zápis ze dne 10.9.2002

Zápis ze zasedání zastupitelstva městské části Opava-Suché Lazce ze dne 10.9.2002

Přítomni dle prezenční listiny - 7 zastupitelů. Omluveni: p. Friedel, Věntus, Kubín
Starosta zahájil schůzi a konstatoval, že zastupitelstvo je schopno usnášení.

1. Volba ověřovatelů a zapisovatelky
Ověřovateli byli zvoleni paní Pavla Satková a pan Jiří Slavík.
Zápisem byla pověřena slečna Kateřina Ištvánková.

2. Kontrola plnění usnesení
- Starosta informoval o zajištění investic pro opravu plotu u kulturního zařízení, včetně zpracování projektové dokumentace. Dne 11. 9. 2002 proběhne schůzka projektanta, starosty a pracovníka odboru investic u kulturního zařízení v S. Lazcích.
- Starosta informoval o postoupení žádosti pana Františka Halšky o zániku parcely č. 899/1 na majetkoprávní oddělení Magistrátu města Opavy.
- Projednání nabídky na projekt úpravy zeleně před a kolem místního hřbitova. Starosta jednal s projektantem a ten zpracuje nabídku do 30. 9. 2002 tak, aby ji mohlo zastupitelstvo na příštím zasedání posoudit.
- Starosta písemně zpracoval vyhodnocení činnosti zastupitelstva městské části Opava-Suché Lazce, které obdrželi všichni zastupitelé - vyhodnocení bere zastupitelstvo na vědomí.
- Z důvodu neúčasti pana Friedla se kontrola zjištění povinné výbavy místních dobrovolných hasičů přesouvá na další zasedání zastupitelstva.
- Návrh na zateplení stropu v místním kulturním zařízení nebyl proveden, neboť bylo zjištěno, že strop je zateplen polystyrénem 2x5 cm a toto zateplení bylo posouzeno jako dostatečné - bylo rozhodnuto tuto akci nerealizovat.
- Dlažba ve velké místnosti - po ověření bylo zjištěno, že podlaha vykazuje nerovnost 6 cm se spádem ke dveřím. Bude nutno provézt vyrovnání podlahy včetně nové vodorovné izolace. Vzhledem k náročnosti prací (min. 1 měsíc) není možno vzhledem k požadavkům na pronájem kulturního zařízení tuto akci letos realizovat.
- Pan Krystyn informoval zastupitele o nabídce firmy Stazo, s. r. o. na realizaci opravy místní kapličky. Oprava je rozdělena na opravu fasády a opravu dlažby chodníku. Cena této nabídky na opravu je 52 917,96 Kč včetně DPH.
Objednávka na tuto akci již byla vystavena. Pan Solný požaduje prověřit, zda je možno tuto akci realizovat, protože se jedná o práce u přírodní kulturní památky (lípy).
Zastupitelé hlasovali o tom, zda uložit panu Krystynovi prověření, je-li realizace opravy kapličky možná ve shodě s ochranou chráněné kulturní a přírodní památky (lípy). V případě že ano, bude vystavena objednávka na firmu Stazo, s. r. o. : pro: 6, zdrželi se: 1
- Pan Slavík a pan Solný informovali zastupitelé o průběhu jednání s obyvateli Strážnice a těch, kterých se problém uzavření dohod o dodávce vody na Strážnici týká. Do příštího zasedání zastupitelstva bude tato věc vyřízena.
- Zastupitelé se osobně seznámili se situací na hřbitově a navrhli řešení:
a) Provést položení zámkové dlažby na západní části hřbitova (mezi hroby a urnovými pomníky) s tím, že po pravé straně (urny) budou položeny záhonové obrubníky a po levé straně chodníku zámková dlažba položena do betonu. Vrchní strana chodníku směr jiho-východní branky bude provedena dodlážděním až po hrobku (Adamec) a provedení chodníku v šířce 1 m, obrubník od severní strany včetně vykácení 2 stromů a přemístění branky do osy chodníku. Objednávku vystaví ÚMČ a provedení práce oznámí správci hřbitova.
b) Pan Slavík navrhl přesunout urnové pomníky na náklady městské části Suché Lazce tak, aby byl vytvořen prostor k vybudování chodníku 1,5 m - 2 m .
Bylo uloženo panu Slavíkovi projednat písemně podmínky za kterých by byli majitelé urnových pomníků ochotni posunout tyto pomníky směrem k západní hranici a do 17. 9. 2002 předložit písemně výsledek jednání na ÚMČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo hlasovalo o návrhu b): pro: 7
V případě nesouhlasu jediného majitele urnového pomníku vystaví ÚMČ Suché Lazce objednávku dle varianty a) na firmu Stazo, s. r. o..
V případě souhlasu všech majitelů urnových hrobů bude zrealizováno pouze vybudování chodníku od hrobky směrem k jiho-východní hranici hřbitova.
- Úkoly uložené na minulém zastupitelstvu byly splněny mimo zjištění povinné výbavy místních dobrovolných hasičů, které se přesouvá na další zasedání zastupitelstva, z důvodu omluvené neúčasti pana Friedla.

