zápis ze dne 26.3.2002

Zápis z mimořádného jednání obecního zastupitelstva městské části Opava-Suché Lazce ze dne 26. 3. 2002

Přítomni dle prezenční listiny
Schůzi zahájil zástupce starosty. Starosta byl omluven pro účast na zasedání zastupitelstva města Opavy.

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatelkou byla zvolena slečna Kateřina Ištvánková.
Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Jaroslav Pustka a pan Jiří Slavík.

2. Byla navržena změna programu
Pan Jiří Slavík navrhl změnu programu, tak, aby jako první byla projednána žádost manželů Pchálkových o vynětí ze stavební uzávěry. Změna programu byla odsouhlasena.

3. Žádost manželů Pchálkových o vynětí ze stavební uzávěry
Zástupce starosty navrhl, aby parcela č. 754/11 byla navržena do řešeného území za účelem využití dle územního plánu a vynětí této parcely ze stavební uzávěry.
Zařazení do řešeného území i vynětí ze stavební uzávěry této parcely bylo odsouhlaseno.

4. Bylo navrženo, že na tomto mimořádném jednání se bude jen diskutovat o změnách v navrženém územním plánu a 9. 3. 2002 bude územní plán projednán.

5. Zástupce starosty předal vedení schůze starostovi po jeho příchodu. Starosta seznámil přítomné, že byla schválena výstavba sportovní haly v městě Opava.

