjimky ze stavební uzávěry pro úpravy na rodinném domku manželů Bluchových: pro: 6, zdržel se: 1
- žádosti pana Tomáše Meleckého, Hany Kvapilové 13, Opava pro udělení výjimky ze stavební uzávěry pro akci Autodíly R + T, Suché Lazce - podklad pro jednání
Navrženo: zastupitelstvo souhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry pro akci Autodíly R + T, Suché Lazce. Pan Solný požádal o doplnění textu: s přihlédnutím k oprávněným požadavkům majitele nemovitosti parcely č. 878 k. ú. Suché Lazce.
Zastupitelstvo hlasovalo o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro akci Autodíly R + T s přihlédnutím k oprávněným požadavkům majitele nemovitosti parcely č. 878 k. ú. Suché Lazce: pro: 6, zdržel se: 1
- Starosta informoval zastupitele o postupu výkupu pozemků (chodníků podél ul. Přerovecké) v městské části Opava-Suché Lazce. Vykoupených pozemků je 12, nevykoupených pozemků jejichž majitelé mají podány kupní smlouvy na KÚ Opava je 20, na výzvu nereagovalo 6 majitelů pozemků, v jednání je celkem 12 pozemků a s výkupem nesouhlasí 3 majitelé pozemků. Starosta hovořil s majiteli pozemků, kteří nesouhlasí s výkupem, jeden z nich nesouhlasí s chybným zaměřením pozemku, druhý uvede dodatečně důvody nesouhlasu a třetí zváží prodej
- oznámení zahájení územního řízení Jiřího a Marie Kašpárkových, Přerovecká 100 pro nástavbu rodinného domu
- kolaudačním rozhodnutí Petra a Květoslavy Pchálkových, Přerovecká 102, kde se povoluje užívání rodinného domu po provedených stavebních úpravách
- zaregistrovaných kandidátních listinách volebních stran pro volby do zastupitelstva městské části Opava-Suché Lazce. Byly zaregistrovány kandidátní listiny volebních stran Sdružení nezávislých kandidátů a kandidátní listina volební strany Komunistické strany Čech a Moravy.
- dodatku k vyhlášce č. 3/2002 "Vyhláška o místních poplatcích" a dodatku k vyhlášce č. 2/2002 "Vyhláška o systému sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vč. systému nakládání se stavebním odpadem na území Statutárního města Opavy"
- žádost Moravskoslezského kraje, hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o pomoc při likvidaci následků povodní v jižních, středních a západních Čechách a to při odčerpávání vody a likvidaci následků povodní. Starosta postoupil tuto žádost místnímu sboru dobrovolných hasičů a tit reagovali okamžitě nabídnutím pomoci (jsou zaregistrováni a čekají na výzvu)
- Žádost pana Ing. Petra Hanka, Přerovecká 46 k vysvětlení tradice, která vede k tomu, že každé ráno zvoní na místní kapli zvon. Žádá o možnosti přesunu zvonění na pozdější ranní hodinu.
Zastupitelé hlasovali o tom, zda postoupit stížnost starostou na farní úřad: pro: 5, proti: 2 - nepřijato žádné usnesení

4. Interpelace členů ZMČ
- Paní Satková měla dotaz, zda bude přistaven kontejner na sběr padaného listí. Starosta informoval, že na podzim budou opět přistaveny kontejnery. Jinak je možno odpad předat na místech určených vyhláškou.

Zapsala: Kateřina Ištvánková
Ověřovatelé: Statutární město Opava úřad městské části Opava-Suché Lazce
starosta Václav Hanke

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Městské části Opava-Suché Lazce ze dne 10. 9. 2002

Zastupitelstvo schvaluje:

- udělení výjimky ze stavební uzávěry pro akci Autodíly R + T s přihlédnutím k oprávněným požadavkům majitele nemovitosti parcely č. 878 k. ú. S. Lazce
- udělení výjimky ze stavební uzávěry pro úpravy na rodinném domku manželům Bluchovým

Zastupitelstvo ukládá:

- panu Slavíkovi projednat podmínky za kterých by byli majitelé urnových pomníků ochotni posunout tyto pomníky směrem k západní hranici hřbitova tak, aby byl vytvořen prostor k vybudování chodníku 1,5 m - 2 m a do 17. 9. 2002 předložit písemně výsledek jednání na UMČ Suché Lazce
- starostovi vystavit objednávku na úpravu místního hřbitova dle varianty a) nebo b)
- panu Krystynovi prověřit, je-li realizace opravy kapličky možná ve shodě s ochranou chráněné kulturní a přírodní památky (lípy)