3. Došlá pošta
Zastupitelé byli informováni o následující došlé poště:
- žádosti manželů Bluchových, Návrší 4 o souhlas ke stavebním úpravám v rodinném domku - podklad pro jednání.
Zastupitelstvo hlasovalo o udělením výjimky ze stavební uzávěry pro úpravy na rodinném domku manželů Bluchových: pro: 6, zdržel se: 1
- žádosti pana Tomáše Meleckého, Hany Kvapilové 13, Opava pro udělení výjimky ze stavební uzávěry pro akci Autodíly R + T, Suché Lazce - podklad pro jednání
Navrženo: zastupitelstvo souhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry pro akci Autodíly R + T, Suché Lazce. Pan Solný požádal o doplnění textu: s přihlédnutím k oprávněným požadavkům majitele nemovitosti parcely č. 878 k. ú. Suché Lazce.
Zastupitelstvo hlasovalo o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro akci Autodíly R + T s přihlédnutím k oprávněným požadavkům majitele nemovitosti parcely č. 878 k. ú. Suché Lazce: pro: 6, zdržel se: 1
- Starosta informoval zastupitele o postupu výkupu pozemků (chodníků podél ul. Přerovecké) v městské části Opava-Suché Lazce. Vykoupených pozemků je 12, nevykoupených pozemků jejichž majitelé mají podány kupní smlouvy na KÚ Opava je 20, na výzvu nereagovalo 6 majitelů pozemků, v jednání je celkem 12 pozemků a s výkupem nesouhlasí 3 majitelé pozemků. Starosta hovořil s majiteli pozemků, kteří nesouhlasí s výkupem, jeden z nich nesouhlasí s chybným zaměřením pozemku, druhý uvede dodatečně důvody nesouhlasu a třetí zváží prodej
- oznámení zahájení územního řízení Jiřího a Marie Kašpárkových, Přerovecká 100 pro nástavbu rodinného domu
- kolaudačním rozhodnutí Petra a Květoslavy Pchálkových, Přerovecká 102, kde se povoluje užívání rodinného domu po provedených stavebních úpravách
- zaregistrovaných kandidátních listinách volebních stran pro volby do zastupitelstva městské části Opava-Suché Lazce. Byly zaregistrovány kandidátní listiny volebních stran Sdružení nezávislých kandidátů a kandidátní listina volební strany Komunistické strany Čech a Moravy.
- dodatku k vyhlášce č. 3/2002 "Vyhláška o místních poplatcích" a dodatku k vyhlášce č. 2/2002 "Vyhláška o systému sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vč. systému nakládání se stavebním odpadem na území Statutárního města Opavy"
- žádost Moravskoslezského kraje, hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o pomoc při likvidaci následků povodní v jižních, středních a západních Čechách a to při odčerpávání vody a likvidaci následků povodní. Starosta postoupil tuto žádost místnímu sboru dobrovolných hasičů a tit reagovali okamžitě nabídnutím pomoci (jsou zaregistrováni a čekají na výzvu)
- Žádost pana Ing. Petra Hanka, Přerovecká 46 k vysvětlení tradice, která vede k tomu, že každé ráno zvoní na místní kapli zvon. Žádá o možnosti přesunu zvonění na pozdější ranní hodinu.
Zastupitelé hlasovali o tom, zda postoupit stížnost starostou na farní úřad: pro: 5, proti: 2 - nepřijato žádné usnesení

4. Interpelace členů ZMČ
- Paní Satková měla dotaz, zda bude přistaven kontejner na sběr padaného listí. Starosta informoval, že na podzim budou opět přistaveny kontejnery. Jinak je možno odpad předat na místech určených vyhláškou.