6. Starosta navrhl projít územní plán po jednotlivých stranách a konkrétních bodech.
Navržený územní plán zastupitelstvo po jednotlivých bodech prošlo a při tom, byly navrženy tyto změny.
- str. 7 odst. 1 doplnit - řešení území sousedí s katastrálním územím Štítina, Mokré Lazce.
bod 8 základní předpoklady ...... poslední odstavec (centrální - doplnit o severní část obce). Budování nadřazených komunikací se v řešeném území nepředpokládá - odstranit.
Doplnit - úprava nájezdů na ulici Ostravskou
- str. 8 odst. 3 vypustit z textu - chráněný přírodní výtvor "U dubu" (dub letní).
Kulturní, historické ...... ke stavbám, které stojí za zmínku - doplnit o "budova základní školy"
bod 9 Návrh urbanistické ...... odst. 2 hromadné bydlení - doplnit na ulici Přerovecké 46 a Přerovecká 144.
Poslední větu na str. 8 nahradit - Plochu tohoto území doporučujeme dále řešit v samostatné studii (požadujeme - doplnit situaci o zákresy z projektu).
-str. 9 odst. 3 ...... vypustit z textu - ulici V Ulici a nahradit - ulicí Sedlickou (na ulici V ulici je nedostatečný prostor).
odst. 4 řádek 2 text v březnu nahradit - v roce 2000
začátek 3 řádku ...... vybudování a vsunout - víceúčelové sportovní haly......
poslední odstavec.cyklistické dopravy vsunou text- není zpracována studie
- str. 24 tabulka návrhové plochy rekreace RS1 počet podlaží změnit na 1-3
- str. 30 posl odstavec nahradit text - 2 objekty ...... za 4 objekty hromadného bylení na ul. Májové a Přerovecké.
- str. 31 odst1 doplnit - o resocializační středisko na Přerovecké 36
odst 2 kultura a osvěta - vypustit hostinec U kašny - víceúčelový sál s kapacitou 150 lidí. Návrh: v rámci navrženého území text nahradit - doplnit - občanskou vybavenost řešit ve sportovním areálu na ul. Sedlické (sál).
4 Maloobchod stávající stav - vypustit z textu - prodej nábytku na ul. Přerovecká a prodej textilu ul. Přerovecká.
- str. 32 bod 5 vypustit text-restaurace Racek, doplnit text - restaurace Jedlička Přerovecká 114 a restaurace "U Tomáše" Přerovecká 64 a restaurace "Na hřišti TJ" ul. Na pískovně Návrh-doplnit text o restaurace Sportovní areál ul. Sedlická
- str. 33 bude řešeno na příštím jednání zastupitelstva
- str. 34 vypustit text - Zemní práce - fy Rosis ul Přerovecká.
řádek 2 kde se předpokládá vsunout do textu - vybudování víceúčelové sport haly ...... fotbal stadionu
- str. 36 - řešit na příštím zastupitelstvu
- str. 37 odst.1 předposlední slovo hotel Heja - nahradit restaurace Heja, dále v textu vždy nahradit na restaurace Heja
- str. 38 odst 1 první věta Mimo průtah jsou chodníky v ul. Sedlické, částečně i Ve dvoře, částečně Na pískovně a částečně na Májové
5 řádek od zemědělského areálu až - vypustit text v hotelu Heja nahradit na točnu DPMO na Přerovci
18.5 parkování ...... vypustit z textu v 5 řádku 10 podélných stání - navržena jsou stání na terénu: doplnit o text - u hřbitova na ul. Ke Strážnici
poslední odstavec-na příštím jednání zastupitelstva
-str. 39 18.8 Hromadná doprava osob - upravit text 1 řádek takto: vedeny jsou po silnici 1/11 a 3/4663 se zastávkami: Suché Lazce dolní, Zemědělské družstvo, Střed, Horní konec a Přerovec. Přístřešky pro cestující jsou opatřeny zastávky ZD, Střed, Horní konec a Přerovec pouze v jednom směru. Za zastávkou Přerovec je obratiště MHD č. 20. Zastávkové pruhy se na zastávkách nevyskytují mimo horní konec ve směru k centru a ZD. ...... text pokračuje dále absence ......
Vypustit text začínající: u zastávky Střed až po - rozsah spojů i umístění zastávek je podle vyjádření zástupců obce vyhovující
- str. 40 předposlední odst. změnit v textu - slovo letní na zimní
- str. 41 za 4 odst. doplnit text - oblast Strážnice je napojena na dálkový přivaděč - nutnost rekonstrukce přípojky
- str. 43 19.1.5 poslední odst. Návrh zásobovací v posledním odstavci doplnit - navrhnout automatickou tlakovou stanici (ATS)
- str. 44 do odstavce 19.1.6 vyhodnocení návrhu doplnit do textu - oprava vodovodního rozvodu pro oblast Strážnice včetně ATS
- str. 45 5 odstavec text - odkanalizování Suchých Lazců ve všech alternativách předpokládá využití stávající kanalizace nahradit - předpokládá úplnou rekonstrukci stávající kanalizace
- str. 47 19.3.1 současný stav - vložit na poslední odstavec - s prostoru tzv. Heroldova dolu vychází meliorační příkop, který pokračuje zatrubněn do potoku Hošťata
- str. 48 odst. 2 doplnit - taktéž je nutno věnovat pozornost podchycení vod z ulice Ke strážnici, která je často zaplavena přítokem vod z extravilánu
- str. 55 20.2.2 současný stav odst. 3 doplnit - a Komárov
- str. 60 odst. 1 doplnit - pouze vložit na Přerovci dochází ke zhoršení signálu stíněním

Kapitola C
- str. 9 Kulturní zařízení: ul. V ulici jako rezervní řešení - doplnit možnost na ul. Sedlické dle studie
- str. 10 Rekreace a sport - vypustit bod c)
- str. 11 první větu změnit v návaznosti na předcházející úpravy a dořešení napojení na ul. Ostravskou - dopracovat
Doprava silniční: první věta - doplnit o úpravy
Zásobování pitnou vodou: bod c) doplnit - o Strážnici
- str. 12 Odkanalizování bod c) vsunout - lokální čističku pro oblast Přerovec

Zapsala: Kateřina Ištvánková
Ověřovatelé: Statutární město Opava úřad městské části Opava-Suché Lazce
starosta - Václav Hanke