Zastupitelstvo bere na vědomí:

- vyhodnocení činnosti zastupitelstva městské části Opava-Suché Lazce

Zapsala: Kateřina Ištvánková
Ověřovatelé: Statutární město Opava úřad městské části Opava-Suché Lazce
starosta Václav Hanke

Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - středa 18.9.2019:

1) Vážení spoluobčané, z důvodu konání kulturní akce Vinobraní pořádané obecním úřadem, bude parkoviště u obecního úřad od pátku 20.9.2019 do neděle 22.9.2019 uzavřeno. Děkujeme za pochopení.

2) Obecní úřad městské části Suché Lazce pořádá v rámci akce kulturní léto 2019 v sobotu 21.9.2019 ve středu obce u kašny od 15:00 hodin 4. ročník Sucholazeckého Vinobraní.

3) V úterý 24. září 2019 proběhne od 17:00 hodin na Obecním úřadě Suché Lazce bezplatná právní poradna

Hlášení rozhlasu - úterý 10.9.2019:

1) Výbor klubu důchodců oznamuje svým členům, že pravidelné setkání se uskuteční ve čtvrtek 12.9.2019 v 16.00 hodin na hřišti ve Štítině. Odjezd je v 15:30 ze zastávky Suché Lazce střed. Pěší mají sraz v 15:00 na konci ulice Májová.

2) Vážení spoluobčané, obecní úřad městské části Suché Lazce ve spolupráci s panem Řehulkem ze Suchých Lazců nabízí konverzační hodiny angličtiny pro školní děti, mládež a dospělé. První konverzační hodiny proběhnou dne 18. září 18:30 hod pro školní děti v kulturním zařízení. A dále pak 19. září od 18:30 hod pro mládež a dospělé taktéž v kulturním zařízení. Délka jednoho kurzu je 90 minut. Těšíme se na Vaší účast. 

3) TJ Suché Lazce, z.s. - LAZIO za podpory MČ Suché Lazce, zve všechny fanoušky na mistrovské utkání mužů Suché Lazce : Hradec nad Moravicí B. Zápas se koná v sobotu 14.9.2019 v 16:00 hodin na obecním hřišti v Suchých Lazcích.

4) TJ Suché Lazce, z.s. LAZIO za podpory MČ Suché Lazce, pořádá nábor do přípravky (minižáků). Hledáme všechny zájemce a zájemkyně od 5 let věku do 10 let věku. Tréninky začnou 13. září a budou každý pátek na obecním fotbalovém hřišti od 17:00 do 18:00 hodin.

zobrazit vše

Kalendář akcí

22.9.2019 od (16:00) hodin:

Mistrovské utkání muži Suché Lazce vs. Budišovice (domácí). Další zápasy zde.

23.9.2019 od (18:15) hodin:

Od 18:15 hodin proběhne v kulturním domě, "7. zasedání MČ Opava - Suché Lazce" (zastupitelstvo S.L.). Pozvánka.

24.9.2019 od (17:00) hodin:

Od 17:00 do 18:00 hodin je bezplatná právní poradna v kanceláři starosty v obecním domě. Více informaci zde.

28.9.2019 od (15:30) hodin:

Mistrovské utkání muži Suché Lazce (domácí) vs. Pustá Polom B. Další zápasy zde.

5.10.2019 od (15:00) hodin:

Mistrovské utkání muži Suché Lazce (domácí) vs. Kyjovice. Další zápasy zde.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Zaléváte zahradu během letních veder? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Zalévám trávník z vodovodního řádu 6%
Zalévám trávník ze zachycené dešťové vody 10%
Zalévám pouze zeleninu z vodovodního řádu 4%
Zalévám pouze zeleninu ze zachycené dešťové vody 54%
Zalévám trávník a zeleninu z vodovodního řádu 4%
Zalévám trávník a zeleninu ze zachycené dešťové vody 17%
Nezalévám vůbec 6%

Celkem hlasů: 52 | Hlasování začalo: 26.7.2019 08:00 | Hlasování končí: 30.9.2019 10:00 | všechny ankety

Na začátek stránky