Zapsala: Kateřina Ištvánková
Ověřovatelé: Statutární město Opava úřad městské části Opava-Suché Lazce
starosta Václav Hanke

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Městské části Opava-Suché Lazce ze dne 10. 9. 2002

Zastupitelstvo schvaluje:

- udělení výjimky ze stavební uzávěry pro akci Autodíly R + T s přihlédnutím k oprávněným požadavkům majitele nemovitosti parcely č. 878 k. ú. S. Lazce
- udělení výjimky ze stavební uzávěry pro úpravy na rodinném domku manželům Bluchovým

Zastupitelstvo ukládá:

- panu Slavíkovi projednat podmínky za kterých by byli majitelé urnových pomníků ochotni posunout tyto pomníky směrem k západní hranici hřbitova tak, aby byl vytvořen prostor k vybudování chodníku 1,5 m - 2 m a do 17. 9. 2002 předložit písemně výsledek jednání na UMČ Suché Lazce
- starostovi vystavit objednávku na úpravu místního hřbitova dle varianty a) nebo b)
- panu Krystynovi prověřit, je-li realizace opravy kapličky možná ve shodě s ochranou chráněné kulturní a přírodní památky (lípy)

Zastupitelstvo bere na vědomí:

- vyhodnocení činnosti zastupitelstva městské části Opava-Suché Lazce

Zapsala: Kateřina Ištvánková
Ověřovatelé: Statutární město Opava úřad městské části Opava-Suché Lazce
starosta Václav Hanke

Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - úterý 10.7.2018:

1) V sobotu 14.7.2018 od 21:30 hodin proběhne na obecním hřišti 9. letní kino v Suchých Lazcích. Bude se promítat film "Špunti na vodě"

Hlášení rozhlasu - pondělí 9.7.2018:

1) AVZO TSČ ČR p.s. Skála Suché Lazce srdečně zve všechny občany na mimořádnou kulturní akci "Táboráček", která se koná v pátek 13. července 2018 od 18:00 hodin ve areálu střelnice na Strážnici. Každý, kdo chce strávit hezký večer u táborového ohně, kdo si chce zazpívat za doprovodu kytary nebo vlastního hudebního nástroje případně si chce zpříjemnit jeden prázdninový večer poslechem trampských písní. Občerstvení je zajištěno na místě, možnost opékaní vlastních buřtů. Srdečně zvou pořadatelé.

2) V sobotu 14.7.2018 v 8:30 hodin, proběhne na obecním hřišti v rámci akce kulturní léto 2018, 3. ročník fotbalového turnaje Sucholazeckého poháru, Memorial Mirka Satkeho. Pořádá obecní úřad ve spolupráci se skupinou nadšenců.

zobrazit vše

Kalendář akcí

17.7.2018 od (18:15) hodin:

Od 18:15 hodin proběhne, "33. zasedání MČ Opava - Suché Lazce" (zastupitelstvo S.L.). Pozvánka.

21.7.2018 od (21:00) hodin:

od 21:00 hodin proběhne v rámci akce kulturní léto 2018 na obecním hřišti 10. Letní kino v Suchých Lazcích. Můžete se těšit na film Po strništi bos.

4.8.2018 od (14:00) hodin:

Od 14:00 hodin, proběhne v rámci akce kulturní léto 2018 ve středu obce u kašny 4. ročník sucholazeckého pivního festiválku v Suchých Lazcích. Můžete se těšit na několik druhů piv, českou kuchyni. Můžete se těšit na 11. letní kino a film Bába z ledu.

13.8.2018 od (14:00) hodin:

Uzávěrka srpnového čísla zpravodaje je 13.8.2018, zpravodaj by měl vyjít 21.8.2018.

16.8.2018 od (8:00) hodin:

Strojní zametání vozovek v Suchých Lazcích čtvrtek 1. termín 16.8. (čt), 2. termín je 17.8. (pa) Seznam všech čištění 2018

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Zachytáváte během srážek dešťovou vodu pro zalévání zahrádky? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Ne, (ale mám zahrádku) 2%
Ne, (ani nemám zahrádku) 2%
Ano, zachytávám do 200 litrů 6%
Ano, zachytávám do 400 litrů 0%
Ano, zachytávám do 600 litrů 0%
Ano, zachytávám do 1000 litrů 41%
Ano, zachytávám do 2000 litrů 19%
Ano, zachytávám více než 3000 litrů 31%

Celkem hlasů: 54 | Hlasování začalo: 30.5.2018 10:00 | Hlasování končí: 30.8.2018 16:00 | všechny ankety

Na začátek stránky