Usnesení z mimořádného jednání obecního zastupitelstva městské části Opava-Suché Lazce ze dne 26. 3. 2002

Zastupitelstvo schvaluje:

- aby část parcely č. 754/11 byla navržena do řešení územního plánu za účelem využití dle územního plánu - občanská výstavba

- zároveň souhlasí s vynětím parcely č. 754/11 ze stavební uzávěry

Zastupitelstvo ukládá:
- zástupci starosty připravit podklady a pozvánku na příští zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo bere na vědomí:
- Informaci ze zastupitelstva města Opavy dne 26. 3. 2002 o schválení finančních prostředků na výstavbu sportovní haly v Opavě.

Zapsala: Kateřina Ištvánková
Ověřovatelé: Statutární město Opava úřad městské části Opava-Suché Lazce
starosta - Václav Hanke

Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - úterý 14.9.2021:

1) TJ Suché Lazce, z.s. - LAZIO za podpory MČ Suché Lazce, zve všechny fanoušky na mistrovské utkání mužů Suché Lazce : Raduň. Zápas se koná v sobotu 18.9.2021 v 15:30 hodin na obecním hřišti v Suchých Lazcích.

2) Obecní úřad městské části Suché Lazce pořádá v sobotu 18.9.2021 ve středu obce u kašny od 15:00 hodin 5. ročník Sucholazeckého Vinobraní.

3) Vážení spoluobčané, z důvodu konání kulturní akce Vinobraní pořádané obecním úřadem, bude parkoviště u obecního úřad od pátku 17.9.2021 do neděle 19.9.2021 uzavřeno. Děkujeme za pochopení.

4) Od soboty 18.9.2021 od 7:00 do neděle 19.9.2021 do 14:00 dojde k přesunutí zastávky v Suchých Lazcích - "Suché Lazce Střed" na ulici Přerovecká 103/46. Důvodem přesunutí je konání Sucholazeckého Vinobraní. Děkujeme za pochopení.

Hlášení rozhlasu - pondělí 13.9.2021:

1) Vážení spoluobčané, v průběhu tohoto týdne (od 13.9. do 19.9.) bude v obci probíhat opis všech plynoměrů.

zobrazit vše

Kalendář akcí

26.9.2021 od (8:00) hodin:

Od 8:00 hodin proběhne na Strážnici v areálu střelnice, 36. ročník soutěže ve střelbě z malorážky "O pohár osvobození Suchých Lazců 2021" pořádá AVZO. Pozvánka. Více o akci zde.

26.9.2021 od (10:00) hodin:

Fotbalové mistrovské utkání muži Hradec nad Mor. : Suché Lazce. Další zápasy zde, Výsledek zápasu.

28.9.2021 od (15:00) hodin:

Fotbalové mistrovské utkání muži Suché Lazce : Dobroslavice. Další zápasy zde, Výsledek zápasu.

2.10.2021 od (15:00) hodin:

Fotbalové mistrovské utkání muži Suché Lazce : Hrabyně. Další zápasy zde, Výsledek zápasu.

6.10.2021 od (9:00) hodin:

Budou přistaveny velkoobjemové kontejnery na zelený odpad na obvyklých místech. (vždy první středu v měsíci).

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Zůčastníte se letošních voleb do parlamentu ČR a víte již koho volit? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Ano půjdu volit a vím koho budu volit. 50%
Ano půjdu volit a váhám koho budu volit. 6%
Ano půjdu volit a nevím koho volit. 6%
Nevím jestli půjdu volit, ale vím koho bych volil. 0%
Nevím jestli půjdu volit, nevím koho volit. 19%
Nepůjdu volit, nevím koho volit. 6%
Nepůjdu volit, nemůžu se dostavit. 6%
Nepůjdu volit, volby mě nezajímají. 6%

Celkem hlasů: 16 | Hlasování začalo: 8.9.2021 12:00 | Hlasování končí: 7.10.2021 12:00 | všechny ankety

Na začátek stránky